Prima pagină  »  Noutăţi și evenimente
Noutăţi și evenimente
STRATEGIA DE INCLUZIUNE SOCIALĂ A PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI ÎN RAIONUL STRĂŞENI 2014-2018
Publicat: 25.07.2014   

 

 

STRATEGIA DE INCLUZIUNE SOCIALĂ

A PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI

ÎN RAIONUL STRĂŞENI

2014-2018

 

 

prin prisma Convenţiei ONU privind drepturile

persoanelor cu dizabilităţi

 

 

CUPRINS:

 

ABREVIERI

 

INTRODUCERE

 

Partea I: Descrierea contextului

 

1.1 Situaţia persoanelor cu dizabilităţi în raionul Străşeni

 

1.2 Analiza SWOT: Puncte tari, puncte slabe, oportunităţi şi pericole

 

Partea II: Strategia de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi prin

         prisma Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu       

 dizabilităţi în raionul Străşeni

 

2.1 Viziuni

 

2.2 Obstacole

 

2.3 Obiective Strategice

 

Partea III: Planul de acţiuni pentru implementarea strategiei de incluziune  

 socială a persoanelor cu dizabilități prin prisma Convenţiei ONU

 privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi

 

3.1 Planul de acţiuni pentru 5 ani (2014 – 2018)

 

 

ABREVIERI

 

APP – Asistenţă Parentală Profesionistă

APL – Administraţie Publică Locală

AO – Asociaţie Obştească

ATOFM - Agenţia Teritorială pentru Ocuparea Forţei de Muncă

CMF – Centrul Medicilor de Familie

CES – Cerinţe Educaţionale Speciale

CR – Consiliul raional

CS – Centrul de Sănătate

CSP – Centrul de Sănătate Publică

DASPF – Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei

– Direcţia Învăţământ

GLP – Grup de Lucru Participativ

OMF – Oficiul Medicilor de Familie

ONG – Organizaţie Nonguvernamentală

SAPP – Serviciul Asistenţă Psiho-Pedagogică

 

 

INTRODUCERE

  Strategia de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi prin prisma Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi în raionul Străşeni a fost elaborată în cadrul unui proces complex de planificare strategică participativă.

  Necesitatea elaborării strategiilor locale de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi prin prisma Convenţiei ONU survine din angajamentul   pe care şi la asumat Republica Moldova odată cu ratificarea în anul 2010 a Convenţiei ONU. Obligaţiile prevăzute în Convenţie implică elaborarea unor mecanisme de implementare (Articolul 4, p.1) pentru a promova şi asigura exercitarea deplină a drepturilor fundamentale ale omului pentru toate persoanele cu dizabilităţi.

  Strategia de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi prin prisma ConvenţieiONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi (denumită în continuare Strategie) este un document strategic ce vizează problematica persoanelor cu dizabilităţi în raionul Străşeni şi include un set de acţiuni pentru perioada 2014-2018 în vederea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi.

Persoane cu dizabilităţi sunt persoanele cu deficienţe fizice, mintale, intelectuale sau senzoriale de durată, care, în interacţiune cu diverse obstacole, pot îngrădi participarea deplină şi efectivă a persoanelor în societate, în condiţii de egalitate cu ceilalţi.

Incluziunea socială presupune un set de acţiuni multidimensionale în următoarele domenii: justiţie, protecţie socială, ocupare a forţei de muncă, sănătate, educaţie, transporturi, drumuri, construcţii, cultură, informare şi comunicare, destinate persoanelor aflate în situaţie de marginalizare socială, pentru crearea şi dezvoltarea oportunităţilor de asigurare a unui indice al calităţii vieţii, echivalent comunităţii în care trăiesc.

 

Principiile Strategiei reies din cele prevăzute în Convenţia ONU şi Strategia de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi elaborată de către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei la nivel naţional. Astfel Strategia se conformează următoarelor principii:

a) Respectul inerent al demnităţii, autonomiei individuale, inclusiv libertatea de a alege şi independenţa persoanelor;

b) Nondiscriminarea;

c) Participarea deplină şi eficientă la viaţa socială şi includerea în societate;

d) Respectul pentru diferenţe şi acceptarea persoanelor cu dizabilităţi ca parte integrantă a diversităţii umane şi a umanităţii;

e) Oportunităţi egale;

f) Egalitatea bărbaţilor şi femeilor;

g) Respectul faţă de capacităţile care evoluează a copiilor cu dizabilităţi şi respectul faţă de dreptul copiilor cu dizabilităţi de a-şi păstra  identitatea;

h) Protecţia împotriva neglijării şi abuzului;

i)  Responsabilizarea comunităţii;

j) Consultarea persoanelor cu dizabilităţi la reglementarea serviciilor comunitare incluzive;

k) Asistarea şi fortificarea mediilor naturale de viaţă ale persoanelor cu dizabilităţi (familia şi comunitatea) şi prevenirea plasării lor în instituţii rezidenţiale.

  Obiectivele strategice precum şi activităţile incluse în Planul de acţiuni al strategiei garantează adaptarea şi acomodarea rezonabilă astfel încât să minimizeze diferenţele care determină statutul persoanelor cu dizabilităţi în raionul Străşeni. Deasemenea, s-a ţinut cont de valorizarea rolului social în planificarea acţiunilor orientate spre ajutorarea persoanelor cu dizabilităţi.

  La elaborarea strategiei au participat reprezentanţii Grupului de Lucru Participativ (GLP) anterior creat. Grupul este reprezentativ şi reflectă domeniile principale de referinţă ce vizează scopul acestei strategii: protecţie socială, servicii sociale, educaţie, sănătate, cultură, angajare în cîmpul muncii.

  În cadrul unei sesiuni de informare membrii GLP Străşeni a făcut cunoştinţă cu conţinutul Convenţiei ONU precum şi etapele, conţinutul şi sarcinile implicite procesului de planificare strategică. 

 

PROCESUL nemijlocit de elaborare a strategiei cuprinde:

 

ETAPA I. Colectarea informaţiilor relevante pentru descrierea situaţiei persoanelor cu dizabilităţi din raion.

GLP a completat un formular cu indicatori cantitativi şi calitativi ce reflectă situaţia persoanelor cu dizabilităţi şi care este reflectat în partea I a Strategiei.

ETAPA II. Seminar de planificare strategică (3 zile), organizat în perioada 18-20 iunie 2014,

în cadrul căruia GLP a elaborat proiectul Strategiei şi planul de acţiuni. Seminarul organizat presupune un proces interactiv cu o implicare maximă  a grupului în generarea ideilor.                  

ETAPA III. Consultarea publică a proiectului Strategiei.

În cadrul acestei etape proiectul strategiei a fost publicat pe pagina web a Consiliului Raional Străşeni pentru a fi consultat de către cetăţeni, în cadrul căreia proiectul Strategiei a fort prezentat, analizat, îmbunătăţit şi propus spre aprobare Consiliului raional.

 

GRUPUL DE LUCR care a participat la elaborarea Strategiei în cadrul seminarului de planificare strategică:

 

Nicula Sergiu,

vicepreşedinte al raionului, preşedintele Grupului;

Ciochina Larisa,

specialist principal,  Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei, secretarul Grupului;

Membrii grupului:

 

Cobzac Cleopatra,

şef al Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei;

Talmaci Valentina,

şef adjunct al direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei;

Sîrbu Larisa

specialist superior, Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei;

Reuţoi Ludmila,

specialist principal, Secţia cultură, turism, tineret şi sport;

Mîţa Eugenia,

metodist responsabil pentru educaţie, Centrul metodic, Direcţia învîţămînt;

Bectaghirov Tatiana,

şef al Serviciului asistenţă psihopedagogică;

Ţapu Ion,

şef-adjunct al Direcţiei  finanţe;

Rodideal Galina,

şef al Agenţiei  Teritoriale pentru Ocuparea Forţei de Muncă Strîşeni;

Sîrbu Nicolae

Şef al Direcţiei agricultură , dezvoltare economică şi a teritoriului:

Vasilieva Ioana,

preşedinte al  Centrului de reabilitare şi sprijin pentru copii şi tineret “Paradis”;

Mîrza Ecaterina,

preşedinte al  Asociaţiei Obşteşti „Societatea Orbilor din Moldova;

Cobzac Lilia,

şef  al Serviciului de îngrijire socială la domiciliu;

Sîrbu Elena,

şef al Serviciului de asistenţă socială comunitară;

Micleuşeanu Eugeniu,

şef al Serviciul social “Asistenţă personală”;

Malciuc Victor,

director al Centrului de plasament temporar al copilului;

Ursu Maria,

director al Centrului de reabilitare şi plasament;

Calancea Lilia,

medic de familie al Centrului de sanatate Străşeni;

Savin Isidor,

primar al s.Romaneşti;

Tabacaru Svetlana,

primar al s. Scoreni

 

 

                                       PARTEA I: DESCRIEREA CONTEXTULUI

 

                   1.1    SITUAŢIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI DIN RAIONUL STRĂŞENI

 

DATE GENERALE:

 

  Conform ultimelor date ale Direcţiei pentru statistică a raionului Străşeni populaţia totală a raionului este de 90610 locuitori, dintre care 69631 locuiesc în mediul rural. În componenţa raionului intră 39 localităţi administrate în cadrul a 27 de primării. Din numărul total al populaţiei 5,3 % (4800) sunt persoane cu dizabilităţi. În raion nu există o bază de date specifice pentru persoanele cu dizabilităţi ceea ce a reprezentat un impediment pentru etapa de analiză a situaţiei în scopul elaborării Strategiei. De aceea, datele statistice prezentate pot fi inexacte şi variabile fiind extrase din rapoartele, listele curente de evidenţă a numărului persoanelor cu dizabilităţi beneficiare de serviciile prestate în cadrul Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei din subordinea Consiliului raional Străşeni. Anual este evident că numărul persoanelor cu dizabilităţi creşte (cu 130 în perioada 2011-2013) fiind determinat de mai mulţi factori: depistarea dizabilităţii la noi născuţi; dobândirea dizabilităţii pe parcursul vieţii; precum şi identificarea sau evidenţa întîrziată a stării de dizabilitate la unele personae de către asistenţii sociali comunitari şi medicii de familie.

 

Tabel 1: Indicatori generali privind numărul persoanelor cu dizabilităţi în 

              raionul Străşeni

Categorii de persoane

cu dizabilităţi:

 

Număr

 

Dintre care

femei

 

Dintre care

cu vârsta

între 0-18

 

Dintre care

cu vârsta

între 18-65

 

Dintre care

locuiesc in

mediul rural

cu deficienţe locomotorii

420

215

35

285

309

cu deficienţe de auz

62

28

-

62

55

cu deficienţe de vedere

226

121

3

171

172

cu deficienţe mintale,

intelectuale

1155

567

265

890

858

 

PROTECŢIA SOCIALĂ a persoanelor cu dizabilităţi:

  Anual, în raionul Străşeni creşte numărul persoanelor cu dizabilităţi beneficiare de pensii şi prestaţii. Acest fapt este determinat şi de eforturile APL şi ale Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei de a informa şi facilita exercitarea dreptului persoanelor cu dizabilităţi la suport financiar din partea statului. Totodată, îmbătrânirea şi înrăutăţirea stării de sănătate a populaţiei din raionul Străşeni determină creşterea numărului solicitanţilor şi beneficiarilor de pensii şi prestaţii sociale.

 

Tabel 2. Asigurarea socială

 

Beneficiari de pensii şi prestaţii sociale:

2012

2013

Nr. persoanelor care beneficiază de pensii de invaliditate

5049

5051

Nr. persoanelor cu dizabilităţi care beneficiază de

prestaţii sociale

3655

5419

 

Serviciile de asistenţă socială sunt prestate de către Direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei în parteneriat cu ONG-le locale şi nu sunt suficiente pentru a răspunde la necesităţile şi solicitările membrilor comunităţii, inclusiv şi a persoanelor cu dizabilităţi.

            Activitatea direcţiei este axată pe realizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a DASPF aprobat prin Decizia Consiliului raional Străşeni Nr.4/15 din 28 septembrie 2012 şi Strategia de dezvoltare a sistemului integrat de servicii sociale pentru  anii 2014-2017, aprobată prin Decizia Consiliului raional Străşeni Nr.3/7 din 13 iunie 2014.

Activităţile prioritare ale asistenţei sociale constau în:

·         promovarea integrării sociale a persoanelor, care prin eforturi şi resurse proprii nu sunt în stare să-şi îmbunătăţească situaţia;

·         intervenţia prin diverse servicii, fie prin acordarea diferitor beneficii băneşti sau servicii sociale specifice, în funcţie de problemă şi necesităţi.

 

Tabel 3. Servicii de asistenţă socială

 

Nr.

Denumirea instituţiei

care oferă asistenţă

socială pentru

persoanele cu

dizabilităţi în raion

Serviciile

prestate

Nr. de

benefi

ciari

Surse de

finanţare

1.

Serviciul de îngrijire socială la domiciliu

îngrijire socială la domiciliu

424

Bugetul raional

2

Serviciul de protezare şi ortopedie

protezare şi ortopedie

480

Bugetul de stat

3

Serviciul social „Asistenţă personală”

Asistenţă personală

68

Bugetul raional

4

Centrul de reabilitare şi sprijin pentru copii şi tineret cu dizabilităţi mintale „Paradis

instruire, reintegrare,

kinetoterapie,

terapie

ocupaţională,

asistenţă

psihologică,

logopedie

50

Donatori de servicii

5

Centrul de zi pentru reabilitarea copiilor cu dizabilităţi „Incluziune-Mugurel” din s. Tătăreşti

Alimentaţie, informare, consiliere, mediere, psihocorecţie, terapie ocupaţională, reabilitare, îngrijire medicală, socio-culturale, transport pentru deplasarea beneficiarilor

25

Donatori

6

Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi în cadrul Gradiniţei „Mugurel”, or. Străşeni

Alimentaţie, consiliere, servicii pentru dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi comportament, suport pentru incluziune educaţională

15

Bugetul local

7

Centrul de zi pentru persoane în etate „Răsărit” din or  Străşeni

Alimentaţie, informare, socio-culturale, consiliere, mediere, distribuire de ajutoare umanitare, spălătorie, baie, îngrijire medicală

300

Donatori

8

Serviciul-pilot ”Plasament familial pentru adulţi”

Îngrijire familială substitutivă

1

Keystone Human Services Moldova Associaţion

9

Centrul de reabilitate şi plasament s. Micleuşeni

Plasament, alimentaţie, informare, asistenţă medicală, informare, consiliere, socio-culturale

25

Bugetul raional, aportul beneficiarilor

10

Cantine sociale

alimentaţie

25

Bugetul raional

 

Personalul implicat în asistenţa socială a persoanelor cu dizabilităţi este reprezentat de coordonatorii serviciilor de protecţie socială şi prestatorii de servicii sociale la nivel comunitar. Astfel la nivel de raion personalul cuprinde 10 reprezentanţi ai Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei. De asemenea, la nivel comunitar activează 33 asistenţi sociali comunitari, 44 lucrători sociali, 68 asistenţi personali, 1 asistent familial.

 

SERVICIUL DE ÎNGRIJIRE SOCIALĂ LA DOMICILIU a persoanelor cu dizabilităţi este efectuat în cadrul Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei Străşeni şi este activ în toate localităţile din raion.

În cadrul Serviciului de îngrijire socială la domiciliu activează 44 lucrători sociali, care deservesc  424 beneficiari, dintre care 325 singuratici,  43 persoane cu dizabilităţi severe,  56 persoane cu dizabilităţi accentuate. Din numărul total de beneficiari 39 sunt ţintuiţi la pat şi necesită o îngrijire complexă. Raportul între numărul beneficiarilor şi personalul care deserveşte este de 9,45(416 beneficiari: 44 lucrători sociali). În anul 2013 un lucrător social a acordat servicii de îngrijire socială la domiciliu în mediu la 2 persoane cu dizabilităţi. Solicitările individuale a persoanelor cu dizabilităţi, reieşind din problemele şi necesităţile cu care aceştia se confruntă sunt notificate şi asigurate cu promptitudine şi prioritate.

 

Tabela 4. Beneficiari ai Serviciului de îngrijire socială la domiciliu

                în raionul Străşeni

 

Nr.

Localitatea

Total

beneficiari

Inclusiv

cu dizabilităţi

 1.  

Străşeni

78

21

 1.  

Bucovăţ

14

5

 1.  

Capriana

10

2

 1.  

Chirianca

11

4

 1.  

Codreanca

18

3

 1.  

Cojuşna

16

4

 1.  

Dolna

 

 

 1.  

Galeşti

11

4

 1.  

Ghelăuza

12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3

 1.  

Grebleşti

 

 

 1.  

Lozova

26

6

 1.  

Micăuţi

10

3

 1.  

Micleuşeni

13

 

 1.  

Negreşti

7

 

 1.  

Oneşti

10

 

 1.  

Pănăşeşti

15

3

 1.  

Redeni

26

8

 1.  

Recea

25

8

 1.  

Romaneşti

10

2

 1.  

Roşcani

11

1

 1.  

Scoreni

11

2

 1.  

Sireţi

15

5

 1.  

Tătăreşti

20

4

 1.  

Ţîgăneşti

10

1

 1.  

Voinova

10

2

 1.  

Vorniceni

21

5

 1.  

Zubreşti

14

3

 

Total

424

87

 

 

REABILITAREA BALNEOSANATORIALĂ

 

  Conform situaţiei din 1.03.2014 au solicitat bilete de reabilitare balneo-sanatoriale  117  persoane respectiv în următoarele centre de reabilitare:

1. „Speranţa” 52   solicitanţi

2. „Victoria” – 64 solicitanţi

3. „Codru” –  1 solicitanţi

 

Valorificarea biletelor de reabilitare în anul 2013

 

1. „Victoria” – 108  persoane, inclusiv  43 vârstnici şi 65 persoane cu dizabilităţi.

2. „Speranţa” –  94 persoane, inclusiv 39   vârstnici şi 55 persoane cu dizabilităţi.

3. „Codru” –3 persoane, inclusiv 1 persoană în vârstă şi 2 persoane cu dizabilităţi.

 

În total au fost repartizate -  205 bilete de tratament, inclusiv  83 vârstnici şi 122 persoane cu dizabilităţi. Astfel, doar 35% din numărul total al solicitanţilor beneficiază de reabilitare baleneo-sanatorială.

 

Asigurarea cu MIJLOACE AJUTĂTOARE TEHNICE

 

  Întreprinderea de Stat „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare” oferă beneficiarilor articole ortopedice şi mijloace de locomoţie nemecanizată, precum şi servicii de reabilitare a invalizilor, veteranilor de război, persoanelor cu maladii şi afecţiuni ale aparatului locomotor. În întregime pe raion, la CREPOR sunt luaţi la evidenţă 513 persoane beneficiare ale serviciilor menţionate, inclusiv 81 persoane au fost luate la evidenţă în anul 2014. Pe parcursul anului de referinţă au beneficiat de articole şi servicii protecto-ortopedice:

• încălţăminte protetică - 29 persoane, comparativ cu 23 persoane în 2013;

• încălţăminte specială- 43 persoane comparativ cu  38 în 2013;

• încălţăminte ortopedică -  378 persoane, comparativ cu 366 în anul 2013;

• corsete - 26 persoane, comparativ cu 20 persoane  în 2013;

• bandaje -  22 persoane, comparativ cu  18 persoane în 2013.

 

Pentru a primi cărucioare sunt luaţi la evidenţă  47 beneficiari din întreg raionul, 17 din care au fost luaţi la evidenţă în 2013. Din ei au fost asiguraţi cu cărucioare 39 persoane. La data de 01.01.2014, în întregime pe raion au rămas neasiguraţi cu cărucioare 8 beneficiari.

 

EDUCAŢIA persoanelor cu dizabilităţi:

  Din totalul de 9297 elevi din raionul Străşeni încadraţi în procesul general de învăţământ, 540 sunt copii cu dizabilităţi ce constituie 5,8% din numărul total. Odată cu implementarea conceptului de educaţie incluzivă în instituţiile de învăţământ din raion, procesul de studii va fi centrat pe capacităţile individuale ale copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şi va fi optimizat prin adaptarea infrastructurii instituţiilor de învăţământ şi angajarea personalului suplimentar corespunzător (psihologi, logopezi, asistenţi personali).

 

Tabelul 6. Instruirea persoanelor cu dizabilităţi

 

Nr.persoanelor

cu dizabilităţi

încadrate în procesul

general de

învăţământ

Nr.

Din

mediul

rural

Femei/

fete

Cu defici

enţe de auz

Cu defici

enţe

de vedere

Cu deficienţe

locomotorii

Cu

deficienţe

mintale,

intelectuale

Primar

260

165

159

91

55

30

79

Gimnaziu

200

170

100

50

60

34

61

Liceu

80

78

58

30

46

4

-

Total:

540

413

317

171

161

68

140

Nr. persoanelor

cu dizabilităţi

care beneficiază

de instruire la

domiciliu

20

14

10

-

-

19

1

 

Tabelul  7. Instituţii de învăţământ din raion în care sunt încadrate persoane cu dizabilităţi

 

Nr.

Denumirea instituţiei

Localitatea

nr.de elevi

cu dificienţe

de auz

Cu dificienţe

de văz

Cu dificienţe

locomotorii

cu dificienţe

mintale

1.

Gimnaziul Bucovăţ

or.Bucovăţ

159

-

-

1

1

2.

Gimnaziul Chirianca

s.Chirianca

102

1

4

-

2

3.

Gimnaziul Dolna

s. Dolna

124

-

4

-

3

4.

Gimnaziul Drăguşeni

s. Drăguşeni

117

2

-

-

4

5.

Gimnaziul Grebleşti

s. Grebleşti

59

-

-

-

1

6.

Gimnaziul Lupa - Recea

s.Lupa-Recea

71

2

3

-

-

7.

Gimnaziul Oneşti

s. Oneşti

95

2

4

-

2

8.

Gimnaziul Roşcani

s. Roşcani

128

2

5

-

3

9.

Gimnaziul Stejăreni

s. Stejăreni

59

1

2

-

4

10.

Gimnaziul “M. Viteazul"

or. Străşeni

885

12

10

5

10

11.

Gimnaziul Tătăreşti

s. Tătăreşti

134

3

9

8

4

12.

Gimnaziul Ţăgăneşti

s. Ţîgăneşti

136

2

5

-

10

13.

Gimnaziul Voinova

s. Voinova

174

6

8

2

7

14.

Gimnaziul Pănăşeşti

s. Pănăşeşti

289

3

2

1

4

15.

Gimnaziul Cojuşna

s. Cojuşna

298

9

10

1

5

16.

Gimnaziul Recea

s. Recea

256

2

5

-

6

17.

Gimnaziul Micăuţi

s.Micăuţi

289

7

5

4

5

18.

Gimnaziul Găleşti

s.Găleşti

244

3

5

4

5

19.

Gimnaziul Căpriana

s.Căpriana

236

4

1

2

3

20.

Gimnaziul Codreanca

s.Codreanca

218

-

-

-

-

21.

Gimnaziul Radeni

s.Radeni

209

5

9

4

17

22.

Şcoala primară

Negreşti

s.Negreşti

-

-

-

-

-

23.

Liceul teoretic Zubreşti

s.Zubreşti

379

-

-

5

3

24.

Liceul teoretic “I. Creangă”

s.Micleuşeni

319

3

5

5

3

25.

Liceuil teoretic Romaneşti

s.Romăneşti

189

5

8

3

3

26.

Liceul teoretic “Universul”

s.Scoreni

385

-

-

-

-

27.

Liceul teoretic “N. Necrasov”

or.Străşeni

179

5

5

2

6

28.

Liceulteoretic”M. Eminescu”

or.Străşeni

953

18

20

4

20

29.

Liceul teoretic “A.Russo”

s.Cojuşna

385

5

10

3

3

30.

Liceul teoretuc”N.Vornicescu”

s.Lozova

605

-

-

-

-

31.

Liceul teoretic “I. Inculeţ"

s.Vorniceni

498

8

13

4

15

32.

Liceul teoretic Sireţi

s.Sireţi

672

5

10

2

5

33.

Liceul theoretic “I. Vatamanu”

or.Străşeni

525

-

10

-

-

 

              ÎNCADRAREA ÎN CÂMPUL MUNCII a persoanelor cu dizabilităţi

 

  Potrivit evidenţei Agenţiei Teritoriale pentru Ocuparea Forţei de Muncă din raionul Straşeni, actualmente sunt angajate oficial 11 persoane cu dizabilităţi, dintre care 4 sunt femei. Unul dintre angajaţi este din mediul rural şi tot unul din cei trei este angajat de către o instituţie privată, ceilalţi doi fiind angajaţi ai instituţiilor publice.

Membrii GLP însă au invocat în cadrul seminarului de planificare strategică existenţa unui număr mai mare de persoane cu dizabilităţi angajate în câmpul muncii. Dar pentru acestea sunt angajate în mare parte neoficial este dificil de estimat cifra reală.

La moment, la ATOFM Straşeni sunt înregistrate ca şomeri  6 persoane cu dizabilităţi.

 

ACCESUL persoanelor cu dizabilităţi ÎN INSTITUŢII ŞI SPAŢII PUBLICE

 

   În vederea realizării prevederilor Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, ratificată prin Legea nr. 166 din 09.07.2010, inspectoratul de stat în construcţii nu eliberează concluzii pozitive la darea în exploatarea a obiectelor de menire social-culturală, dacă la intrarea în edificiul construit sau renovat nu este asigurat accesul liber pentru persoanele cu dizabilităţi locomotorii. Pornind de la multiplele obstacole legate de accesibilitatea în locurile publice, asistenţii sociali comunitari au fost responsabilizaţi să informeze şi să mobilizeze autorităţile locale pentru adaptarea instituţiilor şi spaţiilor publice la necesităţile persoanelor cu deficiente fizice.  În anul 2013 a fost efectuată o evaluare   a gradului de adaptare a  instituţiilor şi serviciilor publice şi corespunderea acestora cerinţelor  unice. Cu toate acestea, din cele 27 prămării, doar  parţial este asigurată accesibilitatea persoanelor cu dizabiliti locomotorii. De asemenea, în raionul Străşeni nu este înregistrat nici un mijloc de transport, care ar deservi şi persoanele cu dizabilităţi.

Taberele de odihna pentru copiii din raion de asemenea nu  pot găzdui copii cu dizabilităţi, din motiv că nu sunt asigurate accesibilitatea şi condiţiile de agrement, iar personalul angajat nu are pregătire în lucrul cu copiii cu dizabilităţi.

 

SENSIBILIZAREA OPINIEI  PUBLICE şi ACCESUL LA INFORMAŢIE

 

 Cetăţenii raionului Străşeni sunt informaţi prin intermediului mass-mediei regionale:

Ziarului “Străşeneanca”, în care se publică periodic articole din domeniul social.

Postului de televiziune “ART TV” unde periodic sunt reflectate şi discutate problemele, provocările din domeniul asistenţei sociale.

 

  De asemenea în oraşul Străşeni sunt instalate în locuri publice panouri informative, se desfăşoară seminare informative în primării şi instituţii de învăţământ precum şi se dezbat diferite subiecte de interes comun în cadrul grupului consultativ.

Raionul Străşeni are acces la mass-media naţională fiind difuzate toate posturile TV cu acoperire naţională. Cu toate acestea, persoanele cu deficienţă de vedere, auz, cele din familii vulnerabile nu au asigurat accesul deplin la informaţie, mijlocele existente de informare nefiind adaptate necesităţilor acestora precum şi în multe familii defavorizate lipsesc efectiv mijloacele de difuzare, recepţionare a informaţiei.

Ca efect a insuficienţei şi accesului limitat la informare, persoanele cu dizabilităţi, deşi deţin dreptul de a fi informaţi şi de a participa activ la viaţa comunităţii, deseori nu cunosc şi nu revendică acest drept. În rezultat, persoanele cu dizabilităţi din raionul Străşeni sunt marginalizate şi supuse stereotipurilor care împiedică participarea lor la procese decizionale şi la viaţa comunităţii în general.

 

 

1.2    ANALIZA SWOT: Puncte Tari, Punctelor Slabe, Oportunităţi şi Pericole

 

Analiza SWOT reflectă caracteristicile mediului intern (Puncte Tari şi Puncte Slabe) şi ale mediului extern (Oportunităţi şi Pericole) care avantajează sau stagnează procesul de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi din raionul Străşeni.

Mediul intern reprezintă limitele geografice, administrative, instituţiile, factorii decizie şi actorii comunitari din raionul Străşenii.

Iar mediul extern reprezintă factorii de decizie şi influenţă din afara raionului Străşeni care pot fi de natură socială, economică sau politică şi care fie susţin procesul de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi sau împiedică şi implică anumite riscuri ce nu pot fi influenţate singular de factorii interni, dar care trebuie luate în consideraţie pentru a preveni impactul lor la nivel local.

 

Analiza Mediului Intern

 

Puncte Tari:

• Aplicarea cadrului legal în domeniul persoanelor cu dizabilităţi în raionul Străşeni;

• Strategia raională privind sistemul integrat de servicii sociale pentru perioada 2014-2017 este          în proces de implementare;

• Servicii de incluziune socială create şi funcţionale:

Serviciul de îngrijire socială la domiciliu

Serviciul de protezare şi ortopedie

Serviciul social „Asistenţă personală”

Centrul de reabilitare şi sprijin pentru copii şi tineret cu dizabilităţi  „Paradis”

Centrul de zi pentru reabilitarea copiilor cu dizabilităţi „Incluziune-Mugurel” din s. Tătăreşti

Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi în cadrul Gradiniţei „Mugurel”, or. Străşeni

Centrul de zi pentru persoane în etate „Răsărit” din or  Străşeni

Serviciul-pilot ”Plasament familial pentru adulţi”

Centrul de reabilitate şi plasament s. Micleuşeni

Cantine sociale

 

• DASPF are experienţă în domeniul dezvoltării serviciilor de incluziune socială:

• DASPF şi serviciile comunitare deţin personal calificat;

• În vederea implementării acţiunilor sociale este evidentă colaborarea intersectorială şi încurajarea noilor iniţiative de către factorii de decizie la nivel de raion;

• Sunt în proces de creare şi dezvoltare centrele de resurse pentru incluziunea socială a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale;

• Bugetul raional deţine resurse financiare dedicate acţiunilor de incluziune socială;

 

Puncte Slabe:

• Mentalitate depăşită, atitudine discriminatorie cu referire la drepturile şi statutul social al persoanelor cu dizabilităţi;

• Nu se efectuează intervenţia timpurie pentru depistarea şi evaluarea necesităţilor persoanelor cu dizabilităţi;

• Insuficienţa resurselor financiare dedicate acţiunilor de incluziune socială;

• Insuficienţa serviciilor de asistenţă socială, inclusiv a resurselor umane calificate;

• Fluctuaţia cadrelor în instituţiile de profil;

• Instituţionalizarea persoanelor cu dizabilităţi;

• Lipsesc instrumente de monitorizare privind implementarea politicilor sociale la  nivel

   local;     

• Modul nesănătos de viaţă al cetăţenilor care poate cauza dizabilitatea;

• Motivaţia slabă a APL de nivelul I şi II de a dezvolta servicii sociale inclusive;

• Accesul limitat al persoanelor cu dizabilităţi în instituţii şi locuri publice.

 

Analiza Mediului Extern

 •  Cadrul legal racordat la cel internaţional prin aderarea Moldovei la Convenţia ONU şi alte acte legislative, convenţii, ce fac referinţă la incluziune socială;
 •  Suport financiar obţinut prin intermediul granturilor, proiectelor  implementate la nivel de raion: FISM, Keystone Moldova;

·         Resurse umane instruite în domeniul asistenţei sociale în cadrul facultăţilor de profil;

 •  Instituirea avocatului parlamentar pentru protejarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi.

·      Conlucrare cu instituţiile guvernamentale care eliberează politici şi  facilita incluziunea persoanelor cu dizabilităţi(Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei; Ministerul  Educaţiei);

 

Pericole, riscuri:

·         Nerespectarea legislaţiei din domeniul protecţiei sociale;

·         Mentalitatea învechită şi limitată cu referire la statutul persoanelor cu dizabilităţi;

·         Abordarea sceptica a Strategiei din partea unor actori decizionali;

·         Posibile bariere în implementarea Strategiei reieşind din capacităţile de ordin administrativ şi financiar la nivel de politici naţionale;

·         Insuficienţa resurselor financiare ca efect al crizei politice şi economice din ţară;

·         Mediatizarea insuficientă şi inadecvată a situaţiei, necesităţilor şi statutului persoanelor cu dizabilităţi (prin intermediul surselor mass-media naţionale);

·         Interpretarea persoanelor cu dizabilităţi ca obiect al carităţii.

 

Partea II:  Strategia de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi prin prisma Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi în raionul Străşeni

 

Strategia a fost elaborată în cadrul seminarului de planificare strategică organizat în perioada 18-20 iunie 2014, la care au participat reprezentanţii Grupul Participativ.

 

        Scopul seminarului de planificare strategică a fost elaborarea proiectului strategiei de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi prin prisma Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi pentru perioada 2014- 2018.

        Obiectivele seminarului de planificare strategică:

·         De a forma abilităţi participanţilor în metodele de planificare strategică.

·         De a analiza situaţia persoanelor cu dizabilităţi din raion.

·         De a evalua resursele umane si financiare necesare şi disponibile pentru îmbunătăţirea situaţiei persoanelor cu dizabilităţi din raion.

·         De a defini viziunile, obstacolele şi obiectivele strategice în vederea elaborării unui plan concret de acţiuni pentru incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi.

 

Planificarea strategică este o metodă complexă, care are la bază metoda fundamentală de seminar şi include un ciclu de sesiuni: Viziuni, Contradicţii, Obiective Strategice şi Implementare.

Întrebarea centrală a seminarului care a ghidat participanţii în generarea ideilor a fost:

„Cum vom contribui la incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi în următorii 5 ani în raionul Străşeni?”

 

Schema seminarului de planificare strategică:

 
   

 

2.1 VIZIUNI: Ce vedem realizat pentru incluziunea  persoanelor cu dizabilităţi din raionul Străşeni peste cinci ani?

 

1.      Infrastructură social-economică adaptată şi dezvoltată

2.      Servicii sociale dezvoltate şi extinse

3.      Drepturile şi libertăţile persoanelor cu dizabilităţi sunt asigurate şi promovate

 

·      Sunt create căi de acces pentru persoanele cu dizabilităţi în locuri publice precum şi instituţiile publice şi private

·      Este creat serviciul specializat de transport (taxi adaptat)

·      Mijloacele de transport public adaptate necesităţilor persoanelor cu dizabilităţi

·      Reparate şi adaptate trotuarele pentru mobilitatea persoanelor în scaun cu rotile

 

 

·      Servicii sociale noi create şi extinse  

·      Servicii sociale calitative, adaptate pentru persoanele cu dizabilităţi

·      Valorile familiale sunt promovate

·      În toate instituţiile sociale activează un psiholog

·      Abandonul şi instituţionalizarea copiilor sunt prevenite prin activităţi de instruire şi informare

·      Este creat serviciul „Respiro” pentru adulţi

·      Este creat serviciul   social „Casa Comunitară”

·      Este creat serviciul „Locuinţă protejată”

·      Este creat serviciul social „Echipa mobilă”pentru persoane cu dizabilităţi mintale

·      Asistenţă medicală individualizată este asigurată

·      Sunt  create şi oferite oportunităţi de odihnă şi reabilitare pentru persoanele cu dizabilităţi (foi de odihnă, tratament baleneo-sanatorial)

 

 

 

·      Este redusă discriminarea şi stigmatizarea persoanelor cu dizabilităţi

·      Sunt oferite şanse egale de afirmare pentru persoanele cu dizabilităţi

·      Persoanele cu dizabilităţi se auto-reprezintă (îşi revendică drepturile)

·       Persoanele cu dizabilităţi şi familia acestora sunt informate despre drepturi şi obligaţii

·      Persoanele cu dizabilităţi sunt implicate activ în procese decizionale

·      Sunt organizate mese rotunde, evenimente publice cu referire la incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi

·      Oportunităţile de participare la viaţa social-economică sunt mediatizate prin intermediul mass-media locală şi naţională (pagini web, ziare, posturi radio şi TV)

·      Persoanele cu Cerinţe Educaţionale Speciale sunt încadrate în instituţii de învăţământ obişnuite (şcoli, licee, şcoli profesionale, instituţii de învăţământ superior)

·       Procesul educaţional este incluziv, centrat pe capacităţile individuale şi accesibil pentru toţi

·      Istoriile de succes ale persoanelor cu dizabilităţi sunt mediatizate

 

4.      Resurse umane şi financiare asigurate

5.    Persoanele cu dizabilităţi sunt abilitate economic

6.      Este asigurată angajarea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilităţi

 

·         Resurse financiare suficiente pentru asigurarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi

·         Personalul de profil  (social, medical, educaţional) este calificat şi remunerat adecvat

·         Economia locală este dezvoltată

 

 

·      Activităţi de antreprenoriat social realizate în cadrul structurilor publice şi neguvernamentale

·      Întreprinderi locale, fabrici adaptate pentru angajarea persoanelor cu dizabilităţi

·      Agenţii economici sunt încurajaţi şi motivaţi să angajeze persoane cu dizabilităţi

 

·         Este creat serviciul de orientare profesională

·         Agenţii economici sunt motivaţi să angajeze persoane cu dizabilităţi

·         Persoanele cu dizabilităţi nu confruntă bariere de angajare în câmpul muncii

·         Instituţiile publice şi private încurajează şi oferă oportunităţi de angajare persoanelor cu dizabilităţi

·         Locul de muncă este adaptat necesităţilor persoanelor cu dizabilităţi

 

7.      Capacităţile  persoanelor cu dizabilităţi sunt valorificate

 

8.    Situaţia persoanelor cu dizabilităţi este monitorizată şi evaluată

9.      Prestaţiile sociale sunt calculate reieşind din necesităţile specifice şi capacităţile persoanelor cu dizabilităţi

 

·         Talentele persoanelor cu dizabilităţi sunt promovate prin activităţi culturale şi de afirmare

·         Persoanele cu dizabilităţi sunt implicate în activităţi sportive

 

 

·      Este creată baza de date a persoanelor cu dizabilităţi

·      Sunt elaborate şi aplicate instrumente de monitorizare şi evaluare prind implementarea strategiei de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi

 

 

·      Prestaţiile sociale sunt calculate reieşind din necesităţile specifice şi capacităţile persoanelor cu dizabilităţi

 

 

2.2 OBSTACOLE: Ce  împiedică incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi în raionul Străşeni în următorii 5 ani?

1. Discriminarea persoanelor cu dizabilităţi în comunitate

 

2. Acces limitat la educație și angajare în câmpul muncii

3. Mobilizarea insuficientă a comunității în incluziunea socială persoanelor cu dizabilități

 

·         Existența stereotipurilor la persoanele cu dizabilități privind statutul și drepturile lor

·         Context social-istoric determinant al mentalităţii limitate şi atitudinii discriminatorii

·         Accent pe dizabilitate şi nu pe abilitate în procesul incluziunii persoanelor cu dizabilităţi

·         Intoleranța unor membri a societății civile

·         Indiferența și concepția distorsionată a membrilor familiei

·         Persoanele cu dizabilități complexate și izolate

·         Protecția redusă a persoanelor cu dizabilități împotriva violenței şi exploatării

·         Promovarea instituţionalizării în detrimentul asigurării dreptului la casă și familie

·         Mobilitate redusă la nivel internațional

·         Femeile cu dizabilități discriminate

·         Drepturile persoanelor cu dizabilități nu sunt tratate în mod egal

·         Protecția integrității persoanelor cu dizabilități neasigurată(art.17 din Convenţia ONU, Protecția datelor cu caracter personal)

·         Persoanele cu dizabilități nu sunt implicate în acțiuni comunitare și decizionale

 

·         Instituțiile publice și private   neadaptate la capacitățile persoanelor cu dizabilități

·         Mecanisme nedezvoltate de motivare pentru angajarea persoanelor cu dizabilități

·         Orientare profesională insuficientă pentru persoanele cu dizabilităţi

·         Insuficiența programelor adaptate de instruire pentru persoanele cu dizabilități

 

 

·         Implicarea insuficientă a persoanelor cu dizabilități în protecția persoanelor cu dizabilități

·         Mediatizare inadecvată și reflectarea insuficientă a situației persoanelor cu dizabilități

·         Implicare insuficientă a APL în rezolvarea problemelor persoanelor cu dizabilități

 

4. Infrastructura social-economică slab dezvoltată

5. Insuficiența serviciilor adaptate și accesibile

6. Resurse umane insuficient motivate și cu experiență

 

·         Insuficiența serviciilor adaptate și accesibile pentru persoanele cu dizabilități

·         Insuficiența spațiilor de odihnă și reabilitare adaptate

·         Insuficiența serviciilor medicale specializate

·         Acces limitat la servicii juridice a persoanelor cu dizabilități

·         Lipsa la nivel local a comisiilor pentru drepturile

      persoanelor cu dizabilități(art.34 din Convenţia ONU)

 

·      Insuficiența mijloacelor speciale pentru persoanele cu dizabilităţi

·      Infrastructura  slab dezvoltă și neadaptată (drumuri, edificii, transport, servicii publice)

 

 

 

·      Pregătirea şi experienţa insuficientă a resurselor umane de profil şi insuficiența specialiștilor calificați

·      Fluctuaţia cadrelor din domeniul protecţiei sociale şi învăţământ

·      Cooperarea internațională insuficientă pentru schimb de experiența în domeniul incluziunii sociale

 

7.    Mecanisme de consultare și informare insuficiente

8.      Resurse financiare insuficiente

 

·         Parteneriate intersectoriale slab dezvoltate

·         Abordarea insuficientă a persoanelor cu dizabilități din perspectiva gender

·         Mecanisme insuficiente de implementare a prevederilor legale, politicilor sociale la nivel local

·         Neajustarea cadrului legal în ansamblu la necesitățile persoanelor cu dizabilități

·         Baza de date segmentată şi incompletă în domeniul social

·         Monitorizarea insuficientă a implementării prevederilor Convenției ONU

 

Resurse financiare insuficiente

 

 

 

2.3 OBIECTIVE STRATEGICE:  Ce trebuie să facem pentru a asigura incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi în următorii 5 ani în raionul Străşeni?

 

Obiectiv strategic I: Asigurarea dreptului la viaţă independentă şi trai în comunitate

 

 

Obiectiv specific 1.1:

Încurajarea participării persoanelor cu dizabilităţi la viaţa comunităţii

Obiectiv specific 1.2:

Crearea oportunităţilor de angajare în câmpul muncii

 

1.1.1.      Asigurarea unui sistem  educaţional incluziv 

1.1.2.      Implicarea persoanelor cu dizabilităţi în activităţi de auto-reprezentare 

1.1.3.      Încurajarea participării persoanelor cu dizabilităţi în procese decizionale

1.1.4.      Promovarea persoanelor cu dizabilităţi în funcţii administrative şi decizionale

1.1.5.      Implicarea persoanelor cu dizabilităţi în organizarea acţiunilor comunitare (mese de lucru, grupuri active)

 

 

1.1.1        Formarea profesională a persoanelor cu dizabilităţi

1.1.2        Organizarea campaniilor de sensibilizare a instituţiilor publice şi private, agenţilor economici pentru angajarea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilităţi

1.1.3        Organizarea târgurilor locurilor de muncă şi promovarea oportunităţilor de angajare pentru persoanele cu dizabilităţi

1.1.4        Organizarea expoziţiilor cu vânzare şi iarmaroacelor cu participarea persoanelor cu dizabilităţi

 

 

 

Obiectiv specific 1.3:

Asigurarea dreptului la integritate şi familie

 

1.3.1        Prevenirea abandonului copiilor cu dizabilităţi noi născuţi

1.3.2        Organizarea activităţilor de instruire şi orientare cu familiile tinere privind modul sănătos de viaţă

1.3.3        Promovarea rolului familie în incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi

1.3.4        Integrarea, re-integrarea copiilor cu dizabilităţi în familie

1.3.5        Organizarea activităţilor de informare şi instruire în deprinderi de viaţă

 

 

 

 

Obiectiv strategic II: Asigurarea accesibilităţii persoanelor cu dizabilităţi

 

 

Obiectiv specific 2.1: Adaptarea infrastructurii sociale

Obiectiv specific 2.2: Extinderea şi dezvoltarea serviciilor sociale incluzive

 

2.1.1        Crearea şi dezvoltarea elementelor de infrastructură social-economică

2.1.2        Adaptarea instituţiilor publice şi private, a spatiilor publice, de odihnă şi reabilitare la necesităţile persoanelor cu dizabilităţi

2.1.3        Dotarea serviciilor existente cu utilaj şi mijloace speciale

2.1.4        Reducerea barierelor de învăţare şi participare pentru toţi elevii

2.1.5        Asigurarea persoanelor cu dizabilităţi cu mijloace ajutătoare speciale

 

 

2.2.1        Extinderea şi dezvoltarea serviciilor sociale deja create

2.2.2        Crearea serviciului „Locuinţă protejată”

2.2.3        Crearea serviciului „Echipa mobilă”

2.2.4        Crearea serviciului „Casă comunitară”

2.2.5        Crearea serviciului „Respiro”

2.2.6        Asigurarea consultanţei juridice persoanelor cu dizabilităţi în cadrul DASPF

2.2.7        Încadrarea copiilor din grupul de risc în activităţi extraşcolare

2.2.8        Asigurarea cu asistent personal a copiilor cu dizabilităţi

2.2.9        Crearea condiţiilor pentru implicare copiilor cu dizabilităţi în activităţi sportive

2.2.10    Încadrarea copiilor cu dizabilităţi în activităţi extraşcolare

2.2.11    Elaborarea Planurilor Educaţionale Individuale pentru a facilita procesul de studiu şi absolvire a instituţiilor de învăţământ de către copiii cu CES.

 

 

 

Obiectiv strategic III: Asigurare incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi prin activităţi de promovare, monitorizare şi evaluare

 

 

Obiectiv specific 3.1: Monitorizarea şi evaluarea situaţiei persoanelor cu dizabilităţi

 

Obiectiv specific 3.2: Organizarea activităţilor de mediatizare şi sensibilizare privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi

 

3.1.1        Crearea bazei de date privind persoanele cu dizabilităţi

3.1.2        Abordarea intersectorială a procesului de colectare şi analiză a datelor privind persoanele cu dizabilităţi

3.1.3        Elaborarea rapoartelor de monitorizare şi evaluare a Strategiei de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi prin prisma Convenţiei ONU

3.1.4        Evaluarea necesităţilor individuale de ordin medical şi social a persoanelor cu dizabilităţi 

 

 

3.2.1        Mediatizarea implementării Strategiei de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi

3.2.2        Crearea comisiilor locale pentru protejarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi

3.2.3        Adaptarea paginii web a Consiliului Raional pentru a fi accesibilă tuturor şi reflectarea pe pagina web a activităţilor de incluziune socială organizate în raion

3.2.4        Responsabilizarea APL-lor în implementarea Strategiei şi respectarea prevederilor Convenţiei ONU

3.2.5        Prezentarea activității DASPF direcţiilor de referinţă (Direcţia Sănătate, Direcţia de Învăţământ, Tineret şi Sport) în cadrul evenimentelor comune şi de schimb de experienţă

3.2.6        Implicarea APL în activităţi de informare şi sensibilizare la nivel comunitar (organizarea sărbătorilor tradiţionale, evenimentelor speciale pentru promovarea prevederilor Convenţiei ONU)

 

 

Obiectiv strategic IV: Consolidarea resurselor umane şi financiare pentru asigurarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi

 

Obiectiv specific 4.1: Diversificarea resurselor financiare pentru realizarea activităţilor de incluziune socială  a persoanelor cu dizabilităţi.

 

Obiectiv specific 4.2: Consolidarea capacităţilor resurselor umane de profil

 

 

4.2.1        Planificarea liniei de buget a Consiliului Raional destinate activităţilor de incluziune socială

4.2.2        Menţinerea şi consolidarea parteneriatelor cu organizaţiile donatoare

 

 

 

4.2.3        Facilitarea schimbului de experienţă în implementarea acţiunilor de incluziune socială pentru actorii implicaţi în proces

4.2.4        Majorarea salariilor angajaţilor din domeniul asistenţei sociale şi educaţiei incluzive

 

 

Obiectiv specific 4.3: Consolidarea parteneriatelor inter-sectoriale în vederea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi

 

 

4.3.1        Stabilirea acordurilor de colaborare cu instituţiile universitare de profil (Facultatea de Asistenţă Socială: ULIM,  Universitatea de Stat, Universitatea „Ion Creangă”)

4.3.2        Valorificarea corectă şi constructivă a resurselor financiare disponibile pentru activităţi sociale

4.3.3        Racordarea acţiunilor locale la politicile de incluziune de nivel naţional

 

 

 

           PLANUL  DE  ACŢIUNI

pentru implementarea Strategiei de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi prin prisma Convenţiei ONU privind Drepturile Persoanelo cu Dizabilităţi în raionul Străşeni  (2014 – 2018)

 

Obiectivul strategic I. Asigurarea dreptului la viaţă independentă şi trai în               .                                                            comunitate

Nr.

Obiective/

Acţiuni

Indicatori de monitorizare

Responsabili

Parteneri

Termen de realizare

                      Costuri, mii lei

Anii

Total

Buget

de stat

Surse locale

Donaţii,

Granturi

 

             1

2

3

4

5

    6

     7

      8

      9

      10

1.

Asigurarea unui sistem de învăţămînt imcluziv:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Evaluarea individuală a persoanelor cu dizabilităţi  şi integrarea în procesul de învăţămînt conform capacităţilor şi abilităţilor

27  localităţi/ nr.persoanelor evaluate

Raport de evaluare

DASPF

2014-2015

 

 

 

 

 

1.1.1

Organizarea vizitelor  de teren pentru evaluarea necesităţilor, capacităţilor şi abilităţilor de instruire a persoanelor cu dizabilităţi/copii şi tineri/

Nr.vizitelor efectuate,

Nr. persoanelor evaluate

DÎ, managerii instituţiilor de învăţămînt, asistenţii sociali

APL, ONG, Centrele de sănătate

2014-2015

 

 

 

 

 

1.1.2

Organizarea sesiunilor

individuale

de suport pentru

incluziune (asistent

social, psiholog,

logoped)

nr. beneficiarilor

şi nr.

sesiunilor

individuale

de suport

DÎ,

Centre de sănătate,

DASPF

Instituţiile

de învăţământ,

APL

şi ONG-uri

locale,

DASPF

2014-2015

 

 

 

 

 

1.2

Elaborarea planurilor

educaţionale

individuale

Nr. de PEI

APL,

DASPF

2014-2018

 

 

 

 

 

1.3

Angajarea Cadrelor

Didactice de Sprijin

(CDS) şi asistenţilor

personali pentru

copii cu dizabilităţi severe

10 unităţi- CDS angajate

10 unităţi- asistenţi

personali

angajaţi

DÎ,

DASPF

 

APL

2014-2018

 

 

400,0

 

 

 

1.4

Dotarea celor 18 Centre de resurse pentru educaţie incluzivă  şi deschiderea Centrelor noi în şcoli

10 Centre  noi în şcoli

APL

2014-2018

 

 

1104,0

 

 

 

1.5

Deschiderea  Centrelor   de resurse pentru educaţie incluzivă în  3 grădiniţe

10 Centre în grădiniţe

APL

2014-2018

 

 

 

 

 

1.6

Identificarea timpurie  a copiilor cu probleme în dezvoltare  din grădiniţe în scopul incluziunii ulterioare  ,cu success,  în procesul de învăţămînt 

Nr. de copii identificaţi

DÎ,

Centrele de sănătate

APL,

ONG

2014-2018

 

 

 

 

 

1.7

Monitorizarea şi

evaluarea periodică

Rapoarte de

monitorizare,

Şedinţe semianuale

de

evaluare

DÎ,

DASPF

 

APL

2014-2018

 

 

 

 

 

1.8

Orientarea şi formarea

profesională

a persoanelor cu

dizabilităţi

Nr. persoanelor

cu dizabilităţi

încadrate

în procesul

de orientare

şi formare

profesională

ATOFM,

APL

DASPF,

ONG-uri

2014-2018

 

 

 

300,0

 

 

100,0

 

 

 

 

 

200,0

1.8.1

Includerea persoanelor

cu dizabilităţi

în procesul de instruire

Nr. persoanelor

cu dizabilităţi

încadrate

în procesul

de formare

profesională

DÎ,

DASPF

ATOFM,

Centrele de sănătate

2014-2015

 

 

 

 

 

1.8.2

Susţinerea  procesului

de formare profesională

a persoanelor

cu dizabilităi din

familii social-vulnerabile

(burse de

studii, suport pentru

acomodare şi accesibilitate)

Persoane cu

dizabilităţi

din familii

social-vulnerabile

beneficiare

de

suport pentru

formare

profesională

DASPF,

ATOFM

DÎ,

Agenţi economici,

ONG

2014-2018

 

 

 

 

 

1.8.3

Motivarea agenţilor

economici (crearea

oportunităţilor de

instruire şi orientare

profesională; suport

financiar direct pentru

plata studiilor)

prin scutirea de

impozite locale

Nr. persoanelor

cu

dizabilităţi

beneficiare

de programe

gratuite de

formare profesională;

CR

ATOFM, Mass-media locală

2014-2018

 

 

 

 

 

1.8.4

Organizarea tîrgurilor locurilor de muncă

5 tîrguri de muncă organizate

ATOFM

Agenţii economici

2014-2018

 

 

 

 

 

1.8.5

Implicarea meşterilor  populari din raion în pregătirea profesională a persoanelor cu dizabilităţi

Nr. de personae implicate

ATOFM,

DASPF

Agenţii economici

2014-2018

 

 

 

 

 

1.9

Organizarea odihnei de vară pentru copiii cu dizabilităţi în perioada sezonului estival

120 copii beneficiari

DASPF,

2014-2018

/iunie-august/

 

 

135,0

 

 

 

1.9.1

Adaptarea unui bloc/ dormitor din tabăra de odihnă “Codru” pentru odihna copiilor cu dizabilităţi

2 căsuţe

CR

Agenţii economici

2014-2015

 

 

 

100,0

 

 

 

2.

Participarea persoanelor

cu dizabilităţi

la viaţa culturală,

socială şi politică

       

 

 

 

 

 

2.1

Implicarea persoanelor cu dizabilităţi în  activităţile cultural-artistice de amploare / dedicate: 26 aprilie , 9 mai, 15 mai, 1 iunie, 1 octombrie,15 octombrie, 13 noiembrie, 3 decembrie, /

Activităţi cultural-artistice organizate

Direcţia cultură, tineret şi sport a CR

ONG-uri,

DASPF

2014-2018

 

 

 

 

 

2.1.1

Organizarea expoziţiilor

(artizanat,

hand-made) cu

vânzare în cadrul

sărbătorilor celebrate

la nivel de raion

Nr. expoziţiilor

şi tematicile

Nr. persoanelor

cu

dizabilităţi

participante

la expoziţii

Direcţia cultură, tineret şi sport a CR, APL

Casas de cultură,

ONG

2014-2018

 

 

 

 

 

2.2

Asigurarea dreptului

la vot a persoanelor

cu dizabilităţi prin

adaptarea birourilor

electorale, asigurarea

accesului fizic şi/

transportului

Nr. persoanelor

cu

dizabilităţi

participante

la procese

decizionale

Nr. birourilor

electorale

adaptate

APL

CR,

Comisia

Electorală

Centrală

2014-2018

 

 

 

 

 

3.

Garantarea accesului

persoanelor cu

dizabilităţi la serviciile

medicale:

       

 

 

 

 

 

3.1

Asigurarea asistenţei

medicale primare

prin servicii programate

şi flexibile

Serviciile

medicale

acordate

IMSP Străşeni, Centrele de sănătate

APL

DASPF

2014-2018

 

 

 

 

 

3.2

Diagnosticarea precoce

a maladiilor ce

determină dizabilitate

Campanii de

sensibilizare

organizate

IMSP Străşeni, Centrele de sănătate

 

2014-2018

 

 

 

 

 

3.3

Informarea, consilierea

şi asistenta

medicală de profil

pentru tineri cu

dizabilităţi

nr. sesiunilor

de informare,

consultaţiilor

şi nr. tinerilor

cu dizabilităţi

beneficiari

IMSP Străşeni,

CNDDCM

Centrul de

Sănătate

Prietenos

Tinerilor

2014-2018

 

 

 

 

 

Grupul de lucru care a participat la elaborarea proiectului planului de acţiuni în cadrul Seminarului de planificare strategică (18-20 iunie, 2014) : 1. Nicula Sergiu, vicepreşedinte al raionului; 2. Cleopatra Cobzac , şef DASPF ; 3.Talmaci Valentina, şef- adjunct DASPF Străşeni; 4. Eugenia Mîţa, metodist, DÎ Străşeni; 5. Tatiana Behtaghirov –şef Serviciu Asistenţă psiho-pedagogică  DÎ Străşeni; 6. Lilia Calancea  , medic , Centrul de sănătate Străşeni; 7.Rodideal Galina, şef  ATOFM; 8. Savin Isidor, primar de Romăneşti; 9.Mîrza Ecaterina, preşedintele organizaţiei terotoriale a Societăţii orbilor, 10.Malciuc Victor, director al Centrului de plasament temporar al copilului.

 

 

Obiectivul strategic II. Asigurarea accesibilităţii persoanelor cu dizabilităţi

 

Nr.

Obiective/Acţiuni

Indicatori de monitorizare

Responsabili

Parteneri

Termen de realizare

                      Costuri, mii lei

Anii

Total

Buget de stat

Surse locale

Donaţii,

Granturi

 

             1

2

3

4

5

    6

     7

      8

      9

      10

1.

Adaptarea infrastructurii

sociale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Instalarea pantelor

de acces în instituţii

publice , organizaţii conform

legislaţiei în vigoare

95  pante

APL

Agenţii economici

2014-2018

 

 

 

 

 

1.1.1

Verificarea pantelor instalate în toate localităţile în vederea corespunderii standardelor tehnice prevăzute în normativele în vigoare

17 pante

APL I,II

Agenţii economici

2014-2015

 

 

 

 

 

1.1.2

Instalarea pantelor de acces în primării, oficii poştale.

 Nr. de pante

APL I,II

Agenţii economici

2014-2015

 

 

 

 

 

1.1.3

Instalarea pantelor de acces în centrele de sănătate

 Nr. de pante

APL I,II,

directorii centrelor

Agenţii economici

2015-2016

 

 

 

 

 

1.1.4

Instalarea pantelor de acces în şcoli, grădiniţe

 Nr. de pante

APL I,II, managerii şcolari

Agenţii economici

2016-2017

 

 

 

 

 

1.1.5

Instalarea pantelor de acces în case de cultură şi biblioteci

 Nr. de pante

APL I,II

Agenţii economici

2017-2018

 

 

 

 

 

1.1.6

Instalarea pantelor şi barierelor de suport în casele de  locuit cu etaje

 Nr. de pante

APL I,II, asociaţiile de locatari

Agenţii economici

2014-2018

 

 

 

 

 

1.2

Asigurarea accesului la clădiri a persoanelor cu alte tipuri de dizabilităţi decît cele locomotorii.

Nr de instituţii, întreprinderi

APL I,II

Agenţii economici

2014-2018

 

 

 

 

 

1.2.1

Instalarea inscripţiilor de pe frontispiceiile şi indicatoarele specifice ale instituţiilor în text cu caractere de format mare, folosirea simbolurilor

Nr de instituţii, întreprinderi

APL I,II

Agenţii economici

2014-2018

 

 

 

 

 

1.3

Asigurarea la drumuri şi transport

       

 

 

 

 

 

1.3.1

Adaptarea transportului (taxi) ce deserveşte populaţia raionului la necesităţile  persoanelor cu dizabilităţi

2 unităţi la nivel de raion

Deţinătorii serviciului

Agenţii economici

2014-2018

 

 

 

 

 

1.3.2

Adaptarea trecerii de pietoni trotuar-stradă , fără ridicături, plană,  în vederea accesibilizării lor pentru persoanele în scaun rulant.

4 treceri în or.Străşeni

APL I,II

SA”Drumuri”

Străşeni

Agenţii economici

2014-2018

 

 

 

 

 

1.3.3

Rezervarea şi semnalizarea /marcarea/ a cîte 2 locuri de parcare pentru parcarea gratuită a mijloacelor de transport pentru persoanele cu dizabilităţi locomotorii în spaţiile de parcare.

6 locuri de parcare

APL I,II

Sa”Drumuri”

Străşeni

Agenţii economici

2014-2018

 

 

 

 

 

1.4

Asigurarea cu mijloace de asistenţă şi de adaptare specifice

Nr. de persoane asigurate

CREPOR

DASPF, ONG

2014-2018

 

 

 

 

 

1.4.1

Asigurarea cu mijloace de mobilitate personală: scaune rulante, dispozitive de balanţă , bastoane, mijloace prostetice/membre prostetice/

60 scaune rulante,

 36 suporturi,

24 bastoane,

8 membre prostetice

CREPOR

DASPF, ONG

 

 

2014-2018

 

 

 

 

 

1.4.2

Asigurarea cu materiale Braille

Pentru 96 persoane

CREPOR

DASPF, ONG

2014-2018

 

 

 

 

 

1.4.3

Asigurarea cu aparate auditive , tiflotehnice /dictofoane, playere,s.a./

Pentru 73 persoane

CREPOR

DASPF, ONG

2014-2018

 

 

 

 

 

1.5

Asigurarea copiilor cu

dizabilităţi cu servicii

de transport pentru

a facilita accesul la

educaţie şi servicii

comunitare

15 copii asiguraţi

cu mijloace

de transport,

mijloace de

transport

asigurate

(contracte la

nivel local cu

prestatori de servicii

   APL,

    DÎ

  DASPF

2014-2018

 

 

 

50,0

 

 

 

 

50,0

1.6

Dotarea serviciilor

sociale existente cu

utilaj, mobilier, echipament

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.1

Înlocuirea celor 2  cărucioare cu rotile cu altele noi şi procurarea unui cărucior de rezervă

pentru  Centrul

de reabilitare şi plasament din

s.Micleuşeni

4  cărucioare procurate

DASPF

CREPOR,

Societatea invalizilor din Republica Moldova

2014-2015

 

 

 

 

30,0

 

 

 

 

 

 

 

 

30,0

1.6.2

Deschiderea unei săli de kineto-terapie la Centrul de reabilitare şi plasament din s.Micleuşeni

O sală de kineto-terapie

CR

DASPF

2015-2016

 

 

 

200,0

 

 

200,0

 

 

2.

Extinderea şi dezvoltarea

serviciilor

sociale

 

CR,

DASPF

ONG

 

2014-2018

 

 

 

 

 

2.1

Crearea azilului  raional pentru

persoane în etate şi

persoanele cu dizabilităţi

 

15 persoane în etate şi 15 persoane cu dizabilităţi plasate

CR

DASPF

2014-2018

 

 

 

500,0

 

 

500,0

 

 

 

 

2.2

Crearea şi dezvoltarea Serviciului social „Echipa mobilă” pentru persoane cu dizabilităţi mintale.

nr. beneficiarilor

deserviţi

nr. îngrijirilor la

domiciliu efectuate

CR

DASPF

2014-2018

 

10 ,0

 

 

 

2.3

Instituirea serviciului

social „Casa comunitară

Casa comunitară

procurată

4 beneficiari

CR,

Keystone

Moldova

DASPF

2014-2018

 

700,0

50,0

 

650,0

2.4

Crearea şi dezvoltarea serviciului social „Respiro”

Numărul beneficiarilor

CR,

DASPF

CR,

APL

2016

 

350 ,0

350,0

 

 

2.5

Crearea serviciului

„Locuinţă protejată”

1 locuinţă protejată

creată

CR,

Keystone

Moldova

DASPF

2017

 

35 ,0

 

35,0

 

2.6

Extinderea Serviciului social „Asistenţă personală”

120 asistenţi personali angajaţi

DASPF

CR,

APL

2014-2018

 

 

1100,0

 

1100,0

 

 

2.7

Extinderea serviciului /pilot/plasament  familial pentru adulţi

Numărul de persoane

DASPF

Keystone,

CR,

APL

2014-2018

 

 

 

380,0

 

 

 

 

380,0

 

   Grupul de lucru care a participat la elaborarea proiectului planului de acţiuni în cadrul Seminarului de planificarestrategică (18-20 iunie, 2014): 1. Cleopatra Cobzac, Şef DASPF; 2. Larisa Ciochina, specialist principal,DASPF; 3. Ion Ţapu şef-adjunct , Direcţia Finanţe a Consiliului Raional; 4. Larisa Sîrbu ,specialist superior DASPF; 5.Jana Vasilev, preşedinte al Centrului de reabilitare  şi sprijin pentru copii şi tineret “Paradis”;  6. Sîrbu Elena, şef Serviciu asistenţă social comunitară; 7.Lilia Cobzac, Şeful Serviciului Îngrijire Socială la domiciliu DASPF Străşeni; 8.Nicolae Sîrbu, Şef Direcţie agricultură, dezvoltarea economică  şi a teritoriului.

 

 

Obiectivul strategic III. Asigurarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi prin activităţi de promovare,   monitorizare şi evaluare

 

Nr.

Obiective/Acţiuni

Indicatori de monitorizare

Responsabili

Parteneri

Termen de realizare

                      Costuri, mii lei

Anii

Total

Buget de stat

Surse locale

Donaţii,

Granturi

 

             1

2

3

4

5

  6

     7

      8

      9

      10

1.

Crearea şi actualizarea

Bazei de date

a persoanelor cu

dizabilităţi

 

 

 

2014-2018

 

 

 

 

 

1.1

Colectarea

datelor in colaborare

cu  CTAS, DASPF

Centrele de sănătate,

 ONG-uri

Nr.de informaţii colectate

DASPF

APL,

Centrele de sănătate,

CTAS

2014-2015

 

 

 

 

 

2.

Evaluarea şi monitorizarea

implementării

Strategiei de

incluziune socială

a persoanelor cu

dizabilităţi

4 şedinţe

ale GLP

4 rapoarte de

monitorizare şi

evaluare

Articole/

Reportaje în

mass-media

CR,

Grupul

de lucru

participativ

DASPF, ATOFM

2014-2018

 

 

 

 

 

3.

Evaluarea necesităţilor

persoanelor cu

dizabilităţi (Focus grupuri,

interviuri,

mese rotunde)

27 focus grupuri

realizate,

nr. interviuri

individuale,

 masă rotundă

DASPF,

Centrele de sănătate,

ATOFM

APL, asistenţii

sociali

comunitari,

ONG-uri

locale

2015,

2017

 

 

 

 

 

4

Crearea comisiilor locale pentru protejarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi

27 comisii

APL I

DASPF

2014-2015

 

 

 

 

 

5.

Mediatizarea implementării

Strategiei

de incluziune socială

a persoanelor cu

dizabilităţi

     

2014-2018

 

 

 

 

 

5.1

Promovarea  drepturilor persoanelor cu dizabilităţi prin

publicarea articolelor

în presa locală, radio, ART-TV şi difuzarea

reportajelor TV şi

radio: prezentarea

istoriilor de succes,

talentelor, poveşti de succes

nr. apariţiilor

în presa locală,

radio, TV

 

Direcţia cultură, turism, tineret şi sport

a CR,

DASPF

ONG-uri

locale,

Reprezentanţii

mass-media

APL, CR

2014-2018

 

 

 

 

 

15,0

 

 

 

 

 

15,0

 

6.

Adaptarea paginii

web a CR pentru reflectarea

activităţilor

sociale-culturale

din raion şi ajustarea

parametrilor la

un format accesibil pentru toţi

Pagina web

adaptată

CR

Direcţia cultură, turism, tineret şi sport

a CR

2014-2018

 

 

 

 

 

Grupul de lucru care a participat la elaborarea proiectului planului de acţiuni în cadrul Seminarului de planificare  strategică (18-20 iunie,2014): 1.Larisa Sîrbu ,specialist superior DASPF ; 2.Eugen Micleuşanu, şef Serviciu “Asistenţă personal” DASPF Străşeni;

3. Ludmila  Reuţoi , specialist principal, Secţia cultură,turism, tineret şi sport ; 4. Tabacari Svetlana, primar de Scoreni

 

Obiectivul strategic IV. Consolidarea resurselor umane şi financiare pentru asigurarea incluziunii sociale a persoanelor  cu dizabilităţi

 

Nr.

Obiective/Acţiuni

Indicatori de monitorizare

Responsabili

Parteneri

Termen de realizare

                      Costuri, mii lei

Anii

Total

Buget de stat

Surse locale

Donaţii,

Granturi

 

             1

2

3

4

5

   6

     7

     8

      9

      10

1.

Dezvoltare resurselor

umane de profil

 

 

 

2014-2018

 

 

 

 

 

1.1

Angajarea de noi

specialişti în cadrul DASPF

1 jurist

CR,

DASPF

 

2014

 

 

 

 

 

1.2

Dezvoltarea parteneriatelor

cu instituţii

superioare de

profil (Universitatea

de Stat din Moldova,

Universitatea „Ion

Creangă”, ULIM)

pentru facilitarea

practicii studenţilor

în cadrul serviciilor

sociale din raion

Nr. acordurilor

de colaborare

cu instituţii

universitare,

Nr. studenţilor

practicanţi

CR,

DASPF

 

2014-2018

 

 

 

 

 

2.

Formarea continuă

a specialiştilor ce

lucrează cu persoanelor

cu dizabilităţi

Nr.de specialişti instruiţi

CR,

DASPF

MMPSF,

ONG-uri

2014-2018

 

 

 

 

 

2.1

Instruirea personalului

DASPF cu

privire la incluziunea

socială a persoanelor

cu dizabilităţi

44 lucrători

sociali,

33 asistenţi

sociali, 68

asistenţi

personali

Formatorii

din

cadrul

DASPF

MMPSF,

Centrul de

Sănătate

Prietenos

Tinerilor,

ONG-uri

2014-2018

 

 

 

 

 

2.2

Instruirea specialiştilor

din domeniile

sănătate şi pedagogie

Nr. de persoane instruite

DASPF,

DÎ,

Centre de sănătate

MMPSF

2014-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Schimb de experienţă

cu raionul Călăraş

pentru personalul

din serviciile

sociale şi învăţământ

7 persoane participante

CR,

DASPF

APL,

DÎ,

ONG-uri

locale

2014-2018

 

 

 

 

 

3.1

Schimb de experienţă

cu ONG-uri ce

prestează servicii

pentru persoane cu

dizabilităţi

vizite de

studiu (ex:

la Asociaţia

„Motivaţie” şi

altele)

APL ,

DASPF

MMPSF, ONG

2014-2018

 

 

 

 

 

4.

Diversificarea surselor

de finanţare a

activităţilor de incluziune

socială

Volumul fondurilor

colectate

 CR,

DÎ,

DASPF

ONG-uri,

Agenţi economici

2014-2018

 

 

 

 

 

4.1

Încheierea acordurilor

cu agenţi economici

privind contribuţia

în acţiuni de

incluziune socială

Nr. de acorduri,

decizia CR

privind scutirea

agenţilor

economici de

taxe locale

CR

DASPF,

ONG-uri

locale, ATOFM

2014-2018

 

 

 

 

 

4.2

Consolidarea parteneriatelor

cu organizaţiile

donatoare

Nr. reprezentanţilor

organizaţiilor

donatoare

participanţi la

evenimente

publice în cadrul

raionului

DASPF,

DÎ,

ONG-uri

CR,

ONG-uri

locale

Centrul de

Sănătate

Prietenos

Tinerilor,

ATOFM

2014-2018

 

 

 

 

 

4.3

Scrierea şi implementarea

proiectelor

în domeniul

incluziunii sociale

 Nr. de  proiecte

scrise, implementate

CR,

DASPF

ONG-uri

2014-2018

 

 

 

 

 

 

 Grupul de lucru care a participat la elaborarea proiectului planului de acţiuni în cadrul Seminarului de planificare strategică (18-20 iunie, 2014):  1.Sergiu Nicula , vicepreşedinte al raionului;  2.Cleopatra Cobzac , şef DASPF Străşeni;  3. Ion Ţapu, Şef adjunct Direcţia finanţe CR Străşeni; 4. Eugenia Mîţa, metodist DÎ ;  5.Ursu Maria, director Centru de reabilitare şi plasament s.Micleuşeni,; 6.Larisa Sîrbu, specialist superior DASPF.

                                

 

 

 


Accesări: 7107

Alte Noutăţi și evenimente

Publicat: 20.05.2024   
Dacă pe 8 martie e Ziua internațională a femeii, în a treia duminică după Paști este ziua femeilor creștine, astfel, fiți sănătoase, puternice, frumoase și mereu iubite. Citeşte mai mult...
Publicat: 20.05.2024   
Mulțumim Consiliului raional Ialoveni, pentru frumoasa colaborare și oportunitatea oferită Citeşte mai mult...
Publicat: 16.05.2024   
Publicat: 14.05.2024   
HRISTOS A ÎNVIAT! Citeşte mai mult...
Publicat: 10.05.2024   
„Să arătăm lumii că și neamul nostru are istorie, că noi spre deosebire de alte popoare, nu trebuie să ne născocim strămoșii, trecutul, istoria” Citeşte mai mult...
Publicat: 02.05.2024   
Publicat: 29.04.2024   
Publicat: 27.04.2024   
Publicat: 26.04.2024   
Publicat: 25.04.2024   
Publicat: 25.04.2024   
Publicat: 23.04.2024   
Publicat: 22.04.2024   
Publicat: 15.04.2024   
Publicat: 10.04.2024   
Publicat: 05.04.2024   
Publicat: 04.04.2024   
Publicat: 01.04.2024   
Publicat: 29.03.2024   
Publicat: 28.03.2024   

1 - 20 din 1389

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2024 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 1657192   Total ieri: 703   Total azi: 556