Prima pagină  »  Achiziţii publice  »  Anunț de participare la procedura de achiziții publice
Anunț de participare la procedura de achiziții publice
ANUNŢ DE PARTICIPARE privind achiziţionarea: Procurarea aparatului UZI-ecograf multidisciplinar pentru Instituția Publică Medico-Sanitară Centrul de Sănătate Strășeni.
Publicat: 18.05.2019   

    ANUNŢ DE PARTICIPARE

privind achiziţionarea: Procurarea aparatului UZI-ecograf multidisciplinar pentru

                                        Instituția Publică Medico-Sanitară Centrul de Sănătate Strășeni.        

 

prin procedura de achiziţie: Cererea ofertelor de preț  prin licitaţie electronică

 1. Denumirea autorităţii contractante: Aparatul presedintelui raionului Străşeni
 2. IDNO: 1017601000161
 3. Adresa: mun. Străşeni, str. Mihai Eminescu, nr. 28
 4. Numărul de telefon/fax: 0 237 2-36-30
 5. Adresa de e-mail şi de internet a autorităţii contractante: e-mail: crstraseni@gmail.com                

                                                                                                  www.crstraseni.md                                                                      

 1. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: mtender.gov.md sau la adresa email: achizitii.straseni@mail.ru
 2. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate: Autoritate publică
 3. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o

Cod CPV

Denumirea

serviciilor solicitate

Unitatea de măsură

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință

Valoarea estimată fără TVA

1.

 

Lot 1

 

 

 

 

1.1

                                                                                             33100000-1

Procurarea aparatului

UZI-ecograf multidisciplinar pentru Instituția Publică Medico-Sanitară Centrul de Sănătate Strășeni

                                                                                                  Bunuri

 

1.0

 

Conform caietului de sarcini inaintat de Beneficiar

 

                                                                                             Valoarea estimativă totală fără TVA:

750 000,00

 

 1. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru toate loturile
 2. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
 3. Termenii şi condiţiile de executare solicitaţi: 30 de zile de la semnarea contractului de achiziție la sediul Centrului de Sănătate Strășeni, str. Ștefan cel Mare, 105, mun. Strășeni
 4. Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2019
 5. Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică
 6. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică
 7. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora şi a criteriilor de selecţie; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerinţelor eventual impuse; se menţionează informaţiile solicitate (DUAE, documentaţie):

 

Nr.

 

Denumirea documentului/cerințelor

 

Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei:

Obl.

 

1

Oferta financiară

 

 

Formularul ofertei (F3.1),

completat și semnat de către ofertant indicînd:

 • valoarea fără TVA, ( lei)
 • valoarea cu TVA, ( lei)
 • termen de execuţie–se solicit 30 zile
 • termen de valabilitate al ofertei–se solicită 60 zile

 

 

Da

Formularul (F4.1) Specificații tehnice,

Completa și semnat de către ofertant.

 

Da

Formularul (F4.2) Specificații de preț,

completat și semnat de către ofertant.

2

Garanţia pentru oferta

 

 

 

Garanţie pentru ofertă în original emisă de către instituția financiară unde se deservește ofertantul în valoare de de 1.5 % din suma ofertei fără TVA, Formularul (F3.2)

Terminul de valabilitate (solicitat-60  zile)

 

Da

3

DUAE

 

 

Documentul Unic de Achiziţii European

completa, semnat de către ofertant

Da

4

Demonstrarea eligibilității de către ofertant / candidat

Declarație de neîncadrare în siatuațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015, Formularul (F3.5)

completat și semnat de către ofertant

Da

 

Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere, Formularul (3.6), completat și semnat de către ofertant

5

Demonstrarea capacității de exercitare a activității profesionale

Certificatul de înregistrare,

 semnat de către ofertant.

 

Da

 

Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice,

 semnat de către ofertant.

 

Da

Informaţie generală despre ofertant, Formularul informativ (F3.7) completat și semnat de către ofertant.

Da

Actul care atestă dreptul de a livra bunuri/servicii solicitate de către autoritatea contractantă, semnat de către ofertant, valabil la ziua desfășurării concursului.

Da

Autorizare de la producător, precum că ofertantul are dreptul de a vinde și să implimenteze astfel de tehnologii,

semnată de către ofertant.

Da

6

 

Demonstrarea capacității economice și financiare

Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor

la bugetul public național, eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului -conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova), 

semnat de către ofertant, valabil la ziua desfășurării concursului.

 

Da

 

 

 • Lista livrărilor similare, declarație

privind experiența similară conform

Formularul (F3.9)

 • Prezentarea contractului de livrare a bunurilor similare, precum și procesul-verbal de recepție a bunurilor.
 • Recomandări la contractele

prezentate pentru demonstarea serviciilor

      similare.

 operatorul economic va demonstra experienţa în domeniul de activitate aferent obiectului contratului ce urmează a fi atribuit:

 

 

Da

 

 

7

 

Demonstrarea capacității tehnice și/sau profesională

 

Lista specialiştilor în domeniu vor fi furnizate documente, care să ateste studiile, calificările, experiența de serviciu:

 • Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului conform, Formularul F 3.12, însoțită de schema de încadrare și numărul de unități.

semnat de către ofertant

 

Da

8

Asigurarea

standardelor calității

 

 

operatorul economic va prezentat:

 • Certificate de calitate a bunurilor livrate conform specificațiilor tehnice din caietul de sarcini și contractului de livrare.
 • Declarație, referitor perioada de garanție a bunurilor

semnat și ștampilat de către producător și ofertant:

 

Da

 9

Asigurarea standardelor de protecție a mediului

 

 

Certificate prin care se atestă faptul că bunurile livrate respectă anumite standarde de protecție a vieții oamenilor și a mediului. va semnat de către ofertant

 

Da

 

10

Criteriul de evaluarea a ofertelor și atribuire a contractului de achiziție

 

Criteriul de evaluare: Prețul cel mai scăzut

Autoritatea contractantă va respinge oferta în cazul în care:

 •  oferta este anormal de scăzută potrivit art. 70 al Legii 131 din  03.07.2015.
 •  oferta nu corespunde cerinţelor expuse în documentația de atribuire.
 •  ofertantul nu îndeplinește cerinţele și criteriile de calificare și selecție.
 • Oferta financiară nu are un preț fixat
 •  s-a constatat comiterea unor acte de corupere.

 

Da

11

Cerințe obligatorii

 • Oferta, documentele legate de licitație vor fi întocmite în limba de stat.
 • Documentele justificative și literatura de specialitate tipărită, certificatele de conformitate pentru materialele solicitate care fac parte din ofertă, pot fi în altă limbă, cu condiția ca acestea să fie însoțite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba de stat.
 • Pentru eficientizarea examinării, evaluării și comparării ofertelor, autoritatea contractantă recomandă ofertanților să posede și să  depună în sistemul electronic SIA “RSAP”(MTender), toate documentele solicitate în documentele de atribuire, la momentul depunerii ofertei.
 • Documentele din ofertă, în cazul cînd vor fi solicitate de autoritatea contractantă pentru confirmarea, privind corespunderea operatorului economic clasat pe primul loc cu cerințele stabilite în documentația de atribuire, să fie prezentate în ordinea solicitată în tabel și obligatoriu:

*Garanție bancară, în original, emisă de către instituția financiară unde se deservește ofertantul în valoare de de 1.5% din suma ofertei fără TVA.

*Certificat privind lipsa sau existenta restanțelor la bugetul public național,  eliberat de către Serviciul Fiscal de Stat, prezentat în original, valabil la ziua desfășurării concursului.

 

Da

 

 1. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz
 2. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificaţi dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziţie sau licitaţia electronică): licitaţia electronică
 3. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică
 4. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:

       Prețul cel mai scăzut

 1. Factorii de evaluare vor fi următorii:

       Prețul cel mai scăzut

 1. limită de depunere/deschidere a ofertelor:
 • până la 03 iunie 2019, ora 10:00
 • pe: mtender.gov.md
 1. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

 1. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile
 2. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP , Ofertele întîrziate vor fi respinse.
 3. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
  Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.
 4. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:

Limba de stat

 1. Respectivul contract se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică
 2. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaăiilor

Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

 1. Data (datele) şi referinţa (referinţele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunţul respective (dacă este cazul): nu se aplică
 2. În cazul achiziţiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunţurilor viitoare: nu se aplică
 3. Data publicării anunţului de intenţie sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: BAP nr. 11 din 02 aprilie 2019
 4. Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare: 18.05.2019
 5. În cadrul procedurii de achiziţie publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic

Se va utiliza/accepta sau nu

depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare

se acceptă

 

sistemul de comenzi electronice

nu se acceptă

facturarea electronică

se acceptă

plățile electronice

se acceptă

 1. Contractul intră sub incidența Acordului privind achiziţi ile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu
 2. Alte informaţii relevante: nu este cazul

 

 

 Alte Anunț de participare la procedura de achiziții publice

Publicat: 17.09.2021   
Publicat: 15.09.2021   
Publicat: 15.09.2021   
Publicat: 14.09.2021   
Publicat: 09.09.2021   
Publicat: 06.09.2021   
Publicat: 11.05.2021   
Publicat: 26.04.2021   
Publicat: 05.04.2021   
Publicat: 02.04.2021   
Publicat: 29.12.2020   
Publicat: 29.10.2020   
Publicat: 28.10.2020   
Publicat: 08.10.2020   
Publicat: 14.08.2020   
Publicat: 12.08.2020   
Publicat: 10.08.2020   
Publicat: 30.07.2020   
Publicat: 15.07.2020   
Publicat: 29.06.2020   

1 - 20 din 96

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2021 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 998137   Total ieri: 558   Total azi: 318