Prima pagină  »  Regulament de activitate
Regulament de activitate
 

                                                                                                    Aprobat                              

                                                         prin Decizia Consiliului raional Străşeni

                                   nr. 3/10 din 16 august 2007

 

REGULAMENTUL

PRIVIND FUNCŢIONAREA CONSILIULUI RAIONAL STRĂŞENI

 

 

DISPOZIŢII GENERALE

 

      Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu prevederile Legilor nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, nr. 435 – XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă, nr. 457 – XV din 14 noiembrie 2003 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale,  nr. 768 – XIV din 02 februarie 2000 privind statutul alesului local, cu modificările ulterioare, nr. 190 – XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare şi reglementează modul de constituire şi funcţionare a Consiliului raional Străşeni.

 

TITLUL I

CONSTITUIREA CONSILIULUI RAIONAL STRĂŞENI

 

CAPITOLUL I 

MODUL DE CONSTITUIRE A CONSILIULUI

 

1. În conformitate cu art. 11 al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul raional Străşeni este compus din 33 consilieri aleşi în condiţiile Codului electoral şi constituie autoritatea reprezentativă şi deliberativă a populaţiei raionului.

      În conformitate cu Legea privind administraţia publică locală, Comisia Electorală Centrală în termen de 20 de zile de la data validării mandatelor consilierilor convoacă prima şedinţă a Consiliului raional. Şedinţa de constituire a Consiliului raional este deliberativă dacă la ea participă cel puţin două treimi din numărul consilierilor aleşi.

    În cazul în care nu este asigurată asemenea majoritate, şedinţa se va ţine peste 3 zile, respectîndu-se aceleaşi condiţii. Dacă nici la a doua convocare şedinţa nu este deliberativă, se procedează la o nouă convocare, peste 3 zile. La a treia convocare şedinţa este deliberativă cu prezenţa majorităţii consilierilor aleşi. În situaţia în care datorită absenţei nemotivate a consilierilor, consiliul nu poate fi convocat şi de această dată, el se consideră dizolvat de drept.

     Lucrările primei şedinţe sînt conduse de cel mai în vîrstă consilier, asistat de unul sau doi dintre cei mai tineri consilieri prezenţi.

2. Preşedintele Consiliului electoral al circumscripţiei raionale informează asistenţa asupra Hotărîrii instanţei de judecată privind rezultatele alegerilor locale în Consiliul raional Străşeni, legalitatea alegerilor din circumscripţia electorală respectivă şi rezultatele validării mandatelor consilierilor aleşi, înmînează legitimaţiile.

3. După constituirea Consiliului raional, în termen de 30 zile, în caz de incompatibilitate, consilierul va demisiona din funcţia incompatibilă cu mandatul deţinut sau îşi va depune mandatul.

      În cazul în care consilierul nu se conformă prevederilor Legii privind încetarea incompatibilităţii, consiliul va decide la şedinţa imediat următoare, ridicarea mandatului consilierului respectiv.

4. După constituirea legală a consiliului raional, consilierii formează fracţiuni, alianţe, blocuri. Fracţiunea constă din cel puţin 3 consilieri.

    Fracţiunile se constituie, de regulă, la prima şedinţă (de constituire) a consiliului, în bază de liste ale partidelor, organizaţiilor social-politice şi blocurilor electorale. Constituirea fracţiunii se consemnează într-un proces-verbal. Procesul-verbal şi declaraţia cu privire la constituirea fracţiunii se transmit preşedintelui şedinţei, pentru a fi anexate la procesul-verbal al şedinţei consiliului.

   Consilierii din partea partidelor, organizaţiilor social-politice şi blocurilor electorale care nu au întrunit numărul necesar pentru a constitui o fracţiune, precum şi consilierii independenţi se pot reuni pentru a constitui o fracţiune sau se pot afilia altor fracţiuni.

              Fracţiunile constituite îşi aleg organele de conducere sau conducătorii.

     Alianţele şi blocurile se constituie din mai multe fracţiuni şi din consilierii independenţi, după constituirea fracţiunilor. Constituirea alianţelor şi blocurilor se consemnează într-un proces-verbal. Procesul-verbal şi declaraţia cu privire la constituirea alianţei sau blocului se anexează la procesul-verbal al şedinţei consiliului în cadrul căreia este anunţată constituirea acestora.

5. La prima şedinţă, consiliul raional alege, din rîndul consilierilor, cu votul majorităţii consilierilor aleşi, preşedintele raionului la propunerea a cel puţin o treime din consilierii aleşi în condiţiile Legii privind administraţia publică locală.

Consiliul raional poate elibera înainte de termen, în condiţiile legii, preşedintele raionului cu votul a 2/3 din numărul consilierilor aleşi la propunerea a cel puţin o treime din consilierii aleşi.

6. Vicepreşedinţii raionului sunt aleşi de către Consiliul raional la propunerea Preşedintelui raionului cu votul majorităţii consilierilor aleşi.

      Candidaturile vicepreşedinţilor raionului se propun după consultarea fracţiunilor.

      Preşedintele raionului şi vicepreşedinţii se aleg la deciderea Consiliului, prin vot deschis sau secret. 

     Secretarul consiliului raional este desemnat de consiliu, în temeiul concluziei comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de secretar, la prima şedinţă, după anunţarea rezultatelor concursului organizat în conformitate cu legislaţia în vigoare. Această prevedere se aplică numai în cazul în care funcţia de secretar este vacantă. Vacanţa intervine în cazul eliberării în conformitate cu legislaţia muncii şi Legea serviciului public, a persoanei care o deţine.

7. Şefii de subdiviziuni şi instituţiilor din subordinea Consiliului raional sînt desemnaţi prin decizie a consiliului, adoptată cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, pe bază de concurs pentru ocuparea funcţiei respective, organizat în conformitate cu legislaţia în vigoare.

   Şefii serviciilor publice raionale, de întreprinderi municipale sînt desemnaţi de consiliul raional, la propunerea Preşedintelui raionului.

      Destituirea din funcţie a conducătorilor nominalizaţi se face de către  consiliu, la propunerea preşedintelui raionului, sau a cel puţin a unei treimi din numărul consilierilor aleşi, cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, în conformitate cu legislaţia muncii, Legii serviciului public.

8. Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante se creează de Consiliul raional în baza Regulamentului cu privire la ocuparea prin concurs a funcţiilor publice vacante aprobat de Guvern prin Hotărîrea nr. 192 din 1 martie 2004.

 

Capitolul  II

CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA COMISIILOR CONSULTATIVE

DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI

 

9. După constituire, consiliul raional formează comisii consultative de specialitate pentru principalele domenii de activitate.

10. Domeniile de activitate în care se formează comisii de specialitate, denumirea acestora şi numărul de membri, se stabilesc de către Consiliul raional, în funcţie de specificul şi necesităţile raionului.

      Prin Decizia Consiliului raional nr. 1/3 din 13 iulie 2007 au fost create 6 comisii consultative de specialitate:

Comisia consultativă pentru economie, industrie, agricultură;

Comisia consultativă pentru planificare, finanţe, buget;

Comisia consultativă pentru învăţămînt, cultură, turism, sport şi culte;

Comisia consultativă pentru medicină şi protecţie socială;

Comisia consultativă pentru construcţii, amenajarea teritoriului, protecţia mediului;

Comisia consultativă pentru menţinerea ordinii publice şi drept.

11. Numărul locurilor care revin fiecărui grup de consilieri sau consilierilor independenţi în fiecare comisie de specialitate se stabileşte de către consiliul raional,  în funcţie de ponderea acestora în cadrul consiliului.

     Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare fracţiune, iar a consilierilor independenţi – de către consiliu, avîndu-se în vedere, de regulă, pregătirea lor profesională şi domeniul de activitate al comisiei.

12. Comisiile de specialitate se formează pe întreaga durată de activitate a consiliului. Membri ai acestora pot fi numai consilierii. Activitatea în cadrul comisiilor nu este remunerată. Un consilier poate face parte din 1-3 comisii, dintre care una este comisia dе bază а acestuia.

13. Comisiile de specialitate sînt structuri de lucru consultative ale consiliului pentru a asigura eficienţa activităţii acestuia. Comisiile de specialitate poartă răspundere în faţa Consiliului şi sînt subordonate lui.

14. Fiecare comisie de specialitate îşi alege, prin vot deschis al majorităţii membrilor săi, preşedintele şi secretarul său.

15. Şedinţa comisiei de specialitate se convoacă de preşedintele acesteia, iar în absenţa lui – de secretarul comisiei. Comisiile se convoacă, ori de cîte ori este necesar, la decizia preşedintelui comisiei.

     Şedinţa comisiei este deliberativă dacă la ea sînt prezenţi majoritatea membrilor comisiei.

     Şedinţele comisiei sînt publice.

     La şedinţa comisiei pot fi prezenţi, fără drept de vot, consilierii care nu sînt membri ai acestei comisii.

    Comisia invită la necesitate la şedinţele sale specialişti din cadrul aparatului preşedintelui raionului, subdiviziunilor subordonate Consiliului raional sau din afara acestora. La şedinţele comisiei au dreptul să participe şi consilierii ale căror propuneri fac obiectul lucrărilor comisiei.

     Comisia poate decide ca la unele dezbateri să fie prezente şi alte persoane interesate sau reprezentanţi ai mass-media.

16. Membrii comisiei de specialitate sînt înştiinţaţi despre şedinţa acesteia de către preşedinte, sau secretarul comisiei, cu asistenţa secretarului consiliului.

17.  În exercitarea atribuţiilor, comisia de specialitate adoptă decizii cu votul deschis al majorităţii membrilor săi.

                Deciziile comisiei au un caracter de recomandare pentru consiliu.

18.  Comisia de specialitate are următoarele atribuţii principale:

a. identifică şi examinează problemele din domeniul ei de activitate care necesită soluţionare de către consiliu;

b. analizează proiectele de decizii ale consiliului şi prognozează consecinţele realizării acestora;

c. întocmeşte avize asupra proiectelor de decizii privind problemele examinate, pe care le prezintă consiliului;

d. se pronunţă asupra altor chestiuni remise comisiei spre avizare de către consiliu;

e. îdeplineşe şi alte atribuţii stabilite prin regulamentul de constituire şi funcţionare a consiliului sau însărcinări date prin decizie a consiliului, dacă acestea ţin de domeniul de activitate al comisiei.

19.  Preşedintele comisiei de specialitate exercită următoarele atribuţii principale:

a. convoacă şi conduce şedinţele acesteia;

b. reprezintă comisia în raporturile cu consiliul şi cu celelalte comisii;

c. propune ca la lucrările comisiei să participe şi alte persoane interesate, dacă este necesar;

d. participă la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanţă pentru comisia pe care o conduce;

e. anunţă rezultatul votării în cadrul comisiei, pe baza datelor comunicate de secretarul comisiei;

f. susţine în şedinţele  consiliului avizele formulate de comisie;

g. exercită şi alte atribuţii referitoare la asigurarea organizatorică a activităţii comisiei, prevăzute de regulamentul de constituire şi funcţionare a consiliului sau stabilite de consiliu.

20.  Secretarul comisiei consultative de specialitate exercită următoarele atribuţii principale:

a. asistă preşedintele comisiei în asigurarea organizatorică a şedinţelor comisiei;

b. face apelul nominal şi ţine evidenţa prezenţei la şedinţe a membrilor comisiei;

c. numără voturile şi îl informează pe preşedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecărei decizii şi asupra rezultatelor votării;

d. asigură redactarea avizelor, proceselor-verbale şi altor documente emise de comisia respectivă;

e. îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de regulamentul de constituire şi funcţionare  a consiliului, precum şi însărcinările comisiei sau ale preşedintelui acesteia.

21. Ordinea de zi a şedinţei comisiei de specialitate se aprobă de membrii comisiei, la propunerea preşedintelui acesteia. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme suplimentare numai pînă la începerea şedinţei comisiei.

22. Prezenţa membrilor comisiei de specialitate la şedinţele acesteia este obligatorie. În caz de absenţă a consilierului fără motive întemeiate de la 3 şedinţe consecutive ale comisiei, preşedintele comisiei poate aplica acestuia sancţiunile ce ţin de competenţa sa, sau poate propune consiliului aplicarea altor sancţiuni prevăzute în Regulamentul de constituire şi funcţionare a consiliului, inclusiv excluderea consilierului din componenţa comisiei, ridicarea înainte de termen a mandatului de consilier în conformitate cu Legea privind statutul alesului local. Absenţa consilierului, precum şi sancţiunile propuse de preşedintele comisiei se consemnează în procesele-verbale ale şedinţelor respective ale comisiei.

23. Lucrările şedinţelor comisiei se consemnează de către secretarul comisiei în procese-verbale. După încheierea şedinţei, procesul-verbal este semnat de către preşedintele şi secretarul comisiei.

     Preşedintele comisiei poate permite ca procesele-verbale ale şedinţelor să fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la şedinţă.

 

T i t l u l  II

ŞEDINŢELE CONSILIULUI RAIONAL

 

Capitolul  I

ATRIBUŢIILE PREŞEDINTELUI ŞEDINŢEI

ŞI ALE SECRETARULUI CONSILIULUI

 

24.        Şedinţa Consiliului raional este deschisă de către preşedintele raionului sau, după caz, de secretarul Consiliului raional.

25.        Consiliul raional alege, prin vot deschis, cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, pentru durata unei şedinţe, un preşedinte care o prezidează, asistat de secretarul consiliului.

Rezultatul alegerii preşedintelui şedinţei se consemnează în procesul-verbal  al şedinţei.

În fiecare şedinţă, consiliul desemnează un consilier din cei prezenţi, care semnează decizia consiliului în cazul în care preşedintele şedinţei se află în imposibilitatea de a o semna.

26.        Preşedintele şedinţei are următoarele atribuţii:

a.       conduce şedinţele consiliului;

b.      supune votului consilierilor proiectele de decizii, asigură numărarea voturilor şi anunţă rezultatul votării, cu precizarea voturilor „pentru”, „împotrivă”, sau „abţinut”;

c.       semnează deciziile adoptate de consiliu, chiar dacă a votat împotriva adoptării acestora, precum şi procesul-verbal al şedinţei;

d.      asigură menţinerea ordinii în cadrul şedinţelor şi respectarea Regulamentului de lucru al şedinţelor, aprobat de consiliu;

e.       supune votului consilierilor în şedinţă orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a consiliului;

f.        aplică, după caz, sancţiuni în limita competenţei sale sau propune consiliului aplicarea unor asemenea  sancţiuni;

g.       îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege, de regulamentul de constituire şi funcţionare a consiliului, precum şi însărcinările consiliului.

27.        În cazul în care, pe parcursul şedinţei consiliului, preşedintele ales pentru şedinţa respectivă, inclusiv prima şedinţă (de constituire), nu îşi poate exercita atribuţiile sale, consiliul procedează la alegerea unui alt preşedinte al şedinţei, fapt care se consemnează în procesul-verbal al acesteia. În acest caz, procesul-verbal şi deciziile adoptate în cadrul întregii şedinţe sînt semnate de preşedintele nou-ales.

28.        Secretarul consiliului participă, în mod obligatoriu, la şedinţele consiliului fără drept de vot.

Pe lîngă atribuţiile prevăzute de Legea privind administraţia publică locală, secretarului consiliului îi revin următoarele atribuţii principale referitor la organizarea şi desfăşurarea şedinţelor consiliului:

a.       asigură înştiinţarea consilierilor despre convocarea consiliului, iar la cererea Preşedintelui raionului sau a cel puţin o treime din numărul consilierilor aleşi, organizează îndeplinirea şi a altor acţiuni necesare înştiinţării consilierilor şi convocării consiliului;

b.      asigură efectuarea lucrărilor de secretariat aferente şedinţei consiliului;

c.       face apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a consilierilor;

d.      numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui şedinţei, cu excepţia cazurilor cînd consiliul formează comisia pentru numărarea voturilor în anumite chestiuni de pe ordinea de zi supuse votării de consiliu;

e.       informează, în caz de necesitate, preşedintele şedinţei, despre numărul de voturi necesar pentru adoptarea unei sau altei decizii a consiliului;

f.        asigură întocmirea procesului-verbal al şedinţei, precum  şi a dosarelor în care se păstrează materialele privind fiecare chestiune din ordinea de zi a şedinţei, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;

g.       urmăreşte ca, la dezbaterea anumitor probleme şi la adoptarea deciziilor  asupra lor, să nu participe consilierii prezenţi la şedinţă care cad sub incidenţa art.21 din Legea cu privire la administraţia publică locală, informează preşedintele despre asemenea situaţii şi face cunoscute consilierilor consecinţele prevăzute de lege în astfel de cazuri;

h.       contrasemnează, în condiţiile legii, deciziile  consiliului, cu excepţia deciziei de numire în funcţie a secretarului consiliului;

i.         acordă consilierilor, precum şi acestora în calitate de membri ai comisiilor de specialitate, asistenţă şi sprijin în activitatea lor, inclusiv la redactarea proiectelor de decizii sau la definitivarea celor discutate şi aprobate de consiliu;

j.        îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de lege, de regulamentul de constituire şi funcţionare a consiliului, precum şi însărcinările consiliului privitor la buna organizare şi desfăşurare a şedinţelor consiliului.

 

Capitolul  II

DESFĂŞURAREA ŞEDINŢELOR

 

29.  Şedinţele Consiliului raional sunt publice. Orice persoană interesată poate asista la şedinţele Consiliului raional.

30.  Ordinea de zi a şedinţei consiliului cuprinde numărul curent al chestiunii propuse consiliului spre examinare, denumirea chestiunii şi numele raportorului (coraportorului).

În înştiinţarea despre convocarea şedinţei, pe lîngă ordinea de zi, data, ora şi locul şedinţei, se indică modul de familiarizare a consilierului cu proiectele de decizii, cu avizele comisiilor de specialitate, cu rapoartele sau informaţiile conducătorilor subdiviziunilor subordonate, cu timpul acordat declaraţiilor politice, întrebărilor, interpelărilor, petiţiilor şi altor probleme care se supun examinării în şedinţa consiliului.

Ordinea de zi a şedinţei consiliului se aduce la cunoştinţă locuitorilor raionului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de informare.

31.  Proiectul ordinii de zi se întocmeşte la propunerea Preşedintelui raionului sau a cel puţin o treime din numărul consilierilor aleşi care au cerut convocarea consiliului şi se supune aprobării consiliului la începutul şedinţei. Modificarea sau completarea ordinii de zi se admite numai la începutul şedinţei cu votul majorităţii consilierilor prezenţi respectîndu-se întocmai prevederile p. 45.

32.  Consilierii sînt obligaţi să participe la lucrările consiliului şi să îşi înregistreze prezenţa la secretarul consiliului.

Consilierul care nu poate lua parte la şedinţă este obligat să comunice din timp despre absenţa sa şi motivele absenţei nemijlocit preşedintelui raionului sau secretarului. Preşedintele raionului sau secretarul sînt obligaţi să aducă la cunoştinţa consilierilor prezenţi în şedinţă informaţia privind absenţa consilierului respectiv. În cazul absenţei consilierului fără motive întemeiate de la 3 şedinţe consecutive ale consiliului mandatul acestuia încetează înainte de termen.

33.  Dezbaterea problemelor se face în ordinea strictă în care acestea sînt înscrise pe ordinea de zi aprobată. Dezbaterea începe cu prezentarea succintă de către raportor a problemei înscrise pe ordinea de zi şi a proiectului de decizie asupra ei. 

Preşedintele şedinţei are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvînt, în funcţie de obiectul dezbaterii. În acest scop, el poate propune consiliului spre aprobare durata de timp ce va fi oferită fiecărui vorbitor, precum şi durata totală de dezbatere a proiectului, cu excepţia cazului cînd consiliul, la începutul şedinţei, a adoptat regulamentul de lucru al şedinţei consiliului.

În cadrul dezbaterii oricărei probleme de pe ordinea de zi a şedinţei consiliului, consilierul îşi poate exprima opinia numai  în cazul în care preşedintele şedinţei îi oferă cuvîntul. În dezbateri la o chestiune fiecărui consilier i se acordă o singură dată cuvîntul. Consilierul este obligat ca în luarea sa de cuvînt  să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii.

34.  Preşedintele şedinţei permite oricînd unui consilier să răspundă la problema care îl priveşte personal  sau referitoare la regulament.

35.  Preşedintele şedinţei poate propune încheierea dezbaterii unor probleme puse în discuţia consiliului. Propunerea de încheiere a dezbaterii se aprobă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi.

36.  Se interzice proferarea de insulte sau calomnii la adresa consilierilor prezenţi la şedinţă, precum şi dialogul dintre vorbitori şi persoanele aflate în sală.

37.  În cazul în care desfăşurarea lucrărilor este perturbată, preşedintele şedinţei poate să întrerupă dezbaterile şi să ceară respectarea regulamentului, fiind în drept:

a.       să cheme la ordine;

b.      să retragă cuvîntul;

c.       să dispună eliminarea din sală a persoanelor, altele decît consilierii, care împiedică desfăşurarea lucrărilor.

38.  Faţă de consilierii care, în exerciţiul mandatului, au comis abateri de la prevederile legislaţiei sau ale regulamentului, consiliul poate decide, cu votul majorităţii consilierilor aleşi, aplicarea de sancţiuni, în limita competenţei sale ori poate aplica următoarele sancţiuni:

a.       avertisment;

b.      eliminarea din sala de şedinţe.

39.        Şedinţele consiliului se desfăşoară în limba de stat.

Actele consiliului se întocmesc şi se adoptă în limba de stat.

 

Capitolul  III

ELABORAREA PROIECTELOR DE DECIZII

 

40.        Dreptul de iniţiere a proiectelor de decizii aparţine preşedintelui raionului şi consilierilor. Propuneri vizavi de elaborarea unor decizii face preşedintele raionului. Preşedintele raionului poate participa consultativ la întocmirea deciziilor, de comun acord cu consiliul.

41.        Proiectele de decizii propuse spre examinare vor fi însoţite de avizul sau raportul comisiei de specialitate a consiliului, de o notă informativă sau raportul subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional sau al serviciului desconcentrat şi vor fi redactate în conformitate cu normele de tehnică legislativă de personalul de specialitate al Aparatului preşedintelui raionului,  secretarul Consiliului raional.

Proiectele de decizii se prezintă în limba de stat.

42.        Proiectele de decizii se propun pentru a fi incluse în ordinea de zi a şedinţei de către preşedintele raionului, avizate de iniţiatorul proiectului, şi se aduc la cunoştinţa consilierilor cel puţin cu 5 zile înainte de şedinţa ordinară şi cu cel puţin o zi înainte de şedinţa extraordinară, cu indicarea comisiilor de specialitate cărora le-au fost remise spre avizare şi cu invitaţia de a prezenta amendamente.

43.        Proiectele de decizii cu materialele de însoţire se transmit spre avizare şi întocmirii unui raport comisiilor consultative de specialitate ale consiliului.

Iniţiatorul proiectului de decizie sau al altor propuneri le poate retrage sau poate renunţa, în orice moment, la susţinerea lor, pînă la înscrierea acestora în ordinea  de zi.

44.        După examinarea proiectului de decizie, a raportului, propunerilor subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional sau al serviciului desconcentrat, comisia de specialitate a consiliului elaborează avizul şi un raport cu privire la adoptarea, modificarea sau respingerea lor.

Rapoartele, avizele se transmit secretarului consiliului, care va dispune măsurile corespunzătoare de remitere a lor către preşedintele raionului şi către consilieri cel tîrziu pînă la şedinţa consiliului.

45.        Proiectele de decizii şi alte propuneri, însoţite de avizul comisiei de specialitate şi de raportul compartimentului de specialitate şi al serviciilor publice, se înscriu pe ordinea de zi şi se supun dezbaterii şi votului consiliului în şedinţa acestuia.

46.        În cazul convocării şedinţei de îndată, problemele înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului se examinează şi asupra lor se adoptă decizii în lipsa avizului, raportului comisiei de specialitate a consiliului, de nota informativă sau raportul subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional, al serviciului desconcentrat.

47.        Consiliul raional poate solicita Direcţiei teritoriale control administrativ Chişinău a Ministerului Administraţiei Publice Locale să verifice legalitatea oricărui act adoptat de autoritatea executivă în cazul în care consideră că acesta este ilegal. Preşedintele raionului sau secretarul Consiliului raional, în cazul în care consideră că decizia Consiliului raional este ilegală pot solicita Direcţiei teritoriale control administrativ Chişinău a Ministerului Administraţiei Publice Locale efectuarea unui control al legalităţii.

                                                                                    

Capitolul  IV

PROCEDURA DE VOT

 

48.        Votul consilierilor este individual şi nu poate fi transmis altei persoane. 

Votul consilierului se exprimă public, prin ridicarea mîinii, în cadrul votării deschise. Procedura votării deschise poate fi efectuată şi prin apel nominal.

Consiliul poate decide votarea secretă, la propunerea preşedintelui şedinţei sau a unuia dintre consilieri, cu excepţia cazului în care, prin lege sau regulament, se stabileşte o anumită modalitate.

49.        Votarea prin apel nominal se desfăşoară în modul următor: preşedintele oferă explicaţii asupra obiectului votării şi sensului cuvintelor “pentru” şi “împotrivă”. Secretarul consiliului dă citire numelui şi prenumelui fiecărui consilier în ordine alfabetică. Consilierul nominalizat se ridică şi pronunţă cuvîntul “pentru” sau “împotrivă”, în funcţie de opţiunea sa.

50.        Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletinele de vot.

Textul buletinelor de vot trebuie să fie clar şi precis. Pentru exprimarea opţiunii se folosesc cuvintele “pentru”, “împotrivă” şi „abţinut”.

Buletinele de vot se introduc  în urna de votare. La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot în care nu a fost exprimată opţiunea consilierului sau au fost folosite mai multe cuvinte decît cele prevăzute în prezentul punct pentru a-şi exprima opţiunea.

51.        Deciziile se adoptă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, cu excepţia cazului în care, prin lege sau regulament, se cere o altă majoritate de voturi.

În cazul parităţii de voturi nu se adoptă nici o decizie, dezbaterile fiind reluate în şedinţa următoare.

Dacă în sala de şedinţe este întrunit cvorumul necesar conform înregistrării, consiliul purcede la examinarea chestiunilor de pe ordinea de zi.

52.        Consilierii au dreptul să solicite ca în procesul-verbal al şedinţei să fie consemnat expres modul în care au votat, secretarul fiind obligat să se conformeze acestei cerinţe.

53.        Proiectele de decizii sau propunerile respinse de consiliu nu pot fi supuse examinării acestuia  în cadrul aceleiaşi şedinţe.

54.        Consilierul poate fi prezent la şedinţa consiliului, însă nu participă la adoptarea deciziilor în condiţiile existenţei unui conflict de interese, atunci cînd:

a.       el personal, soţia (soţul), copiii, părinţii săi au un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii;

b.      este conducător sau membru al organelor de conducere ale întreprinderii, instituţiei, organizaţiei sau a filialelor şi reprezentanţilor acestora, în a căror privinţă se adoptă decizii;

c.       se află în situaţie de incompatibilitate, iar incompatibilitatea durează mai mult de 30 de zile de la data apariţiei.

 

Capitolul  V

ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI, PETIŢII

ŞI INFORMAREA CONSILIERILOR

 

55.        Consilierii pot adresa întrebări, în scris sau oral, preşedintelui raionului, vicepreşedinţilor raionului şi secretarului Consiliului raional, şefilor subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional, precum şi altor persoane cu funcţie de răspundere invitate la şedinţa consiliului.

Prin întrebare se solicită informaţii cu privire la un fapt necunoscut. Cei întrebaţi vor răspunde, de regulă, imediat sau, dacă nu este posibil, la următoarea şedinţă a consiliului.

56.        Interpelarea constă într-o cerere prin care se solicită explicaţii în legătură cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligaţia să răspundă în scris, pînă la următoarea şedinţă a consiliului, sau oral, la proxima şedinţă, potrivit solicitării autorului interpelării.

57.        Consilierul poate adresa propuneri, observaţii şi interpelări serviciilor publice desconcentrate ale autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate, subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional, altor factori de decizie din raion, precum şi administraţiei agenţilor economici din raion, în problemele de interes raional puse în discuţie la şedinţele consiliului.

58.        Consilierii pot solicita informaţiile necesare serviciilor sau instituţiilor publice locale, iar acestea sînt obligate să le furnizeze în termen de cel mult 2 săptămîni, dacă legea nu prevede altfel.

Informaţiile pot fi cerute şi comunicate în scris sau oral.

59.        Activitatea consilierilor ce ţine de soluţionarea petiţiilor şi organizarea audienţei se efectuează în corespundere cu Legea cu privire la petiţionare şi alte acte normative.

60.        Consiliul raional Străşeni elaborează, aprobă şi modifică prezentul Regulament cu votul majorităţii consilierilor aleşi.

 

 Prima pagină  »  Regulament de activitate

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2024 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 1708374   Total ieri: 821   Total azi: 57