Prima pagină  »  Transparența decizională  »  Proiecte de decizii
Proiecte de decizii
Proiecte de decizii pentru ședința ordinară a Consiliului raional din 26 mai 2015
Publicat: 11.05.2015   

                                                                                                                 proiect

DECIZIE  nr.                                        

din    26   mai  2015

 

Cu privire la acţiunile de pregătire a

instituţiilor de învăţămînt pentru activitate

în noul an de studii 2015-2016

 

În temeiul prevederilor art. 43,46 a Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările  ulterioare, Legii nr. 338-XIII din 15 decembrie 1994 privind drepturile copilului, Codului educației al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014, în scopul asigurării condiţiilor pentru buna funcţionare a instituţiilor de învăţămînt pentru activitate în noul an de studii 2015-2016, examinînd informaţia prezentată de către Direcţia învăţămînt, Consiliul raional DECIDE:

 

 1. Se aprobă Programul de acţiuni privind pregătirea instituţiilor de învăţămînt pentru funcţionare în noul an de studii 2015 - 2016, conform anexei nr. 1.

 

 1. Se aprobă Regulamentul şi Devizul de cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea concursului raional „Cea mai pregătită instituţie de învăţămînt pentru noul an de studii 2015 - 2016”, conform anexelor 2, 3.

 

 1. Se pune în sarcina Direcţiei învăţămînt (I. Certan):
 • să monitorizeze şi să asigure executarea lucrărilor de reparaţie a instituţiilor de învăţămînt din subordine, în scopul creării condiţiilor optime pentru realizarea procesului educaţional pentru anul de studii 2015 - 2016 pînă la 15 august 2015, utilizînd în acest scop toate resursele materiale, financiare şi umane necesare;
 • să execute Programul de acţiuni privind pregătirea instituţiilor preuniversitare pentru activitate în noul an de studii 2015 – 2016;
 • să asigure procesul educaţional cu cadre didactice tinere calificate în toate instituţiile de învăţămînt şi să le atribuie indemnizaţiile şi compensaţiile stabilite de legislaţia în vigoare;
 • să elaboreze pînă la 01octombrie 2015 Proiectul reţelei de clase şi a contingentului de elevi a instituţiilor de învăţămînt preuniversitar pentru anul de studii 2015 – 2016;
 • să întreprindă măsurile de rigoare în scopul școlarizării tuturor copiilor cu vîrsta de 7-16 ani, organizarea alimentației elevilor claselor I-IV și a celor din familii socialmente vulnerabile;
 • să asigure condiții pentru dezvoltarea educației incluzive în instituțiile de învățămînt;
 • să organizeze recepţia instituţiilor de învăţămînt  către noul an de studii pînă la 25 august 2015  de către comisii speciale;
 • să desfăşoare concursul raional „Cea mai pregătită instituţie de învăţămînt pentru noul an de studii 2015 - 2016”;
 • să efectueze bilanţul concursului ,,Cea mai pregătită instituţie de învăţămînt pentru noul an de studii 2015 - 2016” şi să asigure premierea instituţiilor în cadrul sărbătorii profesionale ,,Ziua pedagogului”;
 • să informeze președintele raionului periodic despre  derularea realizării programului de acţiuni şi nivelul de pregătire a instituţiilor de învăţămînt către noul an şcolar;

 

 1. Direcţia agricultură, dezvoltare economică şi a teritoriului (N. Sîrbu) să monitorizeze efectuarea lucrărilor de reparaţie curentă şi capitală a instituţiilor de învăţămînt.

 

 1. Se pune în sarcina Direcţiei finanţe (V. Manoli), în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale de nivelul unu să asigure finanţarea instituţiilor de învăţămînt preşcolare pentru efectuarea reparaţiilor curente şi capitale, achiziţionarea combustibilului, achitarea consumului energiei electrice, termice, gaze naturale şi apă,  în limitele mijloacelor prevăzute în acest scop.

 

 1. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice  locale de nivelul unu:
 • să asigure pînă la 15 august 2015 pregătirea instituţiilor preşcolare din subordine pentru funcţionare în noul an de studii 2015-2016;
 • să stabilească relaţii de parteneriat cu  diverse organizaţii  în vederea obţinerii unei finanţări suplimentare pentru pregătirea instituţiilor preşcolare;
 • să întreprindă măsurile de rigoare în scopul evidenței stricte a tuturor copiilor.

 

 1. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina preşedintelui raionului (P.Voloşciuc). 

 

 

 

 

Preşedintele  şedinţei                                                      ______________________

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional                                                    Nina Rusu

                     

 

 

VIZAT:

 

Vicepreședintele raionului                          S. Nicula

Direcția învățămînt                                     Iu. Certan

Serviciul juridic                                          T. Ispas

                                                 

                                                                            

                                                                                                           proiect

DECIZIE  nr.

din   26     mai    2015

 

Despre derularea executării Deciziei Consiliului raional

 „Cu privire la organizarea odihnei elevilor în sezonul estival 2015”

 

      În temeiul art. 43,46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, cu modificările ulterioare, Codului educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014, Legii nr. 338-XIII din 15 decembrie 1994 privind drepturile copilului, Hotărîrii Guvernului nr.334 din 23 aprilie 2009 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului de funcționare a taberelor de odihnă și întremare a sănătății copiilor și adolescenților”,  examinînd informaţia despre executarea deciziei nominalizate, Consiliul raional  DECIDE:

 

1. Se ia act de informaţia prezentată de şeful Direcţiei învăţămînt (I. Certan) referitor la executarea Deciziei Consiliului raional 1/2 din 31 „Cu privire la organizarea odihnei elevilor în sezonul estival 2015”;

 

2. Se pune în sarcina Direcţiei învăţămînt (I. Certan):

 • să realizeze integral planul de acţiuni privind organizarea odihnei elevilor în perioada estivală 2015 pînă la 30 mai;
 • să întreprindă acţiunile de rigoare  privind finalizarea lucrărilor de pregătire către funcţionare a Taberei de odihnă pentru copii şi adolescenţi „Stejărel” pînă la 10 iunie 2015, conform prescripției sanitare nr.25 din 15 aprilie 2015 a Centrului de Sănătate Publică Strășeni, inclusiv a celor cu sejur de zi;
 • să stabilească costul unei foi de odihnă pentru Tabăra de odihnă ,,Stejărel” în conformitate cu prețul stabilit pentru anul 2015 în actul normativ al Guvernului.
 • să organizeze deplasarea şi  monitorizarea odihnei copiilor în taberele republicane în baza biletelor contractate;
 • să monitorizeze procesul educațional, desfășurat în Tabăra de odihnă ,,Stejărel”și a taberelor cu sejur de zi din raion pe parcursul perioadei estivale 2015;

 

3. Direcţia învăţămînt (I. Certan) în comun acord cu Direcţia finanţe (V. Manoli), Direcția agricultură, dezvoltare economică și a teritoriului (N. Sîrbu) și  în colaborare cu  Centrul de Sănătate Publică Străşeni (I. Ciochină), Inspectoratul de Poliţie Străşeni (P. Scoarță), să întreprindă acţiuni urgente întru executarea integrală a Deciziei Consiliului raional 1/2 din 31 martie 2015 ,,Cu privire la organizarea odinei elevilor în sezonul estival 2015”;

 

4. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii vicepreşedintele raionului (S. Nicula).

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                            _______________

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                               Nina  RUSU

 

VIZAT:

Vicepreședintele raionului                       S. Nicula

Direcția învățămînt                                  Iu. Certan

Serviciul juridic                                       T. Ispas

                                                                             DECIZIE  nr.

                                                din     26 mai     2015                                                               

 

Cu privire la realizarea Programului teritorial

de combatere a hepatitelor virale B,C și D

pentru anii 2012-2016 și a Programului

raional de control şi profilaxie a tuberculozei

pentru anii 2011-2015.

 

      În temeiul prevederilor art.43, 46 al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Legii nr. 10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice, Deciziei nr. 2/39 din 30 mai 2012 ”Cu privire la aprobarea Programului teritorial de combatere a hepatitelor virale B, C, D pentru anii 2012-2016”, Deciziei nr.  3/12  din 27 mai 2011 ”Cu privire la aprobarea   Programului raional de control şi profilaxie a tuberculozei pentru anii 2011-2015”, examinând notele  informative,   Consiliul raional DECIDE:

 

     1.  Se ia act de informaţiile  prezentate  de medicul şef al Centrului de Sănătate Publică Străşeni (I. Ciochină) privind realizarea Programului teritorial de combatere a hepatitelor virale B, C, D în perioada anii 2012-2016 și directorul Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul raional Strășeni (A. Tuchila) privind realizarea  Programului raional de control şi profilaxie a tuberculozei pentru anii 2011-2015

     2.  Se pune în sarcina preşedintelui raionului, în comun cu directorul IMSP Spitalul raional Străşeni (A. Tuchila) procurarea unui incinerator ecologic pentru neutralizarea deşeurilor medicale periculoase.

     3.  Se pune în sarcina preşedintelui raionului să  finanţeze activităţile de promovare a modului sănătos de viaţă şi  a măsurilor de prevenţie a hepatitelor virale și de profilaxie a tuberculozei.

     4. Se recomandă   primarilor din raion:

             - să examineze la ședințele  consulilor locale  chestiunea privind 

               executarea Programul raional de control şi profilaxie a tuberculozei

               pentru anii 2011-2015 , cu invitarea specialiștilor din raion;

  - să acorde ajutor material bolnavilor de TBC  pe parcursul tratamentului și

   membrilor familiilor din focarele social vulnerabile;

           - să contribui la deplasarea persanelor din grupul de risc la controlul MRF s-

             au la consultația  medicului  ftiziatru a persoanelor social vulnerabile.

     5 .  Șefi instituțiilor medico-sanitare publice centre de sănătate:

              -  să  elaboreze  listele persoanelor din  grupele de risc conform situației

        epidemice din localitatea dată;

 • să prezinte  consiliilor  locale  informații privind situația prin tuberculoză, și măsurile necesare pentru ameliorare;

     -  să  asigure izolarea tuturor copiilor din focarele de TBC în centrele de

          recuperare Tîrnova și Cornești, conform propunerilor ftiziopulmonologului;

 • să solicite ajutorul  primarilor , Inspectoratului de poliție în scopul asigurării controlului medical al persoanelor întoarse de la lucrul sezonier sau din locurile de detenție. 

   6.  Direcția asistență socială și protecție familiei să acorde ajutor material bolnavilor de TBC  pe parcursul tratamentului și membrilor familiilor social vulnerabile  din focare.

    7.  Se pune în sarcina IMSP Spitalul Raional, Centrului de Sănătate Publică monitorizarea realizării Programului  teritorial de combatere a hepatitelor virale B, C, D pentru anii 2012-2016, Programului raional de control și profilaxie a tuberculozei şi prezentarea informaţiei către luna mai 2016

     8.  Controlul executării prezentei decizii se pune în  seama  vicepreședintelui  raionului responsabil de domeniul sănătății.

 

 

 

Preşedintele  şedinţei                                                      ______________________

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional                                                    Nina Rusu

                     

VIZAT:

 

Vicepreședintele raionului                          S. Nicula

Serviciul juridic                                          T. Ispas

 

  DECIZIE nr.___

  din   26  mai   2015

 

 

Cu privire la derularea executării deciziilor

Consiliului raional adoptate în trimestrul I, 2015

 

                În conformitate cu prevederile Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, în scopul eficientizării executării prevederilor deciziilor Consiliului raional, examinînd nota informativă prezentată de Secţia administraţie publică, Consiliul raional DECIDE:

 

 1. Se ia act de informaţia privind derularea executării deciziilor Consiliului raional adoptate în trimestrul I, 2015.

 

 1. Direcţiile, secţiile Consiliului raional şi subdiviziunile subordonate acestuia în colaborare cu autorităţile administraţiei publice de nivelul întîi:

 

 • să intensifice eforturile în vederea ţinerii sub control şi executării integrale a deciziilor Consiliului raional;

 

 • să prezinte Secţiei administraţie publică informaţii desfăşurate despre executarea deciziilor pe fiecare punct în parte, iar în cazul neexecutării acestora să se indice motivele.

 

 1. Secţia administraţie publică, în baza informațiilor recepționate de la șefii direcțiilor, secțiilor Consiliului raional va elabora raportul generalizat privind executarea deciziilor.

 

 1. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina secretarului Consiliului raional (N. Rusu).

 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                          ___________________                    

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                  Nina RUSU 

 

 

Avizat:

Secția administrație publică                             R.Jereghi

Serviciul juridic                                                T. Ispas

 

DECIZIE nr.

din   26    mai     2015

                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Cu privire la realizarea Programului de dezvoltare social-economică

a   raionului   Strășeni   pentru   anii    2012-2015

 

În temeiul  art. 43 alin. (1) lit.j), 46 al Legii nr. 436-XVI  din 28 decembrie 2006  privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare,  în contextul celor menționate în Raport și în scopul realizării în continuare a Programului de dezvoltare social-economică a raionului Strășeni pentru anii 2012-2015, Consiliul raional DECIDE:

 

 

 1. Se ia act de Raportul despre realizarea Programului de dezvoltare social-economică  a raionului Strășeni pentru anii 2012-2015.
 2. Se aprobă Planul de acțiuni pentru anul 2015 întru realizarea Programului de dezvoltare social-economică a raionului Strășeni pentru anii 2012-2015, conform anexei.
 3. Se pune în sarcina președintelui raionului monitorizarea și întreprinderea acțiunilor în comun cu șefii secțiilor, direcțiilor, serviciilor din subordinea Consiliului raional, în colaborare cu serviciile desconcentrate în teritoriu și autoritățile administrației  publice locale de nivelul întîi întru realizarea integrală a obiectivelor Programului de dezvoltare social-economică a raionului  pentru anii 2012-2015.
 4. Se pune în sarcina Direcției agricultură, dezvoltare economică și a teritoriului în colaborare cu Secția administrație publică, autoritățile administrației  publice locale de nivelul întîi, serviciile desconcentrate în teritoriu,  cu solicitarea consultanței unei instituții specializate,  elaborarea Programului strategic de dezvoltare economică și socială a raionului Strășeni pentru anii 2016-2019, pînă în luna noiembrie 2015.
 5. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina președintelui raionului.

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                     

                                                                 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                         Nina RUSU

 

 

 

VIZAT:

Vicepreședintele raionului                          S. Nicula

Direcția agricultură, dezvoltare                   N. Sîrbu

economică și a teritoriului

Direcția finanțe                                           V. Manoli

Direcția învățămînt                                      Iu. Certan

Direcția asistență socială

și protecție a familiei                                   C. Cobzac

Serviciul juridic                                           T. Ispas

 

DECIZIE nr.

 din    26  mai  2015

Cu privire la corelarea bugetului

raional pe anul 2015

 

În conformitate cu prevederile art. 43, 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare art. 23 al Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare şi Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr.72 din 12 aprilie 2015, Consiliul raional decide:

 

     1. Se aprobă modificările şi completările în decizia Consiliului raional nr. 5/10 din 12 decembrie 2014, „Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2015”, după cum urmează:

     - după punctul 12 se  completează cu un nou punct cu numărul 13 cu următorul conţinut „Se constituie Fondul pentru educaţia incluzivă în mărime de 1735,0 mii lei, ceea ce constituie 2% din volumul transferurilor categoriale, calculate în baza formulei de finanţare a instituţiilor de învăţămînt.”

- Punctele 13, 14, 15, 16, 17,18 vor deveni punctele 14, 15, 16, 17, 18, 19;

- Anexa nr. 1 „Veniturile bugetului raionului pe anul 2015”  se substituie cu  anexa nr.1 cu un nou conţinut.

- Anexa nr. 2  „Veniturile bugetului raional pe anul 2015” se substituie cu  anexa nr. 2 cu un nou  conţinut.

- Anexa nr. 3 „Efectivul limită al statelor de personal şi de cheltuieli din instituţiile publice finanţate de la bugetul raional” se substituie cu  anexa nr.3 cu un nou conţinut;

- Anexa nr. 5 „Limitele numărului de personal din instituţiile publice finanţate din mijloace speciale ale bugetului raional” se substituie cu  anexa nr. 5 cu un nou conţinut.

2.  Se numeşte responsabil pentru executarea prevederilor prezentei decizii Şeful Direcţiei Finanţe (V. Manoli).

 1.  Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii preşedintele raionului (P. Voloşciuc).

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                                                  _________________

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                                           Nina RUSU

 

VIZAT:

 

Direcţia finanţe                                              V. Manoli

Serviciul juridic                                              T. Ispas

 

                                                                   Proiect

DECIZIE nr.

 din  26  mai  2015

 

 

Cu privire la acordarea  indemnizaţiei unice

aleşilor locali raionali la expirarea mandatului

 

     În temeiul art. 2, 25, ale Legii nr. 768 din 02 februarie 2000 privind statutul alesului local, cu modificările ulterioare, art. 46 al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare,  Consiliul raional DECIDE:

 

     1.  Se  acordă la expirarea mandatului, indemnizaţia unică egală  cu salariul mediu lunar pe economia naţională pentru anul 2014 (4172 lei)  fiecărui ales local raional, care a activat cel puţin doi ani în această calitate, după cum urmează:

 1. Avram Victor
 1. Budu Nicolae
 1. Budu Vasile
 1. Buga Vasile
 1. Bujoreanu Valeriu
 1. Calmîş Iraida
 2. Cavcaliuc Sergiu
 1. Căpăţină Vladislav
 1. Ciobanu Larisa
 1. Chircu Aurica
 1. Cojuhari Natalia
 1. Corobceanu Valentina
 1. Cube Liudmila
 1. Diacenco Rita
 1. Filip Petru
 1. Ganea Valentin
 1. Grosu Ştefan
 1. Cotorobai Ion
 2. Croitoru Valeriu
 1. Iurco Ecaterina
 1. Lozovanu Ion
 1. Marola Constantin
 1. Mîndrescu Valeriu
 1. Popa Mihail
 1. Robu Nicolae
 1. Rusu Vasile
 1. Stamati Vsevolod  
 2. Tamaciuc  Pavel
 3. Topor Iurie
 4. Trandafilov Maria
 1. Ursu Ion
 1. Ursu Parfenie

 

      2.  Achitarea indemnizaţiei unice se va efectua din contul mijloacelor constituite în bugetul Aparatului preşedintelui raionului, în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2014.

 

     3. Se pune în sarcina contabilului-şef al Aparatului preşedintelui (E. Robu) executarea prevederilor prezentei decizii şi actelor normative în vigoare.

 

     4. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii şeful Direcţiei finanţe (V. Manoli).

 

 

Preşedinte al  şedinţei,                                                     

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                         Nina  RUSU

 

 

VIZAT:

 

Direcția finanțe                  V. Manoli

Serviciul juridic                  T. Ispas

 

DECIZIE nr.

din    26  mai   2015

 

 

Cu privire la rectificarea bugetului raional

 

     În conformitate cu prevederile art. 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală cu modificările ulterioare şi  art. 26 al Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare,  Consiliul raional DECIDE:

 

         1. Se majorează cu 155,8 mii lei Fondul pentru educaţia incluzivă pe anul 2015 din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2014, mijloace neutilizate în anul 2014.

 

        2. Se alocă Direcţiei finanţe 10,0 mii lei din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2014, pentru reparaţia automobilului de serviciu.

 

      3. Se alocă Comisariatului militar 100,0 mii lei din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2014, pentru efectuarea lucrărilor de reparaţie ale acoperişului garajului şi depozitelor.

 

      4.  Se majorează cu 17,7 mii lei Componenta raională pentru anul 2015 din contul mijloacelor financiare neutilizate de către Gimnaziul Grebleşti în anul 2014 şi care au rămas în sold la situaţia din 01 ianuarie 2015.

 

    5. Se alocă Aparatului preşedintelui 36,8 mii lei din contul mijloacelor constituite, în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2014, pentru totalizarea activităţii Consiliului raional pentru anii 2011-2015, conform devizului anexat.

 

     6. Se alocă 3,0 mii lei Aparatului preşedintelui din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2014, pentru procurarea clorurii de var şi a echipamentului care va fi utilizat în caz de apariţie a intoxicaţiilor alimentare acute a populaţiei.

 

      7. Se alocă 40,0 mii lei Aparatului preşedintelui din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2014, pentru achitarea serviciilor de broker garantare.

 

       8. Se majorează cu 200,0 mii lei planul pe taxa de înmatriculare a automobilelor în Republica Moldova şi se direcţionează pentru reparaţia unei porţiuni de drum în satul Micăuţi.

 

       9.  Se alocă 103,0 mii lei Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalului raional Străşeni din contul mijloacelor prevăzute centralizat în bugetul raional la compartimentul „Ocrotirea sănătăţii”, pentru reparaţia blocului pediatric.

 

      10.  Se alocă 120,0 mii lei Şcolii auxiliare pentru copii cu deficienţe mintale or. Străşeni, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2014, în scopul efectuării lucrărilor de reparaţie pentru buna funcţionare a taberei „Stejărel”.

 

     11.  Se alocă 80,0 mii lei Centrului de Sănătate Publică Străşeni din mijloacele prevăzute centralizat în bugetul raional la compartimentul „Ocrotirea sănătăţii” pentru îngrădirea  teritoriului instituţiei.

 

    12. Se numesc responsabili pentru executarea prevederilor prezentei decizii vicepreşedintele  raionului (S. Nicula), şeful Direcţiei  finanţe  (V. Manoli).

 

    13. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii preşedintele raionului (P. Voloşciuc). 

 

Preşedinte al  şedinţei,                            ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                         Nina RUSU

 

 

 

VIZAT:

 

Direcția finanțe                      V. Manoli

Serviciul juridic                     T. Ispas

 

 

                                                                 Proiect

DECIZIE nr.

 din  26  mai  2015

 

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului

raional  nr. 1/33 din 31 martie 2015

 

     În conformitate cu prevederile art. 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, art. 13 al Legii nr. 317-XV  din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu modificările ulterioare, art. 26 al Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare,  Consiliul raional DECIDE:                                                                                                                                                                                                       

 

     1. Se aprobă unele modificări în Decizia Consiliului raional nr. 1/33 din 31 martie 2015 „Cu privire la rectificarea bugetului raional”, după cum urmează:

 

     - conținutul punctului 57 „Se alocă Aparatului preşedintelui raionului 54,1 mii lei, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2014, pentru procurarea materialelor de construcţie necesare pentru lichidarea consecinţelor situaţiei  excepţionale epidemice în satul Drăguşeni” se substituie cu următorul conținut ” Se alocă Primăriei Rădeni 54,1 mii lei din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2014, pentru efectuarea lucrărilor de reparaţie a fîntînilor din satul Drăguşeni, în scopul lichidării consecinţelor situaţiei excepţionale”.

 

    - conținutul punctului  60  „Se alocă Aparatului preşedintelui 200,0 mii lei, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2014, pentru finisarea lucrărilor de reparaţii a străzii Gagarin, or. Străşeni”, se substituie cu conținutul „Se alocă Aparatului preşedintelui 200,0 mii lei, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2014, inclusiv 100,0 mii lei pentru achitarea datoriei la lucrările de reparaţii din anul 2014 şi 100,0 mii lei pentru finisarea lucrărilor de reparaţii a străzii Gagarin, or. Străşeni”.

 

     2.  Se numeşte responsabil pentru executarea prevederilor prezentei decizii şeful Direcţiei  finanţe  (V. Manoli) .

 

    3. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii preşedintele raionului (P. Voloşciuc).

 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                               _________________                                                                                                                  

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional                                                    NINA RUSU

 

VIZAT:

 Direcția finanțe                         V. Manoli

 Serviciul juridic                         T. Ispas

 

 

Proiect

DECIZIE nr.

din  26 mai  2015

 

                     Cu  privire  la aprobarea Regulamentului

privind organizarea şi funcţionarea

Serviciului de asistenţă parentală profesionistă

 

În temeiul art.43 (1) lit. j), 46  ale Legii nr.436 XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare,  Legii nr.140 din 14 iunie 2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi, Hotărîrii Guvernului nr.760 din 17 iulie 2014 ”Pentru aprobarea Regulamentul-cadru cu privire la organizarea și funcționarea serviciului de asistență parentală profesionistă și a standardelor minime de calitate”, Consiliul raional, DECIDE:

 

     1.  Se aprobă Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului de asistenţă parentală profesionistă şi a standardelor minime de calitate, conform prevederilor anexei 1.

 

     2. Se aprobă Standardele minime de calitate  pentru Serviciul de asistenţă parentală profesionistă conform prevederilor anexei 2.

 

     3.  Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei (C. Cobzac) va:

- asigura gestionarea şi executarea resurselor financiare destinate pentru întreţinerea şi dezvoltarea Serviciului de asistenţă parentală profesionistă;

- va inainta anual către Direcţia finanţe planul de finanţare necesar funcţionării Serviciului.

 

     4. Se abrogă Decizia Consiliului raional nr.11/11 din 28 decembrie 2011 „ Cu privire la aprobarea Regulamentului privind asistenţa parentală profesionistă”.

 

    5. Se desemnează responsabil de controlul executării prezentei decizii vicepreşedintele raionului ( S. Nicula).

 

 

 

Preşedinte al şedinţei                                                   ______________

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional                                     Nina RUSU

 

 

 

 

VIZAT:

 

Vicepreședintele raionului                             S. Nicula

Direcția asistență socială

și protecție a familiei                                     C. Cobzac

Direcția finanțe                                              V. Manoli

Serviciul juridic                                             T. Ispas

 

 

 

                                                                                           Anexa nr. 1

                                                                                la Decizia Consiliului raional Strășeni

                                                               nr.          din  26    mai    2015

 

REGULAMENTUL

cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului

de asistenţă parentală profesionistă

Capitolul I

Dispoziţii generale

1. Regulamentul  cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului de asistenţă

parentală profesionistă (în continuare – Regulament) stabileşte modul de organizare şi

funcţionare a Serviciului de asistenţă parentală profesionistă (în continuare – Serviciul).

2. Asistenţa parentală profesionistă este un serviciu social specializat, care oferă copiilor

îngrijire familială substitutivă în familia unui asistent parental profesionist.

3.Prestatorul serviciului de asistenţă parentală profesionistă este Direcţia  asistenţă socială şi protecţie a familiei, în conformitate cu legislaţia.

4. Prestarea serviciului se realizează în baza Regulamentului cu privire la organizarea şi

funcţionarea serviciului de asistenţă parentală profesionistă, a standardelor minime de calitate şi a metodologiei Serviciului, aprobate de către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.

5. În sensul prezentului Regulament, noţiunile principale utilizate au următoarele semnificaţii:

1) asistent parental profesionist – angajatul Serviciului care asigură la domiciliul său

îngrijirea şi educarea copilului pentru o perioadă determinată de timp;

2) familia asistentului parental profesionist – persoanele care locuiesc în gospodăria

asistentului parental profesionist, cu excepţia copilului/copiilor plasaţi în Serviciu;

3) Comisia pentru protecţia copilului aflat în dificultate (în continuare – Comisia) – organul independent abilitat cu eliberarea avizului pentru aprobarea măsurilor de protecţie a copilului separat de părinţi. În cadrul Serviciului, Comisia este responsabilă de aprobarea solicitanţilor la funcţia de asistent parental profesionist, de aprobarea plasamentului copilului în Serviciu, precum şi de avizarea revizuirii anuale a competenţelor profesionale ale asistenţilor parentali profesionişti;

4) plasament de urgenţă – plasamentul în familia asistentului parental profesionist a copilului a cărui viaţă sau sănătate se află în pericol iminent, indiferent de mediul în care acesta se află, pentru o perioadă de pînă la 72 de ore. Termenul de 72 de ore poate fi extins, însă nu trebuie să depăşească 45 de zile;

5) plasament de scurtă durată – plasamentul planificat al copilului în familia asistentului

parental profesionist pentru o perioadă determinată de timp, dar nu mai mult de 12 luni, în perspectiva (re) integrării copilului în familia biologică sau extinsă ori în perspectiva adopţiei acestuia;

6) plasament de lungă durată – plasamentul planificat în familia asistentului parental profesionist pentru o perioadă care poate dura de la 1 an pînă la atingerea de către copil a vîrstei de 18 ani, iar în cazul în care acesta îşi continuă studiile în liceu, pînă la finalizarea studiilor liceale, dacă nu este posibilă (re)integrarea copilului în familia biologică sau extinsă şi dacă asistenţa parentală profesionistă reprezintă cea mai adecvată formă de protecţie pe termen lung, ţinînd cont de necesităţile de asistenţă şi dezvoltare ale copilului, precum şi de perspective integrării sociale ulterioare a acestuia;

7) plasament de răgaz – plasamentul copilului în familia asistentului parental profesionist

pentru o perioadă care nu va depăşi cumulativ 45 de zile calendaristice pe an, pentru a oferi părinţilor sau persoanelor în îngrijirea cărora se află acesta posibilitatea de a se recupera;

8) potrivirea asistentului parental profesionist la necesităţile de dezvoltare ale copilului – procesul de stabilire a compatibilităţii asistentului parental profesionist cu copilul propus a fi plasat în Serviciu;

9) indemnizaţie zilnică pentru copil – suma fixă de bani acordată zilnic copilului pentru

gestionare individuală;

10) autoritate tutelară locală – primarii satelor (comunelor) şi oraşelor;

11) autoritate tutelară teritorială – secţiile/direcţiile asistenţă socială şi protecţie a familiei/Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului. În municipiile Bălţi şi

Chişinău, autorităţile tutelare teritoriale exercită şi atribuţiile de autoritate tutelară locală, cuexcepţia unităţilor administrative teritoriale autonome din componenţa acestora, în cadrul cărora atribuţiile de autoritate tutelară locală sînt exercitate de către primarii unităţilor administrative teritoriale respective.

6. Beneficiarii Serviciului sînt:

1) copilul lipsit efectiv de grija părinţilor în situaţii determinate de absenţa acestora, cu excepţia copilului ai cărui părinţi sînt plecaţi peste hotare;

2) copilul luat de la părinţi din cauza existenţei pericolului iminent pentru viaţa sau sănătatea acestuia ori aflat în situaţie de risc;

3) copilul căruia i sa stabilit statutul de copil rămas temporar fără ocrotire părintească;

4) copilul căruia i sa stabilit statutul de copil rămas fără ocrotire părintească;

5) copilul cu dizabilităţi, părinţii sau persoanele în grija cărora se află copilul care au nevoie de timp pentru recuperare;

6) mamele minore cu risc de abandon al copilului.

Capitolul II

Scopul, obiectivele şi principiile Serviciului

7. Scopul Serviciului este de a oferi copilului îngrijire întrun mediu familial substitutiv

pentru o perioadă determinată de timp.

8. Obiectivele Serviciului sînt următoarele:

1) asigurarea îngrijirii copilului în conformitate cu necesităţile individuale de asistenţă şi

dezvoltare ale acestuia;

2) facilitarea (re)integrării familiale şi sociale a copilului, ţinînd cont de necesităţile individuale de asistenţă şi dezvoltare ale acestuia.

9. Prestarea serviciului se realizează în baza următoarelor principii:

1) respectarea şi promovarea interesului superior al copilului;

2) respectarea dreptului copilului de a creşte şi de a fi educat în familie;

3) respectarea identităţii copilului;

4) respectarea opiniei copilului şi luarea în considerare a acesteia, în funcţie de vîrsta şi gradul său de maturitate;

5) abordarea individualizată a copilului;

6) abordarea nondiscriminatorie;

7) abordarea multidisciplinară a cazului;

8) protecţia împotriva violenţei, neglijării şi exploatării copilului;

9) parteneriatul cu părinţii în luarea deciziei.

Capitolul III

ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SERVICIULUI

Secţiunea 1

Organizarea Serviciului

10. Personalul Serviciului include:

1) personalul administrativ – managerul Serviciului;

2) personalul specializat:

a) asistentul social responsabil de serviciu;

b) asistenţii parentali profesionişti.

11. Personalul Serviciului este stabilit corespunzător: 1 manager pentru 15 asistenţi profesionişti aprobaţi, 1 asistent social responsabil de serviciu pentru 20 copii plasaţi în Serviciu.

12. Recrutarea şi evaluarea solicitantului la funcţia de asistent parental profesionist este

efectuată de către prestatorul de serviciu conform standardelor minime de calitate a Serviciului.

13. Înainte de aprobare, solicitantul la funcţia de asistent parental profesionist urmează un

curs de formare iniţială cu durata de 50 de ore, care este organizat de către prestatorul de

serviciu în baza curriculumului aprobat de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei. Cursul de formare iniţială este parte a procesului de evaluare a solicitantului la funcţia de asistent parental profesionist.

14. Cursurile de formare profesională continuă, de cel puţin de 30 de ore, sînt organizate de către prestatorul de serviciu anual în baza curriculumului de formare aprobat de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi necesităţilor de instruire identificate.

15. Aprobarea asistentului parental profesionist este efectuată de Comisie în baza analizei

raportului de evaluare a solicitantului perfectat de către asistentul social responsabil, precum şi de către asistenţii parentali profesionişti şi psiholog, cu emiterea avizului de aprobare.

16. Prestatorul de serviciu semnează un contract individual de muncă cu asistentul parental profesionist aprobat de Comisie.

17. În calitate de asistent parental profesionist nu poate fi aprobată persoana pînă la al IVlea grad de rudenie cu copilul, excepţie făcînd plasamentul de răgaz.

18. În familia asistentului parental profesionist pot fi plasaţi în acelaşi timp pînă la trei copii, excepţie constituind plasarea împreună a fraţilor şi surorilor, cînd numărul copiilor plasaţi în familia asistentului parental profesionist poate fi majorat pînă la 4 copii. În familia unui asistent parental profesionist pot fi plasaţi împreună atît copiii care nu provin din aceeaşi familie, cît şi cupluri de fraţi împreună cu un copil care provine dintr-o altă familie.

19. Salarizarea asistentului parental profesionist se efectuează numai pe perioada plasamentului copilului.

Secţiunea a 2a

Prestarea Serviciului

20. În scopul plasamentului planificat al copilului în Serviciu, prestatorul de serviciu asigură:

1) evaluarea necesităţilor de asistenţă şi dezvoltare ale copilului;

2) evaluarea competenţelor profesionale, a termenelor şi condiţiilor în care a fost aprobat

asistentul parental profesionist în baza analizei raportului de evaluare a solicitantului/raportului de evaluare anuală a competenţelor profesionale;

3) elaborarea planului individual de asistenţă;

4) potrivirea competenţelor profesionale, a termenelor şi condiţiilor în care a fost aprobat

asistentul parental profesionist cu necesităţile de asistenţă şi dezvoltare ale copilului;

5) plasamentul copilului numai în baza avizului Comisiei;

6) semnarea acordului de plasament la momentul plasării copilului.

21. Evaluarea necesităţilor de asistenţă şi dezvoltare ale copilului realizată de către asistentul social responsabil de Serviciu, în conlucrare cu psihologul, cu autoritatea tutelară locală, specialistul în protecţia drepturilor copilului şi/sau cu asistentul social comunitar din localitatea unde se află copilul, precum şi cu alţi specialişti şi familia copilului. În cazul în care copilul propus pentru plasament se află întro instituţie rezidenţială, asistentul social responsabil de Serviciu implică în acest proces asistentul social din cadrul instituţiei.

22. Evaluarea competenţelor profesionale ale asistentului parental profesionist pentru plasamentul copilului se efectuează de către asistentul social responsabil de asistenţii parentali profesionişti şi de către psiholog în baza raportului de evaluare anuală a competenţelor profesionale ale asistentului parental profesionist, iar în cazul asistentului parental profesionist nouaprobat–în baza raportului de evaluare a solicitantului pentru aprobarea în funcţia deasistent parental profesionist.

23. Asistentul social responsabil de Serviciu elaborează planul individual de asistenţă a

copilului înainte de plasarea acestuia în Serviciu conform rezultatelor evaluării necesităţilor deasistenţă şi dezvoltare ale copilului.

24. După elaborarea planului individual de asistenţă a copilului, asistentul social responsabil de Serviciu realizează potrivirea competenţelor profesionale, a termenelor şi condiţiilor în care a fost aprobat asistentul parental profesionist cu necesităţile de asistenţă şi dezvoltare ale copilului în baza analizei raportului de evaluare a necesităţilor copilului şi a raportului de evaluare a asistentului parental profesionist, precum şi a rezultatelor întrevederilor dintre asistentul parental profesionist şi copil.

25. Plasarea copilului în Serviciu se efectuează în baza dispoziţiei autorităţii tutelare teritoriale, care se emite conform avizului Comisiei, fundamentat pe raportul de potrivire a asistentului parental profesionist cu copilul.

26. Semnarea acordului de plasament al copilului dintre prestatorul de serviciu şi asistentul

parental profesionist se realizează în ziua plasării copilului în familia asistentului parental

profesionist, pe baza dispoziţiei autorităţii tutelare teritoriale cu privire la plasamentul acestuia.

În cazul plasamentului de urgenţă, semnarea acordului de plasament al copilului poate avea loc

în termen de cel mult 3 zile de la plasare.

27. Monitorizarea situaţiei copilului în Serviciu se realizează de către asistentul social responsabil de Serviciu prin efectuarea vizitelor planificate în familia asistentului parental profesionist şi la solicitarea copilului, asistentului parental profesionist, familiei sau a autorităţii tutelare teritoriale şi locale, în conformitate cu standardele minime de calitate şi cu planul individual de asistenţă.

28. Prestatorul de serviciu asigură revizuirea periodică a planului individual de asistenţă a

copilului de către asistentul social responsabil de Serviciu prin organizarea şedinţelor de

revizuire a conformităţii acestuia cu standardele minime de calitate.

29. Copiii încadraţi într-o instituţie de învăţămînt primar, gimnazial sau liceal beneficiază de indemnizaţie zilnică.

30. La etapa finală de implementare a planului individual de asistenţă, prestatorul de serviciu asigură pregătirea copilului şi, după caz, a familiei acestuia pentru ieşirea copilului din Serviciu, prin intermediul asistentului social responsabil de Serviciu, în cooperare cu autoritatea tutelară teritorială şi cu alţi specialişti relevanţi, care întocmeşte raportul privind oportunitatea încetării plasamentului.

31. Personalul specializat al Serviciului împreună cu autoritatea tutelară teritorială asigură completarea dosarului copilului.

32. Documentele Serviciului referitoare la copiii beneficiari:

1) registrul de evidenţă a copiilor plasaţi în Serviciu;

2) dosarele copiilor completate conform standardelor minime de calitate;

3) registrul vizitelor.

Secţiunea a 3a

Managementul resurselor umane

33. Managerul Serviciului asigură calitatea serviciului prestat prin monitorizarea şi organizarea cu regularitate a şedinţelor de supervizare profesională a angajaţilor în vederea îmbunătăţirii performanţei individuale a acestora, a gestionării eficiente a sarcinilor şi timpului de lucru.

34. Managerul Serviciului, în scopul consolidării competenţelor profesionale, evaluează

anual competenţele profesionale ale personalului specializat al Serviciului, identifică necesităţile de formare continuă şi asigură organizarea cursurilor de formare profesională.

35. Prestatorul de serviciu aduce la cunoştinţa personalului Serviciului metodele şi măsurile de protecţie a copiilor împotriva violenţei, neglijării şi exploatării în cadrul Serviciului, precum şi procedurile de raportare obligatorie a cazurilor respective.

36. Prestatorul de serviciu trebuie să asigure asistenţilor parentali profesionişti concediu

anual, în conformitate cu legislaţia muncii. În perioada concediului asistentului parental

profesionist, autoritatea tutelară teritorială va asigura plasamentul de răgaz al copilului la un alt asistent parental profesionist sau întrun alt serviciu.

37. Documentele Serviciului referitoare la resursele umane includ:

1) dosarele personalului specializat;

2) dosarele personale şi registrul solicitanţilor la funcţia de asistent parental profesionist;

3) registrul asistenţilor parentali profesionişti aprobaţi;

4) protocoalele şedinţelor de supervizare;

5) rapoartele de evaluare a performanţei profesionale.

Secţiunea a 4a

Managementul Serviciului şi procedura de raportare

38. Prestatorul este responsabil de calitatea serviciului şi asigură evaluarea anuală a acestuia conform standardelor minime de calitate.

39. Managerul Serviciului, în baza rezultatelor monitorizării şi evaluării serviciului, întocmeşte raportul anual de activitate şi proiectul planului anual de activitate a Serviciului, pe care le prezintă spre aprobare prestatorului de serviciu, care, la rîndul său, le transmite pentru informare Comisiei.

40. Documentele referitoare la organizarea Serviciului:

1) regulamentul de organizare şi funcţionare şi standardele minime de calitate ale Serviciului;

2) raportul anual de activitate a Serviciului;

3) planul anual de activitate a Serviciului;

4) registrul de înregistrare a plîngerilor.

Secţiunea a 5a

Procedura de depunere şi examinare a plîngerilor

41. Prestatorul de serviciu stabileşte procedura de depunere şi examinare a plîngerilor privind calitatea serviciului prestat copilului şi asigură informarea copilului, familiei şi a asistentului parental profesionist despre procedura de depunere şi examinare a plîngerilor.

42. Sesizările privind cazurile de violenţă, neglijare şi exploatare a copilului plasat în Serviciu sînt înregistrate şi examinate conform procedurilor mecanismului de cooperare

intersectorială.

43. Autoritatea tutelară teritorială asigură examinarea plîngerilor privind calitatea serviciilor prestate de către asistentul parental profesionist la şedinţele Comisiei.

44. Prestatorul de serviciu dispune de un registru de înregistrare a plîngerilor, care includeatît informaţiile privind modul de examinare a plîngerilor, cît şi măsurile întreprinse în acest sens.

Capitolul V

Modul de finanţare

45. Serviciul este finanţat din bugetele unităţilor administrativteritoriale de nivelul al doilea şi din alte surse, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

46. Copilul plasat în Serviciu beneficiază de alocaţii sociale în mărimea şi în modul stability de Guvern.

47. Salarizarea asistenţilor parentali profesionişti se efectuează conform legislaţiei în vigoare.

 

                                                                      Anexa nr. 2

la Decizia Consiliului raional Strășeni 

                                                                                   nr.       din           mai  2015

 

STANDARDELE MINIME DE CALITATE

pentru Serviciul de asistenţă parentală profesionistă

CAPITOLUL I

SERVICIU PRIETENOS COPILULUI

Accesibilitatea Serviciului – standardul 1

1. Prestatorul de serviciu garantează acces egal la Serviciu pentru toţi copiii care sînt eligibili.

2. Rezultatul scontat: Orice copil eligibil poate beneficia de serviciul respectiv.

3. Indicatorii de realizare:

1) Prestatorul de serviciu respectă criteriile de eligibilitate a beneficiarilor.

2) Prestatorul de serviciu întreprinde acţiuni sistematice pentru asigurarea prestării serviciilor pentru copiii plasaţi în toate formele de plasament în Serviciu.

Informarea şi sensibilizarea – standardul 2

4. Prestatorul de serviciu asigură informarea comunităţii şi a solicitanţilor la funcţia de asistent parental profesionist despre scopul, obiectivele şi activităţile Serviciului.

5. Rezultatul scontat: Membrii comunităţii, solicitanţii la funcţia de asistent parental

profesionist, structurile responsabile de protecţia copilului la nivel local şi territorial cunosc şi înţeleg scopul, obiectivele şi activităţile Serviciului.

6. Indicatorii de realizare:

1) Prestatorul de serviciu dispune de materiale informaţionale despre Serviciu, care sînt

prezentate întrun limbaj simplu, accesibil şi care sînt revizuite în caz de necesitate.

2) Prestatorul de serviciu informează comunitatea despre Serviciu prin diferite metode.

3) Managerul Serviciului dispune de un plan informaţional privind sensibilizarea comunităţilor.

4) Prestatorul de serviciu dispune de un ghid al Serviciului pentru solicitanţii la funcţia de

asistent parental profesionist privind metodologia utilizată, drepturile şi responsabilităţile, precum şi procedura de selectare şi aprobare în funcţie.

Abordarea individualizată – standardul 3

7. Prestatorul de serviciu asigură copilului plasat în Serviciu îngrijire şi educaţie conform

necesităţilor individuale ale acestuia.

8. Rezultatul scontat: Îngrijirea oferită copilului plasat în Serviciu corespunde necesităţilor

individuale ale copilului.

9. Indicatorii de realizare:

 1. Prestatorul de serviciu adaptează sistematic îngrijirea copilului la necesităţile individuale ale acestuia, în funcţie de vîrstă, de nivelul de dezvoltare, de particularităţile culturale, etnice şi religioase, ţinînd cont de opinia lui.

Abordarea multidisciplinară – standardul 4

10. Prestatorul de serviciu asigură o abordare comprehensivă în îngrijirea copilului, implicînd specialişti relevanţi la toate etapele de prestare a serviciului.

11. Rezultatul scontat: Copilul beneficiază de asistenţă multidisciplinară în funcţie de

necesităţile lui specifice.

12. Indicatorii de realizare:

1) Managerul Serviciului implică specialişti relevanţi la toate etapele de lucru cu copilul şi familia acestuia.

2) Sarcinile stabilite şi asumate de specialişti sînt înregistrate în planul individual de asistenţă a copilului.

3) Participarea specialiştilor la şedinţele echipei multidisciplinare se fixează în scris.

Rezultatele şedinţei se anexează la dosarul copilului.

Participarea beneficiarului – standardul 5

13. Prestatorul de serviciu asigură participarea copilului şi, după caz, a părinţilor la procesul de planificare a activităţilor şi de evaluare a calităţii serviciului.

14. Rezultatul scontat: Participarea copiilor şi, după caz, a părinţilor contribuie la îmbunătăţirea calităţii îngrijirii oferite.

15. Indicatorii de realizare:

1) Prestatorul de serviciu are stabilite proceduri clare privind exprimarea opiniei şi participarea copilului la procesul de luare a deciziilor care îl vizează la toate etapele prestării serviciului, procedurile respective fiind conforme cu particularităţile de vîrstă şi cu abilităţile de comunicare ale copilului.

2) Prestatorul de serviciu creează condiţii pentru exprimarea opiniei în legătură cu calitatea îngrijirii prin diferite modalităţi (prin telefon, discuţii individuale, în scris etc.) şi ia toate măsurile ca nici un copil să nu fie pedepsit pentru exprimarea opiniei proprii. Asistentul social responsabil de Serviciu realizează cu regularitate discuţii individuale cu copilul şi părinţii lui în scopul îmbunătăţirii îngrijirii acestuia, care sînt înregistrate în dosarul copilului.

3) Asistentul social responsabil de Serviciu asigură informarea copilului şi a părinţilor acestuia despre acţiunile întreprinse ca urmare a consultării opiniei lor, precum şi despre

motivele neluării în considerare a propunerilor acestora, dacă acestea contravin interesului superior al copilului sau nu sînt relevante scopului şi obiectivelor Serviciului.

Confidenţialitatea informaţiei – standardul 6

16. Prestatorul de serviciu creează condiţii pentru asigurarea confidenţialităţii informaţiei cu privire la datele cu caracter personal ale copilului, familiei şi asistentului parental profesionist.

17. Rezultatul scontat: Confidenţialitatea datelor cu caracter personal este asigurată în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal.

18. Indicatorii de realizare:

1) Prestatorul de serviciu dispune de reguli interne cu privire la păstrarea confidenţialităţii informaţiei cu caracter personal, care sînt aduse la cunoştinţa copilului şi a familiei acestuia la momentul plasării copilului în Serviciu.

2) Personalul Serviciului cunoaşte regulile de operare cu informaţiile cu character personal.

CAPITOLUL II

INTERESUL SUPERIOR AL COPILULUI

Identitatea copilului – standardul 7

19. Prestatorul de serviciu asigură respectarea identităţii copilului şi contribuie la formarea acesteia.

20. Rezultatul scontat: Îngrijirea bazată pe respectul faţă de copil, de familia acestuia, de cultura, etnia, religia şi dizabilitatea lui contribuie la dezvoltarea armonioasă a personalităţii acestuia şi formarea identităţii de sine.

21. Indicatorii de realizare:

1) Personalul Serviciului, în procesul de comunicare cu copilul, creează condiţii şi aplică

metode ce contribuie la formarea autoaprecierii, încrederii şi a respectului de sine.

2) Aranjamentele de îngrijire încurajează şi facilitează menţinerea contactului copilului cu familia lui, prietenii şi cu alte persoane importante, precum şi accesul copilului la informaţiile cu privire la provenienţă şi la unele aspecte din viaţa sa.

3) Copilul este încurajat să înţeleagă şi să preţuiască patrimoniul său cultural, etnic şi religios. Iar în cazul în care copilul este plasat în afara grupului său cultural, etnic sau religios, asistentul parental profesionist susţine şi oferă posibilităţi de dezvoltare a unei percepţii pozitive privind originea sa.

4) Asistentul parental profesionist asigură păstrarea obiectelor personale din trecutul copilului (scrisori, fotografii, cărţi etc.), care sînt importante pentru menţinerea identităţii sale.

5) Asistentul parental profesionist împreună cu copilul lucrează asupra „Cărţii vieţii”, pe care acesta o va primi la încetarea plasamentului. În procesul de acumulare a informaţiilor privind identitatea copilului sînt consultaţi părinţii, membrii familiei extinse şi alte persoane importante pentru copil.

Nondiscriminarea – standardul 8

22. Prestatorul de serviciu asigură respectarea principiului nondiscriminării la toate etapele de prestare a serviciului.

23. Rezultatul scontat: Prestarea serviciului este realizată fără nici o discriminare, indifferent de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinii politice sau de altă natură, de cetăţenie, apartenenţa etnică sau originea socială, de statutul obţinut prin naştere, de situaţia materială, de gradul şi tipul de dizabilitate, de aspectele specifice de creştere şi educaţie a copiilor, a părinţilor lor ori a altor reprezentanţi legali ai acestora, de locul aflării lor (familie, instituţie educaţională, serviciu social, instituţie medicală, comunitate etc.).

24. Indicatorii de realizare:

1) Prestatorul serviciului informează personalul Serviciului despre prevederile legale în

domeniul nondiscriminării.

2) Personalul Serviciului cunoaşte prevederile legale în domeniul nondiscriminării şi aplică

metode şi practici nondiscriminatorii în procesul de prestare a serviciului.

Respectarea demnităţii şi dreptul la viaţă

privată – standardul 9

25. Prestatorul de serviciu încurajează independenţa copilului şi respectă dreptul copilului la viaţă privată.

26. Rezultatul scontat: Copilul beneficiază de îngrijire şi educaţie, care contribuie la formarea demnităţii personale, autoaprecierii şi a încrederii în sine.

27. Indicatorii de realizare:

1) Asistentul parental profesionist creează condiţii şi aplică metode de comunicare care

contribuie la formarea demnităţii personale, a autoaprecierii, încrederii şi a respectului de sine la copil.

2) Asistentul parental profesionist abordează cu atenţie dorinţa/nedorinţa copilului plasat în Serviciu de a oferi informaţii cu privire la viaţa personală şi la familia sa.

3) Asistentul parental profesionist oferă copilului spaţiu privat şi intimitate, precum şi posibilitatea de a aduce în familie şi de a păstra în siguranţă bunurile personale. Menţinerea, dezvoltarea relaţiilor cu membrii familiei

şi cu alte persoane apropiate copilului – standardul 10

28. Prestatorul de serviciu asigură condiţii şi încurajează menţinerea contactelor copilului cu membrii familiei şi cu alte persoane apropiate lui.

29. Rezultatul scontat: Copilul se află în relaţii bune cu membrii familiei şi cu alte personae apropiate lui.

30. Indicatorii de realizare:

1) În funcţie de rezultatele evaluării necesităţilor de asistenţă şi dezvoltare ale copilului,

planul individual de asistenţă conţine măsuri pentru menţinerea şi/sau dezvoltarea relaţiilor copilului cu membrii familiei şi cu alte persoane apropiate copilului, precum şi măsuri de stimulare a membrilor familiei şi a altor persoane apropiate copilului în vederea menţinerii şi/sau dezvoltării relaţiilor cu copilul.

2) Personalul Serviciului contribuie la implementarea activităţilor practice pentru susţinerea şi/sau asistenţa copilului în vederea menţinerii şi/sau dezvoltării relaţiilor copilului cu membrii familiei şi cu alte persoane apropiate copilului.

3) În cazul în care fraţii şi surorile nu sînt plasaţi împreună, prestatorul de serviciu asigură relaţionarea lor, inclusiv prin petrecerea vacanţelor împreună.

4) În cazul în care unul sau ambii părinţi se află în instituţii penitenciare sau medicale (curative), prestatorul de serviciu asigură organizarea vizitelor (nu mai rar de o dată la trei luni) şi transportarea copilului pentru vizitarea membrilor familiei, dacă aceste vizite nu contravin interesului superior al copilului.

5) Vizitarea copilului de către membrii familiei şi de către alte persoane apropiate acestuia, precum şi vizitarea acestora de către copil sînt notate de asistentul parental profesionist în registrul vizitelor.

6) Rezultatele vizitelor copilului se iau în considerare la revizuirea planului individual de

asistenţă.

CAPITOLUL III

DEZVOLTAREA COPILULUI

Sănătatea – standardul 11

31. Prestatorul de serviciu asigură atît confort, cît şi condiţii adecvate pentru menţinerea

sănătăţii fizice şi emoţionale a copilului, precum şi pentru formarea unui mod sănătos de viaţă.

32. Rezultatul scontat: Copiii cresc şi se dezvoltă întrun mediu sănătos.

33. Indicatorii de realizare:

1) Prestatorul de serviciu asigură evaluarea necesităţilor de sănătate ale copilului, care este parte a raportului de evaluare a necesităţilor de asistenţă şi dezvoltare ale acestuia (istoria medicală, înregistrările examinărilor de dezvoltare, tratamentele şi intervenţiile medicale anterioare, alergiile sau reacţiile adverse la medicamente).

2) Asistentul parental profesionist, pe parcursul etapei de potrivire, este informat de către

prestatorul de serviciu cu privire la starea de sănătate şi la tratamentul prescris copilului, cu excepţia plasamentului de urgenţă. În cazul plasamentului de răgaz, asistentului parental profesionist i se oferă datele de contact ale medicului care tratează copilul.

3) Asistentul parental profesionist asigură luarea în evidenţă a copilului de către medicul de familie în cel mult trei zile de la data plasării, cu excepţia plasamentului de răgaz.

4) Asistentul parental profesionist garantează prezenţa copilului la examinările medicale,

conform recomandărilor medicului de familie şi a medicilor specialişti.

5) Asistentul parental profesionist cunoaşte şi respectă recomandările medicilor, administrează cu stricteţe tratamentul copilului şi realizează măsurile de prevenţie.

6) Asistentul parental profesionist aplică metode educative adecvate atît nivelului de vîrstă, cît şi tipului de probleme cu care se confruntă copiii, pentru ai

stimula să adopte un stil de viaţă sănătos, să respecte igiena personală, alimentaţia corectă şi să practice exerciţiul fizic.

7) Prestatorul de serviciu asigură derularea programelor de educaţie sexuală şi de educaţie împotriva fumatului, consumului de droguri şi de băuturi alcoolice. Se încurajează cunoaşterea de către fiecare copil, în funcţie de gradul de înţelegere, a riscurilor de îmbolnăvire.

8) Copiilor li se oferă oportunitatea să discute deschis şi sincer cu asistentul parental profesionist şi cu colegii lor despre problemele apărute (consumul de alcool, droguri, substanţe stupefiante, tutun, sănătatea sexuală etc.).

9) Managerul de caz oferă informaţii copilului şi părinţilor cu referire la dezvoltarea şi la

starea sa de sănătate, consultîndui în privinţa tratamentelor prescrise, a imunizărilor şi a

intervenţiilor chirurgicale. În cazul plasamentului de răgaz, părinţii asigură copilul cu medicamentele necesare.

10) Copilul cu dizabilităţi beneficiază de servicii specifice de sprijin şi recuperare în vederea maximizării potenţialului său, pentru o mai bună adaptare la mediul şcolar şi social.

11) Asistentul parental profesionist duce evidenţa tuturor medicamentelor prescrise şi administrate copilului, a bolilor, a accidentelor sau a leziunilor suferite de copil pe parcursul plasamentului, cu notarea acestora în agenda de lucru.

12) Asistentul parental profesionist dispune de o trusă medicală de prim ajutor în cazuri de urgenţă, care este păstrată în siguranţă.

13) Prestatorul de serviciu, în cadrul programului de formare continuă, asigură informarea asistentului parental profesionist cu privire la semnele unor boli la copil şi la măsurile de acordare a primului ajutor în caz de urgenţă, precum şi la sănătatea generală şi igiena personală, punînd accent pe promovarea unui mod sănătos de viaţă şi pe combaterea bolilor, inclusiv a celor infecţioase.

Igiena – standardul 12

34. Asistentul parental profesionist oferă copilului condiţii pentru igiena personală, precum şi îl asistă în formarea deprinderilor de autoîngrijire.

35. Rezultatul scontat: Copilul are deprinderi pentru menţinerea igienei personale, a curăţeniei hainelor, a obiectelor personale şi a spaţiului locativ.

36. Indicatorii de realizare:

1) Copilului îi sînt formate deprinderi de autoîngrijire, fiind învăţat să îngrijească obiectele personale şi să le menţină în curăţenie.

2) Locuinţa, mobilierul şi comodităţile de la domiciliul asistentului parental profesionist

(baie, veceu etc.) sînt menţinute în curăţenie şi igienizate corespunzător.

Aspectul exterior.

Lucrurile personale. Banii de buzunar – standardul 13

37. Copiilor li se oferă posibilitatea şi sînt încurajaţi să-şi cumpere îmbrăcăminte, încălţăminte şi alte lucruri personale.

38. Rezultatul scontat: Copiii sînt asiguraţi cu îmbrăcăminte, încălţăminte, cu alte lucruri personale, precum şi cu bani de buzunar în corespundere cu necesităţile şi propriile lor preferinţe.

39. Indicatorii de realizare:

1) Asistentul parental profesionist procură copilului îmbrăcăminte şi încălţăminte în conformitate cu normele aprobate de Guvern.

2) Asistentul parental profesionist asigură copilului îmbrăcăminte, încălţăminte înconformitate cu necesităţile şi particularităţile lui individuale, cu opinia acestuia, implicîndul, după caz, în procesul de alegere şi procurare a îmbrăcămintei şi încălţămintei sau oferindui posibilitatea de a alege şi a procura de sine stătător bunurile respective.

3) Asistentul parental profesionist oferă copilului bani de buzunar, conform normelor

aprobate de către Guvern, ghidîndul să-şi planifice şi să gestioneze eficient cheltuielile.

Alimentaţia şi pregătirea hranei – standardul 14

40. Asistentul parental profesionist asigură copilului o alimentaţie sănătoasă, care corespunde cu particularităţile de vîrstă, necesităţile fiziologice ale acestuia, precum şi cu preferinţele copilului.

41. Rezultatul scontat: Copilul beneficiază de o alimentaţie sănătoasă, adaptată necesităţilor şi dorinţelor lui, şi are oportunitatea să participe la întocmirea meniului, procurarea alimentelor şi, după caz, la pregătirea hranei.

42. Indicatorii de realizare:

1) Asistentul parental profesionist oferă copilului produse alimentare calitative şi nutritive în cantităţi suficiente, care corespund necesităţilor fiziologice şi individuale ale copilului.

2) Asistentul parental profesionist ajută copilul, dacă este necesar, în procesul de alimentaţie, mai ales în cazul celui de vîrstă fragedă şi/sau cu dizabilităţi.

3) Asistentul parental profesionist oferă posibilitate copilului, la dorinţă, să participe la

întocmirea meniului, procurarea alimentelor şi la prepararea hranei. La întocmirea meniului se va avea în vedere preferinţele alimentare ale copilului, specificul cultural, religios şi tipul de dietă recomandat acestuia.

4) Domiciliul asistentului parental profesionist dispune de condiţii adecvate de păstrare a

produselor alimentare şi de spaţiu special amenajat pentru pregătirea hranei şi luarea meselor, care este menţinut în curăţenie.

Educaţia – standardul 15

43. Prestatorul de serviciu facilitează încadrarea copilului în programe şi/sau instituţii educaţionale, ţinînd cont de necesităţile de dezvoltare şi educaţionale ale copilului.

44. Rezultatul scontat: Copilul este încadrat în programe şi instituţii educaţionale conform vîrstei şi/sau necesităţilor educaţionale.

45. Indicatorii de realizare:

1) Asistentul parental profesionist este informat de către prestatorul de serviciu despre necesităţile educaţionale ale copilului la etapa de potrivire.

2) Planul individual de asistenţă a copilului prevede rolurile asistentului parental profesionist, părinţilor copilului şi altor specialişti în procesul educaţional.

3) Prestatorul de serviciu şi asistentul parental profesionist întreprind măsuri pentru acordarea suportului copilului în realizarea sarcinilor de învăţare individuală la domiciliu.

4) Asistentul parental profesionist vizitează cu regularitate instituţia educaţională, participă la adunările de părinţi şi la alte evenimente educaţionale.

5) În cazul copiilor cu necesităţi speciale, dosarul copilului conţine o copie a planului educaţional individual elaborat de cadrul didactic de sprijin. În dosar sînt păstrate şi alte

documente relevante, inclusiv înregistrări ale istoriei educaţionale şi descrierea necesităţilor educaţionale speciale, care se aduc la cunoştinţa asistentului parental profesionist.

6) Asistentul parental profesionist îi asigură copilului condiţii pentru învăţare, îi motivează succesele, îi stimulează participarea la programele extracurriculare şi contribuie la orientarea sa profesională.

7) Rezultatele obţinute de copil în procesul educaţional sînt înregistrate în dosarul copilului.

Timpul liber şi activităţi – standardul 16

46. Prestatorul de serviciu asigură posibilitatea şi condiţii adecvate pentru petrecerea timpului liber şi implicarea copilului în activităţi sportive, culturale şi artistice conform intereselor acestuia.

47. Rezultatul scontat: Implicarea în diverse activităţi sportive, culturale şi artistice contribuie la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului şi la integrarea socială a acestuia.

48. Indicatorii de realizare:

1) Prestatorul de serviciu şi asistentul parental profesionist creează copilului posibilităţi

diverse de petrecere a timpului liber, ţinînd cont de vîrsta, cultura, limba, religia, interesele şi abilităţile acestuia, care trebuie să fie parte componentă a planului individual de asistenţă a copilului.

2) Asistentul parental profesionist urmăreşte respectarea unui echilibru între activităţile de învăţare şi recreere pentru restabilirea potenţialului fizic şi psihic al copilului şi pentru evitarea situaţiilor de surmenaj şi extenuare.

3) Asistentul parental profesionist oferă copilului un mediu stimulator şi posibilitatea de a

alege cărţi, jucării, jocuri, emisiuni TV şi radio, filme potrivite vîrstei şi nivelului de dezvoltare a acestuia; facilitează participarea lui la activităţile educaţionale, sportive, artistice şi de recreere din comunitate.

4) Beneficiarul este încurajat de către asistentul parental profesionist să stabilească relaţii de prietenie cu copii de aceeaşi vîrstă, acceptînd vizite reciproce la domiciliu.

CAPITOLUL IV

PROTECŢIA COPILULUI

Protecţia împotriva violenţei, neglijării

şi exploatării – standardul 17

49. Prestatorul de serviciu asigură copilului protecţie împotriva oricărei forme de violenţă, neglijare şi exploatare, aplicînd un sistem de reguli şi proceduri de prevenire şi reacţionare la astfel de cazuri.

50. Rezultatul scontat: Copilul este protejat împotriva violenţei, neglijării şi exploatării în cadrul Serviciului.

51. Indicatorii de realizare:

1) Prestatorul de serviciu are elaborat un set de reguli şi proceduri de protecţie a copilului împotriva violenţei, neglijării şi exploatării.

2) Copilul, familia acestuia şi asistentul parental profesionist sînt informaţi despre regulile şi procedurile de protecţie a copilului împotriva violenţei, neglijării şi exploatării întrun limbaj accesibil.

3) Prestatorul de serviciu se asigură că asistentul parental profesionist este instruit cu privire la protecţia copilului împotriva violenţei, neglijării şi exploatării, la depistarea semnelor şi raportarea cazurilor menţionate, la înţelegerea şi controlul comportamentului provocator al copilului, precum şi cu privire la aplicarea măsurilor nonviolente de disciplinare a copilului.

4) Asistentul parental profesionist susţine copilul în formarea abilităţilor de autoprotejare.

5) În cazul sesizărilor privind violenţa, neglijarea şi exploatarea copilului plasat în Serviciu, prestatorul de serviciu şi personalul Serviciului întreprind măsurile prevăzute de Legea nr.140 din 14 iunie 2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi şi de mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului.

6) Personalul Serviciului în comun cu autoritatea tutelară locală şi/sau teritorială asigură

protecţia şi asistenţa copilului victimă a violenţei, neglijării şi exploatării, evitînd victimizarea repetată a acestuia.

Condiţiile sigure de viaţă – standardul 18

52. Prestatorul de serviciu asigură copilului condiţii sigure de viaţă, care exclud posibilitatea accidentării lui atît în interiorul, cît şi în exteriorul locuinţei asistentului parental profesionist.

53. Rezultatul scontat: Copilul creşte şi se educă întrun mediu fizic securizat corespunzător vîrstei şi necesităţilor individuale.

54. Indicatorii de realizare:

1) Asistentul parental profesionist asigură supravegherea copilului în cazul oricăror activităţi care presupun un anumit risc pentru viaţa şi sănătatea copilului.

2) Asistentul parental profesionist trebuie să cunoască locul aflării, ocupaţiile şi prietenii

copilului, întreprinzînd diverse măsuri în vederea evitării aflării copilului fără supraveghere în locuri care prezintă risc pentru viaţa şi sănătatea acestuia.

3) Asistentul parental profesionist trebuie să prevină implicarea copilului în activităţi care

pun în pericol viaţa şi sănătatea acestuia, precum şi să evite relaţionarea copilului cu personae care demonstrează comportament antisocial.

4) Locuinţa asistentului parental profesionist corespunde tuturor cerinţelor de securitate

antiincendiară, securitate a sistemelor electrice, de încălzire, apeduct şi canalizare.

5) Locuinţa asistentului parental profesionist asigură condiţii de protecţie a copilului de orice traumatizare: securitatea prizelor, a colţurilor ascuţite ale mobilierului, geamurilor, balcoanelor, scărilor etc.

6) Medicamentele, substanţele chimice folosite pentru igienizarea încăperilor şi prelucrarea solului sînt păstrate în locuri inaccesibile copilului.

7) Teritoriul aferent domiciliului asistentului parental profesionist întruneşte toate condiţiile de securitate.

8) Copilul trebuie să fie informat despre ameninţările şi pericolele utilizării echipamentului şia utilajului din locuinţa şi gospodăria asistentului parental profesionist şi, în funcţie de vîrstă, să aibă acces limitat sau să fie învăţat să utilizeze echipamentul şi utilajele respective.

9) Asistentul parental profesionist afişează la un loc vizibil telefoanele de contact al serviciilor de urgenţă (asistenţă medicală urgentă, poliţie, serviciul antiincendiar, gaze) şi

autorităţii tutelare locale şi teritoriale, copiii fiind instruiţi să apeleze, în caz de necesitate, la instituţiile respective.

10) Copilul are acces la telefonul de la domiciliul asistentului parental profesionist. Depunerea şi examinarea plîngerilor – standardul 19

55. Prestatorul de serviciu asigură copilului, familiei şi asistentului parental profesionist

posibilitatea de a depune plîngeri cu privire la calitatea serviciului prestat, inclusiv cu privire la cazurile de violenţă, exploatare şi neglijare identificate pe parcursul prestării serviciului.

56. Rezultatul scontat: Aplicarea procedurilor de depunere şi examinare a plîngerilor contribuie la creşterea calităţii serviciilor prestate copilului.

57. Indicatorii de realizare:

1) Prestatorul de serviciu dispune de o procedură de depunere şi examinare a plîngerilor.

2) Prestatorul de serviciu asigură informarea copilului, familiei şi a personalului Serviciului despre procedura de depunere şi examinare a plîngerilor.

3) Prestatorul de serviciu dispune de un registru de înregistrare a plîngerilor, care conţine

inclusiv informaţiile privind modul de examinare a plîngerilor şi măsurile întreprinse în acest sens.

CAPITOLUL V

MANAGEMENTUL SERVICIULUI

Secţiunea 1

ASISTENTUL PARENTAL PROFESIONIST

Evaluarea solicitantului la funcţia de asistent

parental profesionist – standardul 20

58. Prestatorul de serviciu respectă procedura de evaluare a solicitantului la funcţia de asistent parental profesionist.

59. Rezultatul scontat: Solicitanţii la funcţia de asistenţi parentali profesionişti selectaţi în rezultatul evaluării au capacităţi adecvate pentru realizarea atribuţiilor funcţionale.

60. Indicatorii de realizare:

1) Prestatorul de serviciu oferă solicitantului la funcţia de asistent parental profesionist

informaţii cu privire la scopul, obiectivele şi activităţile Serviciului, la procesul şi criteriile de evaluare, la calităţile personale şi profesionale solicitate, precum şi la facilităţile disponibile, salarizare, procedura de recurs.

2) Solicitantul la funcţia de asistent parental profesionist depune în scris la prestatorul de serviciu o cerere pentru solicitarea funcţiei de asistent parental profesionist.

3) Prestatorul de serviciu include datele despre solicitant în registrul solicitanţilor funcţiei de asistent parental profesionist.

4) Asistentul social responsabil de Serviciu împreună cu psihologul realizează evaluarea

solicitantului, colectînd informaţii prin diferite metode (cum ar fi: vizita la domiciliu; interviul cu solicitantul şi membrii familiei acestuia; intervievarea a cel puţin două persoane de referinţă indicate de către solicitant; consultarea opiniei reprezentantului administraţiei publice locale de la locul de trai al solicitantului), şi întocmeşte raportul de evaluare a acestuia, care include:

a) caracterizarea solicitantului, a membrilor familiei acestuia (care locuiesc sau nu în casa

solicitantului), precum şi a altor persoane care locuiesc în casa acestuia, dar care nu sînt membri ai familiei;

b) indicarea etniei, religiei şi a limbii vorbite, precum şi acceptul solicitantului de a îngriji un copil de altă etnie, religie;

c) locul de muncă, ocupaţiile actuale şi cele din trecut, activităţile din timpul liber şi interesele solicitantului;

d) experienţa de îngrijire a propriilor copii sau a altor copii;

e) rezultatul oricărei cereri depuse de către solicitant sau de către alţi membri ai familiei cu privire la adopţie, tutelă/curatelă, asistenţă parentală profesionistă sau privind plasarea propriilor copii în servicii de îngrijire rezidenţială;

f) descrierea condiţiilor de trai;

g) concluziile privind evaluarea capacităţii solicitantului de a activa în calitate de asistent

parental profesionist, bazate inclusiv pe rezultatele cursului de formare iniţială, precum şi

sugestiile privind condiţiile şi tipul de plasament;

h) în anexă se prezintă: copia buletinului de identitate al solicitantului; copia certificatului cu privire la starea civilă (inclusiv căsătoriile precedente); certificatul cu privire la starea sănătăţii tuturor membrilor familiei; cazierul judiciar al solicitantului şi al altor membri adulţi ai familiei.

5) Dacă în procesul de evaluare nu sînt identificate cauze obiective ce ar condiţiona refuzul aprobării solicitantului la funcţia de asistent parental profesionist, prestatorul de serviciu, pînă la elaborarea concluziilor din raportul de evaluare, asigură solicitantului cursul de formare iniţială cu durata de 50 ore.

6) În procesul de întocmire a raportului de evaluare, prestatorul de serviciu asigură participarea solicitantului în procesul de evaluare, accesul acestuia la datele acumulate în

raportul de evaluare şi îl informează cu privire la dreptul de a solicita explicaţii pe marginea raportului.

7) Prestatorul de serviciu asigură finalizarea raportului de evaluare în termen de cel mult 90 de zile de la data depunerii cererii.

Aprobarea asistentului parental

profesionist – standardul 21

61. Prestatorul de serviciu respectă procedura de aprobare a solicitantului la funcţia de asistent parental profesionist.

62. Rezultatul scontat: Asistentul parental profesionist aprobat posedă calităţile personale, nivelul de pregătire, starea de sănătate, statutul juridic, condiţiile de trai conform cerinţelor profesionale stabilite.

63. Indicatorii de realizare:

1) Prestatorul de serviciu, cu 10 zile înainte de şedinţă, depune la Comisie raportul de evaluare a solicitantului.

2) Prestatorul de serviciu asigură prezenţa solicitantului la şedinţa Comisiei, înştiinţîndul

despre data şi ora şedinţei şi despre dreptul de a oferi, în caz de necesitate, informaţii relevante membrilor Comisiei.

3) Comisia emite un aviz privind aprobarea solicitantului, cu indicarea tipului/tipurilor de

plasament şi recomandarea vîrstelor minime şi maxime ale copiilor care pot fi plasaţi în familia asistentului parental profesionist.

4) Prestatorul de serviciu înscrie datele asistentului parental profesionist nouaprobat în registrul asistenţilor parentali profesionişti.

5) Contractul individual de muncă se încheie între prestatorul de serviciu şi asistentul parental profesionist în termen de cel mult 14 zile de la aprobarea în funcţie a asistentului

parental profesionist.

Drepturile şi obligaţiile specifice asistentului

parental profesionist – standardul 22

64. Prestatorul de serviciu pune la dispoziţia asistentului parental profesionist fişa postului, care conţine drepturile şi obligaţiile acestuia.

65. Rezultatul scontat: Asistentul parental profesionist îşi cunoaşte şi respectă drepturile şi obligaţiile prevăzute în fişa postului.

66. Indicatorii de realizare:

1) Prestatorul de serviciu informează asistentul parental profesionist că are următoarele drepturi:

a) să beneficieze de formare iniţială şi continuă;

b) să fie informat despre istoria, starea sănătăţii copilului;

c) să beneficieze de sprijin şi supervizare profesională din partea prestatorului de serviciu;

d) să solicite încetarea plasamentului în condiţii obiective.

2) Prestatorul de serviciu informează asistentul parental profesionist că are următoarele

obligaţii:

a) să respecte termenele acordului de plasament al copilului;

b) să ofere copilului îngrijire şi educaţie individualizată;

c) să protejeze şi să promoveze bunăstarea copilului;

d) să nu aplice violenţa asupra copilului;

e) să participe la elaborarea şi implementarea planului individual de asistenţă a copilului;

f) să informeze prestatorul de serviciu despre orice schimbare în situaţia familiei sale sau a copilului, care ar putea afecta capacitatea de a îngriji copilul;

g) să înştiinţeze imediat prestatorul de serviciu despre orice maladie a copilului;

h) să încurajeze contactele copilului cu familia şi cu alte persoane importante pentru copil;

i) să asiste prestatorul de serviciu în procesul de (re)integrare sau de plasare a copilului în alte servicii;

j) să pregătească copilul pentru ieşirea din plasament;

k) să efectueze, la momentul angajării, iar ulterior o dată la şase luni, examenul medical profilactic, conform standardelor Ministerului Sănătăţii.

3) Asistentul parental profesionist cunoaşte drepturile şi obligaţiile specifice.

Reaprobarea asistentului parental

profesionist– standardul 23

67. Prestatorul de serviciu asigură reaprobarea anuală a asistentului parental profesionist în baza evaluării competenţelor profesionale ale acestuia.

68. Rezultatul scontat: Termenele şi condiţiile de reaprobare a asistentului parental profesionist reflectă obiectiv competenţele profesionale ale acestuia, contribuind la eficienţa îngrijirii copilului plasat.

69. Indicatorii de realizare:

1) Prestatorul de serviciu asigură întocmirea raportului de evaluare anuală a competenţelor profesionale ale asistentului parental profesionist de către asistentul social responsabil de

Serviciu şi psiholog în baza informaţiei care include: nivelul de competenţă profesională;

corespunderea asistentului parental profesionist şi a familiei acestuia criteriilor, termenelor şi condiţiilor de aprobare; necesităţile de instruire; opinia asistentului parental profesionist şi a familiei acestuia; opinia copilului aflat în plasament şi a familiei acestuia, precum şi a altor specialişti relevanţi.

2) Reaprobarea asistentului parental profesionist se realizează conform avizului Comisiei,

emis în baza raportului de evaluare anuală a competenţelor profesionale ale asistentului parental profesionist, care stabileşte:

a) persoana corespunde cerinţelor, termenele şi condiţiile aprobării nefiind schimbate;

b) persoana corespunde cerinţelor, termenele şi condiţiile aprobării urmînd să fie revizuite în conformitate cu concluziile şi recomandările evaluării;

c) persoana nu corespunde cerinţelor şi nu este reaprobată, cu indicarea motivelor.

3) Prestatorul de serviciu asigură participarea asistentului parental profesionist la şedinţa

Comisiei şi informarea în scris a acestuia despre orice modificare a termenelor şi condiţiilor de aprobare ca urmare a avizului Comisiei. Rezultatele şedinţei se anexează la dosarul personal al asistentului parental profesionist.

Dosarul personal al asistentului parental

profesionist – standardul 24

70. Prestatorul de serviciu asigură întocmirea şi păstrarea dosarelor personale ale asistenţilor parentali profesionişti.

71. Rezultatul scontat: Fiecare asistent parental profesionist are un dosar personal cu informaţii relevante, care confirmă respectarea procedurilor de selectare, aprobare şi angajare a asistentului parental profesionist, precum şi corespunderea competenţelor profesionale, a termenelor şi condiţiilor în care a fost aprobat asistentul parental profesionist.

72. Indicatorii de realizare:

1) Dosarul personal al asistentului parental profesionist conţine:

a) cererea solicitantului,

b) copia buletinului de identitate;

c) raportul de evaluare a solicitantului;

d) avizul de aprobare a solicitantului în funcţia de asistent parental profesionist eliberat de Comisie;

e) contractul individual de muncă;

f) fişa postului;

g) copia raportului de potrivire a asistentului parental profesionist cu copilul;

h) copia acordului de plasament pentru fiecare copil plasat;

i) rapoartele de evaluare anuală a competenţelor profesionale ale asistentului parental profesionist;

j) altă informaţie relevantă.

2) Asistentul social responsabil de Serviciu asigură confidenţialitatea datelor cu caracter

personal, în conformitate cu prevederile legale.

3) Dosarele personale ale asistenţilor parentali profesionişti sînt păstrate conform prevederilor legale.

4) Asistentul parental profesionist are acces la informaţia din dosarul său.

Secţiunea a 2a

COPILUL

Evaluarea necesităţilor de asistenţă

şi dezvoltare ale copilului – standardul 25

73. Prestatorul de serviciu asigură efectuarea evaluării necesităţilor de asistenţă şi dezvoltare ale copilului planificat pentru plasament în Serviciu.

74. Rezultatul scontat: Fiecare copil este plasat în Serviciu numai după evaluarea necesităţilor individuale de asistenţă şi dezvoltare.

75. Indicatorii de realizare:

1) Evaluarea necesităţilor de asistenţă şi dezvoltare ale copilului este realizată de către asistentul social responsabil de Serviciu, cu implicarea psihologului şi în conlucrare cu autoritatea tutelară locală şi cu specialistul în protecţia drepturilor copilului, şi/sau cu asistentul social comunitar din localitatea unde se află copilul, cu alţi specialişti şi familia copilului. În cazul în care copilul propus pentru plasament se află într-o instituţie rezidenţială, asistentul social responsabil de Serviciu implică în acest proces asistentul social din cadrul instituţiei.

2) Asistentul social responsabil de Serviciu colectează informaţia pentru evaluarea necesităţilor de asistenţă şi dezvoltare ale copilului prin vizite la domiciliu, interviul cu copilul şi cu membrii familiei acestuia, prin observaţie.

3) Rezultatele evaluării necesităţilor de asistenţă şi dezvoltare ale copilului sînt incluse într-un raport, care cuprinde:

a) date generale despre familia şi rudele copilului;

b) condiţiile de trai ale familiei;

c) problemele familiei şi motivele separării copilului de familie;

d) istoricul copilului;

e) descrierea stării de sănătate;

f) caracteristica psihoemoţională a copilului;

g) comportamentul şi aptitudinile sociale;

h) concluzii privind necesităţile de asistenţă şi dezvoltare ale copilului;

i) recomandări pentru planul individual de asistenţă;

j) în anexă se prezintă: copia actelor de identitate ale copilului şi membrilor familiei, evaluarea iniţială şi complexă a situaţiei copilului.

Planul individual de asistenţă a copilului – standardul 26

76. Prestatorul de serviciu asigură elaborarea planului individual de asistenţă pentru fiecare copil care este planificat pentru plasament în baza evaluării necesităţilor de asistenţă şi dezvoltare ale copilului.

77. Rezultatul scontat: Fiecare copil planificat pentru plasament are un plan individual de asistenţă racordat la necesităţile sale de asistenţă şi dezvoltare.

78. Indicatorii de realizare:

1) Planul individual de asistenţă este elaborat înainte de plasamentul în Serviciu, în baza

rezultatelor evaluării necesităţilor de asistenţă şi dezvoltare ale copilului.

2) Planul individual de asistenţă a copilului este elaborat de către asistentul social responsabil de Serviciu împreună cu copilul, familia, specialişti relevanţi şi cu asistentul parental profesionist, în cazul plasamentului de urgenţă.

3) Prestatorul de serviciu asigură informarea copilului şi a familiei acestuia privind conţinutul planului individual de asistenţă.

4) În cazul plasamentului de urgenţă, dacă nu este realizată evaluarea necesităţilor de asistenţă şi dezvoltare ale copilului, planul individual de asistenţă este elaborat conform

evaluării iniţiale şi a informaţiilor disponibile privind situaţia copilului, în termen de la 72 ore pînă la 10 zile lucrătoare din momentul plasării copilului în Serviciu.

Potrivirea asistentului parental profesionist

cu copilul – standardul 27

79. Prestatorul de serviciu asigură ca plasamentul copilului să fie efectuat în baza potrivirii competenţelor profesionale, a termenelor şi condiţiilor în care a fost aprobat asistentul parental profesionist cu necesităţile de asistenţă şi dezvoltare ale copilului, excepţie făcînd plasamentul de urgenţă.

80. Rezultatul scontat: Copilul este plasat întrun mediu familial compatibil şi adecvat necesităţilor lui de asistenţă şi dezvoltare.

81. Indicatorii de realizare:

1) Prestatorul de serviciu asigură potrivirea competenţelor profesionale, a termenelor şi

condiţiilor în care a fost aprobat asistentul parental profesionist cu necesităţile de asistenţă şi dezvoltare ale copilului în baza analizei raportului de evaluare a necesităţilor de asistenţă şi dezvoltare ale copilului şi a raportului de evaluare a asistentului parental profesionist, precum şi a rezultatelor întrevederilor organizate dintre asistentul parental profesionist şi copil.

2) Procesul de potrivire se realizează în termen de cel mult 30 de zile calendaristice şi se

încheie la momentul acceptării plasamentului de către copil, şi, după caz, de către familia

acestuia şi asistentul parental profesionist.

3) Conţinutul activităţilor realizate în cadrul procesului de potrivire se protocolează de către asistentul social responsabil de Serviciu, care, la încheierea procesului de potrivire, întocmeşte raportul de potrivire a asistentului parental profesionist cu copilul.

4) În cazul plasamentului de răgaz, potrivirea se face la domiciliul copilului cu dizabilităţi, cu participarea părinţilor, a asistentului parental profesionist şi a asistentului social responsabil de Serviciu.

5) La demararea procesului de potrivire, prestatorul de serviciu prezintă asistentului parental profesionist copia raportului de evaluare a necesităţilor de asistenţă şi dezvoltare ale copilului.

6) Asistentul social responsabil de Serviciu monitorizează desfăşurarea procesului de potrivire, iar în cazul incompatibilităţii copilului cu asistentul parental profesionist, potrivirea este stopată.

Plasamentul copilului – standardul 28

82. Prestatorul de serviciu asigură respectarea procedurii de plasament a copilului în familia asistentului parental profesionist.

83. Rezultatul scontat: Copiii sînt plasaţi în Serviciu după alegerea formei optimale pentru asistenţa şi protecţia acestora.

84. Indicatorii de realizare:

1) Prestatorul de serviciu plasează copilul în Serviciu numai în baza dispoziţiei autorităţii

tutelare teritoriale, care se emite conform avizului Comisiei, fundamentat pe raportul de

potrivire a asistentului parental profesionist cu copilul.

2) Managerul Serviciului înscrie datele cu privire la copilul plasat în Serviciu, la asistentul parental profesionist, precum şi la tipul şi perioada plasamentului în registrul de evidenţă a copiilor plasaţi în Serviciu.

3) La momentul plasării copilului, asistentul parental profesionist şi prestatorul de serviciu semnează un acord de plasament, care este contrasemnat, în cazul prestatorului privat de serviciu, de către autoritatea tutelară teritorială.

4) În cazul plasamentului de urgenţă, copilul poate fi plasat în Serviciu fără avizul Comisiei,

cu acordul verbal şi, ulterior, scris al managerului Serviciului, care, în decurs de 24 ore, este obligat să informeze în scris autoritatea tutelară locală de la locul de trai al asistentului parental profesionist.

Monitorizarea copilului şi revizuirea planului

individual de asistenţă a copilului – standardul 29

85. Prestatorul de serviciu asigură monitorizarea plasamentului copilului şi revizuirea planului individual de asistenţă a acestuia.

86. Rezultatul scontat: Monitorizarea copilului şi revizuirea planului individual de asistenţă contribuie la asigurarea asistenţei şi la dezvoltarea copilului conform necesităţilor acestuia.

87. Indicatorii de realizare:

1) Asistentul social responsabil de Serviciu efectuează vizite de monitorizare a implementării

planului individual de asistenţă: săptămînal – pe parcursul primei luni a plasamentului, o dată la două săptămîni – pe parcursul lunii a doua şi a treia şi lunar – după primele trei luni de plasament. De asemenea, vizitele se efectuează la solicitarea copilului, a asistentului parental profesionist, a familiei sau a autorităţilor tutelare teritoriale şi locale.

2) În cadrul vizitelor de monitorizare, asistentul social responsabil de Serviciu acumulează informaţii despre:

a) sănătatea copilului;

b) rezultatele obţinute de copil în procesul educaţional;

c) progresele în dezvoltarea personalităţii copilului;

d) interesele, pasiunile şi ocupaţiile copilului;

e) contactul copilului cu familia;

f) opinia copilului despre plasament.

3) În cadrul fiecărei vizite, asistentul social responsabil de Serviciu trebuie să discute individual cu copilul, asistentul parental profesionist şi, în funcţie de necesitate, cu alte personae şi specialişti relevanţi.

4) Asistentul social responsabil de Serviciu înregistrează rezultatele vizitelor de monitorizare şi întocmeşte rapoarte de monitorizare, care, după ce sînt contrasemnate de către managerul Serviciului, se anexează la dosarul copilului.

5) Prestatorul de serviciu asigură revizuirea planului individual de asistenţă a copilului după prima lună de plasament, la trei luni de la plasament, periodic o dată la şase luni, precum şi în caz de necesitate.

6) Asistentul social responsabil de Serviciu coordonează revizuirea planului individual de

asistenţă a copilului, organizînd şedinţe de revizuire cu implicarea copilului, a asistentului parental profesionist, a familiei şi a specialiştilor relevanţi, în funcţie de necesităţile copilului.

7) Asistentul social responsabil de Serviciu întocmeşte procesulverbal al şedinţei de revizuire, în care include concluziile şi recomandările privind modificarea şi completarea planului individual revizuit de asistenţă şi, în funcţie de rezultate:

a) întocmeşte planul individual de asistenţă, în care reflectă toate modificările şi completările, pe care îl prezintă apoi managerului Serviciului pentru contrasemnare;

b) prelungeşte termenul de implementare a planului individual de asistenţă existent, informînd managerul Serviciului.

8) Rezultatele revizuirii planului individual de asistenţă se aduc la cunoştinţa copilului,

familiei, asistentului parental profesionist şi a specialiştilor responsabili de implementarea activităţilor din plan.

Pregătirea copilului pentru ieşirea din Serviciu

şi încetarea plasamentului – standardul 30

88. Prestatorul de serviciu asigură pregătirea copilului şi, după caz, a familiei acestuia pentru ieşirea copilului din Serviciu.

89. Rezultatul scontat: Fiecare copil este pregătit pentru ieşirea din Serviciu conform necesităţilor individuale de asistenţă şi dezvoltare ale acestuia.

90. Indicatorii de realizare:

1) Asistentul social responsabil de Serviciu cooperează cu autoritatea tutelară teritorială şi cu alţi specialişti relevanţi în procesul de pregătire a ieşirii copilului din Serviciu prin asigurarea realizării activităţilor corespunzătoare din planul individual de asistenţă şi punerea la dispoziţia autorităţii tutelare teritoriale a raportului privind oportunitatea încetării plasamentului şi a altor informaţii relevante pentru emiterea dispoziţiei privind încetarea plasamentului copilului.

2) În cazul plasamentului de lungă durată, începînd cu doi ani înainte de atingerea vîrstei de18 ani sau de finalizare a studiilor liceale, asistentul social responsabil de Serviciu şi asistentul parental profesionist asigură ca planul individual de asistenţă a copilului care urmează să iasă din Serviciu să conţină activităţi pentru pregătirea acestuia către viaţa independentă. Totodată, copilul este informat despre suportul de care va beneficia după ieşirea din Serviciu.

3) Autoritatea tutelară teritorială, la solicitarea managerului Serviciului, examinează raportul privind oportunitatea încetării plasamentului şi solicită avizul Comisiei, care se anexează la dosarul copilului. Prezenţa asistentului parental profesionist şi a prestatorului de serviciu la şedinţa Comisiei este obligatorie.

4) Dispoziţia de încetare a plasamentului copilului în Serviciu este emisă de către autoritatea tutelară teritorială numai în baza avizului Comisiei.

Dosarul copilului plasat în Serviciu – standardul 31

91. Autoritatea tutelară teritorială asigură întocmirea şi păstrarea dosarelor copiilor plasaţi în Serviciu.

92. Rezultatul scontat: Fiecare copil plasat în Serviciu deţine un dosar personal, care conţine documente relevante referitoare la situaţia respectivă a acestuia.

93. Indicatorii de realizare:

1) Personalul specializat al Serviciului în cooperare cu autoritatea tutelară teritorială asigură completarea dosarului copilului.

2) Originalul dosarului copilului, copiile certificatului de naştere şi carnetului medical se

păstrează la autoritatea tutelară teritorială, iar copia dosarului – la prestatorul de serviciu.

3) Certificatul de naştere, carnetul medical şi copia altor documente relevante din dosarul

copilului se păstrează la asistentul parental profesionist.

4) Dosarul conţine următoarele:

a) fotografia copilului;

b) copia certificatului de naştere al copilului;

c) copia certificatului de botez sau altă informaţie privind apartenenţa religioasă a copilului;

d) raportul de evaluare a necesităţilor de asistenţă şi dezvoltare a copilului;

e) extrasultrimitere

(formularul nr. 027/e) din carnetul de dezvoltare a copilului (formularul nr. 112/e), care conţine informaţia privind starea sănătăţii copilului, inclusiv dezvoltarea acestuia, maladiile suportate, tratamentele administrate, imunizările etc.;

f) cererea depusă de părinţi sau de alt reprezentant legal al copilului prin care se solicit plasamentul copilului;

g) evaluarea iniţială şi complexă a situaţiei copilului, cu anexarea diferitor documente complementare;

h) dispoziţia autorităţii tutelare teritoriale de atribuire a statului de copil rămas temporar fără ocrotire părintească sau de copil rămas fără ocrotire părintească şi actele care confirm circumstanţele care au dus la atribuirea statutului copilului;

i) caracteristica psihopedagogică a copilului eliberată de către instituţia în care sa aflat anterior copilul;

j) copia carnetului de note;

k) informaţiile privind patrimoniul copilului şi autorităţile/persoanele care poartă răspundere pentru administrarea acestuia;

l) copia actelor ce atestă dreptul copilului la prestaţii sociale;

m) planul individual de asistenţă a copilului/planurile individuale de asistenţă revizuite;

n) raportul de potrivire a asistentului parental profesionist cu copilul;

o) acordul copilului, dacă a împlinit vîrsta de 10 ani, de a fi plasat în Serviciu, vizat de autoritatea tutelară teritorială;

p) procesele verbale ale şedinţelor de revizuire a planului individual de asistenţă a copilului;

q) copia planului educaţional individual, în cazul copilului cu necesităţi speciale;

r) rapoartele de monitorizare, care vizează rezultatele vizitelor de monitorizare a copilului în familia asistentului parental profesionist;

s) raportul privind oportunitatea încetării plasamentului şi avizul Comisiei;

t) dispoziţia autorităţii tutelare teritoriale de încetare a plasamentului.

5) Asistentul social responsabil de Serviciu asigură accesul fiecărui copil la informaţiile din dosar, cu excepţia informaţiilor referitoare la violenţa, neglijarea şi exploatarea acestuia, care pot afecta starea psihoemoţională a copilului.

Secţiunea a 3a

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

ŞI PLANIFICAREA ACTIVITĂŢII SERVICIULUI

Supervizarea personalului – standardul 32

94. Prestatorul de serviciu asigură supervizarea profesională sistematică a personalului Serviciului.

95. Rezultatul scontat: Angajaţii Serviciului beneficiază de supervizare profesională, ceea

ce contribuie la îmbunătăţirea calităţii Serviciului prin consolidarea competenţelor profesionale, gestionarea eficientă a sarcinilor şi a timpului de lucru.

96. Indicatorii de realizare:

1) Prestatorul de Serviciu organizează procesul de supervizare profesională:

a) a asistenţilor parentali profesionişti de către asistentul social responsabil de Serviciu;

b) a asistentului social responsabil de Serviciu de către managerul Serviciului.

2) Şedinţele de supervizare se desfăşoară lunar, în grup sau individual, şi se protocolează.

3) Conţinutul şedinţelor de supervizare (planificate sau ad hoc) se referă la:

a) metodele şi tehnicile aplicate;

b) discutarea cazurilor dificile şi identificarea soluţiilor;

c) schimbul de experienţă;

d) starea emoţională a personalului;

e) consolidarea spiritului de echipă.

4) Rezultatele supervizării specialiştilor sînt utilizate în procesul de evaluare a necesităţilor de formare a personalului.

Evaluarea performanţei personalului – standardul 33

97. Prestatorul de serviciu asigură evaluarea anuală a competenţelor profesionale ale personalului Serviciului.

98. Rezultatul scontat: Evaluarea anuală a competenţelor profesionale contribuie la creşterea calităţii serviciului.

99. Indicatorii de realizare:

1) Evaluarea personalului se realizează anual.

2) Procesul de evaluare se efectuează conform grilei de evaluare, bazînduse pe criterii clare, elaborate de către prestatorul de serviciu şi se axează pe:

a) rezultatele activităţii personalului în prestarea serviciului;

b) rezultatele participării la cursurile de formare profesională.

3) Rezultatele evaluării personalului sînt utilizate în procesul de evaluare a necesităţilor de formare a personalului.

Evaluarea şi planificarea activităţii Serviciului – standardul 34

100. Prestatorul de serviciu asigură planificarea activităţii Serviciului în scopul corespunderii acestuia necesităţilor beneficiarilor, schimbărilor produse în politica de protecţie a copiilor, abordărilor strategice şi metodologice noi.

101. Rezultatul scontat: Conţinutul serviciului corespunde necesităţilor beneficiarilor.

102. Indicatorii de realizare:

1) Managerul Serviciului asigură monitorizarea şi evaluarea anuală a serviciului, întocmeşte raportul anual de activitate a Serviciului pe care îl prezintă Comisiei.

2) Managerul Serviciului, în procesul de monitorizare şi evaluare anuală a serviciului, acumulează informaţii cu privire la calitatea serviciului şi corespunderea acestuia necesităţilor beneficiarilor, schimbărilor produse în politica de protecţie a copiilor, abordărilor strategice şi metodologice noi în baza cărora elaborează anual planul de activitate a Serviciului.

3) Prestatorul de serviciu, la începutul fiecărui an, aprobă planul de activitate al Serviciului.

 

 

DECIZIE  nr.

din    26 mai   2015

 

Cu privire la încetarea activităţii Casei de copii

de tip familial Bîrsan, or. Strășeni 

 

În conformitate cu art.  43, 46  ale Legii 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, Hotărîrea  Guvernului nr. 937 din 12 iulie 2002 „Pentru aprobarea Regulamentului casei de copii de tip familial”, Hotărîrea nr. 812 din 02 iulie 2003 „Cu privire la aprobarea Standardelor minime de calitate pentru casele de copii de tip familial”, în temeiul cererii personale a dnei Bîrsan Parascovia referitor la încetarea activităţii Casei de copii de tip familial Bîrsan, creată în baza Deciziei Consiliului raional Străşeni nr. 5/7 din 09 decembrie 2008,  Consiliul raional DECIDE:

 

     1.  Se aprobă încetarea  activităţii Casei de copii de tip familial Bîrsan, creată în baza familiei Bîrsan, domiciliată pe adresa: raionul Străşeni, oraşul Străşeni, str. Dacia, 21, începînd  cu 1 iunie 2015.

     2.  Se eliberează dna Bîrsan Parascovia din funcţia de  părinte – educator al Casei de copii de tip familial   Bîrsan  din  01 iunie 2015.

     3. Se pune în sarcina Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei excluderea copiilor din Casa de copii de tip familial Bîrsan şi plasarea lor într-un serviciu de tip familial pînă la 01 iunie 2015.

     4.  Se desemnează responsabil de controlul executării prezentei decizii vicepreşedintele raionului ( S. Nicula).

 

 

Preşedinte al şedinţei                                                   ______________

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional                                     Nina RUSU

 

VIZAT:

Vicepreședintele raionului                                                         S. Nicula

Direcția asistență socială și protecție a familiei                         C. Cobzac

Serviciul juridic                                                                          T. Ispas

Proiect

DECIZIE  nr.

din    26 mai   2015

 

Cu privire la încetarea activităţii Casei de copii

de tip familial Bîrsan, or. Strășeni 

 

În conformitate cu art.  43, 46  ale Legii 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, Hotărîrea  Guvernului nr. 937 din 12 iulie 2002 „Pentru aprobarea Regulamentului casei de copii de tip familial”, Hotărîrea nr. 812 din 02 iulie 2003 „Cu privire la aprobarea Standardelor minime de calitate pentru casele de copii de tip familial”, în temeiul cererii personale a dnei Bîrsan Parascovia referitor la încetarea activităţii Casei de copii de tip familial Bîrsan, creată în baza Deciziei Consiliului raional Străşeni nr. 5/7 din 09 decembrie 2008,  Consiliul raional DECIDE:

 

     1.  Se aprobă încetarea  activităţii Casei de copii de tip familial Bîrsan, creată în baza familiei Bîrsan, domiciliată pe adresa: raionul Străşeni, oraşul Străşeni, str. Dacia, 21, începînd  cu 1 iunie 2015.

     2.  Se eliberează dna Bîrsan Parascovia din funcţia de  părinte – educator al Casei de copii de tip familial   Bîrsan  din  01 iunie 2015.

     3. Se pune în sarcina Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei excluderea copiilor din Casa de copii de tip familial Bîrsan şi plasarea lor într-un serviciu de tip familial pînă la 01 iunie 2015.

     4.  Se desemnează responsabil de controlul executării prezentei decizii vicepreşedintele raionului ( S. Nicula).

 

 

Preşedinte al şedinţei                                                   ______________

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional                                     Nina RUSU

 

VIZAT:

Vicepreședintele raionului                                                         S. Nicula

Direcția asistență socială și protecție a familiei                         C. Cobzac

Serviciul juridic                                                                          T. Ispas

Proiect

 

DECIZIE nr.

din    26  mai    2015

 

 

Cu privire  la încheierea  Acordului

de colaborare cu Asociaţia Obştească

„Concordia, Proiecte Sociale

 

În temeiul art. 4(2)  din Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435- XVI  din 28 decembrie 2006, cu modificările ulterioare,  art. 43, alin. (1) lit. t) din Legea nr. 436- XVI  din 28 decembrie 2006 privind administrația publică  locală,  cu modificările ulterioare, Legii nr.338 din 15 decembrie 1994 cu privire la drepturile copilului, Legii nr. 123 din 18 iulie 2010 cu privire la serviciile sociale, Legii nr. 140 din 14 iunie 2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi,  Hotărîrii Guvernului nr.434 din 10 iunie 2014 ”Privind aprobarea Strategiei pentru protecția copilului pe anii 2014-2020”, Hotărîrii Guvernului nr. 812 din 02 iulie 2003 cu privire la aprobarea Standardelor minime de calitate pentru casele de copii de tip familial şi în scopul realizării prevederilor Programului de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011- 2020, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.523 din 11 iulie 2011, Consiliul raional DECIDE:

 

 1. Se aprobă Acordul de colaborare cu Asociaţia Obştească „Concordia, Proiecte Sociale”, se anexează.

 

 1. Se deleagă dlui Petru Voloşciuc, preşedinte al raionului Străşeni, dreptul de a semna Acordul de colaborare cu Asociaţia Obştească „Concordia, Proiecte Sociale”.

 

 1. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina vicepreședintelui raionului  (S. Nicula).

 

 

Președintele Ședinței                                    _______________                                        

 

Secretar al  Consiliului                                   Nina Rusu 

 

 VIZAT:    

 Direcția asistență socială și protecție a familiei                                 C. Cobzac

Direcția finanțe                                                                                    V. Manoli

Serviciul juridic                                                                                    T. Ispas                                                                        

                                                                 Proiect

DECIZIE nr.

 din  26  mai  2015

 

Cu privire la modificarea unor deciziei

ale Consiliului raional

 

     În conformitate cu prevederile art. 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, art. 13 al Legii nr. 317-XV  din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu modificările ulterioare,  Hotărîrii  Guvernului nr.1268 din 21 noiembrie 2007 „Cu privire  la compensarea cheltuielilor  de deservire cu transport a persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor”, cu modificările ulterioare,  Consiliul raional DECIDE:                                                                                                                                                                                                        

 

     1.  Se aprobă unele modificări în Decizia Consiliului raional nr. 6/9 din 25 decembrie 2007 , Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de stabilire şi de plată a compensaţiei anuale pentru cheltuielile de deservire cu transport a persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor”, începînd cu 01 ianuarie 2015, după cum urmează:

                 În Anexa  deciziei  „Regulament privind modul de stabilire şi de plată a compensaţiei anuale pentru cheltuielile de deservire cu transport a persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor” 

 • punctual 7 va avea următorul conținut ” Compensaţia anuală pentru cheltuielile de deservire cu transport a persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor, specificate la punctual 2 al prezentului Regulament, se stabileşte în mărime de 800 lei ”.

 

     2.  Se aprobă unele modificări în Decizia Consiliului raional nr. 1/33 din 24 februarie 2012 „ Cu privire la reglementarea utilizării autoturismelor de serviciu a Aparatului preşedintelui raionului, altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional”, cu modificările ulterioare, după cum urmează:

în Anexa deciziei „Numărul limită al autoturismelor de serviciu şi parcursul-limită anual pentru un autoturism întru asigurarea îndeplinirii obligaţiunilor de serviciu de către Aparatul preşedintelui raionului, altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional”

 •  după poziţia 7 se completează cu poziţia 8, cu următorul conţinut:

 

8

Centrul de plasament temporar al  copilului

1

15,0

 

 •  Pozițiile  8,9,10,11 vor deveni pozițiile 9,10,11,12.

    

     3.  Se  aprobă  unele modificări  în  Decizia Consiliului raional nr. 2/7 din 28 mai 2013 „Cu privire la crearea Centrului de plasament temporar al copilului şi aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea acestuia”, după cum urmează:

            -  punctul 5 al deciziei  va avea următorul conținut „5. Se transmite Blocul Dormitorul 3, situat pe strada M. Eminescu, aflat în gestiunea Școlii internat pentru copii cu deficiențe mintale, or. Strășeni, proprietate publică a raionului în gestiunea Centrului de plasament temporar al copilului ”;

           În Anexa nr. 2 „Statele de personal ale Centrului de plasament temporar al copilului”

 • la poziţia „Asistent medical” cifra „0,5” se substituie  cu cifra„1”;
 • după alineatul 13 se completează cu o nouă poziţie cu următorul conținut;

Asistent social

1

 • poziţia „Total ”va avea următorul conţinut:

 

Total

16,5

 

     4.  Se numeşte responsabil pentru executarea prevederilor prezentei decizii şeful Direcţiei  asistență socială și protecție a familiei (C. Cobzac).

 

    5. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii preşedintele raionului (P. Voloşciuc).

 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                               _________________                                                                                                                  

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional                                                    Nina    RUSU

 

 

VIZAT:

Direcția asistență socială

și protecție a familiei                        C. Cobzac

Direcția finanțe                                 V. Manoli

Serviciul juridic                                T. Ispas

 

proiect

 

DECIZIE nr.

din 26   mai   2015

 

 

Cu privire la plata indemnizaţiilor pentru

copiii adoptaţi şi aflaţi sub tutelă/curatelă

 

       În conformitate cu prevederile art.43 al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, art.7 lit. n) al Legii nr.140 din 14 iunie 2013 privind protecția socială a copiilor aflați în situații de risc și a copiilor separați de părinți, cu modificările ulterioare, Hotărîrii Guvernului nr.198 din 16 aprilie 1993 cu privire la protecţia copiilor şi a familiilor socialmente vulnerabile, Hotărîrii Guvernului nr.581 din 25 mai 2006 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire şi plată a indemnizaţiilor pentru copiii adoptaţi şi cei  aflaţi sub tutelă/curatelă, cu modificările ulterioare,  Consiliul raional Strășeni DECIDE: 

 

 1. Se stabilește plata indemnizațiilor pentru copii adoptați și cei aflați sub

tutelă/curatelă din contul bugetului de stat prin transferuri cu destinație specială către bugetele unităților administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, prin intermediul Direcției asistență socială și protecție a familiei.

 

     2.  Se stabilește pentru anul bugetar 2015 indemnizaţia indicată în pct.1 din prezenta decizie în mărime de 700,00 (șapte sute) lei/lunar  pentru fiecare copil adoptat şi/sau aflat  sub  tutelă/curatelă.

 

3. Se pune în seama Direcției asistență socială și protecție a familiei efectuarea plăților pentru copiii adoptaţi şi aflaţi sub tutelă/curatelă, în baza dosarului solicitantului și a dispoziției autorității tutelare teritoriale, începînd cu data de 01 ianuarie 2015.

 

4. Se desemnează responsabil de controlul executării prevederilor prezentei decizii  vecepreşedintele raionului (S. Nicula).

 

Preşedinte al  şedinţei                                                          

 

Contrasemnat:

Secretarul Consiliului raional                                                     N. RUSU

 

 VIZAT:

Direcția asistență socială                                                                                            C. Cobzac

și protecție a familiei

Direcția finanțe                                                                                                           V. Manoli

Serviciul juridic                                                                                                           T. Ispas

proiect

DECIZIE nr.

din  26 mai  2015

 

Cu privire la crearea Casei de copii de tip familial Țapordei

 

                În conformitate cu art. 112-115, art. 148-153 din Codul Familiei al Republicii Moldova, Legii 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, Hotărîrilor Guvernului nr.937 din 12 iulie 2002 ”Pentru aprobarea Regulamentului casei de copii de tip familial”, nr. 812 din 02 iulie 2003 „Cu privire la aprobarea Standardelor minime de calitate pentru casele de copii de tip familial”, în temeiul cererii cet. Ţapordei Vasile şi avizul Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate, avînd drept scop asigurarea protecţiei drepturilor copiilor rămaşi fără ocrotire părintească, Consiliul raional DECIDE:

                            

                                  1.  Se creează  Casa  de copii de tip familial Ţapordei în baza familiei . Ţapordei,  domiciliat în s. Codreanca, raionul Străşeni.

      2.  Se numeşte dl Vasile Ţapordei părinte-educator al Casei de copii de tip familial Ţapordei.

      3. Casa de copii de tip familial Ţapordei va activa în conformitate cu Regulamentul casei de copii de tip familial aprobat prin Decizia nr. 10/12 din 30 noiembrie 2011 și actelor legislative și normative în vigoare.  

      4. Activitatea Casei de copii de tip familial Ţapordei va fi finanţată:

 • de la 01.06.2015 - 31.12.2015  de către Asociaţia obştească AO „Concordia. Proiecte Sociale”.
 • de la 01.01.2016 din bugetul raional  lunar Direcţia finanţe,  va transfera l Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei pentru Casa de copii de tip familial Ţapordei mijloacele financiare planificate în acest scop în conformitate cu normele stabilite de legislaţia în vigoare, din momentul plasării copiilor.

     5. Cheltuielile privind funcţionarea Casei de copii de tip familial se vor efectua în limita alocaţiilor bugetare anuale, planificate în acest scop.

     6.  Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei va asigura controlul asupra activităţii Casei de copii de tip familial nominalizată.

     7. Se desemnează responsabil de controlul executării prezentei decizii vicepreşedintele raionului responsabil de domeniu educaţiei.

               

Preşedinte al şedinţei                                                           ____________________

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional                                               Nina RUSU

 

VIZAT:

Direcția asistență socială și protecție a familiei                          C. Cobzac

Direcția finanțe                                                                            V. Manoli

Serviciul juridic                                                                           T. Ispas

 

                                                                                                                  Proiect

DECIZIE  nr. 2/19

din   26  mai  2015

 

Cu privire la reorganizarea  Gimnaziului Stejăreni

 

     În temeiul prevederilor art.43, 46 al Legii nr. 436- XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, cu modificările ulterioare,  Codul Educației nr. 152 din 17  iulie 2014, Titlul II, capitolul I, art.12, 15, 1 p. ( f), Titlul III, capitolul I , art. 201, art. 211,  Titlul X, capitolul II, art.141 p. (j) şi 142 p. h), Hotărîrea Guvernului  nr. 868 din 08 octombrie 2014 „Privind finanţarea în bază de cost standard per elev a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general, din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea”, întru realizarea planului de raţionalizare instituţională şi optimizarea mijloacelor financiare, Consiliul raional DECIDE:

 

         1. Se reorganizează Gimnaziul Stejăreni din gimnaziu în instituţie de învăţămînt general cu programe combinate-complex educaţional: şcoală primară-grădinită , cu şcolarizarea elevilor claselor V-IX în  Liceul Teoretic  ”M. N. Vornicescu” Lozova, cu începere de la 01 septembrie  2015.

        2. Şeful Direcţiei învăţămînt (Iu.Certan) va preaviza  prin ordin, sub semnătură, directorul  instituţiei supuse reorganizării, în strictă conformitate cu prevederile Codului Muncii al Republicii Moldova şi va monitoriza emiterea ordinului de către conducătorul instituției  respective privind preavizarea  a salariaţilor despre reorganizarea gimnaziului.

        3. Şeful Direcţiei învăţămînt (Iu.Certan) va examina posibilitatea angajării personalului disponibilizat  în urma reorganizării gimnaziului în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare.

        4. Se pune în sarcina Direcţiei învăţămînt (Iu. Certan)  organizarea  transportării elevilor din  instituţia reorganizată  la şcoala  de circumscripţie cu începere de  la 01 septembrie  2015.

       5.Se atribuie statut de şcoală de circumscripţie Liceului Teoretic  „M.N.Voricescu „ Lozova din momentul adoptării prezentei decizii

 6. Se desemnează responsabil de executarea prevederilor prezentei decizii şeful Direcţiei învăţămînt (Iu. Certan).

       7. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama preşedintelui raionului (P. Voloşciuc).

 

 

Preşedinte al şedinţei                                                           _______________

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional                                                 Nina  RUSU

 

 

VIZAT:

Vicepreședinte al raionului                                S. Nicula

Direcția învățămînt                                             I. Certan

Direcția finanțe                                                  V. Manoli

Serviciu juridic                                                   T. Ispas

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alte Proiecte de decizii

Publicat: 14.07.2021   
Accesări: 467
Publicat: 24.05.2021   
Accesări: 428
Publicat: 30.04.2021   
Accesări: 270
Publicat: 18.03.2021   
Accesări: 240
Publicat: 18.02.2021   
Accesări: 414
Publicat: 20.01.2021   
Accesări: 526
Publicat: 07.12.2020   
Accesări: 417
Publicat: 04.11.2020   
Accesări: 494
Publicat: 02.10.2020   
Accesări: 427
Publicat: 26.08.2020   
Accesări: 362
Publicat: 24.07.2020   
Accesări: 1372
Publicat: 11.06.2020   
Accesări: 508
Publicat: 04.05.2020   
Accesări: 787
Publicat: 18.02.2020   
Accesări: 963
Publicat: 15.01.2020   
Accesări: 721
Publicat: 25.11.2019   
Accesări: 706
Publicat: 18.11.2019   
Accesări: 548
Publicat: 07.11.2019   
Accesări: 802
Publicat: 02.09.2019   
Accesări: 747
Publicat: 08.07.2019   
Accesări: 762

1 - 20 din 48

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2021 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 1009105   Total ieri: 504   Total azi: 407