Prima pagină  »  Transparența decizională  »  Proiecte de decizii
Proiecte de decizii
Proiecte de decizii pentru ședința ordinară a Consiliului raional din 12 septembrie 2014
Publicat: 15.08.2014   


                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                      Proiect

DECIZIE nr.

din      septembrie  2014

 

Cu privire la executarea

bugetului raional pe I semestru 2014

 

   În temeiul art. 43, 46 ale Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, art. 28,29 ale Legii nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare, Consiliul raional DECIDE:

 

1.    Se ia act de raportul şefului Direcţiei finanţe privind executarea bugetului raional pe primul  semestru 2014.

2.    Se aprobă Raportul privind executarea bugetului raional pe primul semestru 2014 la venituri în sumă de 62119,7 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 60560,2 mii lei (anexele 1-3).

3.    Se propune Inspectoratului Fiscal teritorial Străşeni ( I. Ţurcan) să intensifice controlul asupra realizării sarcinii de colectare a veniturilor la buget şi diminuării restanţelor contribuabililor faţă de bugetul local.

4.    Direcţiei finanţe (dna V. Manoli):

-      va înainta preşedintelui raionului propuneri privind  asigurarea finanţării cheltuielilor aprobate în bugetul raional pe anul 2014 în strictă conformitate cu repartizările lunare, ţinîndu-se cont de priorităţile stabilite şi de posibilităţile bugetului în funcţie de executarea părţii de venituri;

-      va analiza mersul executării bugetului şi va lua măsuri întru achitarea datoriilor creditoare cu termenul de achitare şi prescripţie expirat, formate în limita alocaţiilor aprobate/rectificate pe anul 2014;

-      va asigura finanţarea ritmică a necesităţilor curente prioritare a bugetului.

5.    Executorii de buget vor asigura:

-      contractarea şi utilizarea mijloacelor publice în limita alocaţiilor aprobate şi conform destinaţiei în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare;

-      controlul riguros asupra utilizării eficiente a alocaţiilor publice şi întreprinderea măsurilor de economisire a acestora;

-      întreprinderea măsurilor concrete în scopul achitării datoriilor creditoare formate la 01.07.2014 din contul mijloacelor financiare economisite din planul de finanţare pe anul 2014.

6.    Se numesc responsabili de executarea prevederilor prezentei decizii şefii direcţiilor şi secţiilor Consiliului raional.

7.    Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii preşedintele raionului (P. Voloşciuc).

 

 

Preşedinte al  şedinţei,                                                                          _____________

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                           Nina RUSU

 

Vizat:

Vicepreședintele raionului                               S. Nicula              

Vicepreședintele raionului                               P. Porcescu          

Direcția finanțe                                                   V. Manoli                                                        

Direcția învățămînt                                             I. Certan

Contabil-șef                                                        E. Robu

Direcția agricultură, dezvoltare                      

economică și  a teritoriului                               N. Sîrbu

Direcția asistență socială și

protecție a familiei                                             C. Cobzac

Secția cultură, turism,

tineret și sport                                                     V. Schirliu

Serviciul juridic                                                   I. Zabunov                                                                 

 

                                           


                                                                                                                
Anexa nr. 1
                                                                                                                                         la Dec
izia Consiliului raional Străşeni
                                                                                                                                                      nr.        din   septembrie    2014       

                                           

                                                           Executarea bugetului raional

pe primul  semestru 2014

(mii lei)

Nr.

d/o

Denumirea indicilor

Bugetul raionului

inclusiv:

Bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de primul nivel

Bugetul raional

Aprobat pe an

Precizat în per. de gestiune

Executat

în per. de gestiune

% execut.

Aprobat pe an

Precizat în per. de gestiune

Executat

în per. de gestiune

% execut.

Aprobat pe an

Precizat în per. de gestiune

Executat

în per. de gestiune

% execut.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

Total general la compartimentul venituri, inclusiv:

219027,8

131481,9

114919,0

87

93526,6

70272,4

52799,3

75

125501,2

61209,5

62119,7

101

1

Transferuri

158983,8

87312,9

80841,0

93

50102,1

35111,8

27999,7

80

108881,7

52201,1

52841,3

101

1.1

Transferurile de susţinere financiară a teritoriului (311)

140855,9

70428,0

70428,0

100

35722,1

18299,2

18299,2

100

105133,8

52128,8

52128,8

100

1.2

Transferurile pentru cheltuielile capitale de la bugetele da alte nivele (320)

15380,0

7540,0

1068,1

14

14380,0

6540,0

1068,1

16

1000,0

1000,0

 -

1.3

Transferurile cu destinaţie specială de la bugetul de stat (330)

1442,2

1442,2

100

3526,1

1885,9

53

 -

-2083,9

-443,7

21

1.4

Transferuri de susţinere finan-ciară a populaţiei de la bugetul de stat şi transferuri pe proiectele finanţate (360)

2747,9

7902,7

7902,7

100

 -

6746,5

6746,5

100

2747,9

1156,2

1156,2

100

2

Venituri proprii, inclusiv:

60044,0

44169,0

34078,0

77

43424,5

35160,6

24799,6

71

16619,5

9008,4

9278,4

103

2.1

111.01; 111.05; 111.09 – Impozitul pe venitul din salariu şi alte venituri pe venit

23000,0

11708,2

11152,9

95

16491,0

8453,8

8111,7

96

6509,0

3254,4

3041,2

93

2.2

111.20 – 111.22 - Impozitul pe venitul din activitatea de întreprinzător şi reţinut la sursa de plată; dividendelor achitate

16600,0

9014,9

10995,4

122

11174,5

6247,8

8315,2

133

5425,5

2767,1

2680,2

97

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2.3

114.01 – 114.07 – Impozitul funciar

2600,0

831,8

1142,2

137

2600,0

831,8

1142,2

137

 -

2.4

114.10 – 114.14 – Impozitul pe bunurile imobiliare

1665,0

521,9

1024,3

196

1665,0

521,9

1024,3

196

 -

-

-

2.5

115.00-Impozite interne, mărfuri, servicii

3846,0

2172,4

2763,0

127

196,0

127,4

120,5

95

3650,0

2045,0

2642,5

129

2.5.1

115.44-Taxa de folosire a drumurilor

3000,0

1600,0

2117,8

132

 -

-

 -

3000,0

1600,0

2117,8

132

2.5.2

115.51-54 – Taxa pentru resurse naturale

650,0

445,0

524,7

118

 -

 -

 -

 -

650,0

445,0

524,7

118

2.6

120.00-Încasările nefiscale,

inclusiv:

6749,0

3102,5

3124,8

101

6624,0

3034,9

2995,5

99

125,0

67,6

129,3

191

2.6.1

121.32-Plata pentru arenda terenurilor cu destinaţie agricolă

285,0

91,2

85,9

94

285,0

91,2

85,9

94

 -

2.6.2

121.33-Plata pentru arenda terenurilor cu o alta destinaţie decît cea agricola

209,0

67,2

188,2

280

209,0

67,2

188,2

280

 -

 -

 -

2.6.3

121.37-Taxa p-u patenta de întreprinzător

405,0

214,2

189,8

89

405,0

214,2

189,8

89

 -

 -

2.6.4

122.28-Taxa pentru amenajarea teritoriului

961,5

481,8

447,1

93

961,5

481,8

447,1

93

 -

 -

 -

 -

2.6.5

122.30-Taxa pentru unităţile comerciale si/sau de prestări servicii

2532,0

1267,2

1290,7

102

2532,0

1267,2

1290,7

102

2.7

151.01-Încasările mijloacelor speciale

5346,0

4985,8

3500,4

70

4636,0

4412,5

2900,6

66

710,0

573,3

599,8

105

2.8

161.01-Veniturile fondurilor speciale

50,0

8,0

29,5

369

 -

50,0

8,0

29,5

369

2.9

Granturi interne, externe

188,0

11823,5

345,5

3

38,0

11530,5

189,6

2

150,0

293,0

155,9

53

                                                                                                                                 

 

       

                                    Anexa nr. 2
                                                        la Decizia Consiliului raional Strășeni
                                   nr.   din   septembrie 2014


Executarea bugetului raional

la partea de cheltuieli pe primul  semestru   2014

(mii lei)

 

Nr. d/r

 

Denumirea grupei principale

 

Nr. gr. prin.

Total pe raion

Bugetul raional

Bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de primul nivel

Aprobat

Precizat

pe per.

Executat

Devieri

Aprobat

Precizat

pe per.

Executat

Devieri

Aprobat

Precizat

pe per.

Executat

Devieri

mii lei

%

mii lei

%

mii lei

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

Servicii de stat cu desti-naţie generală

1

15803,9

11147,9

8604,0

-2543,9

77,2

3255,0

2043,5

1461,1

-582,4

71,5

12548,9

9104,4

7142,9

-1961,5

78,5

2

Apărarea naţională

3

450,3

307,3

256,9

-50,4

83,6

400,0

268,6

242,7

-25,9

90,4

50,3

38,7

14,2

-24,5

36,7

3

Menţinerea ordinii publice şi securitatea naţională        

5

 

2,0

2,0

0

100,0

 

 

 

 

 

0

2,0

2,0

0

100,0

4

Învăţămîntul

6

147018,0

100539,3

75568,3

-24971,0

75,2

94838,3

66786,0

49621,4

-17164,6

74,3

52179,7

33753,3

25946,9

-7806,4

76,9

5

Cultura, arta, sport şi acţiuni pentru tineret

8

16683,5

10650,1

6542,2

-4107,9

61,4

5881,2

4147,5

2729,4

-1418,1

65,8

10802,3

6502,6

3812,8

-2689,8

58,6

6

Ocrotirea sănătăţii

9

400,0

558,5

283,5

-275,0

50,8

400,0

366,5

262,5

-104,0

71,6

0

192,0

21

-171,0

10,9

7

Asigurare si asistenţa so-cială

10

14732,7

8854,3

5739,4

-3114,9

64,8

12936,7

7747,1

4900,6

-2846,5

63,3

1796,0

1107,2

838,8

-268,4

75,8

8

Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria pis-cicolă şi gospodăria apelor

11

1000,0

739,5

430,2

-309,3

58,2

1000,0

601,5

364,1

-237,4

60,5

0

138,0

66,1

-71,9

47,9

9

Protecţia mediului şi hidrometeorologia

12

 

8303,4

6579,3

-1724,1

79,2

 

0,2

 

-0,2

0,0

0

8303,2

6579,3

-1723,9

79,2

10

Industrie şi construcţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Transporturi, gospodăria drumurilor, comunicaţii şi informatică

14

7490,0

9666,2

2520,5

-7145,7

26,1

3000,0

4227,4

0,4

-4227,0

0,0

4490,0

5438,8

2520,1

-2918,7

46,3

12

Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe

15

10651,0

20495,0

8811,8

-11683,2

43,0

1000,0

1330,0

 

-1330,0

0,0

9651,0

19165,0

8811,8

-10353,2

46,0

13

Complexul pentru com-bustibil şi energie

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Alte servicii legate de activitatea economică

19

180,0

123,6

84,7

-38,9

68,5

180,0

123,6

84,7

-38,9

68,5

 

 

 

 

 

15

Cheltuieli neatribuite la alte grupuri principale

20

8018,4

6824,6

3632,2

-3192,4

53,2

2610,0

1616,9

893,3

-723,6

55,2

5408,4

5207,7

2738,9

-2468,8

52,6

16

Creditarea netă

23

 

 

-12,6

-12,6

 

-298,0

-149,0

-365,0

-216,0

 

 

 

-12,6

-12,6

 

 

Total cheltuieli

 

222427,8

178211,7

119042,4

-59169,3

66,8

125501,2

89258,8

60560,2

-28698,6

67,8

96926,6

88952,9

58482,2

-30470,7

65,7

                                                     

 

 

Anexa nr. 3

la Decizia Consiliului raional Străşeni

                                      nr.       din        septembrie  2014

        

Executarea

planului de finanţare a executorilor de buget finanţaţi

din bugetul raional pe I semestru 2014

(mii lei)

Nr. d/r

Denumirea instituţiei

Aprobat 2014

 

Precizat

pe perioadă de gestiune

Executat

Devieri

%

mii lei

1

2

3

4

5

6

7

1.     

Aparatul preşedintelui

2162,5

1432,6

999,2

69,7

-433,4

2.     

Direcţia finanţe

1092,5

610,9

461,9

75,6

-149,0

3.     

Centrul militar teritorial

400,0

268,7

242,7

90,3

-26,0

4.     

Instituţiile preşcolare

800,0

112,4

2,2

2,0

-110,2

5.     

Şcoli primare

750,0

487,3

385,1

79,0

-102,2

6.     

Învăţămînt primar

543,5

312,4

256,2

82,0

-56,2

7.     

Şcoala internat pentru copii cu deficienţe mintale

3586,5

2158,6

1566,1

72,6

-592,5

8.     

Gimnaziile

29104,0

22428,5

18006,2

80,3

-4422,3

9.     

Gimnaziul Mihai Viteazu

5878,7

3864,4

3106,1

80,4

-758,3

10.  

Liceul Lozova

4088,1

3052,5

2332,2

76,4

-720,3

11.  

Liceul Micleuşeni

2644,0

1895,1

1314,9

69,4

-580,2

12.  

Liceul Romăneşti

1636,2

1217,2

1032,3

84,8

-184,9

13.  

Liceul Scoreni

2810,0

2243,6

2059,6

91,8

-184,0

14.  

Liceul Sireţi

4629,7

3060,2

2784,1

91,0

-276,1

15.  

Liceul Vorniceni

3595,5

2567,8

2323,7

90,5

-244,1

16.  

Liceul Zubreşti

2803,5

1704,9

1391,6

81,6

-313,3

17.  

Liceul Ion Vatamanu

4195,0

2505,4

2223,4

88,7

-282,0

18.  

Liceul Mihai Eminescu

6432,7

4227,7

3693,9

87,4

-533,8

19.  

Liceul N. Necrasov

1728,3

1480,2

1196,1

80,8

-284,1

20.  

Liceul Cojuşna

2893,4

2187,6

2045,1

93,5

-142,5

21.  

Componenta raională

8745,2

2220,1

 

0,0

-2220,1

22.  

Tabăra de odihnă „Dolna”

126,7

80,5

61,5

76,4

-19,0

23.  

Tabăra de odihnă „Codru”

1523,3

2610,6

896,1

34,3

-1714,5

24.  

Centrul de creaţie al elevilor

989,4

601,7

367,8

61,1

-233,9

25.  

Centrul tinerilor tehnicieni

479,7

252,6

168,0

66,5

-84,6

26.  

Centrul metodic

735,0

395,0

294,1

74,5

-100,9

27.  

Contabilitatea centralizată a Direcţiei învăţămînt

400,0

221,4

213,7

96,5

-7,7

28.  

Cadrul de sprijin educaţie incluzivă

1379,0

274,1

-

 

 

29.  

Serviciul raional de asistență  psihopedagogică

943,7

636,3

263,5

41,4

-372,8

30.  

Foile de odihnă la tabără

300,0

218,7

8,3

3,8

-210,4

31.  

Transportarea elevilor

-

2320,3

406,9

17,5

-1913,4

32.  

Aparatul Direcţiei învăţămînt

896,9

448,6

432,7

96,5

-15,9

33.  

Aparatul preşedintelui, investiţii capitale grădiniţe, gimnazii şi licee

 

846,2

664,0

78,5

-182,2

34.  

Direcţia învăţămînt, burse, olimpiade

80,3

94,1

70,7

75,1

-23,4

35.  

Direcţia învăţămînt, desfăşurarea examenelor de absolvire (bac)

120,0

60,0

54,8

91,3

-5,2

36.  

Şcoala sportivă pentru copii Străşeni

2058,0

1522,3

811,4

53,3

-710,9

37.  

Biblioteca publică raională „Mihail Sadoveanu”

1039,0

655,7

545,8

83,2

-109,9

38.  

Casa raională cultură

1820,0

1259,2

984,2

78,2

-275,0

39.  

Servicii de televiziune

100,0

50,2

 

0,0

-50,2

40.  

Aparatul preşedintelui investiţii capitale case de cultură, stadioane, monumente

 

1,1

 

0,0

-1,1

41.  

Consiliul raional, activităţi sportive

200,0

120,0

57,2

47,7

-62,8

42.  

Consiliul raional, activităţi pentru tineret

300,0

300,0

138,5

46,2

-161,5

43.  

Secţia cultură, aparatul administrativ

364,2

239,0

192,2

80,4

-46,8

44.  

Ocrotirea sănătăţii bugetul raional

400,0

366,5

262,5

71,6

-104,0

45.  

Casele de copii de tip familial

347,0

196,1

165,7

84,5

-30,4

46.  

Serviciul de asistenţă parentală profesionistă

267,3

231,9

25,9

11,2

-206,0

47.  

Serviciul de mediatori comunitari

2065,8

771,4

654,9

84,9

-116,5

48.  

Biroul comun pentru informare și servicii

21,4

21,4

2,9

13,6

-18,5

49.  

Serviciul de deservire socială la domiciliu pe lîngă Direcţia asistenţă socială şi protecţie a   familiei

1790,0

1067,3

831,4

77,9

-235,9

50.  

Centrul de reabilitare şi plasament Micleuşeni

877,5

600,5

387,0

64,4

-213,5

51.  

Serviciul specializat asistență socială

1286,7

707,0

242,4

34,3

-464,6

52.  

Centrul de plasament temporar al copilului „Bunvolentia”

777,7

615,1

195,4

31,8

-419,7

53.  

Centrul de zi

446,4

284,4

141,6

49,8

-142,8

54.  

Comisia de expertiză medicală

32,6

17,8

8,1

45,5

-9,7

55.  

Direcţia asistenţă socială şi protecţie a   familiei

645,5

356,2

308,4

86,6

-47,8

56.  

Direcţia agricultură, dezvoltare economică şi a teritoriului

1000,0

601,5

364,1

60,5

-237,4

57.  

Susţinerea tinerilor specialişti

140,6

137,6

65,1

47,3

-72,5

58.  

Ajutoare materiale

 

 

 

 

0,0

59.  

Compensaţii transport urban, invalizii grupa I, II

1184,1

721,4

122,4

17,0

-599,0

60.  

Compensaţii transport aparatul locomotor

256,2

332,5

332,4

100,0

-0,1

61.  

Fondul de susţinere a populaţiei

2797,9

1223,8

954,2

78,0

-269,6

62.  

Reparaţia şi întreţinerea drumurilor

3000,0

4227,4

0,4

0,0

-4227,0

63.  

Protecţia mediului

-

0,2

 

0,0

-0,2

64.  

Amenajarea teritoriului

1000,0

1330,0

 

0,0

-1330,0

65.  

Cadastru (Alte servicii)

180,0

123,6

84,7

68,5

-38,9

66.  

Dobînda creditul Energetic II

34,0

17,0

-

 

 

67.  

Serviciul auxiliar pe lîngă Aparatul preşedintelui raionului

1538,0

919,7

706,1

76,8

-213,6

68.  

Alte cheltuieli

538,0

380,2

129,0

33,9

-251,2

69.  

Aparatul preşedintelui ajutoare materiale (Fondul de rezervă)

500,0

300,0

58,0

19,3

-242,0

70.  

Rambursarea creditelor preferenţiale Ministerul Finanţelor

 

 

 

 

 

71.  

Direcţia asistenţă socială şi protecţie a   familiei, reabilitarea represaţilor

-

462,7

462,7

100,0

0,0

72.  

Creditarea netă

-298,0

-149,0

-365,0

 

-216,0

 

TOTAL

125501,2

89258,8

60560,2

67,8

-28698,6

 

 

RAPORT

privind  executarea bugetului

raionului Străşeni pe I semestru 2014

    Bugetul raionului pe anul 2014 a fost stabilit iar bugetul raional adoptat de către Consiliul raional la 29 noiembrie 2013. Conform acestei decizii indicatorii bugetului  pe toate componentele au fost stabiliţi:

-        la venituri - în sumă de 219027,8 mii lei;

-        la cheltuieli  - 222427,8 mii lei;

-        cu un deficit de 3400,0 mii lei.

Pe parcursul anului 2014 la decizia menţionată au fost operate modificări. Ca urmare a acestora, indicatorii precizaţi ai bugetului raionului  au constituit:

-        la venituri 251744,0 mii lei;

-        la cheltuieli 274756,9 mii lei.

Conform raportului operativ privind executarea bugetului raionului pe parcursul perioadei de raport au fost acumulate venituri în sumă totală de 114919,0 mii lei, inclusiv venituri proprii 34078,0 mii lei sau cu 10091,0 mii lei mai puţin decît suma precizată, astfel constituind 77 % faţă de prevederile perioadei de gestiune.

Totodată, în comparaţie cu perioada similară a anului 2013, la buget au fost acumulate venituri cu 620,3 mii lei mai mult. Informaţia privind executarea bugetului la partea de venituri este reflectată în anexa nr. 1 la prezenta decizie.

          În diagramă se reflectă structura veniturilor în volumul total al veniturilor.

În structura veniturilor proprii ponderea cea mai mare – 79,4 la sută o constituie veniturile fiscale ce alcătuiesc – 27077,8 mii lei. Veniturile nefiscale în structură alcătuiesc – 9,2 la sută fiind incasată suma de 3124,8 mii lei. Mijloacele speciale în structură alcătuiesc 10,3 la sută şi constituie în total 3500,4  mii lei.

Analiza bugetului raionului denotă că o sursă importantă a veniturilor constituie transferurile de la bugetul de stat, ponderea cărora în veniturile totale au atins 70%. Totodată în perioada menţionată ponderea veniturilor proprii din totalul veniturilor a întruchipat 30%.

Urmează de menţionat că în  perioada de gestiune de  la bugetul de stat au fost alocate raionului în total 80841,0 mii lei dintre care transferurile de susţinere financiară a teritoriului – 70428,0 mii lei. În baza Legii Bugetului de Stat bugetului raionului i-au fost alocate mijloace financiare cu destinaţie specială – 1442,2 mii lei,  pentru fondul de susţinere financiară a populaţiei –  7902,7 mii lei, pentru cheltuieli capitale – 1068,1 mii lei.

Analizînd achitarea plăţilor de bază în bugetul local de către agenţii economici din teritoriul raionului s-a constatat că unii agenţi economici nu-şi asumă obligaţiunile şi responsabilitatea faţă de bugetul local, creînd datorii pe impozite şi taxele locale calculate. Menţionăm că restanţele la plăţile de bază pe impozite şi taxe în bugetele locale a agenţilor economici care activează în teritoriul raionului la situaţia din 01.07.2014 alcătuiesc 5463,0 mii lei, inclusiv:

-        impozitul pe venit  1440,5 mii lei;

-        impozitul pe venit din activitate 1068,5 mii lei;

-        impozitul pe proprietate (impozitul funciar imobil) 1136,5 mii lei;

-        taxa amenajarea teritoriului 207,2 mii lei

-        taxa pentru unităţilor comercială şi/sau prestarea serviciilor de deservire socială 265,1 mii lei ş. a.

Faţă de 01 ianuarie 2014 suma restanţelor la plăţi  în bugetul local s-a majorat cu 2198,5 mii lei.

Despre acţiunile întreprinse pentru micşorarea restanţelor la plăţi în buget veţi fi informat de către Inspectoratul fiscal.

Bugetul raionului în anul 2014 la partea de cheltuieli pe toate componentele a fost aprobat iniţial în sumă de 222427,8 mii lei, care pe parcursul  6  luni a fost majorat cu 52329,1 mii lei. Volumul cheltuielilor s-a modificat în legătură cu revizuirea cadrului de resurse disponibile. Realizarea cheltuielilor bugetului raionului în I semestru 2014 comparativ cu prevederile perioadei de gestiune se prezintă în Anexa nr. 2 la proiectul de decizie. Cheltuielile bugetului au fost executate sub nivelul prevăzut cu 59169,3 mii lei, aceste devieri revenind  în special pe seama neutilizării mijloacelor prevăzute pentru:

-        Servicii de stat cu destinaţie generală – 2543,9 mii lei;

-        Învăţămînt – 24971,0 mii lei;

-        Cultura, arta, sportul şi activitatea pentru tineret – 4107,9 mii lei;

-        Asigurarea şi asistenţa socială – 3114,9 mii lei;

-        Transporturi, gospodăria drumurilor – 7145,7 mii lei;

-        Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe – 11684,0 mii lei.

 

Din suma totală a cheltuielilor bugetului raionului, partea preponderentă revine cheltuielilor destinate sectoarelor sociale – circa 74,5%, care au fost realizate la nivel de 73% faţă de prevederile anuale.

      Din suma totală a cheltuielilor bugetului circa 50,7 % sau 60217,2 mii lei reprezintă cheltuielile finanţate din bugetul raional. În diagramă este arătată ponderea cheltuielilor bugetului raional şi bugetelor UAT de nivelul I în cheltuielile bugetului raionului.

Cheltuielile  curente ale raionului după precizare constituie 178084,7 mii lei. Potrivit rezultatelor executării pe 6 luni acestea au atins nivelul de 66,7 % sau  cu 59385,3 mii lei mai puţin decît prevederile perioadei.

Cheltuielile de personal pe perioada de gestiune au fost precizate  şi constituie 74946,3  mii lei şi executate în sumă de 66866,7 mii lei, sau la nivel de 89,2%, ceea  ce constituie circa  56,2% din suma totală a cheltuielilor bugetului raionului.

  În anul 2014 pentru finanţarea investiţiilor capitale conform anexei „Alocaţii de la Bugetul de stat pentru autorităţile administraţiei publice locale, destinate finanţării cheltuielilor capitale” la Legea Bugetului de stat pe anul 2014 au fost aprobate mijloace în sumă de 15380,0 mii lei. Planul precizat pentru perioadă constituie 7540,0 mii lei şi finanţate din ele 1068,1 mii lei sau la nivel de 14,2%. Cauza principală a valorificării mijloacelor pentru investiţii şi reparaţii capitale la nivel scăzut este faptul că pe majoritatea obiectivelor procedura de achiziţie publică este în curs de execuţie sau a fost alocat avansul iniţial, lucrările fiind în curs de execuţie, urmînd ca achitarea sa aibă loc după recepţia finală pe obiectiv.

    Luînd în consideraţie că în ultimul timp legislaţia şi actele normative sunt într-o permanentă modificare şi în scopul sporirii profesionalismului şi evitării admiterii încălcărilor financiare, pentru specialiştii  din domeniu au fost organizate instruiri  pentru monitorizarea executării actelor legislative şi normative.          

    Pe parcursul perioadei de raport de către specialiştii Direcţiei finanţe a fost acordat ajutor metodologic în problemele ce ţin de evidenţa contabilă în primăria Lozova şi Direcţia asistenţă socială. Au fost efectuate controale privind executarea bugetului la primăriile Recea, Rădeni, Scoreni, Liceele Mihai Eminescu din or. Străşeni, Alecu Russo din s. Cojuşna şi Universul din s. Scoreni. Tot în perioada menţionată au fost efectuate controale tematice în primăriile Negreşti şi Ţigăneşti.

    O problemă majoră în sistemul bugetar este existenţa permanentă a datoriilor creditoare. Cu toate că au fost depuse eforturi, datoriile creditoare ale bugetului raionului la situaţia din 01 iulie 2014 constituie circa 15817,9 mii lei.

     Totodată conducătorii unor subdiviziuni nu întotdeauna se implică operativ în procesul de soluţionare a problemelor abordate, deaceea sarcina de bază  pe semestrul II anul 2014 rămîne de a îmbunătăţi şi în continuare managementul financiar.

Stimaţi consilieri.

Succint am relatat informaţia cu privire la executarea bugetului pe I semestru 2014  exerciţiul căruia constituie la venituri  114919,0 mii lei şi la cheltuieli 119042,4 mii lei ce urmează a fi aprobat deliberativ la Consiliul raional

 

Manoli Vera,

Şef al Direcţiei finanţe

 

 

 

Informaţie

 privind executarea bugetelor locale ale autorităţilor publice locale de nivelul întîi pe I semestru 2014
(partea de cheltuieli)

 

(mii lei)

Nr. d/r

Denumirea UAT

Planul

Devieri pe per. de gestiune

Aprobat pe an

Precizat  

Executat

Mii lei

%

1

2

3

4

5

6

7

1

Căpriana

2157,2

2401,8

1163,4

-1238,4

48,4

2

Codreanca

2954,1

3357,5

2299,7

-1057,8

68,5

3

Cojuşna

7181,5

4670,2

3613,0

-1057,2

77,4

4

Găleşti

1998,8

1646,1

1050,8

-595,3

63,8

5

Lozova

4719,9

3131,5

1920,1

-1211,4

61,3

6

Micăuţi

4884,4

3220,7

1577,5

-1643,2

49,0

7

Micleuşeni

1300,0

1264,8

428,6

-836,2

33,9

8

Negreşti

833,7

462,1

247,0

-215,1

53,5

9

Oneşti

1146,7

810,8

637,6

-173,2

78,6

10

Pănăşeşti

3562,2

2558,9

1939,4

-619,5

75,8

11

Rădeni

3559,8

2659,7

1759,1

-900,6

66,1

12

Recea

3542,4

2523,1

1695,9

-827,2

67,2

13

Scoreni

2918,3

1814,6

1299,3

-515,3

71,6

14

Sireţi

5480,4

16526,9

9045,3

-7481,6

54,7

15

Voinova

2052,5

1126,4

731,1

-395,3

64,9

16

Vorniceni

4679,1

7097,2

5973,9

-1123,3

84,2

17

Zubreşti

2700,5

1465,5

1194,1

-271,4

81,5

18

Chirianca

1517,3

953,1

621,3

-331,8

65,2

19

Dolna

1491,4

966,9

679,8

-287,1

70,3

20

Ghelăuza

1456,3

1412,5

828,7

-583,8

58,7

21

Grebleşti

1041,4

1351,6

613,5

-738,1

45,4

22

Romăneşti

2323,4

2241,1

1211,7

-1029,4

54,1

23

Roşcani

2461,8

1366,9

968,9

-398,0

70,9

24

Tătăreşti

2063,0

1314,7

1065,1

-249,6

81,0

25

Ţigăneşti

1690,7

964,4

666,1

-298,3

69,1

26

Bucovăţ

2459,0

1570,9

872,8

-698,1

55,6

27

Străşeni

24750,8

20073,0

14378,5

-5694,5

71,6

 

Total pe raion

96926,6

88952,9

58482,2

-30470,7

65,7

 

 

      Informaţie privind executarea bugetelor locale de nivelul întîi pe     primil semestru anul 2014 la partea de venituri     
           
           
                (mii lei)  
Nr. d/o Unitatea administrativ-teritorială Aprobat pe an Precizat pe perioadă Executat pe perioadă Devieri executat către plan. prec. (%)
Total inclusiv: Total inclusiv: Total inclusiv: Total 7:5 inclusiv:
Venituri proprii Venituri proprii Venituri proprii Venituri proprii 8:6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Căpriana 2157,2 499,0 2276,1 286,5 1313,6 344,0 58 120
2 Codreanca 2954,1 647,3 3038,2 342,0 2424,7 328,5 80 96
3 Cojuşna 7081,5 3660,7 3788,1 2136,9 4501,9 2850,7 119 133
4 Găleşti 1998,8 463,9 1364,4 397,0 1113,7 346,3 82 87
5 Lozova 4389,9 1825,0 2315,3 890,2 1944,8 1199,7 84 135
6 Micăuţi 4414,4 2602,8 2417,8 1330,8 1373,0 1005,9 57 76
7 Micleuşeni 1300,0 342,2 1050,8 272,0 362,4 183,6 34 68
8 Negreşti 833,7 483,5 333,0 232,8 360,3 275,1 108 118
9 Oneşti 1146,7 182,6 609,0 82,2 628,5 116,7 103 142
10 Pănăşeşti 3562,2 760,4 1944,6 402,8 1803,4 501,6 93 125
11 Rădeni 3559,8 895,2 1838,4 414,4 1488,9 381,9 81 92
12 Recea 3542,4 506,9 2333,9 220,4 1807,7 246,0 77 112
13 Scoreni 2918,3 784,9 1551,1 382,7 1401,4 433,0 90 113
14 Sireţi 5180,4 2034,8 14055,6 12593,0 2939,2 1756,6 21 14
15 Voinova 2052,5 220,7 907,8 97,2 789,5 148,9 87 153
16 Vorniceni 4679,1 1683,9 6612,8 833,3 6395,8 1016,0 97 122
17 Zubreşti 2700,5 935,0 1257,1 424,7 1173,3 340,9 93 80
18 Chirianca 1517,3 153,4 734,9 67,1 570,0 72,8 78 108
19 Dolna 1491,4 266,9 850,4 211,4 746,6 133,3 88 63
20 Ghelăuza 1456,3 202,2 927,5 100,5 751,8 124,8 81 124
21 Grebleşti 1041,4 247,1 714,6 117,4 655,2 158,0 92 135
22 Romăneşti 2323,4 1388,6 1447,7 705,3 947,3 504,9 65 72
23 Roşcani 2461,8 472,9 1076,7 267,3 1093,0 283,6 102 106
24 Tătărăşti 2063,0 289,2 1020,9 134,1 1006,4 119,6 99 89
25 Ţigăneşti 1690,7 193,3 841,5 93,1 670,3 91,9 80 99
26 Bucovăţ 2459,0 1482,5 1034,7 731,7 1173,1 870,1 113 119
27 Străşeni 22550,8 20199,6 13929,5 11393,8 13363,5 10965,2 96 96
28 Total pe primării 93526,6 43424,5 70272,4 35160,6 52799,3 24799,6 75 71
29 Bugetul raional 125501,2 16619,5 61209,5 9008,4 62119,7 9278,4 101 103
30 Total pe raion 219027,8 60044,0 131481,9 44169,0 114919,0 34078,0 87 77
219027,8 131481,9 114919,0 87 93526,6 70272,4 52799,3 75 125501,2 61209,5 62119,7 101
158983,8 87312,9 80841,0 93 50102,1 35111,8 27999,7 80 108881,7 52201,1 52841,3 101
140855,9 70428,0 70428,0 100 35722,1 18299,2 18299,2 100 105133,8 52128,8 52128,8 100
15380,0 7540,0 1068,1 14 14380,0 6540,0 1068,1 16 1000,0 1000,0    
  1442,2 1442,2 100   3526,1 1885,9 53   -2083,9 -443,7 21
2747,9 7902,7 7902,7 100   6746,5 6746,5 100 2747,9 1156,2 1156,2 100
60044,0 44169,0 34078,0 77 43424,5 35160,6 24799,6 71 16619,5 9008,4 9278,4 103
23000,0 11708,2 11152,9 95 16491,0 8453,8 8111,7 96 6509,0 3254,4 3041,2 93
16600,0 9014,9 10995,4 122 11174,5 6247,8 8315,2 133 5425,5 2767,1 2680,2 97
2600,0 831,8 1142,2 137 2600,0 831,8 1142,2 137        
1665,0 521,9 1024,3 196 1665,0 521,9 1024,3 196        
3846,0 2172,4 2763,0 127 196,0 127,4 120,5 95 3650,0 2045,0 2642,5 129
3000,0 1600,0 2117,8 132         3000,0 1600,0 2117,8 132
650,0 445,0 524,7 118         650,0 445,0 524,7 118
6749,0 3102,5 3124,8 101 6624,0 3034,9 2995,5 99 125,0 67,6 129,3 191
285,0 91,2 85,9 94 285,0 91,2 85,9 94        
209,0 67,2 188,2 280 209,0 67,2 188,2 280        
405,0 214,2 189,8 89 405,0 214,2 189,8 89        
961,5 481,8 447,1 93 961,5 481,8 447,1 93        
2532,0 1267,2 1290,7 102 2532,0 1267,2 1290,7 102        
5346,0 4985,8 3500,4 70 4636,0 4412,5 2900,6 66 710,0 573,3 599,8 105
50,0 8,0 29,5 369         50,0 8,0 29,5 369
188,0 11823,5 345,5 3 38,0 11530,5 189,6 2 150,0 293,0 155,9 53 

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                    Proiect
                                       
                                      Decizia nr. 4/
                               din 12 septembrie 2014                                                                                                                                                                                                                                               

Cu privire la desemnarea reprezentantului

Consiliului raional în instanţa de judecată 

 

 

      În conformitate cu prevederile art. 43 (1) lit. m) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, art. 75, 81 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova, cu completările ulterioare, Consiliul raional DECIDE:

 

1. Se desemnează reprezentanţi ai Consiliului raional în instanţele de judecată, dl Voloşciuc Petru, preşedinte al raionului şi dna Zabunov Iulia, şef al Serviciului juridic din cadrul Aparatului preşedintelui raionului, în litigiile privind legalitatea deciziilor adoptate şi în cele ce rezultă din raporturile cu alte autorităţi publice.

 

2. Se împuternicesc reprezentanţii desemnaţi să reprezinte interesele Consiliului raional în instanţele de judecată de orice nivel din Republica Moldova, să exercite în numele Consiliului raional toate actele procedurale inclusiv dreptul de a semna cererea şi de a o depune în judecată,  de a strămuta pricina la o judecată arbitrală, de a renunţa total sau parţial la pretenţiile din acţiune, de a majora sau reduce cuantumul acestor pretenţii, de a modifica temeiul sau obiectul acţiunii, de a o recunoaşte, de a încheia tranzacţii, de a intenta acţiune reconvenţională, de a transmite împuterniciri unei alte persoane, de a ataca hotărîrea judecătorească, de a-i schimba modul de executare, de a amîna sau eşalona executarea ei, de a prezenta un titlu executoriu spre urmărire, de a primi bunuri sau bani în temeiul hotărîrii judecătoreşti.


 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                                _____________                                                                                                     

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional                                                    Nina RUSU

 

Avizat:

Serviciul juridic:                        Iu. Zabunov

 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul deciziei

,,Cu privire la  desemnarea reprezentantului Consiliului raional

în instanţa de judecată”

 

     Potrivit prevederilor art.43 alin. 1 lit. (m) al Legii nr. 436-XVI privind administraţia publică locală din 28 decembrie 2006, Consiliului raional desemnează reprezentantul său în instanţa de judecată în litigiile privind legalitatea deciziilor adoptate şi în cele care rezultă din raporturile cu alte autorităţi publice.

    Dat fiind faptul că a expirat termenul de valabilitate al precedentului act administrativ de împuternicire a reprezentantului Consiliului raional în instanţele de judecată, precum şi din motivul operării modificărilor în legislaţia procesual civilă, se impune necesitatea adoptării unei noi decizii în acest sens.

 

    Proiectul deciziei se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare şi Consiliului raional pentru examinare şi aprobare în şedinţă.

 

 

Iulia Zabunov,

şef al Serviciului juridic

 

 

                                                                                         

                                                                                                                                                           Proiect

                                                                       DECIZIE nr. 4/
                                                                 din 12 septembrie 2014


Cu privire la aprobarea

Regulamentului Comisiei speciale

 

     În conformitate cu prevederile art. 43, 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, Legii nr.1225-XII din 8 decembrie 1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice, Hotărîrii Guvernului nr.627 din 5 iunie 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea valorii bunurilor prin achitarea de compensaţii persoanelor supuse represiunilor politice, precum şi achitarea compensaţiei în cazul decesului ca urmare a represiunilor politice, ţinînd cont de recomandările Curţii de Conturi formulate în actul de audit, Consiliul raional DECIDE:

 

1. Se aprobă Regulamentul Comisiei speciale de examinare a cererilor de restituire a bunurilor sau de recuperare a valorii acestora victimelor reabilitate ale represiunilor politice, conform anexei.

 

 2. Se pune în sarcina Comisiei speciale organizarea activităţii în baza Regulamentului aprobat.

 

  3. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina preşedintelui raionului (P. Voloşciuc).

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                                _____________                                                                                                     

 

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional                                                    Nina RUSU

 

 

Avizat:

 

Vicepreşedinte al raionului                    S. Nicula

Serviciul juridic                                     Iu. Zabunov

 

 

                                                                                                  Anexă

                                                                    la Decizia Consiliului raional Strășeni

                                                         nr. 4/ din 12 septembrie 2014

 

REGULAMENTUL

Comisiei speciale de examinare a cererilor de restituire a bunurilor

                                         sau de recuperare a valorii acestora victimelor reabilitate ale represiunilor politice

 

I.  Dispoziţii generale

1. Prezentul Regulament este elaborat în baza prevederilor Legii nr. 1225-XII din 8 decembrie 1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice, Hotărîrii Guvernului nr.627 din 5 iunie 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea valorii bunurilor prin achitarea de compensaţii persoanelor supuse represiunilor politice, precum şi achitarea compensaţiei în cazul decesului ca urmare a represiunilor politice.

2. Comisia specială de examinare a cererilor  de restituire a bunurilor sau de recuperare a valorii acestora victimelor reabilitate  ale represiunilor politice (în continuare - Comisia)  îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, legilor şi hotărîrilor Parlamentului, ordonanţelor, hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului, altor acte normative, precum şi ale prezentului Regulament.

3. Comisia are drept sarcină implementarea şi executarea prevederilor legale în vederea restituirii valorii bunurilor prin achitarea de compensaţii persoanelor supuse represiunilor politice care au domiciliat la momentul reprimării în raza raionului Străşeni.

II.  Sarcinile Comisiei

4. Comisia are drept sarcină principală examinarea şi analizarea cererilor depuse de cetăţenii Republicii Moldova supuşi represiunilor politice şi ulterior reabilitaţi sau de moştenitorii acestora, privind restituirea valorii bunurilor confiscate, naţionalizate sau scoase în orice alt mod din posesia lor prin achitarea de compensaţii.

5. Cererile de restituire a bunurilor confiscate, naţionalizate sau scoase în alt mod din posesie ori de compensare a valorii acestora se examinează în termen de pînă la 6 luni din data depunerii. Termenul pentru adoptarea deciziei se calculează de la data cînd la cerere sînt anexate toate documentele necesare, conform legislaţiei.

6. Comisia identifică bunurile ce urmează a fi restituite şi determină valoarea acestora în baza documentelor ce atestă confiscarea, naţionalizarea bunurilor sau scoaterea lor în orice alt mod din posesie, documente eliberate de arhive şi de alte instituţii abilitate, ori în baza altor probe legale.

 

III.  Componenţa Comisiei

7. Componenţa nominală a Comisiei se aprobă prin decizia Consiliului raional.

8. Membrii Comisiei poartă răspundere, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru executarea necorespunzătoare a obligaţiilor de membru al Comisiei.

9. Şedinţele Comisiei se convoacă de către preşedintele acesteia, la necesitate, dar nu mai rar de o dată în trimestru.

10. Şedinţa Comisiei este deliberativă dacă la ea sînt prezenţi mai mult de jumătate din membri.

11. Deciziile Comisiei se adoptă cu majoritatea de voturi ai membrilor desemnaţi şi se consemnează în procese-verbale, semnate de preşedintele şi secretarul Comisiei.

12. În baza deciziei comisiei speciale,  este informat Consiliul raional despre necesitatea solicitării alocării mijloacelor financiare din contul bugetului de stat pentru achitarea compensaţiilor.

13. Decizia comisiei privind restituirea bunurilor, recuperarea valorii acestora sau achitarea compensaţiilor poate fi contestată în instanţa judecătorească.

 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul deciziei

,,Cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei speciale”

 

  Regulamentul Comisiei speciale de examinare a cererilor de restituire a bunurilor sau de recuperare a valorii acestora victimelor reabilitate ale represiunilor politice, a fost elaborat în temeiul recomandărilor formulate în actul de audit al Curţii de Conturi, ca urmare a verificării activităţii Comisiei speciale.

  Prezentul Regulament a fost întocmit în baza prevederilor Legii nr.1225-XII din 8 decembrie 1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice, Hotărîrii Guvernului nr.627 din 5 iunie 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea valorii bunurilor prin achitarea de compensaţii persoanelor supuse represiunilor politice, precum şi achitarea compensaţiei în cazul decesului ca urmare a represiunilor politice.

 

        Proiectul deciziei se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare şi Consiliului raional pentru examinare şi aprobare în şedinţă.

 

 

 Iulia Zabunov,

şef al Serviciului juridic

 

 

 

                                                                                                                                                 Proiect
                                                                                                       

                                                                             Decizie nr. 4/
                                                                   din 12 septembrie 2014

Cu privire la vînzarea bunului                                                       

imobil prin licitaţie

 

    În temeiul prevederilor Legii nr.121-XVI din 04 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, art.43 alin.(1) lit. e), 77 al Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală,  cu modificările ulterioare, Legii nr.523-XV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, Legii nr.435–XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă, Hotărîrii Guvernului nr.136 din 10 februarie 2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere, Consiliul raional DECIDE:

 

1. Se expune spre vînzare la licitaţie, bunul imobil proprietate a raionului, aflat în gestiunea Spitalului raional Străşeni, mod de folosinţă - construcţie de sănătate, cod cadastral 8015307.198.02, anul construcţiei 1970, edificiu cu un etaj, suprafaţa totală 864,6 m.p., amplasat în raionul Străşeni, s. Cojuşna, str. Lomtadze nr.13, preţ 238 582 lei. 

                                                                                                                                                       

2. Se pune în sarcina directorului IMSP Spitalul raional Străşeni (A. Tuchila) organizarea procedurii de licitaţie în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu publicarea comunicatului informativ în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

3. Se împuterniceşte preşedintele raionului Străşeni, dl Petru Voloşciuc, să semneze contractul de vînzare-cumpărare a bunului imobil.

 

4. Se desemnează responsabil de controlul executării prevederilor prezentei decizii preşedintele raionului (P. Voloşciuc).

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                                            ___________                                    

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                                Nina RUSU


 

Avizat:

 

Serviciul relaţii funciale şi cadastru                        V. Borş

Serviciul juridic                                                        Iu. Zabunov

 

NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul deciziei

,,Cu privire la vînzarea bunului imobil prin licitaţie”

 

   Analizînd perspectivele de utilizare a construcţiei de sănătate, (fosta maternitate) cod cadastral 8015307.198.02, amplasate în raionul Străşeni, s. Cojuşna, str. Lomtadze nr.13, care nu activează pe parcursul ultimilor şaptesprezece ani. Ca rezultat s-a deteriorat acoperişul şi pereţii, clădirea a degradat total, s-a ajuns la concluzia că mijloacele financiare necesare pentru restabilirea şi buna funcţionare a imobilului dat  sînt un scop de neatins. Aşadar, în această ordine de idei, considerăm că ar fi oportun comercializarea bunului imobil.

    În acest context, ţinem să menţionăm faptul că, potrivit prevederilor art.43 alin. (1) lit. e) al Legii nr.436-XVI privind administraţia publică locală din 28 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul raional în calitatea sa de fondator, decide în condiţiile legii, vînzarea bunului imobil nominalizat.

        Proiectul deciziei se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare şi Consiliului raional pentru examinare şi aprobare în şedinţă.

 

Valeriu Borş,

şef al Serviciului relaţii funciare şi cadastru

 

                                                                                                                                            Proiect                              

DECIZIE nr. 4/

din 12 septembrie  2014

                                                                                                                               

Cu privire la vînzarea

bunului imobil , prin licitaţie   

 

            În conformitate cu prevederile Legii 121 - XV din 04 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, art. 43 alin.(1) lit. e), 77 al Legii nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare,  Legii nr. 523 – XV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ – teritoriale, Legii nr. 435 – XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă, Hotărîrii Guvernului nr. 136 din 10 februarie 2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere, Consiliul raional DECIDE:

 

1. Se expune spre vînzare la licitaţie, bunul imobil (garaj cu două boxe) proprietate a raionului, aflat la balanţa Aparatului preşedintelui raionului, cod cadastral 8001107282.01, anul construcţiei 1950, cu suprafaţa totală de  227,7 m.p.,   situat în or. Străşeni, str. Serghei Lazo nr.2, preţ iniţial 102 947 lei.

 

2. Se pune în sarcina Comisiei de licitaţie, constituite prin Decizia nr. 2/19 din 22 mai 2009 “Cu privire la instituirea Comisiei privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere”, cu modificările şi completările ulterioare, organizarea procedurii de licitaţie în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu publicarea comunicatului informativ în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

3. Se împuterniceşte preşedintele raionului Străşeni, dl Petru Voloşciuc, să semneze contractul de  vînzare-cumpărare a bunului imobil.

 

4. Se desemnează responsabil de controlul executării prevederilor prezentei decizii  preşedintele raionului (P.Voloşciuc). 

 

 

 

Preşedinte al  şedinţei,                                                         _______________

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                      Nina RUSU

 

 

 

VIZAT:

 

Serviciul relaţii funciare şi cadastru                   V. Borş

Serviciul juridic                                                  Iu. Zabunov

 

 

NOTĂ  INFORMATIVĂ

la proiectul de decizie

Cu  privire la vînzarea bunului imobil , prin licitaţie”

 

          Dat fiind faptul că garajul (compus din 2 boxe), situat în or. Străşeni, str. Serghei Lazo 2,  nu este utilizat pe parcursul mai multor ani, iar mijloacele financiare de întreţinere nu sînt identificate pînă în prezent, întru neadmiderea deteriorării totale a bunurilor nominalizate se propune comercializarea acestuia, cu utilizarea eficientă a mijloacelor financiare provenite în urma vînzării bunului imobil.

      În acest context, ţinem să menţionăm faptul că, potrivit prevederilor art. 43 alin. (1) lit. e) al Legii nr. 436-XVI privind administraţia publică locală din 28 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul raional în calitatea sa de fondator,  decide în condiţiile legii, vînzarea  bunului nominalizat.

         Proiectul deciziei se prezintă Comisiilor consultative de specialitate pentru avizare şi Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

 

 

Iulia Zabunov,

şef al Serviciului juridic

 

 

 

Proiect

DECIZIE nr.

din      septembrie  2014

 

Cu privire la aprobarea Strategiei raionale de incluziune socială

a persoanelor cu dizabilităţi pentru anii 2014-2018

 

    În conformitate cu art. 43 al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, Legea nr. 317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, Legii nr. 60 din 30 martie 2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, Consiliul raional DECIDE:

 

     1.  Se aprobă Strategia raională de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi pentru anii 2014-2018, conform anexei.

 

     2.  Implementarea Strategiei menţionate va fi asigurată din contul şi în limitele alocaţiilor prevăzute anual în bugetul raional, precum şi a mijloacelor parvenite din alte surse, conform legislaţiei.

     3.  Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei să prezinte anual ( în luna mai) Consiliului raional informaţie despre realizarea Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei raionale de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi pentru anii 2014-2018.

     4.  Se recomandă autorităţilor publice locale de nivelul întîi să întreprindă acţiunile de rigoare conform competențelor pentru realizarea Planului de acţiuni privind  implementarea Strategiei raionale de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi  pentru anii 2014-2018.

     5.  Controlul privind executarea prezentei Decizii se pune în seama vicepreşedintelui raionului (S. Nicula).

 

 

Preşedinte al ședinţei                                    ___________

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional                      Nina RUSU

 

 

    VIZAT:

Vicepreşedinte al raionului                              S. Nicula

Direcţia asistenţă socială

şi protecţie a familiei                                      C. Cobzac

Serviciul juridic                                                 I. Zabunov

 

 

                                                                    Anexă
                                                                                                   la Decizia Consiliului raional Străşeni

                                                                                         nr.       din        septembrie   2014

 

 

STRATEGIA RAIONALĂ DE INCLUZIUNE SOCIALĂ

A PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI

Pentru  anii  2014-2018

 

 

I. ÎNTRODUCERE

 

II. Descrierea situaţiei curente

 

2.1 Situaţia persoanelor cu dizabilităţi în raionul Străşeni

 

2.2 Analiza SWOT: Puncte tari, puncte slabe, oportunităţi şi pericole

 

III. Viziunile, obstacolele, obiectivele Strategiei raionale de incluziune

       socială a persoanelor cu dizabilităţi pentru anii 2014-2018.

 

3.1 Viziuni

 

3.2 Obstacole

 

3.3 Obiective strategice

 

IV. Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei rationale de incluziune  

       socială a persoanelor cu dizabilități pentru anii 2014-2018

 

 

I. INTRODUCERE

 

  Strategia  de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi în raionul Străşeni a fost elaborată în cadrul unui proces complex de planificare strategică participativă.

   Necesitatea elaborării strategiilor locale de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi survine din angajamentul   pe care şi la asumat Republica Moldova odată cu ratificarea în anul 2010 a Convenţiei ONU. Obligaţiile prevăzute în Convenţie implică elaborarea unor mecanisme de implementare (Articolul 4, p.1) pentru a promova şi asigura exercitarea deplină a drepturilor fundamentale ale omului pentru toate persoanele cu dizabilităţi.

   Strategia raională de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi (denumită în continuare Strategie) este un document strategic ce vizează problematica persoanelor cu dizabilităţi în raionul Străşeni şi include un set de acţiuni pentru perioada 2014-2018 în vederea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi.

Persoane cu dizabilităţi sunt persoanele cu deficienţe fizice, mintale, intelectuale sau senzoriale de durată, care, în interacţiune cu diverse obstacole, pot îngrădi participarea deplină şi efectivă a persoanelor în societate, în condiţii de egalitate cu ceilalţi.

Incluziunea socială presupune un set de acţiuni multidimensionale în următoarele domenii: justiţie, protecţie socială, ocupare a forţei de muncă, sănătate, educaţie, transporturi, drumuri, construcţii, cultură, informare şi comunicare, destinate persoanelor aflate în situaţie de marginalizare socială, pentru crearea şi dezvoltarea oportunităţilor de asigurare a unui indice al calităţii vieţii, echivalent comunităţii în care trăiesc.

 

Principiile Strategiei reies din cele prevăzute în Convenţia ONU şi Strategia de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi elaborată de către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei la nivel naţional. Astfel Strategia se conformează următoarelor principii:

 Respectul inerent al demnităţii, autonomiei individuale, inclusiv libertatea de a alege şi independenţa persoanelor;

 Nondiscriminarea;

 Participarea deplină şi eficientă la viaţa socială şi includerea în societate;

 Respectul pentru diferenţe şi acceptarea persoanelor cu dizabilităţi ca parte  integrantă a diversităţii umane şi a umanităţii;

 Oportunităţi egale;

 Egalitatea bărbaţilor şi femeilor;

 Respectul faţă de capacităţile care evoluează a copiilor cu dizabilităţi şi respectul faţă de dreptul copiilor cu dizabilităţi de a-şi  păstra  identitatea;

 Protecţia împotriva neglijării şi abuzului;

  Responsabilizarea comunităţii;

 Consultarea persoanelor cu dizabilităţi la reglementarea serviciilor comunitare incluzive;

 Asistarea şi fortificarea mediilor naturale de viaţă ale persoanelor cu dizabilităţi (familia şi comunitatea) şi prevenirea plasării lor în instituţii rezidenţiale.

 

   Obiectivele strategice precum şi activităţile incluse în Planul de acţiuni al strategiei garantează adaptarea şi acomodarea rezonabilă astfel încât să minimizeze diferenţele care determină statutul persoanelor cu dizabilităţi în raionul Străşeni. Deasemenea, s-a ţinut cont de valorizarea rolului social în planificarea acţiunilor orientate spre ajutorarea persoanelor cu dizabilităţi.

 

 

                                          II. DESCRIEREA SITUAŢIEI CURENTE

 

2.1.   SITUAŢIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI DIN RAIONUL STRĂŞENI                                                   

 

   Conform ultimelor date ale Direcţiei pentru statistică a raionului Străşeni populaţia totală a raionului este de 90610 locuitori, dintre care 69631 locuiesc în mediul rural. În componenţa raionului intră 39 localităţi administrate în cadrul a 27 de primării. Din numărul total al populaţiei 5,3 % (4800) sunt persoane cu dizabilităţi. În raion nu există o bază de date specifice pentru persoanele cu dizabilităţi ceea ce a reprezentat un impediment pentru etapa de analiză a situaţiei în scopul elaborării Strategiei. De aceea, datele statistice prezentate pot fi inexacte şi variabile fiind extrase din rapoartele, listele curente de evidenţă a numărului persoanelor cu dizabilităţi beneficiare de serviciile prestate în cadrul Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei din subordinea Consiliului raional Străşeni. Anual este evident că numărul persoanelor cu dizabilităţi creşte (cu 130 în perioada 2011-2013) fiind determinat de mai mulţi factori: depistarea dizabilităţii la noi născuţi; dobândirea dizabilităţii pe parcursul vieţii; precum şi identificarea sau evidenţa întîrziată a stării de dizabilitate la unele personae de către asistenţii sociali comunitari şi medicii de familie.

 

Tabel 1: Indicatori generali privind numărul persoanelor cu dizabilităţi în 

              raionul Străşeni

Categorii de persoane

cu dizabilităţi:

 

Număr

 

Dintre care

femei

 

Dintre care

cu vârsta

între 0-18

 

Dintre care

cu vârsta

între 18-65

 

Dintre care

locuiesc in

mediul rural

cu deficienţe locomotorii

420

215

35

285

309

cu deficienţe de auz

62

28

-

62

55

cu deficienţe de vedere

226

121

3

171

172

cu deficienţe mintale,

intelectuale

1155

567

265

890

858

 

Protecția socială a persoanelor cu dizabilităţi:

   Anual, în raionul Străşeni creşte numărul persoanelor cu dizabilităţi beneficiare de pensii şi prestaţii. Acest fapt este determinat şi de eforturile APL şi ale Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei de a informa şi facilita exercitarea dreptului persoanelor cu dizabilităţi la suport financiar din partea statului. Totodată, îmbătrânirea şi înrăutăţirea stării de sănătate a populaţiei din raionul Străşeni determină creşterea numărului solicitanţilor şi beneficiarilor de pensii şi prestaţii sociale.

 

Tabel 2. Asigurarea socială

 

Beneficiari de pensii şi prestaţii sociale:

2012

2013

Nr. persoanelor care beneficiază de pensii de invaliditate

5049

5051

Nr. persoanelor cu dizabilităţi care beneficiază de

prestaţii sociale

3655

5419

 

   Serviciile de asistenţă socială sunt prestate de către Direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei în parteneriat cu ONG-le locale şi nu sunt suficiente pentru a răspunde la necesităţile şi solicitările membrilor comunităţii, inclusiv şi a persoanelor cu dizabilităţi.

  Activitatea direcţiei este axată pe realizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a DASPF aprobat prin Decizia Consiliului raional Străşeni Nr.4/15 din 28 septembrie 2012 şi Strategia de dezvoltare a sistemului integrat de servicii sociale pentru  anii 2014-2017, aprobată prin Decizia Consiliului raional Străşeni Nr.3/7 din 13 iunie 2014.

Activităţile prioritare ale asistenţei sociale constau în:

·         promovarea integrării sociale a persoanelor, care prin eforturi şi resurse proprii nu sunt în stare să-şi îmbunătăţească situaţia;

·         intervenţia prin diverse servicii, fie prin acordarea diferitor beneficii băneşti sau servicii sociale specifice, în funcţie de problemă şi necesităţi.

 

Tabel 3. Servicii de asistenţă socială

 

Nr.

Denumirea instituţiei

care oferă asistenţă

socială pentru

persoanele cu

dizabilităţi în raion

Serviciile

prestate

Nr. de

benefi

ciari

Surse de

finanţare

1.

Serviciul de îngrijire socială la domiciliu

îngrijire socială la domiciliu

424

Bugetul raional

2

Serviciul de protezare şi ortopedie

protezare şi ortopedie

480

Bugetul de stat

3

Serviciul social „Asistenţă personală”

Asistenţă personală

68

Bugetul raional

4

Centrul de reabilitare şi sprijin pentru copii şi tineret cu dizabilităţi mintale „Paradis

instruire, reintegrare,

kinetoterapie,

terapie

ocupaţională,

asistenţă

psihologică,

logopedie

50

Donatori de servicii

5

Centrul de zi pentru reabilitarea copiilor cu dizabilităţi „Incluziune-Mugurel” din s. Tătăreşti

Alimentaţie, informare, consiliere, mediere, psihocorecţie, terapie ocupaţională, reabilitare, îngrijire medicală, socio-culturale, transport pentru deplasarea beneficiarilor

25

Donatori

6

Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi în cadrul Gradiniţei „Mugurel”, or. Străşeni

Alimentaţie, consiliere, servicii pentru dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi comportament, suport pentru incluziune educaţională

15

Bugetul local

7

Centrul de zi pentru persoane în etate „Răsărit” din or  Străşeni

Alimentaţie, informare, socio-culturale, consiliere, mediere, distribuire de ajutoare umanitare, spălătorie, baie, îngrijire medicală

300

Donatori

8

Serviciul-pilot ”Plasament familial pentru adulţi”

Îngrijire familială substitutivă

1

Keystone Human Services Moldova Associaţion

9

Centrul de reabilitate şi plasament s. Micleuşeni

Plasament, alimentaţie, informare, asistenţă medicală, informare, consiliere, socio-culturale

25

Bugetul raional, aportul beneficiarilor

10

Cantine sociale

alimentaţie

25

Bugetul raional

 

Personalul implicat în asistenţa socială a persoanelor cu dizabilităţi este reprezentat de coordonatorii serviciilor de protecţie socială şi prestatorii de servicii sociale la nivel comunitar. Astfel la nivel de raion personalul cuprinde 10 reprezentanţi ai Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei. De asemenea, la nivel comunitar activează 33 asistenţi sociali comunitari, 44 lucrători sociali, 68 asistenţi personali, 1 asistent familial.

 

SERVICIUL DE ÎNGRIJIRE SOCIALĂ LA DOMICILIU a persoanelor cu dizabilităţi este efectuat în cadrul Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei Străşeni şi este activ în toate localităţile din raion.

   În cadrul Serviciului de îngrijire socială la domiciliu activează 44 lucrători sociali, care deservesc  424 beneficiari, dintre care 325 singuratici,  43 persoane cu dizabilităţi severe,  56 persoane cu dizabilităţi accentuate. Din numărul total de beneficiari 39 sunt ţintuiţi la pat şi necesită o îngrijire complexă. Raportul între numărul beneficiarilor şi personalul care deserveşte este de 9,45(416 beneficiari: 44 lucrători sociali). În anul 2013 un lucrător social a acordat servicii de îngrijire socială la domiciliu în mediu la 2 persoane cu dizabilităţi. Solicitările individuale a persoanelor cu dizabilităţi, reieşind din problemele şi necesităţile cu care aceştia se confruntă sunt notificate şi asigurate cu promptitudine şi prioritate.

 

Tabela 4. Beneficiari ai Serviciului de îngrijire socială la domiciliu

                în raionul Străşeni

 

Nr.

Localitatea

Total

beneficiari

Inclusiv

cu dizabilităţi

 1.  

Străşeni

78

21

 1.  

Bucovăţ

14

5

 1.  

Capriana

10

2

 1.  

Chirianca

11

4

 1.  

Codreanca

18

3

 1.  

Cojuşna

16

4

 1.  

Dolna

 

 

 1.  

Galeşti

11

4

 1.  

Ghelăuza

12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3

 1.  

Grebleşti

 

 

 1.  

Lozova

26

6

 1.  

Micăuţi

10

3

 1.  

Micleuşeni

13

 

 1.  

Negreşti

7

 

 1.  

Oneşti

10

 

 1.  

Pănăşeşti

15

3

 1.  

Rădeni

26

8

 1.  

Recea

25

8

 1.  

Romăneşti

10

2

 1.  

Roşcani

11

1

 1.  

Scoreni

11

2

 1.  

Sireţi

15

5

 1.  

Tătăreşti

20

4

 1.  

Ţîgăneşti

10

1

 1.  

Voinova

10

2

 1.  

Vorniceni

21

5

 1.  

Zubreşti

14

3

 

Total

424

87

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REABILITAREA BALNEOSANATORIALĂ

 

Conform situaţiei din 1.03.2014 au solicitat bilete de reabilitare balneo-sanatoriale  117  persoane respectiv în următoarele centre de reabilitare:

1. „Speranţa” 52   solicitanţi

2. „Victoria” – 64 solicitanţi

3. „Codru” –  1 solicitanţi

 

Valorificarea biletelor de reabilitare în anul 2013

 

1. „Victoria” – 108  persoane, inclusiv  43 vârstnici şi 65 persoane cu dizabilităţi.

2. „Speranţa” –  94 persoane, inclusiv 39   vârstnici şi 55 persoane cu dizabilităţi.

3. „Codru” –3 persoane, inclusiv 1 persoană în vârstă şi 2 persoane cu dizabilităţi.

 

În total au fost repartizate -  205 bilete de tratament, inclusiv  83 vârstnici şi 122 persoane cu dizabilităţi. Astfel, doar 35% din numărul total al solicitanţilor beneficiază de reabilitare baleneo-sanatorială.

 

ASIGURAREA CU  MIJLOACE AJUTĂTOARE TEHNICE

 

   Întreprinderea de Stat „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare” oferă beneficiarilor articole ortopedice şi mijloace de locomoţie nemecanizată, precum şi servicii de reabilitare a invalizilor, veteranilor de război, persoanelor cu maladii şi afecţiuni ale aparatului locomotor. În întregime pe raion, la CREPOR sunt luaţi la evidenţă 513 persoane beneficiare ale serviciilor menţionate, inclusiv 81 persoane au fost luate la evidenţă în anul 2014. Pe parcursul anului de referinţă au beneficiat de articole şi servicii protecto-ortopedice:

• încălţăminte protetică - 29 persoane, comparativ cu 23 persoane în 2013;

• încălţăminte specială- 43 persoane comparativ cu  38 în 2013;

• încălţăminte ortopedică -  378 persoane, comparativ cu 366 în anul 2013;

• corsete - 26 persoane, comparativ cu 20 persoane  în 2013;

• bandaje -  22 persoane, comparativ cu  18 persoane în 2013.

 

   Pentru a primi cărucioare sunt luaţi la evidenţă  47 beneficiari din întreg raionul, 17 din care au fost luaţi la evidenţă în 2013. Din ei au fost asiguraţi cu cărucioare 39 persoane. La data de 01.01.2014, în întregime pe raion au rămas neasiguraţi cu cărucioare 8 beneficiari.

 

EDUCAŢIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI:

   Din totalul de 9297 elevi din raionul Străşeni încadraţi în procesul general de învăţământ, 540 sunt copii cu dizabilităţi ce constituie 5,8% din numărul total. Odată cu implementarea conceptului de educaţie incluzivă în instituţiile de învăţământ din raion, procesul de studii va fi centrat pe capacităţile individuale ale copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şi va fi optimizat prin adaptarea infrastructurii instituţiilor de învăţământ şi angajarea personalului suplimentar corespunzător (psihologi, logopezi, asistenţi personali).

 

 

Tabelul 6. Instruirea persoanelor cu dizabilităţi

 

Nr.persoanelor

cu dizabilităţi

încadrate în procesul

general de

învăţământ

Nr.

Din

mediul

rural

Femei/

fete

Cu defici

enţe de auz

Cu defici

enţe

de vedere

Cu deficienţe

locomotorii

Cu

deficienţe

mintale,

intelectuale

Primar

260

165

159

91

55

30

79

Gimnaziu

200

170

100

50

60

34

61

Liceu

80

78

58

30

46

4

-

Total:

540

413

317

171

161

68

140

Nr. persoanelor

cu dizabilităţi

care beneficiază

de instruire la

domiciliu

20

14

10

-

-

19

1

 

Tabelul  7. Instituţii de învăţământ din raion în care sunt încadrate persoane cu dizabilităţi

 

Nr.

Denumirea instituţiei

Localitatea

nr.de elevi

cu dificienţe

de auz

Cu dificienţe

de văz

Cu dificienţe

locomotorii

cu dificienţe

mintale

1.

Gimnaziul Bucovăţ

or.Bucovăţ

159

-

-

1

1

2.

Gimnaziul Chirianca

s.Chirianca

102

1

4

-

2

3.

Gimnaziul Dolna

s. Dolna

124

-

4

-

3

4.

Gimnaziul Drăguşeni

s. Drăguşeni

117

2

-

-

4

5.

Gimnaziul Grebleşti

s. Grebleşti

59

-

-

-

1

6.

Gimnaziul Lupa - Recea

s.Lupa-Recea

71

2

3

-

-

7.

Gimnaziul Oneşti

s. Oneşti

95

2

4

-

2

8.

Gimnaziul Roşcani

s. Roşcani

128

2

5

-

3

9.

Gimnaziul Stejăreni

s. Stejăreni

59

1

2

-

4

10.

Gimnaziul “M. Viteazul"

or. Străşeni

885

12

10

5

10

11.

Gimnaziul Tătăreşti

s. Tătăreşti

134

3

9

8

4

12.

Gimnaziul Ţăgăneşti

s. Ţîgăneşti

136

2

5

-

10

13.

Gimnaziul Voinova

s. Voinova

174

6

8

2

7

14.

Gimnaziul Pănăşeşti

s. Pănăşeşti

289

3

2

1

4

15.

Gimnaziul Cojuşna

s. Cojuşna

298

9

10

1

5

16.

Gimnaziul Recea

s. Recea

256

2

5

-

6

17.

Gimnaziul Micăuţi

s.Micăuţi

289

7

5

4

5

18.

Gimnaziul Găleşti

s.Găleşti

244

3

5

4

5

19.

Gimnaziul Căpriana

s.Căpriana

236

4

1

2

3

20.

Gimnaziul Codreanca

s.Codreanca

218

-

-

-

-

21.

Gimnaziul Radeni

s.Radeni

209

5

9

4

17

22.

Şcoala primară

Negreşti

s.Negreşti

-

-

-

-

-

23.

Liceul teoretic Zubreşti

s.Zubreşti

379

-

-

5

3

24.

Liceul teoretic “I. Creangă”

s.Micleuşeni

319

3

5

5

3

25.

Liceuil teoretic Romaneşti

s.Romăneşti

189

5

8

3

3

26.

Liceul teoretic “Universul”

s.Scoreni

385

-

-

-

-

27.

Liceul teoretic “N. Necrasov”

or.Străşeni

179

5

5

2

6

28.

Liceulteoretic”M. Eminescu”

or.Străşeni

953

18

20

4

20

29.

Liceul teoretic “A.Russo”

s.Cojuşna

385

5

10

3

3

30.

Liceul teoretuc”N.Vornicescu”

s.Lozova

605

-

-

-

-

31.

Liceul teoretic “I. Inculeţ"

s.Vorniceni

498

8

13

4

15

32.

Liceul teoretic Sireţi

s.Sireţi

672

5

10

2

5

33.

Liceul theoretic “I. Vatamanu”

or.Străşeni

525

-

10

-

-

 

                                            ÎNCADRAREA ÎN CÂMPUL MUNCII  A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI

 

   Potrivit evidenţei Agenţiei Teritoriale pentru Ocuparea Forţei de Muncă din raionul Straşeni, actualmente sunt angajate oficial 11 persoane cu dizabilităţi, dintre care 4 sunt femei. Unul dintre angajaţi este din mediul rural şi tot unul din cei trei este angajat de către o instituţie privată, ceilalţi doi fiind angajaţi ai instituţiilor publice.

Membrii GLP însă au invocat în cadrul seminarului de planificare strategică existenţa unui număr mai mare de persoane cu dizabilităţi angajate în câmpul muncii. Dar pentru acestea sunt angajate în mare parte neoficial este dificil de estimat cifra reală.

La moment, la ATOFM Straşeni sunt înregistrate ca şomeri  6 persoane cu dizabilităţi.

 

ACCESUL PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI ÎN INSTITUŢII ŞI SPAŢII PUBLICE

 

   În vederea realizării prevederilor Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, ratificată prin Legea nr. 166 din 09.07.2010, inspectoratul de stat în construcţii nu eliberează concluzii pozitive la darea în exploatarea a obiectelor de menire social-culturală, dacă la intrarea în edificiul construit sau renovat nu este asigurat accesul liber pentru persoanele cu dizabilităţi locomotorii. Pornind de la multiplele obstacole legate de accesibilitatea în locurile publice, asistenţii sociali comunitari au fost responsabilizaţi să informeze şi să mobilizeze autorităţile locale pentru adaptarea instituţiilor şi spaţiilor publice la necesităţile persoanelor cu deficiente fizice.  În anul 2013 a fost efectuată o evaluare   a gradului de adaptare a  instituţiilor şi serviciilor publice şi corespunderea acestora cerinţelor  unice. Cu toate acestea, din cele 27 prămării, doar parţial este asigurată accesibilitatea persoanelor cu dizabiliti locomotorii. De asemenea, în raionul Străşeni nu este înregistrat nici un mijloc de transport, care ar deservi şi persoanele cu dizabilităţi.

Taberele de odihna pentru copiii din raion de asemenea nu  pot găzdui copii cu dizabilităţi, din motiv că nu sunt asigurate accesibilitatea şi condiţiile de agrement, iar personalul angajat nu are pregătire în lucrul cu copiii cu dizabilităţi.

 

SENSIBILIZAREA OPINIEI  PUBLICE ȘI ACCESUL LA INFORMAŢIE

 

 Cetăţenii raionului Străşeni sunt informaţi prin intermediului mass-mediei regionale:

Ziarului “Străşeneanca”, în care se publică periodic articole din domeniul social.

Postului de televiziune “ART TV” unde periodic sunt reflectate şi discutate problemele, provocările din domeniul asistenţei sociale.

 

    De asemenea în oraşul Străşeni sunt instalate în locuri publice panouri informative, se desfăşoară seminare informative în primării şi instituţii de învăţământ precum şi se dezbat diferite subiecte de interes comun în cadrul grupului consultativ.

  Raionul Străşeni are acces la mass-media naţională fiind difuzate toate posturile TV cu acoperire naţională. Cu toate acestea, persoanele cu deficienţă de vedere, auz, cele din familii vulnerabile nu au asigurat accesul deplin la informaţie, mijlocele existente de informare nefiind adaptate necesităţilor acestora precum şi în multe familii defavorizate lipsesc efectiv mijloacele de difuzare, recepţionare a informaţiei.

    Ca efect a insuficienţei şi accesului limitat la informare, persoanele cu dizabilităţi, deşi deţin dreptul de a fi informaţi şi de a participa activ la viaţa comunităţii, deseori nu cunosc şi nu revendică acest drept. În rezultat, persoanele cu dizabilităţi din raionul Străşeni sunt marginalizate şi supuse stereotipurilor care împiedică participarea lor la procese decizionale şi la viaţa comunităţii în general.

 

 

2.2. ANALIZA SWOT: Puncte Tari, Punctelor Slabe, Oportunităţi şi Pericole

 

     Analiza SWOT reflectă caracteristicile mediului intern (Puncte Tari şi Puncte Slabe) şi ale mediului extern (Oportunităţi şi Pericole) care avantajează sau stagnează procesul de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi din raionul Străşeni.

Mediul intern reprezintă limitele geografice, administrative, instituţiile, factorii decizie şi actorii comunitari din raionul Străşenii.

Iar mediul extern reprezintă factorii de decizie şi influenţă din afara raionului Străşeni care pot fi de natură socială, economică sau politică şi care fie susţin procesul de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi sau împiedică şi implică anumite riscuri ce nu pot fi influenţate singular de factorii interni, dar care trebuie luate în consideraţie pentru a preveni impactul lor la nivel local.

 

Analiza Mediului Intern

 

Puncte Tari:

• Aplicarea cadrului legal în domeniul persoanelor cu dizabilităţi în raionul Străşeni;

• Strategia raională privind sistemul integrat de servicii sociale pentru perioada 2014-2017 este          în proces de implementare;

• Servicii de incluziune socială create şi funcţionale:

Serviciul de îngrijire socială la domiciliu

Serviciul de protezare şi ortopedie

Serviciul social „Asistenţă personală”

Centrul de reabilitare şi sprijin pentru copii şi tineret cu dizabilităţi  „Paradis”

Centrul de zi pentru reabilitarea copiilor cu dizabilităţi „Incluziune-Mugurel” din s. Tătăreşti

Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi în cadrul Gradiniţei „Mugurel”, or. Străşeni

Centrul de zi pentru persoane în etate „Răsărit” din or  Străşeni

Serviciul-pilot ”Plasament familial pentru adulţi”

Centrul de reabilitate şi plasament s. Micleuşeni

Cantine sociale

 

• DASPF are experienţă în domeniul dezvoltării serviciilor de incluziune socială:

• DASPF şi serviciile comunitare deţin personal calificat;

• În vederea implementării acţiunilor sociale este evidentă colaborarea intersectorială şi încurajarea noilor iniţiative de către factorii de decizie la nivel de raion;

• Sunt în proces de creare şi dezvoltare centrele de resurse pentru incluziunea socială a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale;

• Bugetul raional deţine resurse financiare dedicate acţiunilor de incluziune socială;

 

Puncte Slabe:

• Mentalitate depăşită, atitudine discriminatorie cu referire la drepturile şi statutul social al persoanelor cu dizabilităţi;

• Nu se efectuează intervenţia timpurie pentru depistarea şi evaluarea necesităţilor persoanelor cu dizabilităţi;

• Insuficienţa resurselor financiare dedicate acţiunilor de incluziune socială;

• Insuficienţa serviciilor de asistenţă socială, inclusiv a resurselor umane calificate;

• Fluctuaţia cadrelor în instituţiile de profil;

• Instituţionalizarea persoanelor cu dizabilităţi;

• Lipsesc instrumente de monitorizare privind implementarea politicilor sociale la  nivel

   local;     

• Modul nesănătos de viaţă al cetăţenilor care poate cauza dizabilitatea;

• Motivaţia slabă a APL de nivelul I şi II de a dezvolta servicii sociale inclusive;

• Accesul limitat al persoanelor cu dizabilităţi în instituţii şi locuri publice.

 

Analiza Mediului Extern

 •  Cadrul legal racordat la cel internaţional prin aderarea Moldovei la Convenţia ONU şi alte acte legislative,    convenţii, ce fac referinţă la incluziune socială;
 •  Suport financiar obţinut prin intermediul granturilor, proiectelor  implementate la nivel de raion: FISM,    Keystone Moldova;

·         Resurse umane instruite în domeniul asistenţei sociale în cadrul facultăţilor de profil;

 •  Instituirea avocatului parlamentar pentru protejarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi.

·         Conlucrare cu instituţiile guvernamentale care eliberează politici şi  facilita incluziunea persoanelor cu dizabilităţi(Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei; Ministerul  Educaţiei);

 

Pericole, riscuri:

·         Nerespectarea legislaţiei din domeniul protecţiei sociale;

·         Mentalitatea învechită şi limitată cu referire la statutul persoanelor cu dizabilităţi;

·         Abordarea sceptica a Strategiei din partea unor actori decizionali;

·         Posibile bariere în implementarea Strategiei reieşind din capacităţile de ordin administrativ şi financiar la nivel de politici naţionale;

·         Insuficienţa resurselor financiare ca efect al crizei politice şi economice din ţară;

·         Mediatizarea insuficientă şi inadecvată a situaţiei, necesităţilor şi statutului persoanelor cu dizabilităţi (prin intermediul surselor mass-media naţionale);

·         Interpretarea persoanelor cu dizabilităţi ca obiect al carităţii.

 

III. Viziunile, obstacolele şi obiectivele Strategiei raionale de incluziune

       socială a persoanelor cu dizabilităţi pentru anii 2014-2018.

 

3.1 VIZIUNI:

 

1.      Infrastructură social-economică adaptată şi dezvoltată

2.      Servicii sociale dezvoltate şi extinse

3.      Drepturile şi libertăţile persoanelor cu dizabilităţi sunt asigurate şi promovate

 

·      Sunt create căi de acces pentru persoanele cu dizabilităţi în locuri publice precum şi instituţiile publice şi private

·      Este creat serviciul specializat de transport (taxi adaptat)

·      Mijloacele de transport public adaptate necesităţilor persoanelor cu dizabilităţi

·      Reparate şi adaptate trotuarele pentru mobilitatea persoanelor în scaun cu rotile

 

 

·      Servicii sociale noi create şi extinse  

·      Servicii sociale calitative, adaptate pentru persoanele cu dizabilităţi

·      Valorile familiale sunt promovate

·      În toate instituţiile sociale activează un psiholog

·      Abandonul şi instituţionalizarea copiilor sunt prevenite prin activităţi de instruire şi informare

·      Este creat serviciul „Respiro” pentru adulţi

·      Este creat serviciul   social „Casa Comunitară”

·      Este creat serviciul „Locuinţă protejată”

·      Este creat serviciul social „Echipa mobilă”pentru persoane cu dizabilităţi mintale

·      Asistenţă medicală individualizată este asigurată

·      Sunt  create şi oferite oportunităţi de odihnă şi reabilitare pentru persoanele cu dizabilităţi (foi de odihnă, tratament baleneo-sanatorial)

 

 

 

·      Este redusă discriminarea şi stigmatizarea persoanelor cu dizabilităţi

·      Sunt oferite şanse egale de afirmare pentru persoanele cu dizabilităţi

·      Persoanele cu dizabilităţi se auto-reprezintă (îşi revendică drepturile)

·       Persoanele cu dizabilităţi şi familia acestora sunt informate despre drepturi şi obligaţii

·      Persoanele cu dizabilităţi sunt implicate activ în procese decizionale

·      Sunt organizate mese rotunde, evenimente publice cu referire la incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi

·      Oportunităţile de participare la viaţa social-economică sunt mediatizate prin intermediul mass-media locală şi naţională (pagini web, ziare, posturi radio şi TV)

·      Persoanele cu Cerinţe Educaţionale Speciale sunt încadrate în instituţii de învăţământ obişnuite (şcoli, licee, şcoli profesionale, instituţii de învăţământ superior)

·       Procesul educaţional este incluziv, centrat pe capacităţile individuale şi accesibil pentru toţi

·      Istoriile de succes ale persoanelor cu dizabilităţi sunt mediatizate

 

4.      Resurse umane şi financiare asigurate

5.    Persoanele cu dizabilităţi sunt abilitate economic

6.      Este asigurată angajarea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilităţi

 

·         Resurse financiare suficiente pentru asigurarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi

·         Personalul de profil  (social, medical, educaţional) este calificat şi remunerat adecvat

·         Economia locală este dezvoltată

 

 

·      Activităţi de antreprenoriat social realizate în cadrul structurilor publice şi neguvernamentale

·      Întreprinderi locale, fabrici adaptate pentru angajarea persoanelor cu dizabilităţi

·      Agenţii economici sunt încurajaţi şi motivaţi să angajeze persoane cu dizabilităţi

 

·         Este creat serviciul de orientare profesională

·         Agenţii economici sunt motivaţi să angajeze persoane cu dizabilităţi

·         Persoanele cu dizabilităţi nu confruntă bariere de angajare în câmpul muncii

·         Instituţiile publice şi private încurajează şi oferă oportunităţi de angajare persoanelor cu dizabilităţi

·         Locul de muncă este adaptat necesităţilor persoanelor cu dizabilităţi

 

7.      Capacităţile  persoanelor cu dizabilităţi sunt valorificate

 

8.    Situaţia persoanelor cu dizabilităţi este monitorizată şi evaluată

9.      Prestaţiile sociale sunt calculate reieşind din necesităţile specifice şi capacităţile persoanelor cu dizabilităţi

 

·         Talentele persoanelor cu dizabilităţi sunt promovate prin activităţi culturale şi de afirmare

·         Persoanele cu dizabilităţi sunt implicate în activităţi sportive

 

 

·      Este creată baza de date a persoanelor cu dizabilităţi

·      Sunt elaborate şi aplicate instrumente de monitorizare şi evaluare prind implementarea strategiei de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi

 

 

·      Prestaţiile sociale sunt calculate reieşind din necesităţile specifice şi capacităţile persoanelor cu dizabilităţi

 

 

3.2 OBSTACOLE:

1. Discriminarea persoanelor cu dizabilităţi în comunitate

 

2. Acces limitat la educație și angajare în câmpul muncii

3. Mobilizarea insuficientă a comunității în incluziunea socială persoanelor cu dizabilități

 

·         Existența stereotipurilor la persoanele cu dizabilități privind statutul și drepturile lor

·         Context social-istoric determinant al mentalităţii limitate şi atitudinii discriminatorii

·         Accent pe dizabilitate şi nu pe abilitate în procesul incluziunii persoanelor cu dizabilităţi

·         Intoleranța unor membri a societății civile

·         Indiferența și concepția distorsionată a membrilor familiei

·         Persoanele cu dizabilități complexate și izolate

·         Protecția redusă a persoanelor cu dizabilități împotriva violenței şi exploatării

·         Promovarea instituţionalizării în detrimentul asigurării dreptului la casă și familie

·         Mobilitate redusă la nivel internațional

·         Femeile cu dizabilități discriminate

·         Drepturile persoanelor cu dizabilități nu sunt tratate în mod egal

·         Protecția integrității persoanelor cu dizabilități neasigurată(art.17 din Convenţia ONU, Protecția datelor cu caracter personal)

·         Persoanele cu dizabilități nu sunt implicate în acțiuni comunitare și decizionale

 

·         Instituțiile publice și private   neadaptate la capacitățile persoanelor cu dizabilități

·         Mecanisme nedezvoltate de motivare pentru angajarea persoanelor cu dizabilități

·         Orientare profesională insuficientă pentru persoanele cu dizabilităţi

·         Insuficiența programelor adaptate de instruire pentru persoanele cu dizabilități

 

 

·         Implicarea insuficientă a persoanelor cu dizabilități în protecția persoanelor cu dizabilități

·         Mediatizare inadecvată și reflectarea insuficientă a situației persoanelor cu dizabilități

·         Implicare insuficientă a APL în rezolvarea problemelor persoanelor cu dizabilități

 

4. Infrastructura social-economică slab dezvoltată

5. Insuficiența serviciilor adaptate și accesibile

6. Resurse umane insuficient motivate și cu experiență

 

·         Insuficiența serviciilor adaptate și accesibile pentru persoanele cu dizabilități

·         Insuficiența spațiilor de odihnă și reabilitare adaptate

·         Insuficiența serviciilor medicale specializate

·         Acces limitat la servicii juridice a persoanelor cu dizabilități

·         Lipsa la nivel local a comisiilor pentru drepturile

      persoanelor cu dizabilități(art.34 din Convenţia ONU)

 

·      Insuficiența mijloacelor speciale pentru persoanele cu dizabilităţi

·      Infrastructura  slab dezvoltă și neadaptată (drumuri, edificii, transport, servicii publice)

 

 

 

·      Pregătirea şi experienţa insuficientă a resurselor umane de profil şi insuficiența specialiștilor calificați

·      Fluctuaţia cadrelor din domeniul protecţiei sociale şi învăţământ

·      Cooperarea internațională insuficientă pentru schimb de experiența în domeniul incluziunii sociale

 

7.    Mecanisme de consultare și informare insuficiente

8.      Resurse financiare insuficiente

 

·         Parteneriate intersectoriale slab dezvoltate

·         Abordarea insuficientă a persoanelor cu dizabilități din perspectiva gender

·         Mecanisme insuficiente de implementare a prevederilor legale, politicilor sociale la nivel local

·         Neajustarea cadrului legal în ansamblu la necesitățile persoanelor cu dizabilități

·         Baza de date segmentată şi incompletă în domeniul social

·         Monitorizarea insuficientă a implementării prevederilor Convenției ONU

 

Resurse financiare insuficiente

 

 

 

3.3 OBIECTIVE STRATEGICE

 

Obiectiv strategic I: Asigurarea dreptului la viaţă independentă şi trai în comunitate

 

 

Obiectiv specific 1.1:

Încurajarea participării persoanelor cu dizabilităţi la viaţa comunităţii

Obiectiv specific 1.2:

Crearea oportunităţilor de angajare în câmpul muncii

 

1.1.1.      Asigurarea unui sistem  educaţional incluziv 

1.1.2.      Implicarea persoanelor cu dizabilităţi în activităţi de auto-reprezentare 

1.1.3.      Încurajarea participării persoanelor cu dizabilităţi în procese decizionale

1.1.4.      Promovarea persoanelor cu dizabilităţi în funcţii administrative şi decizionale

1.1.5.      Implicarea persoanelor cu dizabilităţi în organizarea acţiunilor comunitare (mese de lucru, grupuri active)

 

 

1.1.1        Formarea profesională a persoanelor cu dizabilităţi

1.1.2        Organizarea campaniilor de sensibilizare a instituţiilor publice şi private, agenţilor economici pentru angajarea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilităţi

1.1.3        Organizarea târgurilor locurilor de muncă şi promovarea oportunităţilor de angajare pentru persoanele cu dizabilităţi

1.1.4        Organizarea expoziţiilor cu vânzare şi iarmaroacelor cu participarea persoanelor cu dizabilităţi

 

 

 

Obiectiv specific 1.3:

Asigurarea dreptului la integritate şi familie

 

1.3.1        Prevenirea abandonului copiilor cu dizabilităţi noi născuţi

1.3.2        Organizarea activităţilor de instruire şi orientare cu familiile tinere privind modul sănătos de viaţă

1.3.3        Promovarea rolului familie în incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi

1.3.4        Integrarea, re-integrarea copiilor cu dizabilităţi în familie

1.3.5        Organizarea activităţilor de informare şi instruire în deprinderi de viaţă

 

 

 

 

 

Obiectiv strategic II: Asigurarea accesibilităţii persoanelor cu dizabilităţi

 

 

Obiectiv specific 2.1: Adaptarea infrastructurii sociale

Obiectiv specific 2.2: Extinderea şi dezvoltarea serviciilor sociale incluzive

 

2.1.1        Crearea şi dezvoltarea elementelor de infrastructură social-economică

2.1.2        Adaptarea instituţiilor publice şi private, a spatiilor publice, de odihnă şi reabilitare la necesităţile persoanelor cu dizabilităţi

2.1.3        Dotarea serviciilor existente cu utilaj şi mijloace speciale

2.1.4        Reducerea barierelor de învăţare şi participare pentru toţi elevii

2.1.5        Asigurarea persoanelor cu dizabilităţi cu mijloace ajutătoare speciale

 

 

2.2.1        Extinderea şi dezvoltarea serviciilor sociale deja create

2.2.2        Crearea serviciului „Locuinţă protejată”

2.2.3        Crearea serviciului „Echipa mobilă”

2.2.4        Crearea serviciului „Casă comunitară”

2.2.5        Crearea serviciului „Respiro”

2.2.6        Asigurarea consultanţei juridice persoanelor cu dizabilităţi în cadrul DASPF

2.2.7        Încadrarea copiilor din grupul de risc în activităţi extraşcolare

2.2.8        Asigurarea cu asistent personal a copiilor cu dizabilităţi

2.2.9        Crearea condiţiilor pentru implicare copiilor cu dizabilităţi în activităţi sportive

2.2.10    Încadrarea copiilor cu dizabilităţi în activităţi extraşcolare

2.2.11    Elaborarea Planurilor Educaţionale Individuale pentru a facilita procesul de studiu şi absolvire a instituţiilor de învăţământ de către copiii cu CES.

 

 

 

Obiectiv strategic III: Asigurare incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi prin activităţi de promovare, monitorizare şi evaluare

 

 

Obiectiv specific 3.1: Monitorizarea şi evaluarea situaţiei persoanelor cu dizabilităţi

 

Obiectiv specific 3.2: Organizarea activităţilor de mediatizare şi sensibilizare privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi

 

3.1.1        Crearea bazei de date privind persoanele cu dizabilităţi

3.1.2        Abordarea intersectorială a procesului de colectare şi analiză a datelor privind persoanele cu dizabilităţi

3.1.3        Elaborarea rapoartelor de monitorizare şi evaluare a Strategiei de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi prin prisma Convenţiei ONU

3.1.4        Evaluarea necesităţilor individuale de ordin medical şi social a persoanelor cu dizabilităţi 

 

 

3.2.1        Mediatizarea implementării Strategiei de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi

3.2.2        Crearea comisiilor locale pentru protejarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi

3.2.3        Adaptarea paginii web a Consiliului Raional pentru a fi accesibilă tuturor şi reflectarea pe pagina web a activităţilor de incluziune socială organizate în raion

3.2.4        Responsabilizarea APL-lor în implementarea Strategiei şi respectarea prevederilor Convenţiei ONU

3.2.5        Prezentarea activității DASPF direcţiilor de referinţă (Direcţia Sănătate, Direcţia de Învăţământ, Tineret şi Sport) în cadrul evenimentelor comune şi de schimb de experienţă

3.2.6        Implicarea APL în activităţi de informare şi sensibilizare la nivel comunitar (organizarea sărbătorilor tradiţionale, evenimentelor speciale pentru promovarea prevederilor Convenţiei ONU)

 

 

Obiectiv strategic IV: Consolidarea resurselor umane şi financiare pentru asigurarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi

 

Obiectiv specific 4.1: Diversificarea resurselor financiare pentru realizarea activităţilor de incluziune socială  a persoanelor cu dizabilităţi.

 

Obiectiv specific 4.2: Consolidarea capacităţilor resurselor umane de profil

 

 

4.2.1        Planificarea liniei de buget a Consiliului Raional destinate activităţilor de incluziune socială

4.2.2        Menţinerea şi consolidarea parteneriatelor cu organizaţiile donatoare

 

 

 

4.2.3        Facilitarea schimbului de experienţă în implementarea acţiunilor de incluziune socială pentru actorii implicaţi în proces

4.2.4        Majorarea salariilor angajaţilor din domeniul asistenţei sociale şi educaţiei incluzive

 

 

Obiectiv specific 4.3: Consolidarea parteneriatelor inter-sectoriale în vederea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi

 

 

4.3.1        Stabilirea acordurilor de colaborare cu instituţiile universitare de profil (Facultatea de Asistenţă Socială: ULIM,  Universitatea de Stat, Universitatea „Ion Creangă”)

4.3.2        Valorificarea corectă şi constructivă a resurselor financiare disponibile pentru activităţi sociale

4.3.3        Racordarea acţiunilor locale la politicile de incluziune de nivel naţional

 

 

 

 

IV.  PLANUL  DE  ACŢIUNI

pentru implementarea Strategiei  raionalede incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi pentru anii  2014 – 2018

 

Obiectivul strategic I. Asigurarea dreptului la viaţă independentă şi trai în comunitate

Nr.

Obiective/

Acţiuni

Indicatori de monitorizare

Respon-sabili

Parte-

neri

Term-en de reali-

zare

                      Costuri, mii lei

Anii

Total

Buget

de stat

Surse locale

Donaţii,

Granturi

 

             1

2

3

4

5

    6

     7

      8

      9

      10

1.

Asigurarea unui sistem de învăţămînt imcluziv:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Evaluarea individuală a persoanelor cu dizabilităţi  şi integrarea în procesul de învăţămînt conform capacităţilor şi abilităţilor

27  localităţi/ nr.persoanelor evaluate

Raport de evaluare

DASPF

2014-2015

 

 

 

 

 

1.1.1

Organizarea vizitelor  de teren pentru evaluarea necesităţilor, capacităţilor şi abilităţilor de instruire a persoanelor cu dizabilităţi/copii şi tineri/

Nr.vizitelor efectuate,

Nr. persoanelor evaluate

DÎ, managerii instituţiilor de învăţămînt, asistenţii sociali

APL, ONG, Centrele de sănătate

2014-2015

 

 

 

 

 

1.1.2

Organizarea sesiunilor

individuale

de suport pentru

incluziune (asistent

social, psiholog,

logoped)

nr. beneficiarilor

şi nr.

sesiunilor

individuale

de suport

DÎ,

Centre de sănătate,

DASPF

Instituţiile

de învăţământ,

APL

şi ONG-uri

locale,

DASPF

2014-2015

 

 

 

 

 

1.2

Elaborarea planurilor

educaţionale

individuale

Nr. de PEI

APL,

DASPF

2014-2018

 

 

 

 

 

1.3

Angajarea Cadrelor

Didactice de Sprijin

(CDS) şi asistenţilor

personali pentru

copii cu dizabilităţi severe

10 unităţi- CDS angajate

10 unităţi- asistenţi

personali

angajaţi

 

DÎ,

DASPF

 

 

APL

2014-2018

 

 

400,0

 

 

 

1.4

Dotarea celor 18 Centre de resurse pentru educaţie incluzivă  şi deschiderea Centrelor noi în şcoli

10 Centre  noi în şcoli

APL

2014-2018

 

 

1104,0

 

 

 

1.5

Deschiderea  Centrelor   de resurse pentru educaţie incluzivă în  3 grădiniţe

10 Centre în grădiniţe

APL

2014-2018

 

 

 

 

 

1.6

Identificarea timpurie  a copiilor cu probleme în dezvoltare  din grădiniţe în scopul incluziunii ulterioare  ,cu success,  în procesul de învăţămînt 

Nr. de copii identificaţi

DÎ,

Centrele de sănătate

APL,

ONG

2014-2018

 

 

 

 

 

1.7

Monitorizarea şi

evaluarea periodică

Rapoarte de

monitorizare,

Şedinţe semianuale

de

evaluare

DÎ,

DASPF

 

 

APL

2014-2018

 

 

 

 

 

1.8

Orientarea şi formarea

profesională

a persoanelor cu

dizabilităţi

Nr. persoanelor

cu dizabilităţi

încadrate

în procesul

de orientare

şi formare

profesională

ATOFM,

APL

DASPF,

ONG-uri

2014-2018

 

 

 

300,0

 

 

100,0

 

 

 

 

 

200,0

1.8.1

Includerea persoanelor

cu dizabilităţi

în procesul de instruire

Nr. persoanelor

cu dizabilităţi

încadrate

în procesul

de formare

profesională

DÎ,

DASPF

ATOFM,

Centrele de sănătate

2014-2015

 

 

 

 

 

1.8.2

Susţinerea  procesului

de formare profesională

a persoanelor

cu dizabilităi din

familii social-vulnerabile

(burse de

studii, suport pentru

acomodare şi accesibilitate)

 

Persoane cu

dizabilităţi

din familii

social-vulnerabile

beneficiare

de

suport pentru

formare

profesională

DASPF,

ATOFM

 

DÎ,

Agenţi economici,

ONG

2014-2018

 

 

 

 

 

1.8.3

Motivarea agenţilor

economici (crearea

oportunităţilor de

instruire şi orientare

profesională; suport

financiar direct pentru

plata studiilor)

prin scutirea de

impozite locale

Nr. persoanelor

cu

dizabilităţi

beneficiare

de programe

gratuite de

formare profesională;

 

CR

ATOFM, Mass-media locală

2014-2018

 

 

 

 

 

1.8.4

Organizarea tîrgurilor locurilor de muncă

5 tîrguri de muncă organizate

ATOFM

 

Agenţii economici

2014-2018

 

 

 

 

 

1.8.5

Implicarea meşterilor  populari din raion în pregătirea profesională a persoanelor cu dizabilităţi

Nr. de personae implicate

ATOFM,

DASPF

 

Agenţii economici

2014-2018

 

 

 

 

 

1.9

Organizarea odihnei de vară pentru copiii cu dizabilităţi în perioada sezonului estival

120 copii beneficiari

DASPF,

 

2014-2018

/iunie-august/

 

 

135,0

 

 

 

1.9.1

Adaptarea unui bloc/ dormitor din tabăra de odihnă “Codru” pentru odihna copiilor cu dizabilităţi

2 căsuţe

CR

Agenţii economici

2014-2015

 

 

 

100,0

 

 

 

2.

Participarea persoanelor

cu dizabilităţi

la viaţa culturală,

socială şi politică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Implicarea persoanelor cu dizabilităţi în  activităţile cultural-artistice de amploare / dedicate: 26 aprilie , 9 mai, 15 mai, 1 iunie, 1 octombrie,15 octombrie, 13 noiembrie, 3 decembrie, /

Activităţi cultural-artistice organizate

Direcţia cultură, tineret şi sport a CR

ONG-uri,

DASPF

2014-2018

 

 

 

 

 

2.1.1

Organizarea expoziţiilor

(artizanat,

hand-made) cu

vânzare în cadrul

sărbătorilor celebrate

la nivel de raion

Nr. expoziţiilor

şi tematicile

Nr. persoanelor

cu

dizabilităţi

participante

la expoziţii

Direcţia cultură, tineret şi sport a CR, APL

Casas de cultură,

ONG

2014-2018

 

 

 

 

 

2.2

Asigurarea dreptului

la vot a persoanelor

cu dizabilităţi prin

adaptarea birourilor

electorale, asigurarea

accesului fizic şi/

transportului

Nr. persoanelor

cu

dizabilităţi

participante

la procese

decizionale

Nr. birourilor

electorale

adaptate

APL

CR,

Comisia

Electorală

Centrală

2014-2018

 

 

 

 

 

3.

Garantarea accesului

persoanelor cu

dizabilităţi la serviciile

medicale:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Asigurarea asistenţei

medicale primare

prin servicii programate

şi flexibile

 

Serviciile

medicale

acordate

IMSP Străşeni, Centrele de sănătate

APL

DASPF

2014-2018

 

 

 

 

 

3.2

Diagnosticarea precoce

a maladiilor ce

determină dizabilitate

Campanii de

sensibilizare

organizate

 

IMSP Străşeni, Centrele de sănătate

 

2014-2018

 

 

 

 

 

3.3

Informarea, consilierea

şi asistenta

medicală de profil

pentru tineri cu

dizabilităţi

nr. sesiunilor

de informare,

consultaţiilor

şi nr. tinerilor

cu dizabilităţi

beneficiari

IMSP Străşeni,

CNDDCM

Centrul de

Sănătate

Prietenos

Tinerilor

2014-2018

 

 

 

 

 

 

 

Obiectivul strategic II. Asigurarea accesibilităţii persoanelor cu dizabilităţi

 

Nr.

Obiective/Acţiuni

Indicatori de monitorizare

Responsabili

Parteneri

Termen de realizare

                      Costuri, mii lei

Anii

Total

Buget de stat

Surse locale

Donaţii,

Granturi

 

             1

2

3

4

5

    6

     7

      8

      9

      10

1.

Adaptarea infrastructurii

sociale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Instalarea pantelor

de acces în instituţii

publice , organizaţii conform

legislaţiei în vigoare

95  pante

APL

Agenţii economici

2014-2018

 

 

 

 

 

1.1.1

Verificarea pantelor instalate în toate localităţile în vederea corespunderii standardelor tehnice prevăzute în normativele în vigoare

17 pante

APL I,II

Agenţii economici

2014-2015

 

 

 

 

 

1.1.2

Instalarea pantelor de acces în primării, oficii poştale.

 Nr. de pante

APL I,II

Agenţii economici

2014-2015

 

 

 

 

 

1.1.3

Instalarea pantelor de acces în centrele de sănătate

 Nr. de pante

APL I,II,

directorii centrelor

Agenţii economici

2015-2016

 

 

 

 

 

1.1.4

Instalarea pantelor de acces în şcoli, grădiniţe

 Nr. de pante

APL I,II, managerii şcolari

Agenţii economici

2016-2017

 

 

 

 

 

1.1.5

Instalarea pantelor de acces în case de cultură şi biblioteci

 Nr. de pante

APL I,II

Agenţii economici

2017-2018

 

 

 

 

 

1.1.6

Instalarea pantelor şi barierelor de suport în casele de  locuit cu etaje

 Nr. de pante

APL I,II, asociaţiile de locatari

Agenţii economici

2014-2018

 

 

 

 

 

1.2

Asigurarea accesului la clădiri a persoanelor cu alte tipuri de dizabilităţi decît cele locomotorii.

Nr de instituţii, întreprinderi

APL I,II

Agenţii economici

2014-2018

 

 

 

 

 

1.2.1

Instalarea inscripţiilor de pe frontispiceiile şi indicatoarele specifice ale instituţiilor în text cu caractere de format mare, folosirea simbolurilor

Nr de instituţii, întreprinderi

APL I,II

Agenţii economici

2014-2018

 

 

 

 

 

1.3

Asigurarea la drumuri şi transport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1

Adaptarea transportului (taxi) ce deserveşte populaţia raionului la necesităţile  persoanelor cu dizabilităţi

2 unităţi la nivel de raion

Deţinătorii serviciului

Agenţii economici

2014-2018

 

 

 

 

 

1.3.2

Adaptarea trecerii de pietoni trotuar-stradă , fără ridicături, plană,  în vederea accesibilizării lor pentru persoanele în scaun rulant.

4 treceri în or.Străşeni

APL I,II

SA”Drumuri”

Străşeni

Agenţii economici

2014-2018

 

 

 

 

 

1.3.3

Rezervarea şi semnalizarea /marcarea/ a cîte 2 locuri de parcare pentru parcarea gratuită a mijloacelor de transport pentru persoanele cu dizabilităţi locomotorii în spaţiile de parcare.

6 locuri de parcare

APL I,II

Sa”Drumuri”

Străşeni

Agenţii economici

2014-2018

 

 

 

 

 

1.4

Asigurarea cu mijloace de asistenţă şi de adaptare specifice

Nr. de persoane asigurate

CREPOR

DASPF, ONG

2014-2018

 

 

 

 

 

1.4.1

Asigurarea cu mijloace de mobilitate personală: scaune rulante, dispozitive de balanţă , bastoane, mijloace prostetice/membre prostetice/

60 scaune rulante,

 36 suporturi,

24 bastoane,

8 membre prostetice

CREPOR

DASPF, ONG

 

 

2014-2018

 

 

 

 

 

1.4.2

Asigurarea cu materiale Braille

Pentru 96 persoane

CREPOR

DASPF, ONG

2014-2018

 

 

 

 

 

1.4.3

Asigurarea cu aparate auditive , tiflotehnice /dictofoane, playere,s.a./

Pentru 73 persoane

CREPOR

DASPF, ONG

2014-2018

 

 

 

 

 

1.5

Asigurarea copiilor cu

dizabilităţi cu servicii

de transport pentru

a facilita accesul la

educaţie şi servicii

comunitare

15 copii asiguraţi

cu mijloace

de transport,

mijloace de

transport

asigurate

(contracte la

nivel local cu

prestatori de servicii

   APL,

    DÎ

  DASPF

2014-2018

 

 

 

50,0

 

 

 

 

50,0

1.6

Dotarea serviciilor

sociale existente cu

utilaj, mobilier, echipament

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.1

Înlocuirea celor 2  cărucioare cu rotile cu altele noi şi procurarea unui cărucior de rezervă

pentru  Centrul

de reabilitare şi plasament din

s.Micleuşeni

4  cărucioare procurate

DASPF

CREPOR,

Societatea invalizilor din Republica Moldova

2014-2015

 

 

 

 

30,0

 

 

 

 

 

 

 

 

30,0

1.6.2

Deschiderea unei săli de kineto-terapie la Centrul de reabilitare şi plasament din s.Micleuşeni

O sală de kineto-terapie

CR

DASPF

2015-2016

 

 

 

200,0

 

 

200,0

 

 

2.

Extinderea şi dezvoltarea

serviciilor

sociale

 

CR,

DASPF

ONG

 

2014-2018

 

 

 

 

 

2.1

Crearea azilului  raional pentru

persoane în etate şi

persoanele cu dizabilităţi

 

15 persoane în etate şi 15 persoane cu dizabilităţi plasate

CR

DASPF

2014-2018

 

 

 

500,0

 

 

500,0

 

 

 

 

2.2

Crearea şi dezvoltarea Serviciului social „Echipa mobilă” pentru persoane cu dizabilităţi mintale.

nr. beneficiarilor

deserviţi

nr. îngrijirilor la

domiciliu efectuate

CR

DASPF

2014-2018

 

10 ,0

 

 

 

2.3

Instituirea serviciului

social „Casa comunitară

Casa comunitară

procurată

4 beneficiari

CR,

Keystone

Moldova

DASPF

2014-2018

 

700,0

50,0

 

650,0

2.4

Crearea şi dezvoltarea serviciului social „Respiro”

Numărul beneficiarilor

CR,

DASPF

CR,

APL

2016

 

350 ,0

350,0

 

 

2.5

Crearea serviciului

„Locuinţă protejată”

1 locuinţă protejată

creată

CR,

Keystone

Moldova

DASPF

2017

 

35 ,0

 

35,0

 

2.6

Extinderea Serviciului social „Asistenţă personală”

120 asistenţi personali angajaţi

DASPF

CR,

APL

2014-2018

 

 

1100,0

 

1100,0

 

 

2.7

Extinderea serviciului /pilot/plasament  familial pentru adulţi

Numărul de persoane

DASPF

Keystone,

CR,

APL

2014-2018

 

 

 

380,0

 

 

 

 

380,0

 

 

 

Obiectivul strategic III. Asigurarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi prin activităţi de promovare, monitorizare şi evaluare

 

Nr.

Obiective/Acţiuni

Indicatori de monitorizare

Responsabili

Parteneri

Termen de realizare

                      Costuri, mii lei

Anii

Total

Buget de stat

Surse locale

Donaţii,

Granturi

 

             1

2

3

4

5

  6

     7

      8

      9

      10

1.

Crearea şi actualizarea

Bazei de date

a persoanelor cu

dizabilităţi

 

 

 

2014-2018

 

 

 

 

 

1.1

Colectarea

datelor in colaborare

cu  CTAS, DASPF

Centrele de sănătate,

 ONG-uri

Nr.de informaţii colectate

DASPF

APL,

Centrele de sănătate,

CTAS

2014-2015

 

 

 

 

 

2.

Evaluarea şi monitorizarea

implementării

Strategiei de

incluziune socială

a persoanelor cu

dizabilităţi

4 şedinţe

ale GLP

4 rapoarte de

monitorizare şi

evaluare

Articole/

Reportaje în

mass-media

CR,

Grupul

de lucru

participativ

DASPF, ATOFM

2014-2018

 

 

 

 

 

3.

Evaluarea necesităţilor

persoanelor cu

dizabilităţi (Focus grupuri,

interviuri,

mese rotunde)

27 focus grupuri

realizate,

nr. interviuri

individuale,

 masă rotundă

DASPF,

Centrele de sănătate,

ATOFM

APL, asistenţii

sociali

comunitari,

ONG-uri

locale

2015,

2017

 

 

 

 

 

4

Crearea comisiilor locale pentru protejarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi

27 comisii

APL I

DASPF

2014-2015

 

 

 

 

 

5.

Mediatizarea implementării

Strategiei

de incluziune socială

a persoanelor cu

dizabilităţi

 

 

 

2014-2018

 

 

 

 

 

5.1

Promovarea  drepturilor persoanelor cu dizabilităţi prin

publicarea articolelor

în presa locală, radio, ART-TV şi difuzarea

reportajelor TV şi

radio: prezentarea

istoriilor de succes,

talentelor, poveşti de succes

nr. apariţiilor

în presa locală,

radio, TV

 

Direcţia cultură, turism, tineret şi sport

a CR,

DASPF

 

ONG-uri

locale,

Reprezentanţii

mass-media

APL, CR

2014-2018

 

 

 

 

 

15,0

 

 

 

 

 

15,0

 

6.

Adaptarea paginii

web a CR pentru reflectarea

activităţilor

sociale-culturale

din raion şi ajustarea

parametrilor la

un format accesibil pentru toţi

Pagina web

adaptată

CR

Direcţia cultură, turism, tineret şi sport

a CR

2014-2018

 

 

 

 

 

 

 

Obiectivul strategic IV. Consolidarea resurselor umane şi financiare pentru asigurarea incluziunii sociale a persoanelor                                               cu dizabilităţi

 

Nr.

Obiective/Acţiuni

Indicatori de monitorizare

Responsabili

Parteneri

Termen de realizare

                      Costuri, mii lei

Anii

Total

Buget de stat

Surse locale

Donaţii,

Granturi

 

             1

2

3

4

5

   6

     7

     8

      9

      10

1.

Dezvoltare resurselor

umane de profil

 

 

 

2014-2018

 

 

 

 

 

1.1

Angajarea de noi

specialişti în cadrul DASPF

1 jurist

CR,

DASPF

 

2014

 

 

 

 

 

1.2

Dezvoltarea parteneriatelor

cu instituţii

superioare de

profil (Universitatea

de Stat din Moldova,

Universitatea „Ion

Creangă”, ULIM)

pentru facilitarea

practicii studenţilor

în cadrul serviciilor

sociale din raion

Nr. acordurilor

de colaborare

cu instituţii

universitare,

Nr. studenţilor

practicanţi

CR,

DASPF

 

2014-2018

 

 

 

 

 

2.

Formarea continuă

a specialiştilor ce

lucrează cu persoanelor

cu dizabilităţi

Nr.de specialişti instruiţi

CR,

DASPF

 

MMPSF,

ONG-uri

2014-2018

 

 

 

 

 

2.1

Instruirea personalului

DASPF cu

privire la incluziunea

socială a persoanelor

cu dizabilităţi

44 lucrători

sociali,

33 asistenţi

sociali, 68

asistenţi

personali

Formatorii

din

cadrul

DASPF

MMPSF,

Centrul de

Sănătate

Prietenos

Tinerilor,

ONG-uri

2014-2018

 

 

 

 

 

2.2

Instruirea specialiştilor

din domeniile

sănătate şi pedagogie

Nr. de persoane instruite

DASPF,

DÎ,

Centre de sănătate

MMPSF

2014-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Schimb de experienţă

cu raionul Călăraş

pentru personalul

din serviciile

sociale şi învăţământ

7 persoane participante

CR,

DASPF

APL,

DÎ,

ONG-uri

locale

2014-2018

 

 

 

 

 

3.1

Schimb de experienţă

cu ONG-uri ce

prestează servicii

pentru persoane cu

dizabilităţi

vizite de

studiu (ex:

la Asociaţia

„Motivaţie” şi

altele)

 

APL ,

DASPF

MMPSF, ONG

2014-2018

 

 

 

 

 

4.

Diversificarea surselor

de finanţare a

activităţilor de incluziune

socială

Volumul fondurilor

colectate

 CR,

DÎ,

DASPF

ONG-uri,

Agenţi economici

2014-2018

 

 

 

 

 

4.1

Încheierea acordurilor

cu agenţi economici

privind contribuţia

în acţiuni de

incluziune socială

Nr. de acorduri,

decizia CR

privind scutirea

agenţilor

economici de

taxe locale

CR

DASPF,

ONG-uri

locale, ATOFM

2014-2018

 

 

 

 

 

4.2

Consolidarea parteneriatelor

cu organizaţiile

donatoare

Nr. reprezentanţilor

organizaţiilor

donatoare

participanţi la

evenimente

publice în cadrul

raionului

DASPF,

DÎ,

ONG-uri

CR,

ONG-uri

locale

Centrul de

Sănătate

Prietenos

Tinerilor,

ATOFM

 

2014-2018

 

 

 

 

 

4.3

Scrierea şi implementarea

proiectelor

în domeniul

incluziunii sociale

 Nr. de  proiecte

scrise, implementate

CR,

DASPF

ONG-uri

2014-2018

 

 

 

 

 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul de decizie ”Cu privire la aprobarea   Strategiei raionale de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi pentru anii 2014-2018

 

   Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei propune spre aprobare Strategia raională de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi pentru anii 2014-2018.

  Scopul Strategiei este îmbunătăţirea calităţii vieţii, crearea condiţiilor optime  de trai, muncă şi asistenţă medico-socială pentru persoanele cu dizabilităţi. Strategia raională de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi constituie documentul ce reflectă concluziile raportului privind analiza protecţiei sociale a persoanelor cu dizabilităţi din raion, ce defineşte obiectivul general al politicii statutului şi cuprinde liniile directoare de activităţi în domeniul armonizării de protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi cu standardele europene şi internaţionale cu referinţă la asigurarea incluziunii sociale a acestora şi respectării drepturilor şi libertăţilor lor fundamentale.

   Necesitatea adoptării Strategiei este determinată de soluţionarea insuficientă a problemelor ce ţin de invaliditate şi de impedimentele de integrare socială cu care se confruntă persoanele cu dizabilităţi.

   Implementarea Strategiei în conformitate cu Planul de acţiuni presupune îndeplinirea precondiţiilor de implementare a prevederilor Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi. Prevederile Strategiei vizează reformarea politicilor de protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi în conformitate cu modelul social stipulat în Convenţie. Implementarea prevederilor Strategiei va desemna iniţierea implementării Convenţiei ONU. Menţionăm că sistemul actual de protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi nu oferă condiţii pentru o implementare operaţională a prevederilor Convenţiei, semnată de ţara noastră la 30 martie 2007.

   Proiectul de decizie se prezintă pentru avizare Comisiei consultative de specialitate şi Consiliului raional pentru examinare şi aprobare în şedinţă.

 

Cleopatra Cobzac,

Şef al Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei

 

 

                                                                               Proiect

DECIZIE nr.

din          septembrie 2014

 

 

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

din Fondul de rezervă

 

   În conformitate cu prevederile art. 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare şi  art. 27 al Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale,  cu modificările ulterioare,  Consiliul raional DECIDE:

 

1. Se alocă Aparatului preşedintelui raionului 24,0 mii lei din Fondul de rezervă al Consiliului raional pentru acordarea ajutoarelor financiare unice, după cum urmează:

- 7,5 mii lei dlui Calmîş Leonid, s. Pănăşeşti,  pentru reconstrucţia locuinţei distruse de incendiu;

- 7,5 mii lei dlui Calmîş Agapii, s. Pănăşeşti,  pentru reconstrucţia locuinţei distruse de incendiu;

- 3,0 mii lei dnei Ţurcan Tatiana, s. Roşcani,  pentru acoperirea parţială a cheltuielilor aferente tratamentului îndelungat;

- 3,0 mii lei dnei Robu Elena , or. Străşeni,  pentru acoperirea parţială a cheltuielilor aferente tratamentului îndelungat;

- 3,0 mii lei dnei Bocan Svetlana, s. Făgureni,  pentru acoperirea parţială a cheltuielilor aferente tratamentului îndelungat.

2. Se alocă Aparatului preşedintelui raionului 59,1 mii lei din Fondul de rezervă al Consiliului raional, inclusiv:

- 5,0 mii lei pentru procurarea clorurii de var şi a combustibilului utilizat pentru lichidarea consecinţelor situaţiei excepţionale epidemice (hepatita virală) în s. Drăguşeni;

- 54,1 mii lei pentru procurarea materialelor de construcţie necesare pentru lichidarea consecinţelor situaţiei excepţionale epidemice în s. Drăguşeni.

3. Se numesc responsabili pentru executarea prevederilor prezentei decizii,  şeful Direcţiei  finanţe  (V. Manoli) şi  contabilul-şef al Aparatului preşedintelui raionului (E. Robu).

4. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii preşedintele raionului (P. Voloşciuc). 

 

 

 

Preşedinte al  şedinţei,                                                                           _____________

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                               Nina RUSU

 

 

 

Direcția finanțe                    V. Manoli

Serviciul juridic                   I. Zabunov

 

 

Notă informativă la proiectul de decizie a  Consiliului raional

„Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă ”

 

 

   Direcţia finanţe vă informează că de la ultima şedinţă a Consiliului raional pînă în prezent au parvenit mai multe cereri privind solicitarea ajutorului financiar de la locuitorii raionului.

   În temeiul p. (1) art. 27 al Legii privind finanţele publice locale, examinînd cererile locuitorilor raionului, se propune rectificarea bugetului raional conform proiectului de decizie prezentat şi anume alocarea:

- 7,5 mii lei dlui Calmîş Leonid, s. Pănăşeşti,  pentru reconstrucţia locuinţei distruse de incendiu;

- 7,5 mii lei dlui Calmîş Agapii, s. Pănăşeşti,  pentru reconstrucţia locuinţei distruse de incendiu;

- 3,0 mii lei dnei Ţurcan Tatiana, s. Roşcani,  pentru acoperirea parţială a cheltuielilor aferente tratamentului îndelungat;

- 3,0 mii lei dnei Robu Elena , or. Străşeni,  pentru acoperirea parţială a cheltuielilor aferente tratamentului îndelungat;

- 3,0 mii lei dnei Bocan Svetlana, s. Făgureni,  pentru acoperirea parţială a cheltuielilor aferente tratamentului îndelungat.

   La fel, în scopul lichidarea consecinţelor situaţiei excepţionale epidemice (hepatita virală) în s. Drăguşeni se propune alocarea a  5,0 mii lei pentru procurarea clorurii de var şi a combustibilului utilizat şi  54,1 mii lei pentru procurarea materialelor de construcţie necesare conservării fîntînilor   s. Drăguşeni.

   Se propune Comisiei consultative de specialitate pentru avizare  şi Consiliului raional pentru examinare şi adoptarea deciziei.

 

Manoli Vera,

Şef al Direcţiei finanţe                               

 

                                                                                                                     Proiect

 

  DECIZIE nr.

  din         septembrie   2014

 

 

Cu privire la derularea executării deciziilor

Consiliului raional adoptate în trimestrul II, 2014

 

     În conformitate cu prevederile Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, în scopul eficientizării executării prevederilor deciziilor Consiliului raional, examinînd nota informativă prezentată de Secţia administraţie publică, Consiliul raional DECIDE:

 

1.    Se ia act de informaţia privind derularea executării deciziilor Consiliului raional adoptate în trimestrul II, 2014.

 

2.    Direcţiile, secţiile Consiliului raional şi subdiviziunile subordonate acestuia în colaborare cu autorităţile administraţiei publice de nivelul întîi:

 

-  să intensifice eforturile în vederea ţinerii sub control şi executării integrale a deciziilor Consiliului raional;

 

-  să prezinte Secţiei administraţie publică informaţii desfăşurate despre executarea deciziilor pe fiecare punct în parte, iar în cazul neexecutării acestora să se indice motivele.

 

3.    Secţia administraţie publică, în baza informațiilor recepționate de la șefii direcțiilor, secțiilor Consiliului raional va elabora raportul generalizat privind executarea deciziilor.

 

4.    Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina secretarului Consiliului raional (N. Rusu).

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                          ___________________                     

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                  Nina RUSU 

 

 

VIZAT:

 

Secția administrație publică                             R. Jereghi

Serviciul juridic                                                    Iu. Zabunov 

Notă informativă

privind executarea deciziilor Consiliului raional adoptate în trimestrul II

al anului 2014 de către şefii direcţiilor, secţiilor Consiliului raional în colaborare cu autorităţile publice locale de nivelul întîi din raionul Străşeni

 

      În perioada trimestrului II a anului 2014 a avut loc o şedinţă a Consiliului raional la 13 iunie 2014 la care au fost adoptate 23 decizii.

       Decizia Consiliului raional nr. 3/1 din 13 iunie 2014 „Cu privire la acțiunile de pregătire a instituțiilor de învățămînt pentru noul an de studii 2014-2015”-  în curs de executare .

        Decizia Consiliului raional nr. 3/2 din 13 iunie 2014 „Despre derularea executării Deciziei Consiliului raional nr. 1/5 din 25 februarie 2014”Cu privire la organizarea odihnei elevilor în sezonul estival 2014”” – este executată integral.

-        au fost contractate 380 bilete pentru  odihna copiilor în tabăra de odihnă „Nistru”, s. Molovata Nouă r-ul Dubăsari în care s-au odihnit 383 elevi;

-        în Tabăra de odihnă pentru copii ,,Stejărel” s-au odihnit 480 copii;

-        în cadrul raionului au fost organizate 7 tabere cu sejur de zi în gimnaziile: Bucovăţ, Găleşti, Căpriana, Voinova şi liceele teoretice: "Universul" Scoreni, Zubreşti, ,,A. Russo” Cojuşna în care s-au odihnit 510 copii din clasele I-IV;

-        Clubul sportiv ,,Tokwando” – a odinit 135 copii pe teritoriul Taberei de odihnă ,,Stejărel”;

-        Centrul Teritorial al Sindicatului de ramură a contractat  bilete pentru 55 copii ai lucrătorilor din învăţămînt în tabere de odihnă din ţară.

-        Direcţia protecţiei sociale a familiei şi copilului a acordat 192 foi de odihnă pentru copii din familiile social vulnerabile, copii orfani, semiorfani  şi cu situaţie materială precară;

-        prin Ministerul Educaţiei s-au odihnit 5 copii;

-        peste hotarele republicii – 10 copii.

-        în total în raion s-au odihnit 1772 copii, ceea ce constituie 18,4 % din numărul total de elevi.

   Decizia Consiliului raional nr. 3/3 din 13 iunie 2014 ”Cu privire la derularea realizării Programului raional de control și profilaxie a tuberculozei pentru anii 2011-2015” - s-a luat act de Raportul privind realizarea Programului raional de control și profilaxie a tuberculozei și s-au trasat anumite obiective pentru centrele de sănătate din raion care în comun cu alte instituții din raion vor contribui la realizarea integrală a Programului sus-menționat.

    Decizia Consiliului raional nr. 3/4 din 13 iunie 2014 ”Cu privire la derularea executării deciziilor Consiliului raional adoptate în trimestrul I, 2014”- s-a luat act de informație privind executarea deciziilor aprobate în trimestrul I al anului 2014 și se ține la control mersul executării deciziilor în continuare.

   Decizia Consiliului raional nr. 3/5 din 13 iunie 2014 „Cu privire la aprobarea Calendarului acțiunilor elaborării bugetului raionului pentru anul 2015”- în curs de executare pe parcursul anului 2014, fiind respectați termenii aprobați.

    Decizia Consiliului raional nr. 3/6 din  13 iunie 2014 „Cu privire la solicitarea mijloacelor financiare pentru restituirea valorii bunurilor prin achitarea de compensații persoanelor supuse represiunilor politice”-  a fost executată, s-a aprobat lista beneficiarilor de compensații privind restituirea valorii bunurilor confiscate persoanelor supuse represiunilor politice și s-au făcut demersurile respective pentru a transfera sumele aprobate către beneficiari.

     Decizia Consiliului raional nr. 3/7 din  13 iunie 2014 „Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului integrat de servicii sociale pentru anii 2014- 2017” este în curs de executare deoarece implementarea Strategiei va fi asigurată în limitele alocațiilor prevăzute anual în bugetul raional, precum și a mijloacelor parvenite din alte surse, conform legislației.

    Decizia Consiliului raional nr. 3/8 din 13 iunie 2014 „Cu privire la aprobarea Planului raional de acțiuni privind adaptarea clădirilor pentru asigurarea accesibilității persoanelor cu dizabilități la infrastructura socială ”  - este în curs de executare. În 18 localități din raion sunt instituții publice care dispun de rampe de acces.  Planurile locale de acțiuni privind adaptarea clădirilor pentru asigurarea accesibilității persoanelor cu dizabilități la infrastructura socială, autoritățile locale de nivelul I urmează să le adopte la ședințele de Consiliu din trimestrul III al anului 2014, iar autoritatea raională va monitoriza în continuare îndeplinirea lor.

    Decizia Consiliului raional nr. 3/9 din  13 iunie 2014 „Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.5/14 din 29 noiembrie 2013- a fost executată prin modificarea statelor de personal al IMSP Centrul de Sănătate Strășeni. 

    Decizia Consiliului raional nr. 3/10 din  13 iunie 2014 „Cu privire la  modificarea și completarea unor decizii ale Consiliului raional – a fost executată prin modificări și completări la deciziile Consiliului raional Strășeni prin care s-au aprobat statele de personal la centrele de sănătate autonome din raion.

   Decizia Consiliului raional nr. 3/11 din  13 iunie 2014 „Cu privire la privatizarea locuinței” a fost executată prin repartizarea deciziei sub semnătură cetățenilor vizați.

   Decizia Consiliului raional nr. 3/12 din  13 iunie 2014 „Cu privire la transmiterea unor bunuri materiale” – a fost executată prin întocmirea actelor corespunzătoare și luarea la evidență contabilă.

   Decizia Consiliului raional nr. 3/13 din  13 iunie 2014 „Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului raional pentru  trimestrul III, 2014” este în curs de executare.

  Decizia Consiliului raional nr. 3/14 din 13 iunie 2014 „Cu privire la acordul transmiterii unor bunuri materiale” – a fost executată, a fost aprobată transmiterea bunurilor aflate în gestiunea Ministerului Educației (41 seturi de dulapuri școlare pentru clasele I- IV și 130 seturi bănci școlare). 

  Decizia Consiliului raional nr. 3/15 din  13 iunie 2014 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională – este în curs de executare. Pentru reparaţiile capitale a instituţiilor de învăţămînt din componenta  raională s-au alocat şi distribuit 4945,0 mii lei:

1. Liceul Teoretic ,,M. N. Vornicescu” – 200 mii lei, reparaţia sistemului de încălzire (se planifică schimbarea destinaţiei pentru reparaţia cantinei);

   2. Liceul Teoretic ,,Ion Creangă” Micleuşeni – 90 mii lei, reparaţia sistemului de canalizare (în proces de lucru);

   3. Liceul Teoretic Romaneşti – 115 mii lei, reparaţia capitală a acoperişului galeriei, reparația blocului sanitar (în proces de lucru);

   4. Liceul Teoretic ,,Universul” Scoreni – 300 mii lei, construcţia sistemului de canalizare (în proces de lucru);

   5. Liceul Teoretic Sireţi – 230 mii lei, schimbarea uşilor (încep schimbarea a 36 uşi începînd cu 20 august);

   6. Liceul Teoretic ,,Ion Inculeţ” Vorniceni – 250 mii lei, reparaţia capitală a sălii de sporturi şi a vestiarelor (s-a anunţat tender repetat);

   7. Liceul Teoretic ,,Ion Vatamanu” – 800 mii lei, reparaţia capitală a liceului (pe 25 august 2014 va avea loc tenderul);

   8. Liceul Teoretic ,,Mihai Eminescu” – 638 mii lei, reparaţia cantinei şcolare (după 20 august 2014 încep lucrările de reparaţie);

   9.  Liceul Teoretic ,,N. Nekrasov” – 200 mii lei, schimbarea uşilor şi ferestrelor (în proces de lucru);

  10. Liceul Teoretic ,,A. Russo” Cojuşna – 200 mii lei, reparaţia sistemului de încălzire (s-a întocmit proiectul şi s-a efectuat expertizarea lui);

  11.  Liceul Teoretic Zubreşti – 100 mii lei, reparaţia capitală a blocului sanitar (în proces de lucru);

  12.  Gimnaziul ,,M. Viteazul” Străşeni – 290 mii lei, reparaţia acoperişului şi a treptelor de la intrare (în proces de lucru);

  13.  Gimnaziul Găleşti – 50 mii lei, dotarea bazei tehnico – materială (s-a valorificat);

  14.  Gimnaziul Micăuţi – 300 mii lei, reparaţia capitală a sistemului de iluminare (după 20 august 2014 încep lucrările);

  15.  Gimnaziul Pănăşeşti – 200 mii lei, procurarea şi instalarea utilajului de scurgere a apelor de pe acoperişul blocului A (s-a anunţat tender repetat);

  16.  Gimnaziul Recea – 200 mii lei, proiectarea sălilor festive şi de sporturi (s-a valorificat);

  17.  Gimnaziul Roşcani – 150 mii lei, reamenajarea terenului de sporturi (s-a anunţat tender repetat);

  18.  Gimnaziul Voinova – 90 mii lei, schimbarea acoperişului depozitului (în proces de lucru);

  19.  Gimnaziul Tătăreşti – 160 mii lei, reparaţia capitală a blocurilor sanitare şi reparaţia sistemului de canalizare (s-a anunţat tender repetat);

  20. Gimnaziul Drăguşeni – 12 mii lei, conectarea la gaze naturale (în proces de lucru);

  21. Gimnaziul Căpriana – 100 mii lei, construcţia blocului sanitar (pe 25 august 2014 va avea loc tenderul);

  22. Gimnaziul Ţigăneşti – 270 mii lei, reparaţia acoperişului cantinei şi a sălii de sporturi (după 25 august 2014 încep lucrările de reparaţie);

                                                                                                                              

Decizia Consiliului raional nr. 3/16 din  13 iunie   2014 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă” – a fost executată prin alocarea sumelor aprobate către beneficiari.

Decizia Consiliului raional nr. 3/17 din 13 iunie 2014 „Cu privire la rectificarea bugetului raional”  - este în curs de executare. O parte din sumele aprobate au fost alocate iar altă parte urmează să fie alocată la prezentarea actelor justificative.

Decizia Consiliului raional nr. 3/18 din 13 iunie 2014 „Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 1/37 din 25 februarie 2014” a fost executată prin redirecționarea sumei de 200 mii lei alocată primăriei Romanești de la construcția arcului la intrarea în sat la reparația capitală a sediului primăriei.

Decizia Consiliului raional nr. 3/19 din  13 iunie 2014 „Cu privire la vînzarea bunului imobil, prin licitație” – este în curs de executare prin desfășurarea procedurii de licitație.    

Decizia Consiliului raional nr.3/21 din 13 iunie 2014 „Cu privire la darea în locațiune a bunului prin licitație” este în curs de executare prin desfășurarea procedurii de licitație.

Decizia Consiliului raional nr. 3/22 din  13 iunie 2014 „Cu privire la instituirea unor puncte de oprire intermediare pe traseul Negrești- Strășeni” – neexecutată din următoarele motive:

Decizia a fost adoptată pentru satisfacerea doleanțelor locuitorilor satului Negrești, privind aplicarea unui tarif corect calculat conform distanțelor real parcurse de călători. Decizia dată a fost prezentată Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor cu solicitarea de a efectua modificările de rigoare în Permisul de activitate pe rută. Ministerul de resort a remis demersul Agenției Naționale pentru Transport Auto ca a respins solicitarea de a efectua modificări în Permisul de activitate pe ruta sus-numită, motivînd că aceasta este o rută suburbană și din punct de  vedere tehnic nu este posibil de inclus staționări pe teritoriul localităților.

Decizia Consiliului raional nr.3/23 din 13 iunie 2014 „Cu privire la lichidarea Gimnaziului Lupa - Recea ” a fost executată; .

Decizia Consiliului raional nr. 3/24 din 13 iunie 2014 „Cu privire la lichidarea Gimnaziului Greblești” –  a fost executată;

Pentru ambele instituții lichidate s-au  determinat şcolile de circumscripţie pentru contingentul de elevi ; se lucrează asupra proceduri de transportare a elevilor la şcolile de circumscripţie ;  cadrele didactice s-au încadrat în muncă în alte instituţii.

 

 

Rodica Jereghi,

şef al Secţiei administraţie publică               

 

 

                                                                                                                                                     Anexă

                                                                                                                                                      la Nota informativă             

                                                                                                                                   „Cu privire la derularea executării deciziilor

                                                                                                                               Consiliului raional adoptate în trimestrul II, 2014”

 

Numărul Deciziei

Denumirea

În curs de executare

Neexecutat

Cauza neexecutării

Responsabili

de executare

      3/1

Cu privire la acțiunile de pregătire a instituțiilor de învățămînt pentru noul an de studii 2014-2015

în curs de executare

 

 

Petru Voloșciuc,

președinte al raionului

Certan Iulia,

șef al Direcției învățămînt

3/2

Despre derularea executării Deciziei Consiliului raional nr.1/5 din 25 februarie 2014 ”Cu privire la organizarea odihnei elevilor în sezonul estival 2014”

executată

 

 

Certan Iulia,

 șef al Direcției învățămînt

3/3

Cu privire la derularea realizării Programului raional de control și profilaxie a tuberculozei pentru anii 2011- 2015

executată

 

 

          Nicula Sergiu,

vicepreședinte al raionului,

Marola Constantin,

șef al Centrului de Sănătate Publică Strășeni

3/4

Cu privire la derularea executării deciziilor Consiliului raional adoptate în trimestrul I, 2014

executată

 

 

Nina Rusu,

 Secretar al Consiliului

     3/5

Cu privire la aprobarea Calendarului acțiunilor elaborării bugetului raionului pentru anul 2015

în curs de executare

 

 

Petru Voloșciuc,

președinte al raionului

     3/6

Cu privire la solicitarea mijloacelor financiare pentru restituirea valorii bunurilor prin achitarea de compensații persoanelor supuse represiunilor politice

executată

 

 

          Nicula Sergiu,

vicepreședinte al raionului,

Vera Manoli,

 șef al Direcției finanțe

3/7

Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului integrat de servicii sociale pentru anii 2014 - 2017

în curs de executare

 

 

Nicula Sergiu,

vicepreședinte al raionului

Cobzac Cleopatra,

șef al Direcției asistență socială și protecție a familiei

3/8

Cu privire la aprobarea Planului raional de acțiuni privind adaptarea clădirilor pentru asigurarea accesibilității persoanelor cu dizabilități la infrastructura socială

în curs de executare

 

 

Nicula Sergiu,

vicepreședinte al raionului

Sîrbu Nicolae,

șef al Direcției agricultură, dezvoltare economică și a teritoriului

3/9

 Cu privire  la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.5/14 din 29 noiembrie 2013

executată

 

 

Nicula Sergiu,

 vicepreședinte al raionului

3/10

Cu privire la modificarea și completarea unor decizii ale Consiliului raional

executată

 

 

Nicula Sergiu,

 vicepreședinte al raionului

    3/11

Cu privire la privatizarea locuinței

executată

 

 

Petru Voloșciuc,

 președinte al raionului 

3/12

Cu privire la transmiterea unor bunuri materiale

executată

 

 

Petru Voloșciuc,

 președinte al raionului 

3/13

Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului raional Strășeni pentru trimestrul III al anului 2014

executată

 

 

Petru Voloșciuc,

 președinte al raionului 

3/14

Cu privire la acordul transmiterii unor bunuri materiale

executată

 

 

 

Iulia Certan,

 șef al Direcției învățămînt

3/15

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională

     în curs de      executare

 

 

Iulia Certan,

 șef al Direcției învățămînt

3/16

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă

executată

 

 

Vera Manoli,

    șef al Direcției finanțe

Elena Robu,

 contabil-șef Aparatul președintelui raionului

3/17

Cu privire la rectificarea bugetului raional

executată

 

 

Vera Manoli,

    șef al Direcției finanțe

3/18

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.1/37 din 25 februarie 2014

executată

 

 

Vera Manoli,

    șef al Direcției finanțe

3/19

Cu privire la vînzarea bunului imobil, prin licitație

în curs de executare

 

 

Petru Porcescu, vicepreședinte al raionului

     3/21

Cu privire la darea în locațiune a bunului, prin licitație

în curs de executare

 

 

Petru Porcescu, vicepreședinte al raionului

3/22

Cu  privire la instituirea unor puncte de oprire intermediare pe traseul Negrești - Strășeni

neexecutată  

 

 

Petru Porcescu, vicepreședinte al raionului

3/23

Cu privire la lichidarea Gimnaziului Lupa-Recea

executată

 

 

Petru Voloșciuc,

 președinte al raionului

3/24

Cu privire la lichidarea Gimnaziului Greblești

executată

 

 

Petru Voloșciuc,

 președinte al raionului

 

                                                                                                                                                                                                        Proiect

                                                               Decizie nr.   din septembrie 2014

 

Cu privire la încorporarea în serviciul militar în termen şi serviciul civil în toamna anului 2014

         

Întru executarea prevederilor art. 28, 29 al Legii nr. 1245–XV din 18 iulie 2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei, în temeiul prevederilor Legilor nr. 436–XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală cu modificările ulterioare, nr. 156-XVI din 06 iulie 2007 cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă), Hotărîrilor  Guvernului Republicii Moldova nr. 77 din 31 ianuarie 2001 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea administrativ-militară şi efectivul-limită al organelor administrativ-militare, nr. 864 din 17 august 2005 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen şi  cel cu termen redus, Consiliul raional DECIDE:

 

1.  Se aprobă componenţa nominală a Comisiei de recrutare-încorporare şi Comisiei medico-militare, conform anexei nr. 1.

                                                                    

2.  Comisiile nominalizate îşi vor desfăşura activitatea în perioada 15 septembrie 2014– 31 ianuarie 2015.

 

3.  Se aprobă sarcina de încorporare în rîndurile Forţelor Armate în toamna anului 2014 – iarna anului 2015 pentru primăriile din raion, conform anexei nr. 2.

 

4.  Se pune în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi din raion:

-    să asigure prezentarea, în termenul stabilit, la Comisia de recrutare-încorporare, a tinerilor chemaţi la recrutare conform prevederilor Regulamentului cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen şi cel cu termen redus, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 864 din 17 august 2005;

-    în comun cu specialiştii Centrului militar teritorial Străşeni să studieze starea familială a recruţilor, pentru a înregistra persoanele care au dreptul la amînare de la serviciul militar în termen, conform art. 31 al Legii nr. 1245 – XV din 18 iulie 2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei;

-    în comun cu Inspectoratul raional de poliţie Strășeni şi Centrul militar teritorial Străşeni să depisteze cetăţenii cu obligaţiuni militare, care nu s-au prezentat la recrutare, încorporare, concentrare sau mobilizare, să întocmească materialele necesare şi să le prezinte în organele de drept pentru tragerea lor la răspundere.

 

5.  Se pune în sarcina medicului şef al Instituţia Medico-Sanitară Publică „Spitalul raional Străşeni” (Tuchila Al.):

-    să contribuie la organizarea lucrului Comisiei medicale în Spitalul raional de la 15 septembrie 2014 pînă la 31 ianuarie  2015 şi să asigure utilajul medical necesar pentru activitatea Comisiei nominalizate;

-    să asigure examinarea medicală a recruţilor conform prevederilor Regulamentului cu privire la expertiza medico-militară în Forţele Armate ale Republicii Moldova aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 897 din 23 iulie 2003;

-    să rezerveze 20 de loc-paturi în Instituţia Medico-Sanitară Publică „Spitalul raional Străşeni” în scopul examinării suplimentare şi tratării recruţilor în condiţii de staţionar;

-    să desemneze 4 surori medicale care vor asista membrii Comisiei medico-militare.

 

6.  Șeful Inspectoratului  de Poliţie Strășeni (V. Saca):

-    să acorde ajutor Secţiei recrutare-încorporare a Centrului militar teritorial Străşeni la prezentarea recruţilor la Comisia medicală şi la încorporarea lor în serviciul militar în termen conform graficului stabilit;

-    să menţină ordinea publică în zilele de expediere a recruţilor în unităţile militare.

 

7.  Comandantul Centrului Militar Teritorial Străşeni (I. Arnăut):

-    să informeze săptămînal Preşedintele raionului despre rezultatele examinării medicale şi încorporării tinerilor în serviciul militar în termen şi serviciul civil în octombrie 2014 – ianuarie 2015, despre activitatea primăriilor în problemele vizate;

-    în comun cu autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi să elaboreze graficul deplasării în localităţile raionului în scopul examinării stării familiale a recruţilor.

 

8.  Se stabileşte că în caz de eliberare a membrilor comisiilor nominalizate din funcţiile deţinute, atribuţiile lor vor fi executate de persoanele nou-desemnate în aceste funcţii, fără adoptarea unei decizii noi a Consiliului raional.

 

9.  Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina vicepreşedintelui raionului ( S. Nicula ), comandantului Centrului militar teritorial Străşeni (I. Arnăut).

 

Preşedinte al şedinţei                    

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional                                                 Nina RUSU

 

VIZAT:

 

Vicepreședinte al raionului                                      S. Nicula

Centrul Militar Teritorial Strășeni                           I. Arnăut

Serviciul juridic                                                          I. Zabunov

 

                                                                                                                                                                                                             Anexa nr. 1

la Decizia Consiliului raional Străşeni

                                                                                                                              nr.            din        septembrie  2014

 

 

COMPONENŢA NOMINALĂ

A COMISIEI DE RECRUTARE-ÎNCORPORARE

 

 

Preşedintele Comisiei

NICULA Sergiu, vicepreşedinte al raionului Străşeni;

Vicepreşedinţi

 

 

 

Secretar

ARNĂUT Igor, comandant al Centrului Militar Teritorial Străşeni;

PALADI Liliana, specialist principal în Aparatul președintelui raionului, reprezentantul serviciului civil;

 

ŞEVCIUC Elena, specialist principal, Centrul Militar Teritorial Străşeni;                                                                                                                                      

 

Membrii comisiei:

BOSTAN Vitalie, șef securitate publică al Inspectoratului  de Poliţie Strășeni;

Reprezentantul Departamentului Trupelor de Carabinieri;

ADAMCIUC Tatiana,  psiholog.

 

 

Comisia de rezervă:

 

Preşedinte

PORCESCU Petru, vicepreşedinte al raionului Străşeni;

Vicepreşedinte

CHIȘCĂ Sergiu , specialist al Secţiei recrutare-încorporare;

 

Membrii comisiei:

MALIC Viorel,  şef al Sectorului de poliție nr. 1 Strășeni.

 

COMPONENŢA NOMINALĂ A COMISIEI MEDICALE

 

 

 

Comisia de bază                                                                           

Comisia de rezervă

Preşedintele Comisiei

 

Membrii comisiei:

Sandu Mihail

Sandu Mihail

Chirurg       

Roșca Tudor

 Zaharciuc Pavel

Terapeut     

Postica Dorina

 Schimbător Liliana

Neuropatolog

Jardan  Constantin

 Sîrbu  Vera

Oftalmolog

Perelomova  Elena

 Topor  Ina                                         

Psihiatru     

Lazari Valentina

 Ghiţu Elena

Otorinolaringolog

Topor  Iurie

 Topor  Iurie

Dermatolog

Cardiolog

Mura Doina

Ceaglei Olga

 Gîțu Galina

 Ceaglei Olga


 

                                                                                                                                                                                                             Anexa nr. 2

la Decizia Consiliului raional Străşeni

                                                                                                                              nr.            din      septembrie  2014

 

 

Sarcina

de încorporare în rîndurile Forţelor Armate a recruţilor în octombrie 2014 – ianuarie 2015 pentru primăriile din raion

 

Nr.

d/o

Primăria

Trebuie să prezinte la comisia medicală (persoane)

Sarcina de

încorporare (persoane)

1.     

Străşeni

768

12

2.     

Bucovăţ

62

2

3.     

Căpriana

87

2

4.     

Chirianca

38

1

5.     

Codreanca

94

3

6.     

Cojuşna

279

7

7.     

Dolna

34

1

8.     

Găleşti

131

3

9.     

Ghelăuza

52

1

10. 

Grebleşti

35

1

11. 

Lozova

263

6

12. 

Micăuţi

150

4

13. 

Micleuşeni

98

3

14. 

Negreşti

40

1

15. 

Oneşti

29

1

16. 

Pănăşeşti

103

3

17. 

Recea

102

3

18. 

Rădeni

133

3

19. 

Romăneşti

54

1

20. 

Roşcani

48

1

21. 

Scoreni

103

3

22. 

Sireţi

206

5

23. 

Tătăreşti

69

2

24. 

Ţigăneşti

41

1

25. 

Voinova

79

2

26. 

Vorniceni

154

4

27. 

Zubreşti

112

3

 

TOTAL

3364

79

 

 

Notă informativă

la proiectul  de decizie „Cu privire la încorporarea în serviciul militar în termen şi serviciul civil în toamna anului 2014”

 

 

          În temeiul prevederilor Legilor nr.1245-XV din 18 iulie 2002 „Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei”, 156-XVI din 06 iulie 2007 cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă), Hotărîrilor Guvernului Republicii Moldova nr. 77 din 31 ianuarie 2001 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea administrativ-militară şi efectivul-limită a organelor administrativ-militare, nr. 864 din 17 august 2005 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus, precum şi în vederea efectuării conform normelor legale a încorporării tinerilor în toamna anului 2014, întru asigurarea eficienţei procesului de încorporare cu implicarea tuturor organelor responsabile, Centrul militar teritorial Străşeni propune proiectul de decizie Comisiei consultative de specialitate spre avizare şi examinare la şedinţa Consiliului raional.

 

Igor ARNĂUT,

Colonel,

Comandantul Centrului

Militar Teritorial Străşeni

                                                                    

                                                                Proiect

 

DECIZIE nr. ___

din 12 septembrie 2014

 

 

Cu privire la racordarea la

gazoductul de presiune înaltă

a SRL „AGRO MORĂRIŢA”

 

 

     În conformitate cu  Decizia Consiliului raional nr.15/18 din 26 noiembrie 2004 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind racordarea agenţilor economici la reţelele de gaze naturale” cu modificările ulterioare, în baza datelor prezentate de Filiala „Străşeni Gaz” a SRL „Ialoveni Gaz” şi examinînd cererea depusă de agentul economic „AGRO MORĂRIȚA” pentru racordarea la gazoductul de presiune înaltă cu diametrul 110 mm PE Grebleşti-Oneşti-Codreanca, Consiliul raional DECIDE:

                         

                

1.    Se stabileşte mărimea plăţii pentru racordarea la gazoductul de presiune înaltă cu diametrul 110 mm PE Grebleşti-Oneşti-Codreanca a SRL „Agro Morăriţa” în sumă de 14 831 lei.

 

2.    Se desemnează responsabil de controlul încasării sumelor date la bugetul raional şeful Direcţiei finanţe (V. Manoli).

 

3.    Controlul asupra executării  prevederilor prezentei decizii se pune în seama preşedintelui raionului (P. Voloşciuc).

 

Preşedinte al şedinţei,                                                                    ____________

Contrasemnat:                                                               

Secretar al Consiliului raional                                                            Nina Rusu

 

VIZAT:

 

Direcția finanțe                          V. Manoli

Direcția agricultură,

dezvoltare economică

și a teritoriului                             N. Sîrbu

 

 

Notă informativă

               la proiectul de decizie „Cu privire la racordarea la gazoductul de presiune înaltă a SRL „AGRO MORĂRIŢA””

 

      Elaborarea prezentului proiect de decizie este determinat de Decizia Consiliului raional nr.15/18 din 26 noiembrie 2004 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind racordarea agenţilor economici la reţelele de gaze naturale” cu modificările ulterioare, în baza datelor prezentate de Filiala „Străşeni Gaz” a SRL „Ialoveni Gaz” şi examinînd cererea depusă de agentul economic „AGRO MORĂRIȚA” pentru racordarea la gazoductul de presiune înaltă cu diametrul 110 mm PE Grebleşti-Oneşti-Codreanca.

      Mărimea plăţii pentru racordarea la gazoductul de presiune înaltă cu diametrul 110 mm PE Grebleşti-Oneşti-Codreanca a SRL „Agro Morăriţa” va constitui 14 831 lei.

 

Nicolae Sîrbu,

Şef al Direcţiei agricultură,

dezvoltare economică

şi a teritoriului                                                                             

 

 

Proiect
Decizie nr.     din septembrie 2014

Cu privire la modificarea Deciziei

Consiliului raional nr. 3/15 din 13 iunie 2014

 

 

   În conformitate cu prevederile art. 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală cu modificările ulterioare, art. 13 al Legii nr. 317-XV  din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale cu modificările ulterioare, Consiliul raional DECIDE:                                                                                                                                                                                                        

 

1.   Se aprobă unele modificări în  Decizia Consiliului raional nr. 3/15 din 13 iunie 2014 „Cu privire la alocarea  mijloacelor financiare din componenta raională”,  după cum urmează:

În anexa deciziei, la  poziția „Liceul Teoretic „Mitropolit Nestor Vornicescu”, s. Lozova”,  sintagma  „Reparaţia sistemului de încălzire 200,0 mii lei” se substituie cu sintagma „Reparaţia bucătăriei şi sălii de mese 200,0 mii lei”.

2. Se numeşte responsabil pentru executarea prevederilor prezentei decizii şeful Direcţiei   învăţămînt  (I. Certan).

3. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii preşedintele raionului (P. Voloşciuc).


 

Preşedinte al şedinţei,                                                               _________________                                                                                                                  

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                                Nina RUSU


 

VIZAT:

 

Vicepreședintele raionului                                 S. Nicula  

Direcția finanțe                                                  V. Manoli

Direcția învățămînt                                             I. Certan

Serviciul juridic                                                  I. Zabunov    

 

Notă informativă

la proiectul de decizie „Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 3/15 din 13 iunie 2014”

 

   În temeiul demersului administraţiei Liceului teoretic „Mitropolit Nestor Vornicescu” din s. Lozova privind modificarea destinaţiei mijloacelor financiare în sumă de 200,0 mii lei alocate instituţiei pentru reparaţia sistemei de încălzire a instituţiei în reparaţia bucătăriei şi a sălii de mese, se propune modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 3/15 din 13 iunie 2014 prin care a foat alocată suma menţionată, conform proiectului de decizie.

 

Manoli Vera,

Şef al Direcţiei finanţe 

 

PROIECT

DECIZIE  nr.

din            septembrie  2014

 

Cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţămînt
pentru activitate în  anul  de studii 2014 - 2015

 

    În temeiul prevederilor art. 43; 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, Legii învăţămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995, cu modificările ulterioare, Hotărîrii Guvernului nr. 540 din 07 iulie 2014 ,,Cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţămînt pentru anul de studii 2014 - 2015”, în scopul asigurării condiţiilor optime de funcţionare a instituţiilor de învăţămînt în  anul şcolar 2014 - 2015,  Consiliul raional  DECIDE:

 

       1. Se ia act de informaţia prezentată de către dna I. Certan, şef al Direcţiei învăţămînt   referitor la pregătirea instituţiilor de învăţămînt pentru activitate în anul de studii 2014 - 2015.

       2. Se pune în sarcina Direcţiei învăţămînt ( Iu. Certan) în comun cu directorii de instituţii şi  se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi:

-        să întreprindă acţiunile de rigoare  privind valorificarea resurselor financiare distribuite din bugetul de stat, bugetul raional, întru realizarea reparaţiilor capitale pînă la 30 octombrie  2014;

-       să organizeze şi să coordoneze activitatea instituţiilor de învăţămînt privind completarea claselor (grupelor), conform prevederilor art.13 din Legea învăţămîntului nr.547-XIII din 21 iulie 1995, pentru a asigura utilizarea raţională şi eficientă a mijloacelor publice;

-       să întreprindă măsurile de rigoare în scopul şcolarizării tuturor copiilor în vîrstă de 7 – 16 ani; completării fondului de carte al bibliotecilor şcolare; raţionalizării numărului de clase;

-       să  asigure organizarea alimentaţiei gratuite a tuturor elevilor din clasele I - IV din instituţiile de învăţămînt din subordine şi a copiilor din familiile socialmente vulnerabile;

-       să examineze modalităţi de a acorda scutiri, în conformitate cu actele normative în vigoare, la achitarea taxei de închiriere a manualelor pentru copiii  din familiile socialmente vulnerabile;

-       să asigure transportarea elevilor la şcolile de circumscripţie;

-       să creeze condiţii pentru  incluziunea elevilor cu cerinţe educaţionale speciale (instalarea pantelor de acces în instituţii şi asigurarea altor condiţii pentru această categorie de elevi) în instituţiile educaţionale;

-        să asigure asistenţa metodică pentru desfăşurarea eficientă a procesului educaţional in noul an şcolar în conformitate cu actele legislative și normative, avînd ca bază curricula modernizată;

-        să totalizeze concursul ,,Cea mai pregătită instituţie de învăţămînt pentru noul an de studii 2014 - 2015 ” cu  pînă la  01 octombrie 2014 şi să stimuleze în conformitate cu Regulamentul de concurs, instituţiile de învăţămînt învingătoare,  pînă la 5 octombrie 2014;

-       să asigure instituţiile de învăţămînt cu cadre didactice calificate, să monitorizeze   condiţiile de muncă şi trai a tinerilor specialişti repartizaţi în  teritorii şi să  achite   indemnizaţiile şi compensaţiile stabilite de legislaţie;

-       să asigure pregătirea instituţiilor de învăţămînt pentru perioada rece a anului şi pentru funcţionalitate pe parcursul întregului an de studii;

3. Direcţia finanţe (V. Manoli ):

-  să asigure finanţarea lucrărilor de reparaţie, a achiziţionării de combustibil, a consulului de energie electrică, termică, gaze naturale şi apă, în limitele mijloacelor prevăzute în acest scop;

-  să asigure finanţarea în bază de cost standard per elev a instituţiilor de învăţămînt aflate la întreţinere din bugetul raional.

    4. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii vicepreşedintele raionului (S. Nicula).

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                            _______________

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                               Nina  RUSU

 

        

  VIZAT:

            Vicepreședintele raionului                          S. Nicula

            Direcția învățămînt                                      I. Certan

            Direcția finanțe                                            V.Manoli

            Serviciul juridic                                            I. Zabunov

 

                                                        Notă informativă

la proiectul de decizie ”Cu privire  pregătirea instituţiilor de învăţămînt pentru activitate în anul  de studii 2014 – 2015”

                   

    În scopul  bunei asigurări a începutului anului  şcolar 2014 - 2015 şi în conformitate  cu cerinţele sanitaro - igienice privind  crearea  condiţiilor optime pentru desfăşurarea calitativă a procesului educaţional, Direcţia învăţămînt, administraţiile publice locale, conducătorii instituţiilor de învăţămînt au întreprins acţiuni concrete întru executarea Deciziei Consiliului raional nr. 3/1 din 13 iunie 2014 ,,Cu privire la acţiunile de pregătire a instituţiilor pentru noul an de studii 2014 - 2015”.

    Prin Dispoziţia nr. 93 din 11  august  2014  a Preşedintelui raionului au fost constituite grupuri de lucru care,  în perioada 14 - 15  august curent,   au  evaluat în teren  gradul de pregătire a instituţiilor de învăţămînt din raion pentru noul an de studii şi nivelul lor  de pregătire către sezonul rece al anului.     

    Monitorizarea derulării acţiunilor de pregătire a instituţiilor de învăţămînt  a fost efectuată în baza fişei de evaluare elaborată de Direcţia învăţămînt în conformitate cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 21 din  29.12.2005 cu privire la aprobarea şi implementarea Regulilor şi normativelor sanitaro - epidemiologice de stat ,,Igiena instituţiilor de învăţămînt primar, gimnazial şi liceal", Legii  nr. 424 - XV din 16 decembrie 2004 privind revizuirea şi optimizarea cadrului normativ de reglementare a activităţii  de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 1-4, art. 16) aprobat de Medicul şef sanitar de stat al Republicii Moldova, urmărind  aspectele:

-         reparaţii capitale şi curente a blocurilor de studii (acoperişuri, cabinete şcolare, coridoare, săli de sport, ateliere, laboratoare, săli de festivităţi);

-         reparaţia blocurilor alimentare;

-         funcţionalitatea cazangeriilor şi a sistemelor de încălzire;  

-         asigurarea cu apă, funcţionalitatea sistemelor de canalizare;

-         existenţa blocurilor sanitare interne;

-         aspectele organizaţional - pedagogice (asigurarea cu manuale, cu cadre, documentaţia instituţiei, transportarea copiilor la şcolile de circumscripţie).

-         conlucrarea administraţiilor instituţiilor cu APL, comunitatea, părinţii.

      S-a constatat că instituţiile de învăţămînt din subordine au finisat lucrările de reparaţie curentă, reieşind din sursele financiare disponibile  prevăzute în acest scop.

      Reparaţia curentă a coridoarelor, antreurilor, spaţiilor pentru recreaţii, cabinetelor de studii şi a sălilor de clasă, sălilor de grupă, dormitoarelor, terenurilor de joacă pentru copii  s-au efectuat din sursele  alocate din bugetul instituţiei, bugetul APL şi cu contribuţia părinţilor în toate instituţiile şcolare şi preşcolare.

      În scopul îmbunătăţirii condiţiilor sanitaro-igienice, instituţiile de învăţămînt s-au  implicat şi au atras surse financiare din diferite proiecte. S-a construit un bloc sanitar intern ca anexă în Liceul Teoretic Sireţi cu Fundaţia franceză ,,Veolia envirannement”şi operatorul de telefonie mobilă Orange ", s-au reparat 5 blocuri sanitare în grădiniţa de copii Tătăreşti cu aportul APL. La construcţia şi reparaţia blocurilor sanitare interne se lucrează şi în instituţiile: Gimnaziul Tătăreşti, Gimnaziul Ţigăneşti, Gimnaziul Căpriana, Liceul Teoretic Romaneşti, Liceul Teoretic Zubreşti.        

      Din 32 instituţii şcolare 22 dispun de blocuri sanitare interne, gimnaziile: Bucovăţ, Roşcani, ,,M. Viteazul”, Voinova, Cojuşna, Căpriana, Codreanca, Micăuţi, Rădeni, Recea şi liceele teoretice: Zubreşti, Romaneşti, ,,Universul” Scoreni, ,,M. Eminescu”, ,,N. Nekrasov”, ,,A. Russo” Cojuşna, ,,M. N. Vornicescu” Lozova, Sireţi, ,,Ion Vatamanu”, ,,Ion Inculeţ” Vorniceni, Şcoala tip - internat, Şcoala internat pentru copii cu deficiențe mintale şi în 10 instituţii se caută  posibilităţi de construcţie şi amenajare a blocurilor sanitare interne.

      Din bugetul de stat pentru reparaţii capitale şi asigurare materială a instituţiilor s-au alocat şi distribuit 420,0 mii lei (gimnazii/ licee); 3 080,0 mii lei (grădiniţe).

      Au fost pregătite spaţiile educaţionale în grădiniţele de copii din satele Chirianca (370 mii lei pentru reparaţia sistemului de încălzire), Rădeni (300 mii lei pentru reparaţia capitală a acoperişului), Micăuţi  (150 mii lei pentru pavarea teritoriului), Zubreşti (100 mii lei pentru schimbarea a 20 geamuri şi 3 uşi), Voinova – (70 mii lei pentru reparaţia depozitului şi WC din exterior), Căpriana – (300 mii lei pentru reconstrucţia unui bloc), Scoreni – (250 mii lei pentru amenajarea teritoriului); Lozova – (300 mii lei pentru extinderea grădiniţei), Ţigăneşti – 370 mii lei,  Zamcioji – 150 mii lei, Gornoe – 400 mii lei, Gimnaziul Micăuţi – 120 mii lei pentru reparaţia sălii de sport, Gimnaziul Voinova – 300 mii lei.

       Prin Programul de finanţare din România prin FISM,  pentru 27 grădiniţe sînt alocate 13 mln 179 mii lei privind modernizarea acestora.

     Pentru efectuarea reparaţiilor curente s-au alocat şi valorificat: 464 458 mii lei (gimnazii şi   licee); 728 500 mii lei (grădiniţe) din bugetul  instituţiilor de învăţămînt.
     Din componenta raională pentru reparaţiile capitale a instituţiilor de învăţămînt s-au alocat şi distribuit 4945,0 mii lei:

1.     Liceul Teoretic ,,M. N. Vornicescu” – 200 mii lei, reparaţia sistemului de încălzire (se planifică schimbarea destinaţiei pentru reparaţia cantinei);

2.     Liceul Teoretic ,,Ion Creangă” Micleuşeni – 90 mii lei, reparaţia sistemului de canalizare (în proces de lucru);

3.     Liceul Teoretic Romaneşti – 115 mii lei, reparaţia capitală a acoperişului galeriei, reparația blocului sanitar (în proces de lucru, 100% utilaj procurat);

4.     Liceul Teoretic ,,Universul” Scoreni – 300 mii lei, construcţia sistemului de canalizare (în proces de lucru);

5.     Liceul Teoretic Sireţi – 230 mii lei, schimbarea uşilor (spre finisarea lucrărilor);

6.     Liceul Teoretic ,,I. Inculeţ” Vorniceni – 250 mii lei, reparaţia capitală a sălii de sporturi şi a vestiarelor (procedură de achiziţii repetat);

7.     Liceul Teoretic ,,Ion Vatamanu” – 800 mii lei, reparaţia capitală a liceului (procedură de achiziţii a lucrărilor);

8.     Liceul Teoretic ,,Mihai Eminescu” – 638 mii lei, reparaţia cantinei şcolare (procedură de contractare a lucrărilor);

9.     Liceul Teoretic ,,N. Nekrasov” – 200 mii lei, schimbarea uşilor şi ferestrelor (în proces de lucru);

10.  Liceul Teoretic ,,A. Russo” Cojuşna – 200 mii lei, reparaţia sistemului de încălzire (în proces de achiziţionare a lucrărilor);

11.  Liceul Teoretic Zubreşti – 100 mii lei, reparaţia capitală a blocului sanitar  

      (în proces de contractare);

12.  Gimnaziul ,,M. Viteazul” Străşeni – 290 mii lei, reparaţia acoperişului şi a treptelor de la intrare (procesul de lucru e spre finisare);

13.  Gimnaziul Găleşti – 50 mii lei, dotarea bazei tehnico – materială (s-a valorificat 100 %);

14.  Gimnaziul Micăuţi – 300 mii lei, reparaţia capitală a sistemului de iluminare (în proces de achiziţii a lucrărilor);

15.  Gimnaziul Pănăşeşti – 200 mii lei, procurarea şi instalarea utilajului de scurgere a apelor de pe acoperişul blocului A (în proces de contractare a lucrărilor);

16.  Gimnaziul Recea – 200 mii lei, proiectarea sălilor festive şi de sporturi (în proces de lucru);

17.  Gimnaziul Roşcani – 150 mii lei, reamenajarea terenului de sporturi (procedură de achiziţii repetat);

18.  Gimnaziul Voinova – 90 mii lei, schimbarea acoperişului depozitului (în proces de lucru);

19.  Gimnaziul Tătăreşti – 160 mii lei, reparaţia capitală a blocurilor sanitare şi reparaţia sistemului de canalizare (procedură de achiziţii repetat);

20.  Gimnaziul Drăguşeni – 12 mii lei, conectarea la gaze naturale (proces de lucru spre finisare);

21.  Gimnaziul Căpriana – 100 mii lei, construcţia blocului sanitar (procedură de achiziţii repetat);

22.  Gimnaziul Ţigăneşti – 270 mii lei, reparaţia acoperişului cantinei şi a sălii de sporturi (procedură de achiziţii repetat);

 

    S-au reparat şi s-au renovat sistemele de iluminare în următoarele instituţii de învăţămînt: Grădiniţa de copii Roşcani, Grădiniţa de copii Ciobanca, Grădiniţa de copii Lupa-Recea, Grădiniţa de copii Scoreni, Grădiniţa de copii Rădeni, Gimnaziul Găleşti – sala de sport, sala de festivităţi şi parţial pe coridoare; Gimnaziul Pănăşeşti – în 3 săli de clasă; Gimnaziul Rădeni – holul la intrare şi cantina; Gimnaziul Tătăreşti – întreg sistemul de iluminare, Gimnaziul Micăuţi – planifică renovarea întregului sistem de iluminare.

    Întru asigurarea unui proces educaţional de calitate s-au întreprins măsuri de îmbunătăţire a bazei tehnico-materiale în instituţii. S-a procurat mobilier în Grădiniţa de copii nr.4 Străşeni – paturi, în gimnaziile: Codreanca – 4 seturi de mobilă (mese şi scaune),  Recea – mobilier pentru bucătărie (10 mese şi 20 scaune), Pănăşeşti – 2 seturi mobilier pentru cl.V, Dolna – scaune pentru sala de festivităţi, Căpriana – 2 seturi de mobilă, Micăuţi - scaune; în liceele teoretice: ,,Ion Creangă” Micleuşeni – 2 seturi de dulapuri, Romaneşti – 5 seturi de mobilă în 5 clase.  A fost procurată tehnică de calcul în gimnaziile: Oneşti, Voinova, Recea, Pănăşeşti, Roşcani, Liceul Teoretic  ,,Ion Creangă” Micleuşeni, ,,N. Nekrasov” Străşeni, din bugetul instituţiei.

      Lucrările de reparaţie şi profilaxie a cazangeriilor s-a efectuat în toate instituţiile. Sistemele  de încălzire sunt funcţionale. Probleme de scurgeri a apei sub pămînt s-au depistat în Liceul Teoretic ,,M. N. Vornicescu” Lozova”. Operatorii la gaze din instituţii vor fi atestaţi la începutul lunii septembrie.

      Toate  instituţiile  sunt aprovizionate cu apă tehnică şi potabilă.

26 instituţii dispun  de sisteme de apeduct; 6 instituţii au construite fîntîni proprii, 22 instituţii dispun de sisteme de canalizare, 8  instituţii au bazine de acumulare şi în două instituţii funcţionează staţii de epurare: Gimnaziul Bucovăţ şi Gimnaziul Recea.

   În Gimnaziul  Micăuţi, Pănăşeşti, Liceul Teoretic ,,Ion Creangă” Micleuşeni, Liceul Teoretic ,,A. Russo” Cojuşna, s-a schimbat linoleumul prin sălile de clasă. Au fost schimbate uşi şi geamuri în instituţiile: Gimnaziul Găleşti (geamurile et. I şi II), Gimnaziul Tătăreşti (5 uşi), Gimnaziul Recea (27 uşi), Gimnaziul Rădeni (5 uşi şi 2 geamuri), Liceul Teoretic Sireţi (36 uşi et. I şi II), Liceul Teoretic ,,I. Inculeţ” Vorniceni (3 uşi 15 geamuri), Liceul teoretic ,,N. Nekrasov”, Liceul Teoretic ,,A. Russo” Cojuşna (38 uşi).

     În anul de studii 2014-2015 se planifică  alimentarea gratuită a elevilor claselor primare din toate instituţiile de învăţămînt, (Gimnaziul Pănăşeşti, Liceul Teoretic  "I. Creangă" Micleuşeni) vor propune elevilor hrană la pachet. Se vor examina posibilităţile  cuprinderii cu hrana caldă a copiilor din familiile  social vulnerabile şi a copiilor care fac studiile în şcolile de circumscripţie.    

     Instituţiile de învăţămînt sunt asigurate 100% cu manuale  prin sistemul de închiriere.  Asigurarea cu materiale didactice se efectuează din bugetele instituţiilor, donaţii de la diverse organizaţii şi edituri, sponsorizări.

     În toate instituţiile de învăţămînt s-au efectuat lucrări de salubrizare şi amenajare a teritoriului. Instituţiile  sînt asigurate cu substanţe dezinfectante, detergenţi şi inventar conform cerinţelor sanitaro-igienice. 75 % din  instituţii sînt asigurate antiincendiar cu extinctoare şi panourile corespunzătoare, în toate instituţiile sunt afişate planurile de evacuare în cazuri excepţionale.

  În toate instituţiile de învăţămînt procesul educaţional este asigurat cu cadre didactice calificate.  În noul an şcolar colectivele didactice au fost completate cu 11 tineri specialişti .Toate cadrele didactice din raion au fost întrunite în activităţi metodice de informare - formare privind cerinţele faţă de desfăşurarea procesului educaţional disciplinar  pentru anul 2014-2015.

    În scopul asigurării condiţiilor de acces la o educaţie de calitate a copiilor, în instituţiile preuniversitare din raion au fost deschise 18 Centre de resurse pentru educaţie incluzivă de serviciile cărora beneficiază circa 185 copii cu cerinţe educaţionale speciale.

 

Iulia Certan,

Şef al  Direcţiei învăţămînt                     
                   

                                                                                                                   

Proiect

Decizie nr.   din septembrie 2014

 

 

Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului

raional Străşeni pentru trimestrul  IV al anului 2014

 

 

     În temeiul art. 43, 46 ale  Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare,  Consiliul raional DECIDE:

 

1.    Se aprobă Programul de activitate a Consiliului raional Străşeni pentru trimestrul IV al anului 2014 (se anexează).

 

2.     Preşedintele raionului, vicepreşedinţii raionului, şefii direcţiilor, secţiilor subordonate Consiliului raional să întreprindă acţiunile necesare pentru executarea integrală şi în termene a Programului nominalizat.

 

 3.    Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina secretarului Consiliului raional (N. Rusu).

 

Preşedinte al şedinţei,                                                                                                          

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional                                            Nina RUSU

 

 

 

VIZAT::

   

    S. Nicula

    P. Porcescu

   V. Manoli

    I. Certan

    N. Sîrbu

    C. Cobzac

                  

                                                                                           Anexă

                                                  la Decizia Consiliului raional Străşeni

                                                                                                      nr     din       septembrie   2014                                                                                                

 

Programul

de activitate a Consiliului raional Străşeni

pentru trimestrul IV al anului 2014

 

Activităţi preconizate

Data desfăşurării activităţilor

Responsabil de elaborarea şi prezentarea proiectului și materialelor anexate

Data prezentării

proiectului

Raportor

 

 

 

I.   Şedinţa ordinară a  Consiliului raional

 

 

 

 

 PROIECTE DE DECIZII

 

1. Cu privire la executarea bugetului raional pe 9 luni anul  2014

 

2. Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2015

 

3.Cu privire la starea și acțiunile de ameliorare a situației sanitaro-epidemiologice în raion

 

 

 

 

4.Cu privire la calitatea prestării serviciilor medicale populației raionului

 

 

 

5. Cu privire la  asigurarea şcolarizării  și alimentației  copiilor în instituțiile de învățămînt din raion

 

6. Cu privire la derularea executării deciziilor Consiliului raional adoptate în trimestrul III, 2014 

 

 

 

II. Activitatea comisiilor consultative de specialitate

 

 

1. Examinarea tuturor proiectelor de decizii incluse în ordinea de zi ce ţin de domeniul comisiei respective şi avizarea acestora.

 

 

 

2. Participarea la elaborarea proiectelor de decizii.

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Participarea consilierilor  la acţiunile cultural-educative şi festivităţi

 

1. Ziua Mondială a oamenilor în etate

 

 

2. Ziua lucrătorului din învăţămînt

 

 

 

3. Ziua lucrătorului din agricultură şi industria

prelucrătoare

 

 

 

 

 

 

 

 

trimestrul IV

 

noiembrie 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cel tîrziu cu 2 zile înainte de şedinţa  ordinară a Consiliului raional

 

Cel tîrziu cu 12 zile înainte de şedinţa  ordinară a Consiliului raional

 

 

 

 

 

 

 

1 octombrie

 

 

 

5 octombrie

 

 

 

 

A patra duminică a lunii noiembrie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia  finanţe

 

 

 

Direcţia  finanţe

 

 

 

Direcția agricultură, dezvoltare economică și a teritoriului

Centrul de Sănătate Publică Strășeni

Inspecția Ecologică Strășeni

 

IMSP:

Spitalul raional Strășeni

Centrele de sănătate

autonome

 

Direcția învățămînt

 

 

 

 

Secţia administraţie publică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membrii comisiilor consultative de specialitate

 

 

 

 

 

Consilierii raionali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 noiembrie

 

 

01 noiembrie

 

 

10 noiembrie

 

 

 

 

 

 

10

noiembrie

 

 

 

 

10

noiembrie

 

 

 

10

noiembrie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vera MANOLI, șef al Direcţiei  finanţe

 

Vera MANOLI, șef al Direcţiei  finanţe

 

Petru PORCESCU, vicepreședinte al raionului

 

 

 

 

Sergiu NICULA, vicepreședinte al raionului

 

 

Iulia CERTAN,

şef al Direcţiei

învăţămînt

 

 

Petru VOLOȘCIUC,

președinte al raionului

 

 

 

 

 

 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate

Secretarii comisiilor consultative de specialitate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiect
Decizie nr.   din   septembrie 2014

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Cu privire la  rezultatele auditului conformităţii cu elemente

de performanţă “Există probleme majore în implementarea

mecanismului de restituire a bunurilor şi achitare a compensaţiilor

persoanelor supuse represiunilor politice, care necesită soluţionare stringentă”


 

     În conformitate cu prevederile art. 43, 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, Legii nr.1225-XII din 8 decembrie 1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice, Hotărîrii Guvernului nr.627 din 5 iunie 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea valorii bunurilor prin achitarea de compensaţii persoanelor supuse represiunilor politice, precum şi achitarea compensaţiei în cazul decesului ca urmare a represiunilor politice, Hotărîrea Curţii de Conturi  cu privire la Raportul auditului conformităţii cu elemente de performanţă “Există probleme majore în implementarea mecanismului de restituire a bunurilor şi achitare a compensaţiilor persoanelor supuse represiunilor politice, care necesită soluţionare stringentă” nr.23 din 16 mai 2014, Consiliul raional DECIDE:

 

1. Se  ia act de rezultatele auditului conformităţii cu elemente de performanţă “Există probleme majore în implementarea mecanismului de restituire a bunurilor şi achitare a compensaţiilor persoanelor supuse represiunilor politice, care necesită soluţionare stringentă”.

 

2. Se pune în sarcina Comisiei speciale de examinare a cererilor de restituire a bunurilor sau de recuperare a valorii acestora victimelor reabilitate ale represiunilor politice, întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor constatate, precum şi pentru implementarea recomandărilor auditului.

  

3. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina preşedintelui raionului (P. Voloşciuc).

 

Preşedinte al şedinţei,                                                                _____________                                                                                                     

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional                                                    Nina RUSU

 

VIZAT:

 

Vicepreşedinte al raionului                    S. Nicula

Serviciul juridic                                         Iu. Zabunov

 

NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul deciziei

Cu privire la  rezultatele auditului conformităţii cu elemente de performanţă “Există probleme majore în implementarea mecanismului de restituire a bunurilor şi achitare a compensaţiilor persoanelor supuse represiunilor politice, care necesită soluţionare stringentă”

 

    În luna aprilie curent, de către Curtea de Conturi a fost efectuat auditul activităţii Comisiei speciale de examinare a cererilor de restituire a bunurilor sau de recuperare a valorii acestora victimelor reabilitate ale represiunilor politice. Ca rezultat au fost formulate recomandări incluse în Hotărîrea Curţii de Conturi nr.23 din 16 mai 2014  cu privire la Raportul auditului.

    În acest context, în sarcina Comisiei speciale s-a pus:

- lichidarea deficienţelor constatate precum şi implementarea recomandărilor auditului;    

- elaborarea unui regulament al Comisiei speciale, proiectul căruia se propune spre adoptare la şedinţa Consiliului raional.

Autorităţii administraţiei publice locale de nivelul II, se recomandă:

-  examinarea în cadrul şedinţei Consiliului a rezultatelor auditului în vederea fortificării capacităţilor comisiilor speciale şi evaluării vulnerabilităţilor care diminuează eficienţa gestionării fondurilor alocate pentru repunerea în drepturi a persoanelor reabilitate;

- întreprinderea măsurilor de intensificare a controlului managerial asupra implementării corespunzătoare a mecanismului de acordare a compensaţiilor victimelor represiunilor politice.

    Proiectul deciziei se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare şi Consiliului raional pentru examinare şi aprobare în şedinţă.

 Iulia Zabunov,

şef al Serviciului juridic 


 

Extras din Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 23  din  16 mai 2014

(M.O din 06.06.2014)

 

cu privire la Raportul auditului conformităţii cu elemente de performanţă “Există

probleme majore în implementarea mecanismului de restituire a bunurilor şi

achitare a compensaţiilor persoanelor supuse represiunilor politice,

care necesită soluţionare stringentă”

 

 ♦ Neargumentarea calculelor la determinarea valorii averii persoanelor represate, precum şi admiterea erorilor în calcul de către Comisiile speciale din mun.Chişinău şi din raioanele Străşeni şi Briceni au avut ca efect utilizarea ineficientă a mijloacelor bugetare în sumă de 0,6 mil.lei;

 

În unele cazuri, actorii implicaţi în procesul decizional privind evaluarea, calcularea şi achitarea compensaţiilor aferente terenurilor au aplicat “propria lege”. Astfel, nerespectînd exigenţele legale, Comisiile speciale din raioanele Donduşeni, Străşeni şi Rîşcani au stabilit şi acceptat compensaţii pentru restituirea terenurilor semănate cu culturi pentru 36 de beneficiari, fapt ce a atras după sine majorarea neîntemeiată a cheltuielilor pentru restituirea compensaţiilor în sumă totală de 1,8 mil.lei. Se atestă şi cazuri de tratare diferită a problemei în cauză de către Comisiile speciale din mun.Chişinău şi din r-nul Străşeni şi întreprinderile de evaluare. Auditul a constatat că, deşi opiniile comisiilor menţionate, în unele cazuri, corespundeau exigenţelor legale, acestea au cedat în faţa rezultatelor prezentate de întreprinderile de evaluare, ale căror rapoarte prevedeau şi estimările pentru terenuri. Aşadar, problema privind restituirea terenurilor a condiţionat achitarea nelegală a compensaţiilor şi utilizarea ineficientă a mijloacelor bugetare în sumă de 2,4 mil.lei.

 

 ♦ Auditul a relevat că unii membri din cadrul comisiilor speciale au susţinut, contrar prevederilor legale, interesele beneficiarilor în instanţele de judecată. Un exemplu elocvent în acest sens este cazul constatat în r-nul Străşeni, cînd un membru al comisiei speciale, profitînd de cunoaşterea vulnerabilităţilor mecanismului de soluţionare a problemelor şi impedimentelor ce apar la stabilirea compensaţiilor, a susţinut în 8 cazuri cererile de constatare a bunurilor în instanţele de judecată.

 

 - Comisia specială din r-nul Străşeni, analogic, fără a analiza adecvat documentele prezentate de solicitanţi, a adoptat decizii în 17 cazuri de achitare a valorii compensaţiilor costurilor terenurilor în sumă de 2,3 mil.lei. Se relevă că, ulterior, în urma unui control realizat de către Inspecţia Financiară, neregulile respective au fost depistate. Ca urmare a rectificărilor necorespunzătoare din partea comisiei speciale, n-au fost recuperate de la beneficiari compensaţiile achitate neîntemeiat în 7 cazuri în sumă de 109,6 mii lei.

 

 - Pe lîngă aceasta, în pofida faptului că cadrul legal nu reglementează chestiunea privind restituirea cheltuielilor pentru suprafaţa terenurilor semănate cu culturi agricole şi că nici arhivele nu prezintă astfel de date, auditul a constatat că 3 comisii speciale au luat în calcul informaţiile declarate de martori şi au stabilit compensaţii neîntemeiate în 36 de cazuri (15,8%), în sumă totală de 1,8 mil.lei, dintre care:

• în 33 de cazuri – Comisia specială din r-nul Rîşcani, valoarea compensaţiei constituind 1,3 mil.lei;

• în 2 cazuri – Comisia specială din r-nul Străşeni – respectiv, 0,05 mil.lei;

• într-un caz – Comisia specială din r-nul Donduşeni0,4 mil.lei.

 

Determinarea valorii averii în baza mărturiilor care nu sînt depuse în corespundere cu normele legale s-a atestat şi în cadrul r-nului Străşeni.

 

Comisia specială din r-nul Străşeni în 5 cazuri (17,2%) a determinat valoarea averii în baza mărturiilor care n-au fost depuse cu respectarea normelor legale, fapt ce a condiţionat plata neregulamentară a compensaţiilor în valoare totală de 1,9 mil.lei.

Exemplificarea unor situaţii constatate:
Un beneficiar din s.Cojuşna, conform documentelor din arhivă, deţinea în proprietate un imobil cu o odaie, iar potrivit declaraţiilor depuse cu nerespectarea normelor legale de către 2 martori la primărie, s-a constatat că acesta a avut casă, beci, şură, fîntînă, gard. Cu toate acestea, la cerinţele beneficiarului, evaluatorul privat a executat evaluarea imobilului în baza extrasului nr.32 din 04.06.2007 din Registrul de evidenţă a gospodăriilor populaţiei, adică a evaluat bunurile imobile care aparţineau la moment beneficiarului: casă de locuit, cu anexe, verandă, magazie, beci, gard de scîndură, gard de plasă metalică, fiind determinată valoarea averii în sumă de 630,9 mii lei, pe care comisia specială a acceptat-o spre plată.

 


De asemenea, auditul a relevat că, în 21 (9,1%) din cele 230 de cazuri analizate, evaluatorii n-au prezentat, iar comisiile speciale n-au solicitat rapoarte de evaluare a bunurilor imobile, fiind prezentate doar informaţii sau certificate despre valoarea bunurilor imobile evaluate, în baza cărora, contrar normelor legale, au fost acceptate compensaţii în sumă totală de 3,6 mil.lei, dintre care:

- în 8 cazuri (1,0 mil.lei) în r-nul Donduşeni, de către OCT;

- în 3 cazuri (0,1 mil.lei ) – în r-nul Briceni, de către Camera de Comerţ şi Industrie;

- în 9 cazuri (2,4 mil.lei) în r-nul Străşeni, de către un evaluator privat;

- într-un caz (0,1mil.lei) în mun.Chişinău, de către acelaşi evaluator privat.


1.5. S-au achitat neregulamentar compensaţii în urma admiterii unor erori de calcul

Auditorii, în rezultatul examinării documentelor de evaluare a bunurilor imobile, au relevat că, în unele cazuri, au fost admise erori de calcul atît de către evaluatori, cît şi de membrii comisiei speciale, ca urmare fiind achitate neregulamentar compensaţii în sumă de 634,3 mii lei. Astfel,

în mun.Chişinău, în 5 cazuri, s-au majorat neîntemeiat compensaţiile cu 561,4 mii lei, dintre care: în 2 cazuri – cu 429,8 mii lei, în urma majorării volumelor construcţiilor şi determinării eronate a preţurilor la imobile de către evaluatori, şi în 3 cazuri – cu 131,8 mii lei, în urma admiterii erorilor de calcul de către comisia specială;

în r-nul Briceni, în 5 cazuri – majorarea neargumentată cu 56,9 mii lei a sumei compensaţiilor aprobate eronat;

în r-nul Străşeni, în 2 cazuri – majorarea sumei compensaţiilor cu 16,0 mii lei, urmare includerii nejustificate a unor bunuri în valoarea averii.


 Contrar acestor prevederi, Comisia specială din r-nul Străşeni, în 8 cazuri (27,6%), şi-a atribuit funcţii improprii, susţinînd interesele beneficiarilor în instanţele de judecată în detrimentul atribuţiilor sale directe.

În acest sens, exemplificăm un caz relevant:

 

Comisia specială din r-nul Străşeni a apărat interesele unor beneficiari în instanţele judecătoreşti

Un beneficiar din s.Lozova, r-nul Străşeni, la 04.04.2008, s-a adresat în instanţa de judecată referitor la constatarea faptului posesiunii, folosinţei şi dispunerii de bunuri cu drept de proprietate, precum şi scoaterii lor din posesie. Deoarece în arhivă nu s-au păstrat documente privind averea confiscată, instanţa admite mărturiile depuse de o persoană, prin care s-a constatat că la deportarea familiei a rămas următoarea avere:

1. casă de locuit;

2. beci;

3. şură;

4. fîntîna din ogradă;

5. teren aferent cu suprafaţa –0,421 ha, inclusiv 0,3 ha – grădini şi 0,12 ha – livadă;

6. sîsîiac pentru păstrarea porumbului;

7. 7 ha de teren agricol;

8. 3 ha de viţă de vie;

9. moară de vînt;

10. maşină de tăiat paie;

11. maşină de bătut porumb;

12. maşină de stropit manuală;

13. car;

14. 2 boi;

15. plug;

16. boroană;

17. 20 de oi;

18. vacă cu viţel;

19. 20 de găini;

20. 3 covoare;

21. mobilă;

22. veselă, zestrea petiţionarei;

23. 20 stupi de albine;

24. un porc cu greutatea de 120 kg;

25. 3 butoaie a cîte 500 l cu vin de casă;

26. 100 kg de porumb;

27. 700 kg de grîu;

28. 500 kg de seminţe de floarea soarelui;

29. 10 kg de fasole;

30. 10 kg de bob;

31. 15 kg de boabe de mazăre;

32. 200 kg de făină de grîu;

33. 300 kg de făină de porumb;

34. 10 m3 de lemne tari de foc;

35. teasc din lemn;

36. zdrobitoare de poamă.

 

 

Se atestă că reprezentantul Consiliului raional Străşeni – membrul comisiei speciale, în cadrul şedinţei în instanţa de judecată, nu contestă faptul că instanţa include şi bunuri care nu se restituie (terenuri, livezi, vii) sau alte bunuri care sînt indicate de martor în cantităţi exagerate, dar susţine integral cererea petiţionarului, deoarece, cum este indicat în hotărîrea instanţei,s-a convins de faptul că la locul de trai a rămas averea menţionată”.

 

 1.9. Nu s-a respectat procedura de eşalonare a plăţilor

Regulamentul privind achitarea compensaţiilor prevede că, dacă valoarea bunurilor nu depăşeşte 200,0 mii lei, plata compensaţiei poate fi eşalonată pe o perioadă de pînă la 3 ani. Compensaţia se plăteşte persoanelor supuse represiunilor politice în rate anuale proporţionale, pe parcursul a 3 ani, a cîte 33,3% anual.

Totodată, dacă valoarea bunurilor depăşeşte suma de 200,0 mii lei, plata compensaţiei poate fi eşalonată pe o perioadă de pînă la 5 ani. Compensaţia se plăteşte persoanelor supuse represiunilor politice în rate anuale proporţionale, pe parcursul a 5 ani, a cîte 20% anual.

Misiunea de audit a constatat că comisiile speciale în 11 cazuri (39,0%) n-au respectat procedura stabilită, şi anume:

9 cazuri (31,0%)în r-nul Străşeni;

2 cazuri (8,0%)în r-nul Donduşeni.

 

 ♦ lipsa în cadrul normativ specific domeniului a unor prevederi concrete privind evidenţa cererilor depuse, întocmirea dosarelor pentru solicitanţii de compensaţii, întocmirea listelor persoanelor cărora li se stabilesc compensaţii, modul de raportare către organul executiv şi MF, acestea nefiind determinate nici de comisiile speciale supuse auditării. În consecinţă, în cadrul comisiilor speciale n-au fost implementate instrumente funcţionale pentru recepţionarea, analiza şi evaluarea documentelor depuse de solicitanţi, fapt ce a condiţionat următoarele situaţii:

• neînregistrarea cererilor solicitanţilor în cadrul Comisiilor speciale din r-nul Străşeni şi r-nul Donduşeni, ceea ce face imposibilă determinarea respectării termenelor de examinare a acestora;

 

În acest sens, Comisia specială din r-nul Străşeni a remis spre reexaminare Î.S. “Cadastru” 3 rapoarte de evaluare a imobilelor executate anterior de OCT Străşeni, după care valoarea acestora s-a diminuat de 2-3 ori faţă de suma evaluată iniţial. Drept rezultat, în cazul unui beneficiar, deşi OCT i-a determinat valoarea imobilului în sumă de 948,3 mii lei, după reevaluarea efectuată de către Î.S. “Cadastru”, costul acesteia a constituit 357,7 mii lei, sau cu 590,6 mii lei mai puţin.


     

                                                                                                                       Proiect

 

DECIZIE nr.

din         septembrie    2014

 

Cu privire la transmiterea unor bunurilor materiale

 

    În temeiul art.77 al  Legii 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, cu modificările ulterioare, art. 8 al Legii nr. 523-XV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare, art.14 al Legii nr. 121-XVI din 04 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, cu acordul Consiliului orășenesc  Străşeni ( Decizia nr. 3/23 din 21 mai 2014 ”Cu privire la acordul transmiterii bunurilor materiale din gestiunea Direcției învățămînt Strășeni în gestiunea Primăriei or. Strășeni”), Consiliul raional DECIDE:

 

         1. Se transmite cu titlu gratuit din proprietatea publică a raionului (Direcţia Învăţămînt) în proprietatea publică a orașului  Străşeni (cu transmiterea ulterioară la Grădiniţa nr.2) următoarele bunuri materiale:

   

Nr.

d/o

Denumirea bunurilor

materiale

Unitatea

de măsură

Cantitatea

Preţul

Suma,lei

1

Thermal Fax Panasonic KX

FT984UA-B

buc

1

2900,00

2900,00

2

Coolpix SO1 10.1 Mpix(cameră)

buc

1

2950,00

2950,00

3

Acer Aspire E 1-532 Black-Gray

(notebook)

buc.

1

6800,00

6800,00

 

Total:

 

 

 

 12650,00

 

         2. Se instituie comisia de primire-predare a bunurilor materiale în următoarea componenţă :

CERTAN Iulia, șef al Direcţiei Învăţămînt,  preşedintele Comisiei;

        Membrii comisiei:

STURZA Zinaida,      șef al Serviciului economico-financiar, Direcţia învăţămînt;

OPREA Zinaida,        contabil-şef, contabilitatea centralizată pe lîngă Direcţia

                                    învăţmînt.

NICULA Irina,          director, grădiniţa nr.2 Strășeni;

CECAN Larisa,       contabil - sef, Primăria Strășeni

         3. Se pune în sarcina Comisiei nominalizate predarea-primirea bunurilor materiale conform Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de stat, organizaţiilor, instituţiilor, a subdiviziunilor, clădirilor, construcţiilor, mijloacelor fixe şi altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.688 din 09 octombrie 1995, cu modificările şi completările ulterioare.

         4. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii   şefa Direcţiei  Învăţămînt (Iulia Certan)

 

Preşedinte al şedinţei:                                                                            _________

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional                                                                Nina RUSU

 

VIZAT:                       

Direcția învățămînt                       Certan Iulia

Serviciul juridic                            I. Zabunov

 

 

 

Notă informativă

la proiectul de decizie  „Cu privire la transmiterea unor bunurilor  materiale”

 

    În conformitate cu actele legislative și normative în vigoare, avînd în vedere  Decizia Consiliului orășenesc Strășeni se propune  transmiterea, cu titlu gratuit din proprietatea publică a raionului (Direcţia Învăţămînt)  în proprietatea publică a orașului  Strășeni (cu transmiterea ulterioara la  grădiniţa nr2, or, Străşeni) următoarele bunuri materiale:

   

         

Nr.

d/o

Denumirea bunurilor

materiale

Unitatea

de măsură

cantitatea

preţul

Suma,lei

1

Thermal Fax Panasonic KX

FT984UA-B

buc

1

2900,00

2900,00

2

Coolpix SO1 10.1 Mpix(cameră)

buc

1

2950,00

2950,00

3

Acer Aspire E 1-532 Black-Gray

(notebook)

 Buc.

1

6800,00

6800,00

 

Total:

 

 

 

 12650,00

                                                                                                                                                                 

     Proiectul deciziei  se prezintă Comisiei consultative de specialitate pentru avizare şi Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

 

Iulia CERTAN,

Şef al   Direcţiei  învăţămînt.

 

PROIECT

                                                                                                                                                  Decizie nr.

din       septembrie   2014

 

Cu privire la  pregătirea  economiei şi a sferei sociale din raion
pentru activitate în perioada toamnă iarnă 2014-2015

                                                                                                              

   În temeiul art.43, 46 ale Legii 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, întru executarea prevederilor Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 685 din 20 august 2014 „Cu privire la măsurile de pregătire a economiei naţionale şi a sferei sociale pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2014-2015”, examinînd nota informativă privind  acţiunile întreprinse pentru pregătirea către perioada toamnă–iarnă 2014-2015 a sectorului economic şi a sferei sociale,  Consiliul raional DECIDE:

 

      1. Se ia act de nota informativă privind  pregătirea  economiei şi a sferei sociale din raion pentru activitate în perioada toamnă iarnă 2014-2015.

      2. Conducătorii instituţiilor bugetare din subordinea Consiliului raional finanţate din bugetul raional:      

-      să asigure, pînă la 01 octombrie 2014, completarea unităţilor de operatori tehnici cu cadre calificate, responsabili de exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale şi să asigure instruirea şi atestarea acestora;

-       să asigure, pînă la 01 octombrie 2014, inventarierea sistemelor de încălzire şi a cazangeriilor, profilaxia acestora, aducându-le în stare de funcţionare;

-      să întreprindă, pînă la 01 octombrie 2014, acţiuni de precauţie la obiectele administrate în vederea instalării (unde lipsesc) şi verificarea metrologică, în caz de expirare a termenului, a contoarelor pentru evidenţa consumurilor de energie electrică şi termică, de gaze naturale şi apă, utilizând în acest scop alocaţiile bugetare şi mijloacele financiare de la conturile cu destinaţie specială.

    3. Direcţia generală finanţe (V. Manoli):

   - să întreprindă acţiuni concrete pentru stingerea datoriilor existente la resursele energetice consumate şi serviciile comunale prestate;

-  să monitorizeze virarea zilnică la contul trezorerial cu destinaţie specială a cel puţin 20% din veniturile acumulate în bugetul raional, din care va fi efectuată finanţarea cheltuielilor pentru procurarea la timp şi constituirea stocurilor de combustibil, precum şi pregătirea obiectelor gestionate către perioada toamnă-iarnă 2014-2015.

    4. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi:

-       să întreprindă, pînă la 01 octombrie 2014, acţiuni privind controlul sistemelor de încălzire, profilaxia cazangeriilor, sistemelor de apă şi canalizare pentru activitate în perioada  rece  2014-2015;

-       să organizeze, pînă la 01 octombrie 2014, completarea unităţilor de operatori tehnici cu cadre calificate, responsabili de exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale şi să asigure instruirea şi atestarea acestora;                         

  -      să întreprindă acţiuni întru asigurarea instituţiilor social-culturale cu resurse     energetice necesare pentru buna funcţionare în perioada toamnă-iarnă 2014-2015;

-        să examineze la şedinţele consiliilor locale, pregătirea instituţiilor social-culturale, fondului locativ din teritoriul administrat pentru funcţionare în perioada rece.

   5.  Se pune în sarcina Direcţiei agricultură, dezvoltare economică şi a teritoriului  (N. Sîrbu), prezentarea organelor administrative centrale, o dată la două luni, pînă la data de 20 a  lunii respective, informaţii privind pregătirea către perioada rece, în conformitate cu prevederile hotărîrii Guvernului sus-numită.

     6.    Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina preşedintelui raionului (P. Voloşciuc).

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                                 _______________                                                                             

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                           Nina RUSU

 

 

VIZAT:

Vicepreşedintele raionului                                                      P. Porcescu

Direcţia agricultură, dezvoltare

economică şi a teritoriului                                                     N. Sîrbu

Serviciul juridic                                                                      I. Zabunov

 

Notă informativă

la proiectul de decizie ,,Cu privire la pregătirea economiei şi  a sferei sociale din raion pentru activitatea în perioada toamnă-iarnă 2014-2015”

 

    În scopul pregătirii economiei şi  a sferei sociale din raion pentru activitatea în perioada toamnă-iarnă 2014-2015 au fost întreprinse următoarele acţiuni:

 

La compartimentul sănătate:

Instituţia Medico-Sanitară Spitalul raional Străşeni

 

   Administraţia Instituţiei Medico - Sanitare Publice Spitalul Raional Străşeni informează că instituţia este pregătită pentru activitatea în perioada toamnă-iarnă 2014-2015. Pentru activitatea normală în perioada rece a anului curent IMSP Spitalul Raional Străşeni a întreprins următoarele acţiuni:

Ш  în lunile mai-iunie curent au fost executate lucrările de reparaţie capitală a cazangeriei;

Ш  în luna iulie curent au fost întreprinse măsuri pentru modernizarea sistemului de încălzire în secţiile terapie şi pediatrie;

Ш  s-a asigurat inventarierea tuturor încăperilor aducîndun-le la starea bună de funcţionare;

Ш  au fost efectuate lucrări de verificare a contoarelor pentru apă şi energie electrică;

Ш  s-au efectuat lucrări profilactice la sursa alternativă de energie electrică (generator Diesel).

 

     Pentru asigurarea instituţiei cu  resurse energetice, urmează  a fi achiziţionate  400 tone cărbune cu operatorul economic câştigător la licitaţia publică desfăşurată  de Consiliului raional.

 

Centrul Sănătate Publică  Străşeni

 

    Cu privire la pregătirea pentru activitatea în perioada rece a anului 2014-2015, administraţia Centrului de Sănătate Publică  Străşeni a comunicat că pentru buna funcţionare a instituţiei s-au întreprins  următoarele măsuri:

Ш  urmează a fi finisate în luna septembrie lucrările de reparaţie a cazangeriei (din surse proprii-37,0 mii lei);

Ш  în cazangerie a fost instalat un cazan nou de rezervă (procurat din sursele Bugetului de Stat-68,0 mii lei) ;

Ш  Se pregăteşte  setul de documente necesar pentru instruirea personalului tehnic responsabil de sistemul de aprovizionare cu gaze şi documentele necesare primirii permisului de funcţionare a cazangeriei;

    Întru asigurarea instituţiei cu resurse energetice au fost contractate  pentru toamna anului 2014  volumele necesare de gaze naturale.

 

Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate  Străşeni

 

   Toate instituţiile din componenţa IMSP Centurl de Sănătate Străşeni sunt gata de sezonul rece 2014-2015. Au fost efectuate lucrări de profilaxie, toate aparatele au fost verificate metrologic, iar cele defectate au fost schimbate.

   Din totalul de 13 instituţii medicale din componenţa IMSP Centrului de Sănătate Străşeni 3 sunt încălzite centralizat: Făgureni şi Saca- încălzirea este asigurată de Direcţia Învăţământ, Rădeni - prestator servicii întreprindere privată. Din celelalte 10 instituţii se încălzesc:

·       8 cu gaze naturale: Centrul de Sănătate Străşeni şi Oficiile Medicilor de Familie din Romaneşti, Recea, Scoreni, Drăguşeni, Zamcioji, Tătăreşti, Negreşti.

·       1 cu cărbune: Oficiul Medicilor de Familie Ghelăuza;

·       1 cu sobe-lemne şi cărbune: Oficiul de Sănătate Grebleşti;

 

    Sursele financiare pentru procurarea a 6 tone de cărbune de la operatorul economic desemnat câştigător în rezultatul procedurii de achiziţii publice necesare pentru sezonul curent, instituţia le are în cont. Achitarea gazului natural pentru toamna anului 2014 este garantată.

Au fost executate lucrări de profilaxie, spălare a sistemelor interne de încălzire la:

1. Centrul de Sănătate Străşeni;
2. Oficiile Medicilor de Familie  Recea, Scoreni, Romaneşti, Negreşti, Ghelăuza, Tătăreşti, Zamcioji, Drăguşeni;
3. Oficii de Sănătate Făgureni, Grebleşti, Saca .

La fel, este pregătită pentru buna funcţionare în perioada rece a anului Asistenţa Medicală de Urgenţă.

IMSP Centrul de Sănătate Micăuţi

   Centrul de Sănătate Micăuţi cu  Oficiul de Sănătate Gornoe instituţie din componenţa sa sunt pregătite pentru perioada rece 2014-2015. Ambele instituţii sunt gazificate, la Centrul de Sănătate Micăuţi fiind instalat cazan cu sistem autonom, iar la Oficiul de Sănătate Gornoe – convector. La moment este necesar de procurat un al doilea convector, deoarece cel existent este unicul pentru toate trei încăperi şi nu reuşeşte să le încălzească la nivel, temperatura în timpul iernii fiind mai joasă decît cea necesară. La moment la Oficiul de Sănătate Gornoe se efectuează lucrări de reparaţie capitală a acoperişului, datorită proiectului de reparaţie capitală a grădiniţei, Oficiul de Sănătate Gornoe aflându-se în aceeaşi clădire. Pe parcursul anului 2014 au fost schimbate uşile şi ferestrele la clădirea Oficiului de Sănătate Gornoe.

    La Centrul de Sănătate Micăuţi în anul 2011 în cadrul unui grant de la Guvernul  RM a fost efectuată reparaţia capitală a acoperişului aflat în stare avansată de avarie, şi schimbate toate ferestrele de la etajul doi şi parţial cele de la etajul unu. În anul 2012 a fost gazificată clădirea instituţiei fiind dotată cu cazan performant pe gaze. Luând în consideraţie că din luna septembrie curent Centrul de Sănătate Micăuţi întră în reparaţie capitală în cadrul unui proiect câştigat de la Casa Naţională pentru Asigurări în Medicină va beneficia şi de reparaţia capitală a sistemului de încălzire.

 

Centrul de Sănătate Cojuşna

 

    IMSP Centrul de Sănătate Cojuşna a obţinut statut de persoană juridică în anul 2013, clădirea instituţiei fiind acordată prin contract de comodat  de  IMSP Spitalul Raional Straşeni. Achitarea serviciilor  comunale  şi de încălzire  sezonieră Centrul de Sănătate Cojuşna le virează la contul comanditarului. 

    Centrul de Sănătate Cojuşna  ocupă  etajul  1 a edificiului, clădirea necesitînd reparaţii capitale la sistemul de canalizare şi apeduct a încăperilor, care nu  au fost   reparate  capital  de  la  momentul  dării în exploatare a construcţiei.

    Din  cauza  devastării  sistemului  de  canalizare este  sporită  umiditatea  încăperilor, mai ales în perioada rece a anului, periţii  fiind  acoperiţi cu  mucegai, fapt ce reprezintă un aspect  inestetic pentru încăperi şi un factor patogen pentru personalul medical şi pacienţi.

   Centrul de Sănătate Cojuşna a înaintat în  anul 2013  catre  Casa Naţională de Asigurări în Medicină un proiect  pentru  reparaţia sistemului de  apeduct-canalizare, proiectul însă a fost respins. În anul 2014 IMSP Spitalul Raional Străşeni a înaintat un proiect de reparaţie capitală,  fiind aprobat parţial fără Centrul de Sănătate Cojuşna. La  momentul actual, din  surse  proprii,  cu  acordul  Centrului Naţional de  Asigurări în Medicină  s-a  iniţiat  reparaţia  cosmetică a clădirii.  

Pregătirea drumurilor publice:

SA ,,Drumuri-Străşeni"

 

    În anul 2014 pe drumurile publice a teritoriului administrat, deservite de SA Drumuri ”Străşeni” din Fondul rutier, conform contractului cu Î.S. ,,Administraţia de Stat a Drumurilor” şi Consiliul raional Străşeni a fost îndeplinit următorul volum de lucrări :

Nr. d/o

Denumirea obiectelor

Beneficiarul

Suma conform contractului, mii lei

S-a îndeplinit la 01.07.2014,

mii lei

1.

Întreţinerea drumurilor locale

ÎS ,,Administraţia de Stat a Drumurilor"

3150.0

1565.7

2.

Lucrări de reparaţie curentă a drumurilor publice locale din raionul Straseni

SRL,,Cristranscom’’

Consiliul Raional Străşeni

1417.3

1071.0

3.

Lucrări de reparaţie curentă si întreţinere a drumurilor publice locale din raionul Străşeni pe anul 2014

Consiliul Raional Străşeni

1781.3

0

5.

Servicii de întreţinere a drumurilor publice din r-n Străşeni

Inclusiv:

·       profilarea drumurilor din piatră spartă

·       montarea indicatoarelor rutiere

·       întreţinerea de iarnă

Consiliul Raional Străşeni

1006.7

 

 

 

 

423.2

 

98.9

 

484.6

297,5

 

 

 

 

423.2

 

7.8

 

Total

 

8362.00

3365.2

Tabel : Obiectele îndeplinite  pentru anul 2014

 

   Pentru exploatarea  drumurilor locale în perioada rece a anului  2014-2015, S.A. „Drumuri-Străşeni” are nevoie de   3000 tone de material antiderapant  (amestec  nisip – sare). Cantitatea rămasă la depozit din anul precedent constituie 533 tone. În septembrie-octombrie curent S.A. „Drumuri-Străşeni” urmează a fi aprovizionată cu  2467 tone  de materiale antiderapante care vor fi depozitate pe teritoriul bazei întreprinderii pentru a fi folosite în cazul condiţiilor climaterice nefavorabile pentru circulaţia transportului auto.

  Pe acostamentele drumurilor urmează a fi repartizat aproximativ 1000 tone de material antiderapant, în deosebi pe sectoarele dificile de drumuri locale – Romăneşti -Rădeni,  Străşeni – Scoreni, M 14 – Străşeni, Bucovăţ – Găleşti, Lupa-Recea – Vatici,  Grebleşti -Recea –Ghelăuza,  Roşcani-Sireţi, Recea – Zubreşti -  Voinova,   şi drumuri naţionale – Călăraşi – Lozova – Hînceşti,  Pănăşeşti – Căpriana ş.a..

    Pentru efectuarea lucrărilor în perioada de iarnă a anului curent este pregătită în stare satisfăcătoare următoarea tehnică specializată:

Ш  Autogreder- 3 gata de lucru

Ш  Buldozer - 1(unu);

Ш  Tractor T-150 -1(unu);

Ш  Tractor MTZ-82-80; JM 854 -5(cinci);

Ш  Distribuitor de nisip -3(trei);

Ш  Excavator -1 gata de lucru, iar 1 se află în reparaţie;

Ш  Încărcător ZLM30E-5 -1(unu).

Pe sectoarele dificile de drumuri urmează a  fi instalate indicatoare rutiere cu tematica de iarnă.

La compartimentul cultură:

 

În  raion   activează 75 instituţii de cultură, inclusiv:

·       Biblioteci publice – 35, școli de artă – 2,muzee – 3,case de cultură 34.                                                                                  

 

Din totalul de 35 biblioteci din teritoriul raionului, în perioada rece a anului se încălzesc 19  (cu sobe şi reşouri electrice). Odată cu implementarea proiectului „Novateca”, încă 9 biblioteci vor fi asigurate cu căldură, restul 7 biblioteci din satele Ciobanca, Drăguşeni, Lupa-Recea, Micleuşeni, Redeni, Saca, Stejăreni nu se încălzesc.

Sunt conectate la conducta de gaze naturale şi se încălzesc autonom în perioada rece a anului  următoarele instituţii:

·       Casa raională de Cultură Străşeni;

·       Şcoala de Arte Străşeni;

·       Şcoala de Arte Cojuşna.

Din cele 34 case de cultură din teritoriu raionului se încălzesc:

-        Integral - Casa raională Cultură Străşeni, casele de cultură din Negreşti, Sireţi, Romaneşti;

-        Parţial - Casele de cultură din Chirianca, Vorniceni, Ţigăneşti, Zubreşti, Micăuți;

-        25 - case de cultură  nu se încălzesc.

Pentru anul 2014 au fost preconizate lucrări de reparaţii curente la casele de cultură din teritoriu administrat în sumă de 590,0 mii lei, din care au fost executaţi în următoarele localităţi:  Codreanca - 24,4 mii lei; Cojuşna – 174,3 mii lei; Recea – 12,1 mii lei; Sireţi – 51,5 mii lei; Vorniceni – 20,8 mii lei; Ţigăneşti – 35,0 mii lei; CRC Străşeni – 50,5 mii lei.

Pentru reparaţii capitale a căminelor culturale se preconizează valorificarea a 1,340 mii lei  pînă la sfârşitul anului după cum urmează: s. Recea – 500,0 mii lei; s. Sireţi – 300,0 mii lei;  s. Voinova – 200,0 mii lei; s. Zubreşti – 200,0 mii lei; s. Vorniceni – 100,0 mii lei; s. Făgureni – 40,0 mii lei.

 

La compartimentul învăţământ

 

    În scopul asigurării funcţionalităţii instituţiilor de învăţământ din raion în perioada toamnă – iarnă, Direcţia învăţământ a elaborat un plan de acţiuni aprobat prin Decizia Consiliului raional nr. 3/1 din 13 iunie 2014 „Cu privire la acţiunile de pregătire a instituţiilor de învăţământ pentru noul an de studii 2014 - 2015”. Planuri similare au fost elaborate în primării şi instituţiile de învăţământ. Au fost alocate mijloace financiare din bugetele locale pentru reparaţia cazangeriilor disfuncţionale. S-au efectuat lucrări de profilaxie a sistemelor interne de încălzire.

     Din cele 36 instituţii preşcolare şi 32 instituţii preuniversitare, în raion 51 funcţionează cu gaze naturale, 14 cu cărbune şi lemne şi 3 cu biomasă: Gimnaziul Căpriana, LT „I.Creangă” s.Micleuşeni şi grădiniţa de copii Vorniceni.

    Nu sunt conectate la gaze naturale instituţiile: gimnaziul Bucovăţ, gimnaziul Dona, gimnaziul Stejărei, gimnaziul Ţigăneşti, grădiniţele de copii: Bucovăţ, Chirianca, Ciobanca, Ghelăuza, Pănăşeşti, Dolna, Lupa-Recea, Ţigăneşti, Scoreni.

    Sistemul de încălzire a LT ,, Mitropolit NistorVornicescu" s.Lozova necesită reparat pentru a putea fi conectat să funcţioneze pe bază de biomasă, Grădiniţa de copii Nr.2 or.Străşeni necesită construcţia unui depozit pentru a putea fi încălzită pe bază de biomasă.

 

 

Tabel: Asigurarea cu combustibil  a instituţiilor de învăţământ din r-nul Străşeni pentru funcţionare în sezonul rece 2014-2015

 

Nr de instituţii

Încălzire la gaz

Încălzire cu cărbune/lemne

Necesar de cărbune/lemne

Contractat

Stocat

70

(36-preşcolare,

34- preuniversitare)

51

14

AS - 270  t

AM - 301,5 t

 

180m.s lemn

-

24t.cărbune

50 m.s lemn

 

 

     Cantitatea de cărbune necesară pentru funcţionarea instituţiilor în perioada de toamnă - iarnă 2014-2015 se stochează la furnizor şi  se rezervează pentru instituţiile respective, livrarea se va efectua pe parcurs, la solicitarea beneficiarilor, odată cu îndeplinirea obligaţiunilor contractuale de plată.

.

La compartimentul Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei

 

Cu privire la asigurarea instituţiilor din subordinea Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei pentru perioada rece a anului 2014-2015

   În scopul desfăşurării activităţii în regim normal a instituţiilor din subordinea Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei în perioada rece a anului 2014 –2015 au fost întreprinse acţiuni de pregătire la următoarele instituţii:

-Centrul de plasament temporar al copilului din Străşeni – sunt prognozate spre aprobare   cheltuieli la: energie electrică – 7,0 mii lei; gaz natural – 40,0 mii lei;

-Centrul de plasament al copilului '' Bunvolenţia '' din s. Cojuşna dispune de sistem de încălzire autonomă pe bază de gaze naturale;

-Centrul de reabilitare şi plasament din s. Micleuşeni a fost prognozată achiziţionarea a 15 metri steri de lemne în suma totală de 8,5 mii lei şi contractarea a 23 tone de cărbune în suma totală de 74,5 mii lei;

Familiile social vulnerabile din localităţile raionului selectate de asistenţii sociali comunitari în baza cererilor de solicitare a ajutorului social şi/sau a ajutorului pentru perioada rece a anului, au fost asigurate cu lemne de foc şi cărbune  din rezervele disponibile a primăriilor după posibilitate.

ÎM Apă-Canal Străşeni

 

    Întru pregătirea pentru activitate normală în perioada toamnă-iarnă 2014-2015, Î.M.”Apă-Canal” Străşeni a întreprins următoarele acţiuni :

 

Ш  construcţia sectorului de apeduct de pe str.Ştefan cel Mare cu lungimea 830m, cost estimat 1080,0 mii lei în proiect de finanţare la Ministerul Mediului;

Ш  construcţia sectorului de canalizare centralizată cu lungimea de 550m, costul de 2300,0 mii lei cu  finanţare din Fondul Ecologic;

Ш  construcţia sectorului de apeduct de presiune înaltă Micăuţi-Străşeni  cu lungimea de 7km, costul 12 432,0  mii lei în proiect de finanţare  la Ministerul Mediului;

Ш  schimbarea ţevilor şi furniturii la staţia de pompare „Veselovschi”, costul 9,00 mii lei din bugetul Î.M.”Apă-Canal” Străşeni;

Ш  reparaţia sectorului de canalizare str.Muzicescu în sumă de 16,00 mii lei din bugetul Î.M.”Apă-Canal” Străşeni.

Consiliul Raional Străşeni

 

    În anul financiar 2014, pentru autorităţile  publice locale de nivelul 1 şi instituţii bugetare din raionul Străşeni au fost alocate din Bugetul de stat mijloace financiare în volum de 15 380,0 mii lei. Eşalonarea resurselor financiare pe unităţi administrativ-teritoriale precum şi gradul de  executare a lucrărilor este redat în Anexa nr. 1.

   Examinând demersul Direcţiei învăţământ şi Procesul - verbal al şedinţei Comisiei de evaluare a necesităţilor de reparaţie, renovare, reconstrucţie a unor instituţii educaţionale din raion, precum şi demersurile cu caracter financiar al unor instituţii de învăţământ, prin decizia Consiliului raional Străşeni nr. 3/15 din 13 iunie 2014 ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională”, pentru 22(douăzeci şi două) instituţii de învăţământ din raionul Străşeni au fost alocate din componenta raională  pentru reparaţii capitale mijloace financiare în volum de 4945,0 mii lei, după cum urmează:

 

Nr.

d/o

Denumirea instituţiei

Suma

(mii lei)

Denumirea lucrărilor

Grad de execuţie a lucrărilor

1

LT „M. N. Vornicescu”, s. Lozova

200,0

Reparaţia sistemului de încălzire

Bani nevalorificaţi

2

LT „I. Creangă”, s. Micleuşeni

90,0

Reparaţia sistemului de canalizare

Procurarea şi instalarea utilajului de evacuare a apelor pluviale

În proces de execuţie a lucrărilor

 

100%-utilaj procurat

3

LT Romaneşti

115,0

Reparaţia capitală a acopăerişului coridorului

Reparaţia blocului sanitar

În proces de execuţie a lucrărilor

 

4

LT „Universul”, s. Scoreni

300,0

Construcţia sistemului de canalizare

În proces de execuţie a lucrărilor

 

5

LT Sireţi

230,0

Schimbarea uşilor

Executat-100%

6

LT „I. Inculeţ”, s. Vorniceni

250,0

Reparaţia capitală a sălii de sporturi şi a vestiarelor

Procedură repatată

7

LT „I. Vatamanu”, or. Străşeni

800,0

Reparaţia capitală a liceului

În proces de achiziţionare a lucrărilor

8

LT „Mihai Eminescu”, or. Străşeni

638,0

Reparaţia capitală a cantinei şcolare

În proces de contractare

9

LT „N. Nekrasov”, or. Străşeni

200,0

Schimbarea uşilor şi ferestrelor

În proces de execuţie a lucrărilor

 

10

LT „A. Russo”,  s. Cojuşna

200,0

Reparaţia sistemului de încălzire

În proces de achiziţionare a lucrărilor

11

LT Zubreşti

100,0

Reparaţia capitală a blocului sanitar

În proces de contractare

12

Gimnaziul „M. Viteazul”, or. Străşeni

290,0

Reparaţia acoperişului şi treptelor de la intrarea în gimnaziu

În proces de execuţie a lucrărilor

 

13

Gimnaziul Găleşti

50,0

Dotarea bazei tehnico-materiale

Executat-100%

14

Gimnaziul Micăuţi

300,0

Reparaţia capitală a sistemului de iluminare

În proces de achiziţionare a lucrărilor

15

Gimnaziul Pănăşeşti

200,0

Procurarea şi instalarea utilajului de scurgere a apelor de pe acoperiş (Blocul A)

În proces de contractare

16

Gimnaziul Recea

200,0

Proiectarea sălilor festive şi de sporturi

În proces de achiziţionare a serviciilor

17

Gimnaziul Roşcani

150,0

Reamenajarea terenului de sport

Procedură repatată

18

Gimnaziul Voinova

90,0

Schimbarea acoperişului depozitului

În proces de execuţie a lucrărilor

19

Gimnaziul Tătăreşti

160,0

Reparaţia capitală a blocurilor sanitare

Reparaţia sistemului de canalizare

Procedură repatată

20

Gimnaziul Drăguşeni

12,0

Conectarea la gaze naturale

Executat-100%

21

Gimnaziul Căpriana

100,0

Construcţia blocului sanitar

În proces de achiziţionare a lucrărilor

22

Gimnaziul Ţigăneşti

270,0

Reparaţia acoperişului cantinei şi a sălii de sporturi

În proces de achiziţionare a lucrărilor

 

TOTAL

4945,0

 

 

Tabel: Instituţiile de învăţământ cărora li s-a alocat mijloace financiare din componenţa raională pentru reparaţii capitale

 

    Obiectele sus-menţionate se află în stadiul de desfăşurare a procedurilor de achiziţii şi de executare a lucrărilor.

  Întru asigurarea instituţiilor bugetare cu resurse energetice în sezonul de încălzire 2013-2014, precum şi pentru eficientizarea şi optimizarea procesului de achiziţionare a acestora în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 685 din 20 august 2015 ,,Cu privire la măsurile de pregătire a economiei naţionale şi sferei sociale pentru activitatea în perioada toamnă iarnă 2014-2015”, au fost solicitate informaţii privind cantitatea necesară de cărbune de la primăriile oraşelor, comunelor şi satelor din teritoriu administrat şi instituţiilor din subordinea Consiliului Raional. În urma receptării şi sistematizării informaţiei parvenite s-a solicitat achiziţionarea a 1488,5 tone de cărbune. De asemenea s-a constatat  existenţa datoriilor creditoare la combustibil şi agent termic la un şir de primării şi instituţii din teritoriu administrat după cum e redat în Anexa nr. 3. Necesarul de 1488,5 tone cărbune a fost contractat la data de 18 august 2014 de la agentul economic SRL ”Lozmngal-Grup” - câştigător al licitaţiei publice desfăşurate de Consiliul Raional.

 

Nicolae Sîrbu,

Şef al Direcţiei agricultură,

dezvoltare economică şi a teritoriului

Exec.  Alexandru Staver

Anexa nr. 1

                                                                                                       La Nota informativă

 

Alocaţii de la Bugetul de Stat pentru autorităţile publice locale, destinate finanţării cheltuielilor capitale şi gradul de valorificare a resurselor la situaţia din 01 august 2014

 

 

 

 

 

 

Unitate administrativ-teritorială, obiectiv

Suma alocată,

mii lei

Procesul de valorificare

 

Învăţământul

4190,0

-

 

Învăţământ preşcolar

3640,0

-

 

Reconstrucţia Grădiniţei de copii din satul Căpriana

400,0

În proces de lucru

 

Sistemul de încălzire al Grădiniţei de copii din s. Chirianca

370,0

Executat 80%

 

Contribuţia la proiectul reconstrucţiei Grădiniţei de copii din s. Micleuşeni

300,0

În proces de valorificare

 

Grădiniţa de copii din s. Gornoe

400,0

În proces de executare (procedura de achiziţie a fost efectuată)

 

Construcţia gardului şi amenajarea teritoriului Grădiniţei de  copii din s. Micăuţi

150,0

Valorificat 100 %

 

Grădiniţa de copii din s. Voinova

70,0

Valorificat 100%

 

Reconstrucţia unui bloc şcolar pentru grădiniţa de copii din s. Căpriana

300,0

În proces de lucru

 

Amenajarea teritoriului grădiniţei de copii din s. Scoreni

250,0

În proces de lucru

 

Replanificarea blocului Centrului Medicilor de Familie pentru Grădiniţa de copii s. Sireţi

280,0

În proces de lucru

 

Grădiniţa de copii din s. Rădeni

300,0

În proces de încheiere a contractului

 

Blocul pentru extinderea Grădiniţei de copii s. Lozova

300,0

S-a semnat contractual cu agentul economic

 

Grădiniţa de copii din s. Ţigăneşti

370,0

În proces de lucru

 

Grădiniţa de copii din s. Zamcioji

150,0

Este încheiat contractul cu agentul economic

 

Învăţământ secundar

550,0

-

 

Sala sportivă a Gimnaziului din s. Micăuţi(inclusiv dotarea cu mobilier)

150,0

În proces de executare (procedura de achiziţie a fost efectuată)

 

Gimnaziul din satul Voinova

300,0

A fost încheiat contractul cu antreprenorul

 

Liceul din s. Sireţi (drenajul pentru evacuarea apelor pluviale)

100,0

Nevalorificat

 

Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru tineret

2780,0

-

 

Activităţi în domeniul culturii

1630,0

-

 

Monument de tip colonadă s. Micăuţi

180,0

Executat 50%

 

Amenajarea teritoriului aferent Casei de cultură din satul Vorniceni

100,0

Documentele sunt la verificare şi înregistrare la Agenţia Achiziţii Publice

 

Casa de cultură din satul Voinova

200,0

Sunt începute lucrările de reparaţie

 

Gazificarea Casei de Cultură din s. Zubreşti

200,0

Lucrările sunt în curs de execuţie.

 

Casa de cultură din satul Recea (inclusiv procurarea inventarului)

600,0

Se execută lucrările

 

Casa de cultură din satul Făgureni (inclusiv dotarea cu echipament)

50,0

Nevalorificat, prin demers s-a solicitat modificarea a 10 mii, de la procurarea utilajului la reparaţie

 

Casa de cultură din satul Scoreni

300,0

Au demarat lucrările

 

Sport

1150,0

-

 

 

Stadionul din satul Roşcani

150,0

Alocaţiile sunt prevăzute pentru luna august 2014, contractual de antrepriză a fost încheiat la 18.11.2013.

 

Terenul de minifotbal din satul Vorniceni

200,0

Se aşteaptă publicarea în Buletinul Achiziţiilor Publice

 

Stadionul din s. Pănăşeşti

200,0

Banii sunt planificaţi pentru luna august 2014.

 

Vestiarul terenului sportiv din s. Sireţi

400,0

Valorificat 150,0

sau 37,5%

 

Tribunele stadionului de fotbal din s. Micăuţi

200,0

În proces de executare (se elaborează proiectul).

 

Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi informatica

1920,0

-

 

Gospodărie a drumurilor

1920,0

-

 

Drumurile din satul Roşcani

220,0

Alocaţiile sunt prevăzute pentru luna august 2014, contractual de antrepriză a fost încheiat la 16.05.2014.

 

Reconstrucţia trotuarelor din s. Micăuţi

300,0

Executat 30% (procedura de achiziţie a fost efectuată)

 

Podul pietonal peste calea ferată din or. Străşeni

200,0

Este planificat pentru septembrie-octombrie 2014

 

Strada Unirii din or. Străşeni

500,0

Valorificat 100%

 

Drumul din regiunea satului nou din satul Lozova

500,0

S-a semnat contractual cu agentul economic

 

Trotuarul străzii centrale din satul Vorniceni

200,0

Nevalorificat

 

Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe

5890,0

-

 

Gospodărie comunală

5890,0

-

 

Achitarea datoriei pentru Planul urbanistic al satului Căpriana

100,0

Executat 100%

 

Achitarea lucrărilor de geologie şi geodezie la punctul de epurare a apelor reziduale în proiectul de canalizare din   s. Căpriana

20,0

În proces de lucru

 

Sistemul de alimentare cu apă potabilă a satului Căpriana

200,0

În proces de lucru

 

Sistem de canalizare din s. Rassvet, or. Bucovăţ

370,0

La etapa elaborării desenelor tehnice

 

Sistemul de alimentare cu apă şi canalizare din s. Cojuşna

520,0

Alocaţiile urmează să fie transferate în lunile septembrie-octombrie 2014.

 

Iluminarea străzilor din localităţile raionului

1000,0

Lucrările sunt executate, documentele sunt prezentate la Ministerul Finanţelor pentru finanţare

 

Contribuţie la proiectul construcţiei  sistemului  de alimentare cu apă din s. Micleuşeni

300,0

În proces de valorificare

 

Reparaţia gardului şi extinderea gardului din s. Micăuţi

150,0

În proces de executare (devizele expediate la expertizare)

 

Staţia de pompare şi priza de apă  din s. Micăuţi

1000,0

Lucrările sunt executate, documentele sunt prezentate la Ministerul Finanţelor pentru finanţare

 

Iluminarea străzilor din satele Codreanca şi Lupa-Recea, comuna Codreanca

500,0

Valorificat 30%

 

Iluminarea străzilor din satul Lozova

400,0

Se expertizează proiectul

 

Sistemul de alimentare cu apă şi canalizare din s. Recea

500,0

Se execută lucrările

 

Iluminarea străzilor din satul Recea

200,0

Executat 100%

 

Proiectarea sistemului de alimentare cu apă din satul Negreşti

180,0

Executat 30%

 

Sistemul de canalizare din s. Romaneşti

150,0

În proces de lucru

 

Sistemul de alimentare cu apă din satul Vorniceni

300,0

În proces de proiectare

 

 

 

Anexa nr. 2

la Nota informativă

 

Programul privind repartizarea Fondului Rutier pe localităţile r-nul Străşeni în anul 2014 şi gradul de executare a lucrărilor la data de 15 august 2014

 

Nr.

d/o

Primăria

Destinaţia

Suma

(lei)

Procesul de valorificare

Dificultăţi întâmpinate

 

1

2

3

4

5

6

Străşeni

 

 

1.      

Ţigăneşti

Reparaţia drumurilor, în variantă albă (200 m de la primărie spre drumul central,  100 m de la primărie spre grădiniţă şi 200 m de la drumul central spre cimitir), satul Ţigăneşti – 500 m

450 ,0

În proces de lucru (procedura de achiziţii a fost desfăşurată)

-

2.      

oraşul Bucovăţ

Reparaţia drumului central, oraşul Bucovăţ – 850 m

200,0

A fost elaborat devizul de cheltuieli

-

3.      

Chirianca

Reparaţia drumurilor de acces la drumul central, în variantă albă – 4 km

450,0

Executat 100%

-

4.      

Roşcani

Reparaţia drumului, satul Roşcani

100,0

Contractul de antrepriză a fost încheiat la 09.07.2014 şi se află la verificare şi înregistrare.

-

Reparaţia drumului de acces de la traseul central spre sectorul nou, satul Roşcani – 300 m

450,0

Contractul de antrepriză a fost încheiat la 09.07.2014 şi se află la verificare şi înregistrare.

-

5.      

Cojuşna

Reparaţia drumului de la Casa de cultură spre cimitir –   800 m

550,0

Alocaţiile urmează să fie transferate în lunile septembrie-octombrie 2014.

-

6.      

Negreşti

Reparaţia drumului ce leagă partea de jos a satului cu traseul central

300,0

Executat 80%

-

7.      

Rădeni

Reparaţia drumului,  în variantă albă, satul Drăguşeni

100,0

Concursul COP se va desfăşura pe 21.07.2014.-procedură anulată

-

Reparaţia drumului, în variantă albă, satul Zamciogi

100,0

Concursul COP se va desfăşura pe 21.07.2014.- procedură anulată

-

Reparaţia drumului, în variantă albă, satul Rădeni

200,0

Este încheiat contract cu agentul economic

-

8.      

Romăneşti

Plombarea drumului, satul Romăneşti

200,0

Procedura repetată se va desfăşura pe 21.07.2014.

-

9.      

Micăuţi

Reparaţia drumurilor de acces spre pădure, şcoală, cimitir şi biserică, satul Micăuţi

1 200,0

100 %

-

10.   

Grebleşti

Reparaţia drumurilor locale din intravilanul satului Grebleşti

200,0

Nevalorificat.

-

11.   

Codreanca

Reparaţia drumului, în variantă albă, satul Codreanca

300,0

Valorificat 100%

-

Reparaţia drumului spre cimitirul, satul Lupa-Recea

150,0

-

Reparaţia drumului, satul Codreanca

450,0

-

12.   

Voinova

Reparaţia drumului, satul Voinova

130,0

100 %

-

13.   

 

 

 

 

Sireţi

Reparaţia drumului, satul Sireţi

1 200,0

Executat -15 %

-

14.   

Micleuşeni

Reparaţia trotuarului,  satul Micleuşeni

300,0

În proces de valorificare

-

15.   

 

Vorniceni

Reparaţia drumului, satul Vorniceni

650,0

În proces de lucru

-

16.   

Căpriana

Reparaţia drumului spre biserică, satul Căpriana

400,0

În proces de lucru

-

17.   

Pănăşeşti

Reparaţia drumului spre cimitir, satul Pănăşeşti

200 000

Neexecutat

-

18.   

Scoreni

Reparaţia drumului, satul Scoreni

1 200,0

În proces de lucru

-

19.   

Lozova

Reparaţia unor porţiuni de drum, satul Lozova

300,0

30 % executat

-

Reparaţia străzii Biruinţei, satul Lozova

300,0

30 % executat

-

Reparaţia drumului local din regiunea satului nou

1 000,0

10% executat

-

Reparaţia trotuarului, satul Lozova –900 m

300,0

Se proiectează

-

20.   

Zubreşti

Reparaţia drumului, satul Zubreşti

200,0

Lucrările sunt în curs de execuţie.

-

21.   

Oneşti

Reparaţia drumului, satul Oneşti

100,0

Se elaborează devizul de cheltuieli.

-

22.   

oraşul Străşeni

Reparaţia străzii Unirii, oraşul Străşeni

2 550,0

Valorificat 1.181.108, restul sunt în proces de execuţie.

-

Reparaţia străzilor Varlaam şi Valeriu Cupcea, oraşul Străşeni

500,0

-

Reparaţia străzilor  Toma Ciorbă, Iachir, Frunză

1 050,0

-

Reparaţia drumului, oraşul Străşeni

500,0

-

23.   

Recea

Reparaţie drumuri, satul Recea

500,0

Sa executat lucrările-30 %

-

 

Total Străşeni

 

16 780,0

-

-

 Anexa nr. 3

                                                                                                       La Nota informativă

 

Datoriile creditoare la resursele energetice la data de  01.07.2014                                                            

Nr. d/o

Denumirea primăriei/ instituţiei

Datorii creditoare, mii lei

Cărbune

energie termică

gaze

energie electrică

TOTAL

1

or. Străşeni

 

 

 

34,1

34,1

2

Primăria com. Codreanca

 

 

16,1

3,6

19,7

3

Primăria s. Cojuşna

 

 

6,1

 

6,1

4

Primăria com. Lozova

 

 

 

21,9

21,9

5

com.Micăuţi

 

 

5,6

15,4

21,0

6

Primăria s. Oneşti

 

 

0,4

0,5

0,9

7

Primăria com. Pănăşeşti

16,6

 

 

 

16,6

8

Primăria com. Rădeni

 

 

1,7

 

1,7

9

Primăria s. Sireţi

 

 

 

6,8

6,8

10

s. Ţigăneşti

54,0

 

 

 

54,0

11

Primăria s. Vorniceni

113,1

 

 

12,3

125,4

12

Primăria s. Romaneşti

 

 

1,4

 

1,4

13

Primăria s. Roşcani

 

 

 

1,0

1,0

14

Casa Raională Cultură Străşeni

 

 

 

2,8

2,8

15

Direcţia Învătământ

 

 

 

15,3

15,3

16

Gimnaziul nr. 3 or. Străşeni

 

341,8

 

3,1

344,9

17

LT ,,Mihai Eminescu” or. Străşeni

 

 

 

2,5

2,5

18

LT „I. Creangă” s. Micleuşeni

 

 

 

0,5

0,5

19

LT „M.N. Vornicescu” s. Lozova

 

 

 

2,3

2,3

20

LT „N. Nekrasov”

 

 

 

0,3

0,3

21

Centrul de plasament al copilului „Bunvolenţia” din s. Cojuşna

 

 

 

0,3

0,3

 

TOTAL

183,7

341,8

31,6

122,4

679,5

 

 

                                                                                                                                        Proiect

DECIZIE nr.

      din        septembrie  2014

Cu privire la alocarea mijloacelor

financiare din componenta raională

 

   În conformitate cu prevederile art. 46 al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu  modificările ulterioare, art. 4, alin. (2), lit. g'  a Legii nr. 435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă, cu modificările ulterioare, art. 8, alin (4), p. 3) al Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare,  Hotărîrii Guvernului nr. 728 din 02 octombrie 2012 „Cu privire la finanţarea  în bază de cost standard per elev cu utilizarea coeficienţilor de ajustare în modul stabilit de Guvern pentru instituţiile de învăţămînt primar şi secundar general, finanţate din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale”, Consiliul raional DECIDE:

 

     1.  Se alocă 298,7 mii lei din contul componentei raionale pentru achitarea indemnizaţiei personalului disponibilizat, inclusiv:

- 77,3 mii lei Gimnaziului Grebleşti;

- 221,4 mii lei Gimnaziului Lupa-Recea.

      2. Se alocă Gimnaziului Stejăreni 123,6  mii lei din contul componentei raionale pentru acoperirea deficitului bugetar.

      3.  Se alocă Gimnaziului Recea 12,0  mii lei din contul componentei raionale pentru procurarea pompei la fîntîna arteziană a instituţiei.

      4.  Se numesc responsabili pentru executarea prevederilor prezentei decizii vicepreşedintele raionului (S. Nicula), şeful Direcţiei învăţămînt (I. Certan) şi  şeful Direcţiei finanţe (V. Manoli).

      5.  Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii preşedintele raionului (P. Voloşciuc).

 

 

Preşedinte al  şedinţei,                                                                           _____________

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                       Nina RUSU

 

 

VIZAT:

 

Vicepreședintele raionului                              S. Nicula  

Direcția finanțe                                                  V. Manoli

Direcția învățămînt                                            I. Certan

Serviciul juridic                                                  I. Zabunov     

 

Notă informativă la proiectul de decizie  

„Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională”

 

    În legătură cu lichidarea Gimnaziilor Grebleşti şi Lupa-Recea şi apariţia obligaţiei de achitare a indemnizaţiei personalului disponibilizat,  se propune alocarea din componenta raională a mijloacelor financiare în sumă de 298,7 mii lei, inclusiv: 77,3 mii lei pentru personalul Gimnaziului Grebleşti şi  221,4 mii lei pentru personalul Gimnaziului Lupa-Recea.

   În scopul acoperirii deficitului bugetar aferent activităţii instituţiei, se propune alocarea  Gimnaziului Stejăreni a 123,6  mii lei din contul componentei raionale.

  În scopul procurării pompei la fîntîna arteziană a Gimnaziului Recea, se propune alocarea a 12,0 mii lei din contul componentei raionale.

 

Şef al Direcţiei finanţe

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              Proiect

DECIZIE nr.

din        septembrie  2014

 

 

Cu privire la rectificarea bugetului raional

 

   În conformitate cu prevederile art. 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare şi  art. 27 al Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul raional DECIDE:

 

   1. Se alocă 30,0 mii lei Bibliotecii raionale M. Sadoveanu din contul supraîndeplinirii planului la partea de venituri la dobînzile aferente soldurilor mijloacelor bugetare la conturile bancare pentru reparaţia sălii de calculatoare cîştigate prin Proiectul Naţional Novoteca.

     2.  Se alocă 54,0 mii lei IMSP Centrul de Sănătate Zubrești din contul mijloacelor planificate centralizat la compartimentul „Ocrotirea sănătăţii” contribuție  la implementarea  Proiectului de reparație curentă a instituției.

    3. Se alocă 170,0 mii lei Primăriei Lozova din contul mijloacelor financiare planificate centralizat în bugetul raional la compartimentul „Învăţămînt” pentru deschiderea grupelor suplimentare, pentru deschiderea a 2 grupe în grădiniţa Lozova.

    4. Se majorează cu 70,0 mii lei planul de finanţare la partea de venituri pe mijloace speciale a Direcţiei învăţămînt, mijloacele încasate în rezultatul realizării biletelor de odihnă a copiilor la tabăra Stejărel şi se direcţionează la procurarea produselor alimentare.

     5. Se alocă 25,0 mii lei Direcţiei învăţămînt din contul mijloacelor financiare planificate centralizat în bugetul raional la compartimentul „Învăţămînt” pentru amenajarea terenului gazonat care este amplasat pe teritoriul Gimnaziului internat Străşeni.

    6. Se majorează cu 1000,0 planul la partea de venituri pe anul 2014, mijloace încasate din amenzile aplicate de subdiviziunile Inspectoratului General de poliţie pentru  încălcarea regulilor traficului rutier constatate cu ajutorul mijloacelor audio-foto-video şi se direcţionează  pentru achitarea retribuţiei egale cu 50% din valoarea încasărilor parvenite din achitarea amenzilor care au fost aplicate cu ajutorul sistemelor automatizate ale prestatorului.

       7. Se majorează cu 293,3 mii lei Componenta raională pe anul 2014 din contul mijloacelor financiare neutilizate de către instituțiile de învățămînt în anul 2013. 

      8.  Se alocă 150,0 mii lei Primăriei Micăuţi din contul supraîndeplinirii planului pe taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova, pentru achitarea datoriilor la proiectul implementat  din contul Bugetului de stat „Reconstrucţia trotuarelor în jurul s. Micăuţi”, mijloace ulterior retrase la rectificarea bugetului.

     9. Se numesc responsabili pentru executarea prevederilor prezentei decizii vicepreşedintele  raionului (S. Nicula), şeful Direcţiei  finanţe  (V. Manoli).

    10. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii preşedintele raionului (P. Voloşciuc). 

 

Preşedinte al  şedinţei,                                                                      _____________

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                                      Nina RUSU

 

 

VIZAT:

 

Direcția finanțe                       V. Manoli
Serviciul juridic                       I. Zabunov


 

Notă informativă

 la proiectul de decizie a  Consiliului raional

„Cu privire la rectificarea bugetului raional”

 

   În legătură cu cîştigarea de către Biblioteca Publică raională „M. Sadoveanu” a Proiectului   de la Programul Naţional Novoteca, se propune alocarea a 30,0 mii lei Bibliotecii raionale M. Sadoveanu din contul supraîndeplinirii planului la partea de venituri la dobînzile aferente soldurilor mijloacelor bugetare la conturile bancare pentru reparaţia sălii de calculatoare, unde urmează a fi instalată tehnica de calcul.

   În scopul construcţiei pistei de aterizare-decolare a aeroambulanţei, se propune alocarea a  50,0 mii lei IMSP Spitalul raional Străşeni din contul mijloacelor planificate centralizat la compartimentul „Ocrotirea sănătăţii”.

  În scopul deschiderii a 2 grupe în grădiniţa Lozova se propune alocarea a 258,6 mii lei Primăriei Lozova din contul mijloacelor financiare planificate centralizat în bugetul raional la compartimentul „Învăţămînt” pentru deschiderea grupelor suplimentare.

   În legătură cu realizarea biletelor de odihnă a copiilor la tabăra Stejărel  cu 70,0 mii lei mai mult decît a fost planificat iniţial, se propune majorarea  planului de finanţare la partea de venituri pe mijloace speciale a Direcţiei învăţămînt cu suma respectivă şi direcţionarea ei la procurarea produselor alimentare.

   Prin Legea Bugetului de stat pentru anul 2014 Primăriei Micăuţi i-au fost alocate mijloace financiare în sumă de 300, mii lei pentru reconstrucţia trotuarelor în jurul s. Micăuţi. Lucrările au fost executate, însă între timp Parlamentul a operat rectificarea bugetului de stat prin care au fost retrase 150,0 mii lei. Întrucît agentul economic care a executat lucrările solicită achitarea integrală şi lipsa posibilităţilor de achitare a datoriei de sine stătător la Primăria Micăuţi, se propune alocarea a 150,0 mii lei din contul supraîndeplinirii planului pe taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova, pentru achitarea datoriilor la proiectul implementat  din contul Bugetului de stat.

  Se propune Comisiei consultative de specialitate pentru avizare  şi Consiliului raional pentru examinare şi adoptarea deciziei.

 

Manoli Vera,

Şef al Direcţiei finanţe                                            

 

                                                                              

                                                                                                                     Proiect

 

  DECIZIE nr.4/

  din   12  septembrie  2014

 

 

Cu privire la instituirea Zilei rîului Bîc

 

     În conformitate cu prevederile Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, întru susținerea inițiativei Centrului Național de Mediu de desfășurare a campaniei de salubrizare a bazinului rîului Bîc sub genericul ”Iubește-ți rîul”, Consiliul raional DECIDE:

 

1.     Se  instituie Ziua rîului Bîc în raionul Strășeni, care se va consemna anual, în ultima duminică a lunii septembrie.

 

2.     Secția cultură, turism, tineret și sport (V. Schirliu) în colaborare cu Inspecția Ecologică Strășeni  va elabora un Plan privind organizarea și desfășurarea activităților consacrate Zilei rîului Bîc.

 

3.     Se recomandă autorităților publice locale de nivelul I să stabilească relații de parteneriat cu asociațiile obștești în vederea organizării și desfășurării evenimentelor dedicate Zilei rîului Bîc, în teritoriul administrat.

 

4.     Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina președintelui raionului (P. Voloșciuc).

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                          ___________________                     

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                  Nina RUSU 

 

 

Avizat:

 

Secția administrație publică                             R. Jereghi

Serviciul juridic                                                   Iu. Zabunov                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

Notă informativă

la proiectul  de decizie „Cu privire la  instituirea Zilei rîului Bîc”

 

   În temeiul prevederilor Legilor nr.436 –XVI  din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, cu modificările ulterioare, avînd în vederea campania de salubrizare a bazinului rîului Bîc inițiată de Centrul Național de Mediu sub genericul ”Iubește-ți rîul” și a faptului că rîul  și afluenții lui, traversează raionul Strășeni prin 7 localități.  Ziua  rîului Bîc are drept scop sensibilizarea cetățenilor în vederea solidarizării și consolidării societății.

     Se  propune Consiliului raional Strășeni aprobarea proiectului de decizie propus, în vederea aderării și raionului Strășeni la acțiunile  sus- menționate.

 

 

Jereghi Rodica,

șef al Secției administrație publică

   

 

                                                                                Proiect

 

DECIZIE nr. 4/

din 12 septembrie  2014

                                                                                                                                

Cu privire la darea în locaţiune,

prin licitaţie a patrimoniului public

 

 

     În conformitate cu prevederile Legii 121 - XV din 04 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, art. 43 alin.1 lit. (d), art. 77 al Legii nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare,  Legii nr. 523 – XV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ – teritoriale, Legii nr. 435 – XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă, Hotărîrii Guvernului nr. 136 din 10 februarie 2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere, avînd în vedere demersul directorului IMSP Spitalul raional Străşeni, Consiliul raional DECIDE:

 

1. Se acceptă expunerea la licitaţie a dreptului de locaţiune a bunului proprietate publică a raionului, încăperea din incinta Secţiei consultative a Instituţiei Medico-Sanitare Publice Spitalul raional Străşeni, fondator Consiliului raional Străşeni, amplasată în or. Străşeni, str. Ştefan cel Mare nr. 24,  cu suprafaţa de 23 m.p. (subsol). Utilizarea încăperii va fi în scopul prestării serviciilor medicale către populaţie. Cuantumul minim anual al chiriei nu va fi mai mic decît cel calculat conform legii bugetului de stat pe anul respectiv. 

 

 2. Se pune în sarcina directorului IMSP Spitalul raional Străşeni (A. Tuchila) organizarea procedurii de licitaţie în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu publicarea comunicatului informativ în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi, după caz, în presa locală.

 

 3. Se împuterniceşte preşedintele raionului Străşeni, dl Petru Voloşciuc, să   coordoneze contractul de locaţiune în vederea transmiterii în folosinţă a bunului în cauză.

 

 4. Se desemnează responsabil de controlul executării prevederilor prezentei decizii  preşedintele raionului (P. Voloşciuc). 

 

 

Preşedinte al  şedinţei,                                                             _______________

 

Contrasemnat,

Secretar al Consiliului raional,                                                    Nina RUSU

 

 

Serviciul juridic                             Iu. Zabunov

 

 

NOTĂ  INFORMATIVĂ

la proiectul de decizie

Cu privire la darea în locaţiune, prin licitaţie a patrimoniului public”

 

     Avînd în vedere demersul administraţiei Instituţiei Medico-Sanitare Publice  Spitalul raional Străşeni, prin care se solicită acceptul privind darea în locaţiune a suprafeţei  de 23 m. p. (subsol),  din edificiul  Secţiei consultative situat pe str. Ştefan cel Mare, 24 din or. Străşeni, spaţiu care va fi utilizat  în scop medical – salină.

   În acest context, ţinem să menţionăm faptul că potrivit prevederilor art. 43 alin. (1) lit. d) al Legii nr. 436-XVI privind administraţia publică locală din 28 decembrie 2006, Consiliul raional în calitatea sa de fondator, decide, în condiţiile legii, darea în locaţiune a obiectului nominalizat.

     Proiectul deciziei se prezintă Comisiilor consultative de specialitate pentru avizare şi Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

 

 

Iulia Zabunov,

şef al Serviciului juridic

 

 

 

 

Cu privire la  propunerea candidaturilor membrilor

 Consiliului electoral de circumscripţie de nivelul doi

 

            În temeiul art. 43, 46, ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, art. 27 alin. (4), art. 33 din Codul electoral al Republicii Moldova, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul organizării şi desfăşurării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014,  Consiliul raional DECIDE:

 

     1.  Se propun candidaturile a doi membri în componenţa Consiliului electoral de circumscripţie de nivelul doi după cum urmează:

 

  MICLEUȘANU Eugeniu – jurist, şef al Serviciului asistență personală, Direcția asistență socială și protecție a familiei din subordinea Consiliului  raional

  JEREGHI  Rodica – licențiat în administrație publică, şef al Secţiei administraţie publică, Aparatul preşedintelui raionului.

 

     2.  Se propun candidaturile a doi membri de rezervă în componenţa Consiliului electoral de circumscripţie de nivelul doi după cum urmează:

 

ISPAS Tatiana – licenţiat în drept, specialist principal în Serviciului juridic ,  Aparatul preşedintelui raionului;

STATI Natalia, licenţiat în drept, specialist, Aparatul președintelui raionului.

 

     3.  Secretarul Consiliului raional va remite decizia în cauză Comisiei Electorale Centrale în termenele stabilite.

 

      4. Prezenta decizie întră în vigoare la 15 septembrie 2014. 

           

 

Preşedinte al şedinţei,                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                              Nina RUSU

 

 

Vizat.

Direcția asistență socială

și protecție a familiei                              C. Cobzac

Serviciul juridic                                      I. Zabunov

 

Cu privire la modificarea Deciziei

Consiliului raional nr. 2/2 din 11 aprilie 2014

 

 

În conformitate cu prevederile art. 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, art. 13 al Legii nr. 317-XV  din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu modificările ulterioare, Consiliul raional DECIDE:                                                                                                                                                                                                        

 

 1. Se aprobă unele modificări în  Decizia Consiliului raional nr. 2/2 din 11 aprilie 2014 „Cu privire la contractarea unui credit fără dobîndă”,  după cum urmează:

În punctul  1 sintagma „300,0 mii euro” se substituie cu sintagma „320,0 mii euro”.

În punctul 2 sintagma „semestrial” se substituie cu sintagma „trimestrial”.

2. Se numeşte responsabil pentru executarea prevederilor prezentei decizii şeful Direcţiei  finanţe  (V. Manoli).

3. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii preşedintele raionului (P. Voloşciuc).

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                               _________________                                                                                                                  

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                    Nina RUSU

 

 

 

Vizat:

 

Direcția finanțe                    V. Manoli

 

Serviciul juridic                    I. Zabunov

 

 

 

                                                                

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alte Proiecte de decizii

Publicat: 14.07.2021   
Accesări: 467
Publicat: 24.05.2021   
Accesări: 428
Publicat: 30.04.2021   
Accesări: 270
Publicat: 18.03.2021   
Accesări: 240
Publicat: 18.02.2021   
Accesări: 414
Publicat: 20.01.2021   
Accesări: 526
Publicat: 07.12.2020   
Accesări: 417
Publicat: 04.11.2020   
Accesări: 494
Publicat: 02.10.2020   
Accesări: 427
Publicat: 26.08.2020   
Accesări: 362
Publicat: 24.07.2020   
Accesări: 1372
Publicat: 11.06.2020   
Accesări: 508
Publicat: 04.05.2020   
Accesări: 787
Publicat: 18.02.2020   
Accesări: 963
Publicat: 15.01.2020   
Accesări: 721
Publicat: 25.11.2019   
Accesări: 706
Publicat: 18.11.2019   
Accesări: 548
Publicat: 07.11.2019   
Accesări: 802
Publicat: 02.09.2019   
Accesări: 747
Publicat: 08.07.2019   
Accesări: 762

1 - 20 din 48

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2021 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 1009122   Total ieri: 504   Total azi: 424