Prima pagină  »  Transparența decizională  »  Proiecte de decizii
Proiecte de decizii
Proiecte de decizii pentru ședința ordinară din 24 februarie 2017
Publicat: 03.02.2017   

Proiect

DECIZIE nr.

din  24 februarie  2017 

 

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

din componenta raională

 

     În conformitate cu prevederile art. 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală cu  modificările și completările ulterioare, Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare, Hotărîrii Guvernului nr. 868 din 08 octombrie 2014 „Privind finanţarea în bază de cost standard per elev a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general, din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea”, examinînd nota informativă, Consiliul raional DECIDE:

   1.  Se alocă 6083,0 mii lei Aparatului preşedintelui din contul componentei raionale pentru efectuarea lucrărilor de reparaţii capitale a instituţiilor de învăţămînt, conform anexei.

   2. Aparatul preşedintelui raionului (G. Sîrbu), în calitate de beneficiar al mijloacelor alocate, va perfecta în modul stabilit documentele necesare pentru finanţarea cheltuielilor în cauză.

   3. Se numesc responsabili pentru executarea prevederilor prezentei decizii vicepreşedintele raionului (I. Ursu), şeful Direcţiei  finanţe  (V. Manoli), şeful Direcţiei învăţămînt (I. Certan),  şeful Direcţiei agricultură şi dezvoltare economică şi a teritoriului (N. Sîrbu)

    4.  Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii preşedintele raionului (M. Popa). 

Preşedinte al  şedinţei,                                                                           

                          Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                  Nina  RUSU

 

VIZAT :

Vicepreședintele raionului                               I. Ursu    

Direcția finanțe                                                   V. Manoli

Direcția învățămînt                                             Iu. Certan

Aparatul președintelui raionului                     G. Sîrbu

Serviciul juridic                                                   I. Malic   

 

 

                                                                                                                                                                          Anexa

la Decizia Consiliului raional Străşeni

                                                                                                                                              nr.       din 24 februarie 2017

 

LISTA

instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general cărora li se alocă

                                  mijloace financiare din componenta raională                                     

                                                                                       

                                                                                                                                                        (mii lei)

Nr. d/o

Denumirea instituţiei

Destinaţia

Suma  mii lei

1.

L.T. “I. Vatamanu” or. Străşeni

Reparaţia sistemului de încălzire

800,0

2.

L.T”Alecu Russo” s.Cojuşna

Schimbarea acoperişului

2365,0

3.

Gimnaziul Recea

Schimbarea acoperişului

650,0

4.

L.T. “M. Eminescu” or. Străşeni

Reparaţia sălii sportive

750,0

5.

Liceul Teoretic Zubreşti

Reparaţia capitală a acoperişului instituţiei

700,0

6.

L.T. “I. Creangă” s. Micleuşeni

Schimbarea geamurilor

70,0

7.

Liceul Teoretic Romaneşti

Reparaţia sistemului de iluminare

100,0

8.

Liceul  Teoretic Sireţi

Reparaţia sistemului de scurgere

70,0

9.

L.T. “Universal” s. Scoreni

Reparaţia sistemului de canalizare

100,0

10.

L.T “Inculeţ” s. Vorniceni

Reparaţia blocului alimentar şi finalizarea lucrărilor la reparaţia sistemului de canalizare

350,0

11.

L.T”Alecu Russo” s.Cojuşna

Finisarea lucrărilor de reparaţie capitală a gimnaziului Cojuşna

128,0

 

TOTAL

 

6083,0

 

Notă informativă la proiectul de decizie 

„Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională”

        Direcţia finanţe vă informează că potrivit prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 868 din 8 octombrie 2014 „ Privind finanţarea în bază de cost standard per elev a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea” au fost aprobate în bugetul raional mijloace financiare pentru  componenta raională în sumă de 6869,2 mii lei sau 3% din suma transferurilor categoriale care urmează a fi utilizate ulterior pentru reparaţia capitală a instituţiilor de învăţămînt .

           Reieşind din solicitările parvenite în adresa preşedintelui raionului, se propune alocarea sumei de 6083,0  mii lei din componenta raională instituţiilor de învăţămînt conform anexei.

 

 

  Şef  al Direcţiei finanţe                         V. Manoli

 

DECIZIE  nr.

 din 24 februarie  2017

 

Cu privire la corelarea

bugetului raional pe anul 2017

 

       În conformitate cu prevederile art. 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare ulterioare, art. 26 al Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare, Legii nr.  _ din__  2016 pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 154 din 01 iulie 2016, examinînd nota informativă, Consiliul raional DECIDE:

 

      1. Se aprobă modificările şi completările în decizia Consiliului raional nr. 4/10 din 25 noiembrie 2016 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2017” după cum urmează:

 

·               În punctul 4 la prezenta decizie cifra „142300,7” se substituie cu cifra „139096,0”, cifra „21741,0” se substituie cu cifra „22392,5” şi cifra „120559,7” se substituie cu cifra „116373,5”.

·               Anexa nr. 1 „Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului raional pe anul 2017 ” se substituie cu un nou conţinut (se anexează);

·               Anexa nr. 2 „ Veniturile bugetului raional pe anul 2017” se substituie cu anexa nr. 2 cu un nou conţinut (se anexează);

·               Anexa nr. 3 „ Resursele şi cheltuielile bugetului raional conform clasificaţiei funcţionale şi programe pe 2017   se substituie cu anexa nr. 2 cu un nou conţinut (se anexează);

 

        2.  Se numeşte responsabil pentru executarea prevederilor prezentei decizii Şeful Direcţiei Finanţe (V. Manoli).

 

     3. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii preşedintele raionului (M. Popa)

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                                                  _________________

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                                           Nina RUSU

 

VIZAT:

 

Direcţia finanţe                                                         V. Manoli

Serviciul  juridic                                                        I. Malic

 

Notă informativă

la proiectul de decizie „Cu privire la corelarea bugetului raional pe anul 2017”

 

      Prin prezenta, vă informăm că Legea bugetului de stat pe anul 2017 a fost adoptată de Parlament pe data de 16 decembrie şi publicată în Monitorul Oficial din 27 decembrie 2016. Bugetul raional pe anul 2017 a fost aprobat pe data de 23 decembrie 2016. Prin urmare, potrivit prevederilor art.23 din Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale şi art.55 din (5) din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, autorităţile reprezentative şi deliberative în termen de cel mult 30 zile de la data publicării Legii bugetului de stat urmează să-şi coreleze bugetele proprii cu prevederile legii menţionate.

          Astfel, volumul transferurilor de la Bugetul de stat pentru anul 2017 s-au majorat cu  31,0 mii lei constituind 139096,0 mii lei în loc de 139065,0 mii lei, inclusiv transferuri cu destinaţie specială 31,0 mii lei, mijloace alocate suplimentar pentru majorarea normelor la alimentaţia copiilor în grupele preşcolare din Gimnaziul s. Căpriana.

 

 

Şef al Direcţiei finanţe                                                               Vera Manoli

 

                                                                                                                     

                                                                                                                 DECIZIE nr.

                         din  24 februarie  2017

                                                                                                                                                                                                  PROIECT

 

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

din Fondul pentru educaţie incluzivă

 

        În conformitate cu prevederile art. 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală cu  modificările ulterioare, Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale şi Hotărîrii Guvernului nr. 868 din 08 octombrie 2014 „Privind finanţarea în bază de cost standard per elev a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general, din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea”, examinînd nota informativă,  Consiliul raional DECIDE:

 

       1. Se alocă 2582,8 mii lei din contul mijloacelor Fondului pentru educaţie incluzivă prevăzute în bugetul raional la compartimentul „Învăţămînt”  conform anexei, inclusiv:

- 1057,5 mii lei pentru dotarea centrelor cu echipament şi mobilier;

      - 1525,3 mii lei pentru salarizarea cadrelor de sprijin conform anexei.

       2. Se numesc responsabili pentru executarea prevederilor prezentei decizii vicepreşedintele raionului (Ursu I.), şeful Direcţiei învăţămînt (Iu. Certan),  şeful Direcţiei finanţe (V. Manoli).

        3. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii preşedintele raionului (M. Popa).

 

 

                                                                                                       

Preşedinte al  şedinţei,                                                                           

                           

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                  Nina  RUSU

 

 

 

VIZAT :

Vicepreședintele raionului                     I. Ursu    

Direcția finanțe                                         V. Manoli

Direcția învățămînt                                   Iu. Certan

Serviciul juridic                                         I. Malic  

 

                                                                                                                                                 Anexa

la Decizia Consiliului raional Străşeni

nr. __   din  24 februarie  2017

 

 

Lista

instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general cărora li se alocă mijloace financiare

din Fondul pentru educaţie incluzivă

 

Nr. d/o

Denumirea instituţiei

localitatea

Fond de salarizare

    anual, mii lei

 

Întreţinerea centrelor de resurse,mii lei

 

Suma,

total

1.  

LT "M.N.Vornicescu"

s. Lozova

118,9

10,0

128,9

2.  

LT "I.Creangă"

s. Micleuşeni

42,2

5,0

47,2

3.  

L.T Romaneşti

s. Romaneşti

21,5

1,5

23,0

4.  

L.T „Universul”

s. Scoreni

107,6

10,0

117,6

5.  

  LT Sireţi                       

s. Sireţi  

115,5

10,0

125,5

6.  

 LT "I.Inculeţ"    

s. Vorniceni

67,7

8,0

75,7

7.  

L.T. Zubreşti

s. Zubreşti

51,2

8,0

959,2

8.  

L.T. „I. Vatamanu”

or.  Străşeni

0,0

0,0

0,0

9.  

LT "M.Eminescu"

or. Străşeni

111,2

10,0

121,2

10.   

L.T „Necrasov”

or. Străşeni

0,0

0,0

0,0

11.

LT "A.Russo"

s. Cojuşna

86,1

8,0

94,1

 

Total licee

 

721,8

70,5

1692,3

1.

Gimnaziul Codreanca

s. Codreanca

48,2

8,0

56,2

2.

Gimnaziul Găleşti

s. Găleşti

55,3

8,0

63,3

3.

Gimnaziul Micăuţi

s. Micăuţi

52,3

5,0

57,3

4.

Gimnaziul Dolna

s. Dolna

48,6

3,0

51,6

5.

Gimnaziul Oneşti

s. Oneşti

53,3

0,0

53,3

6.

Gimnaziul Ţigăneşti

s. Ţigăneşti

27,1

3,0

30,1

7.

Gimnaziul Pănăşeşti

s. Pănăşeşti

0,0

0,0

0,0

8.

Gimnaziul Drăguşeni

s. Drăguşeni

23,4

0,0

23,4

9.

Gimnaziul Redeni

s. Redeni

76,8

10,0

86,8

10.

Gimnaziul Recea

s. Recea

59,4

10,0

69,4

11.

Gimnaziul Roşcani

s. Roşcani

59,4

5,0

64,4

12.

Gimnaziul Voinova

s. Voinova

104,0

10,0

114,0

13.

Gimnaziul Chirianca

s. Chirianca

0,0

0,0

0,0

14.

Gimnaziul Bucovăţ

or. Bucovăţ

23,6

5,0

28,6

15.

Gimnaziul Tătăreşti

s. Tătăreşti

29,7

5,0

34,7

16.

Gimnaziul Căpriana

s. Căpriana

29,7

5,0

34,7

17.

Gimnaziul "M.Viteazul"

or.  Străşeni

112,7

10,0

122,7

 

Total gimnazii

 

803,5

87,0

890,5

 

TOTAL

 

1525,3

157,5

2582,8

                                                                                                                               

                                                                 

                                                                 Notă informativă la proiectul de decizie  „Cu privire

la alocarea mijloacelor financiare din  Fondul pentru educaţia incluzivă”

 

      Direcţia finanţe vă informează că potrivit prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 868 din 8 octombrie 2014 „ Privind finanţarea în bază de cost standard per elev a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea” au fost aprobate în bugetul raional mijloace financiare pentru educaţia incluzivă în sumă de 1902,8  mii lei sau 2 % din suma transferurilor categoriale care urmează a fi utilizate ulterior pentru remunerarea cadrelor de sprijin şi creare şi întreţinerea centrelor de resurse.

      Soldul mijloacelor financiare prevăzute  pentru educaţia incluzivă şi neutilizate în anul 2016 constituie 695,7 mii lei.

     Astfel, se propune alocarea sumei de 2582,8 mii lei din contul mijloacelor Fondului pentru educaţie incluzivă prevăzute în bugetul raional la compartimentul „Învăţămînt”, instituţiilor de învăţămînt conform anexei.

 

 

Şef al Direcţiei finanţe                             Manoli Vera

 

 

DECIZIE  nr.

din 24 februarie 2017

 

Cu privire la  transmiterea cheltuielilor

efectuate prin alocaţii de la  bugetul

raional la reparaţii  capitale

        

      În conformitate cu prevederile Legii nr. 523 – XV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, Legii nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, Ordinului Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr. 216 din28 decembrie 2015”cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar”,  în baza proceselor-verbale de recepţie finală, avînd în vedere avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE:

           1. Se transmit  cheltuielile efectuate prin  alocaţii din  bugetul raional la reparaţii  capitale  instituţiilor  de învăţămînt, pentru a fi raportate la majorarea valorii de bilanţ a fondurilor fixe, conform anexei.

              2. Se pune în sarcina contabilului şef al Direcţiei învăţămînt (Z. Oprea) executarea prevederilor prezentei decizii.

              3. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina preşedintelui raionului (M.Popa).

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                                                                                                      

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional                                        Nina  RUSU

 

 

                                                                                                                  Anexă

                                                                                             la Decizia Consiliului raional Straşeni

                                                                                             nr   __ din  24  februarie  2017

 

 

Denumirea instituţiei

Denumirea

antreprenorului

Suma lei

Obiectul

Reparaţiilor capitale

Primaria Codreanca

Silicaprim SRL

294 900,00

Schimbarea usilor la Gimnaziul Codreanca

Primăria Recea

LDM   Sîrcu

26 400,00

Reparatia sistemului de apeduct la Gimnaziul Recea

Primăria Micăuti

Oprea Prim SRL

49 900,00

Schimbarea geamurilor

La Gimnaziul Micăuţi

Primăria Rădeni

SRL Constructiv Grup

68 600,00

Lucrări de reparaţie.a sistemului termic la G. Rădeni

Primăria Rădeni

SRL Constructiv Grup

74 200,00

Lucrări de reparaîie la cantina G.Rădeni

Primăria Vorniceni

SRL” Vegan Com”

100 000,00

Lucrări de reparaţie a blocului sanitar la L.T.”Ion Inculeţ”

Primăria Vorniceni

SRL „Vegan Com”

139340,84

Lucrări de reparaţie a blocului sanitar la L.T.”Ion Inculeţ”

Primăria Străşeni

SRL”Proiect Gabion”

530248,00

Reparaţia sălii de sport şi a vestiarului la L.T.”M. Eminescu” or. Străşeni

 

Primăria Cojuşna

SC”Profmeşter” SRL

981368,80

Reparaţia capitală a acoperişului gimnaziului din s. Cojuşna str. Decebal 3

 

Primăria Scoreni

SRL „Miron Const”

239977,00

Reparaţia reţelei de canalizare la L.T.”Universul” s. Scoreni.

 

Primăria Scoreni

SRL „Vichidoc Consulting”

900,00

Verificarea documentaţiei de deviz pentru obiectul „Reparaţia reţelei de canalizare la LT Universul s. Scoreni”

       
       

Total:

 

2505834,64

 


 

 

Notă informativă la proiectul  de decizie „Cu privire la transmiterea

 cheltuielilor efectuate prin alocaţii din bugetul raional  la reparaţii capitale”

 

     În conformitate cu Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 216 din 28 decembrie 2015 „Cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar”, în scopul majorării valorii de bilanţ a fondurilor fixe a instituţiilor  de învăţămînt (conform anexei),  care au efectuat reparaţii  capitale din mijloace financiare alocate din bugetul raional.

       Proiectul de decizie se propune spre  avizare comisiei consultative de specialitate şi  Consiliului raional pentru examinare în şedinţă şi adoptarea deciziei.

 

 

Şef al Direcţiei finanţe                                           V. Manoli

 

                                       

DECIZIE  nr

din  24 februarie  2017

           

                                                                                                                                                                 

Cu privire la acordarea suportului

social tinerilor specialiști

 

          În temeiul art. 46 al  Legii nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, cu modificările ulterioare, art. 7,8 al Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare, în scopul susţinerii tinerilor specialişti, angajaţi în instituţiile de învăţămînt din raion, Consiliul raional DECIDE:

 

1. Se alocă primăriilor satelor, comunelor, orașelor, liceelor, gimnaziilor  (conform anexei)  6,0 mii lei, din contul mijloacelor prevăzute centralizat în planul de finanțare a Direcției învățămînt, pentru acordarea suportului social în mărime de 200 lei lunar tinerilor specialiști, care activează în instituțiile de învățămînt pe perioada  ianuarie-mai  2017.

 

2. Se numesc responsabili pentru executarea prevederilor prezentei decizii vicepreședintele raionului (I. Ursu), șeful Direcției finanțe (V. Manoli), șeful Direcției învățămînt (Iu. Certan) și primarii satelor, comunelor, orașelor nominalizate în anexa la prezenta decizie.

 

3. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii președintele raionului ( M. Popa).

 

Preşedinte al şedinţei,                                                        

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                            Nina RUSU

 

                                                                                                                                                                                              Anexa

la Decizia Consiliului raional Străşeni

                                                                                                                                                               nr.     din 24 februarie 2017

 

 

Lista primăriilor satelor, comunelor, orașelor, liceelor, gimnaziilor căror li se alocă mijloace financiare pentru acordarea suportului social tinerilor specialiști care activează în domeniul învățămîntului în anul de studii 2016-2017

Nr. d/o

Beneficiar

Denumirea instituției

Nr. d/o

Numele, prenumele

Suma totală, lei

1

Instituția publică Liceul teoretic "Mitropolit Nestor Vornicescu" s.  Lozova

LT"M. N. Vornicescu", Lozova

1

Enachi Artur

1000,00

 

Total licee

 

 

 

1000,00

2

Primăria Pănășești

Grădinița de copii s. Pănășești

2

Istrati Ana

1000,00

 

Total  primării

 

 

 

1000,00

3

Direcția învățămînt Strășeni

Gimnaziul Codreanca

3

Cocieri Cristina

1000,00

4

Guzun Loredana

1000,00

Gimnaziul Recea

5

Cobza Ludmila

1000,00

Gimnaziul Rădeni

6

Vieri Mariana

1000,00

 

Total Direcția învățămînt

 

 

 

4000,0

 

TOTAL

 

 

 

6000,0

 

 

Notă informativă  la  proiectul  deciziei

„Cu privire  la  acordarea suportului social

tinerilor specialiști”

 

     În scopul susținerii tinerilor specialiști, angajați în instituțiile de învățămînt din raion, se propune alocarea primăriilor satelor, comunelor, orașelor, liceelor, gimnaziilor  (conform anexei) 6,0  mii lei, din contul mijloacelor prevăzute centralizat în planul de finanțare a Direcției învățămînt, pentru acordarea suportului social în mărime de 200 lei lunar tinerilor specialiști, pe perioada ianuarie-mai  2017 (5 luni).

        Reieșind din cele expuse, proiectul de decizie se propune spre avizare comisiilor consultative de specialitate și aprobare în cadrul ședinței Consiliului raional.

 

         

Şef al Direcţiei finanţe                  V. Manoli

 

  Proiect

DECIZIE  nr.

din        februarie 2017

 

Cu privire la organizarea odihnei

elevilor în perioada estivală 2017

 

        În temeiul art. 43, 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modoficările și completările ulterioare, Codului educației nr.152 din 17 iulie 2014, Legii nr. 338-XIII din 15 decembrie 1994 privind drepturile copilului, Hotărîrii Guvernului nr.334 din 23 aprilie 2009 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului de funcţionare a taberelor de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor şi adolescenţilor”, cu modoficările ulterioare, Consiliul raional DECIDE:

 

1. Direcţia învăţământ (I. Certan):

-       să asigure organizarea odihnei a 960 copii în 6 schimburi în perioada estivală 2017  în Centrul de odihnă și agrement pentru copii și tineret ,,Divertis”;

-        să asigure încadrarea în instiuţie a personalului didactic calificat şi auxiliar în conformitate cu cadrul legal;

-        să asigure instruirea personalului didactic și auxiliar din instituție;

-        să asigure pregătirea materialelor şi desfăşurarea licitaţiei pentru procurarea produselor alimentare;

-       să asigure crearea şi funcţionarea taberelor cu sejur de zi în instituţiile preuniversitare din raion în limita alocaţiilor financiare planificate, cu susţinerea autorităţilor administraţiilor publice locale de nivelul întâi;

-        să monitorizeze activitatea taberelor din subordine pe parcursul perioadei estivale în conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de odihnă și agrement pentru copii și tineret ,,Divertis” și actele legislative și normative în vigoare.

2. Direcţia agricultură, dezvoltare economică şi a teritoriului în comun cu Direcţia învăţământ :

-     să elaboreze devizul de cheltuieli către pregătirea pentru funcţionare a Centrului de odihnă și agrement pentru copii și tineret ,,Divertis” în sezonul estival 2017;

-         să monitorizeze lucrările de raparație a Centrului în vederea deschiderii la timp a sezonului estival.

3. Direcţia finanţe (V. Manoli) să identifice mijloacele financiare necesare pentru crearea condiţiilor de deschidere şi funcţionare a Centrului în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

4. Se instituie Comisia raională pentru organizarea şi monitorizarea odihnei elevilor în perioada estivală 2017, conform anexei nr.1.

5. Se aprobă Planul de acţiuni privind organizarea odihnei elevilor în perioada estivală 2017, conform anexei nr. 2.

6. Se stabilesc cotele de repartizare a foilor de odihnă după cum urmează:

-         20 la sută din numărul total de bilete se atribuie gratuit pentru copiii orfani, semiorfani, din familii numeroase, cu performanțe la studii;

-         35 la sută din numărul de bilete se vor realiza cu 30% din costul integral pentru copiii din familiile social-vulnerabile;

-          35 la sută din numărul de bilete se vor realiza cu 50% din costul integral;

-          10 la sută din numărul de bilete se vor realiza cu plata integrală.

7.     Se propune Centrului de Sănătate Publică (I. Ciochină):

-               să monitorizeze asigurarea cabinetelor medicale din taberele de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor şi adolescenţilor cu personal, medicamente şi echipamente medicale necesare;

-       să efectueze supravegherea sanitaro-epidemiologică în perioada pregătirii, deschiderii şi funcţionării taberelor în sezonul estival 2017.

8.     Se propune Comisariatului de poliţie (P. Scoarță):

-         să asigure menținerea ordinii şi securității publice în taberele de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor în perioada estivală 2017;

-         să întreprindă vizite de lucru în tabere pe parcursul sezonului estival,  cu scopul asigurării  securităţii vieţii copiilor;

-         să asigure escortarea vehiculelor care vor transporta copiii şi adolescenţii în modul stabilit.

9. Se recomandă administraţiilor instituţiilor de învăţământ să organizeze odihna elevilor în perioada estivală (tabere cu sejur de zi, organizarea excursiilor, procurarea foilor în tabere de odihnă);

10. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina preşedintelui raionului (M. Popa).

 

 

Preşedinte al şedinţei,

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                           Nina RUSU

 

AVIZAT:

Vicepreședinte al raionului                                                 Ion     URSU

Direcția învățămînt                                                                Iulia   CERTAN

 Direcția finanțe                                                                     Vera   MANOLI

 Serviciu juridic                                                                      Ion     MALIC

 

                                                                                                                                                     Anexa nr. 1

la Decizia Consiliului raional Străşeni

                                                                                                                                           nr.     din      februarie 2017

 

Componenţa

Comisiei raionale pentru organizarea şi monitorizarea odihnei elevilor

în  perioada estivală 2017

 

 

POPA Mihail, preşedinte al raionului, preşedintele Comisiei;

URSU Ion, vicepreşedinte al raionului, vicepreşedintele Comisiei;

 

Membrii Comisiei:

CERTAN Iulia , şef al Direcţiei învăţămînt;

MANOLI Vera, şef al Direcţiei finanţe;

OLEVSCHI Natalia, şef al Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei;

PALADI Mihail, preşedintele Consiuliului interramural al Sindicatelor;

SÎRBU Nicolae, șef al Direcţiei Agricultură, dezvoltare economic şi a teritoriului;

CIOCHINĂ Ion, medic-şef al Centrului de Sănătate Publică Străşeni;

GLAVAN Gheorghe, șef al Serviciului Siguranța Alimentelor Strășeni;

SCOARȚĂ Petru, comisar al Inspectoratului de Poliţie Străşeni;

IAŢIŞIN Andrei, director al Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul de

Sănătate  Străşeni;

SĂNDUŢĂ Oleg, şef al Secţiei Situaţii Excepţionale Străşeni;

AVRAM Victor, consilier raional;

BÎRSAN Maxim, consilier raional.

 

 

                                                                                                                Anexa nr. 2

                                                                                                         la Decizia Consiliului raional Străşeni

                                                                                      nr.     din      februarie 2017

 

Plan de acţiuni

privind organizarea odihnei elevilor în peroada estivală 2017

 

Nr.

d/o

Acţiuni preconizate

Termeni de realizare

Responsabilul

   1

Evaluarea și monitorizarea pregătirii Centrului de odihnă și agement pentru copii și tineret ,,Divertis” pentru activitate în sezonul estival 2017.

 

pînă la 20 mai 2017

Comisia raională, Direcţia învăţămînt, Direcţia agricultură, dezvoltare economică şi a teritoriului

2

Pregătirea taberelor cu sejur de zi pentru activitate în perioada estivală 2017.

pînă la 25 mai 2017

Comisia raională,

 Direcţia învăţămînt

Managerii de instituții

3

Monitorizarea și aprovizionarea taberelor cu produse alimentare.

până la 15 iunie 2017

Direcţia învăţămînt, Managerii de instituții

4

Monitorizarea și aprovizionarea taberelor cu echipament medical şi medicamentele necesare.

iunie-august

2017

Centrul de Sănătate Publică Străşeni, Direcţia învăţămînt

5

Monitorizarea și aprovizionarea taberelor cu utilaj și materiale antiincendiare.

mai-august

2017

Serviciului apărarea împotriva incendiilor,                                    Secţia Situaţii Excepţionale

6

Asigurarea asistenţei medicale permanente a personalului şi a copiilor din taberele de odihnă.

mai-august

2017

Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de sănătate Strășeni

7

Asigurarea ordinei şi securităţii publice în Centrul de odihnă și agrement pentru copii și tineret ,,Divertis”.

iunie-august

2017

Direcţia învăţămînt, Inspectoratul de poliţie Străşeni

8

Desfăşurarea seminarelor de instruire cu toate categoriile de personal din tabere.

mai 2017

Direcţia învăţămînt, Centrul de Sănătate Publică, Serviciului apărarea împotriva incendiilor Strășeni, Inspectoratul de poliţie Străşeni, Serviciul Siguranța Alimentelor Strășeni.

 

9

Monitorizarea procesului educaţional din tabere.

mai-august

2017

Direcţia învăţămînt

10

Examinarea dosarelor și organizarea odihnei copiilor orfani, semiorfani, din familiile socialmente-vulnerabile, cu venituri mici, cu performanțe la studii.

 

mai-august

2017

 

Directorii instituţiilor,

Direcţia învăţămînt.

 

 

Notă informativă 

la proiectul de decizie ,,Cu privire la organizarea odihnei elevilor

în perioada estivală 2017”

 

     Organizarea odihnei de vară a elevilor în perioada estivală constituie anual una dintre direcțiile prioritare ale Direcţiei învăţământ.

       Elaborarea proiectului de decizie cu privire la organizarea odihnei de vară a elevilor este dictată de necesitatea:

-         identificării surselor financiare pentru pregătirea către funcționare a Centrului de odihnă și agrement pentru copii și tineret ,,Divertis”;

-         crearea condițiilor optime în Centru, pentru odihna și fortificarea sănătății copiilor, prevenirii situațiilor de risc pentru viața și sănătatea lor;

-           organizarea odihnei şi întremării copiilor şi adolescenţilor bazată pe respectarea normelor igienice, sanitare şi alimentare;

-         crearea condiţiilor pentru dezvoltarea capacităţilor intelectuale, afective şi volitive ale copiilor și asigurarea continuităţii procesului educativ prin organizarea activităţilor vocaţionale.

     Centrul de odihnă și agrement pentru copii și tineret ,,Divertis”, fondat prin decizia Consiliului raional nr. 1/29 din 26 februarie 2016, dispune de condiţii satisfăcătoare pentru organizarea odihnei copiilor şi adolescenţilor în sezonul estival 2017.

        Pentru ameliorarea condiţiilor de funcţionare a Centrului în vara 2017 sunt necesare surse financiare pentru:

 • reparația dormitoarelor;

-         schimbarea uşilor în dormitoare și la intrare;

-         reparaţia podelelor în camere, saloane și coridoare;

-         procurarea şi montarea dulapurilor încorporate cu antresol în toate dormitoarele;

 • procurarea noptierelor și a saltelelor pentru dormitoare (160);

-         reparația sistemului de canalizare și conectarea stației de epurare;

-         conectarea cazanelor de gaz la cantină și dormitoare;

-         asigurarea puctului medical cu utilajul necesar;

-         conectarea Centrului la rețeaua telefonică și internet;

-         amenajarea teritoriului: trotuarelor, scărilor, terenului de sporturi și  scaunelor la estrada de vară;

-      crearea condiţiilor necesare prin dotarea bazei tehnico-materiale: 4 televizoare pentru saloane, un laptop pentru organizarea activităților, reparația frigiderelor și a utilajului electric din cantină;

       Din bugetul de 1 mln 200 mii lei planificat pentru odihna copiilor, vor fi procurate bilete de odihnă în conformitate cu actele normative în vigoare.

       Pentru organizarea optimă a odihnei de vară a copiilor în sezonul estival 2017, Direcţia învăţămînt solicită susţinerea Consiliului raional în crearea şi dezvoltarea condiţiilor, pentru demararea sezonului estival în Centrul de odihnă și agrement pentru copii și tineret ,,Divertis” la timp, deținând atorizațiile de fucționare conform legislației.

 

 

Iulia CERTAN,

Şef  al Direcţie învăţămînt    

 

       DECIZIE nr.

         din 24 februarie  2017

 

                                                                                                                                                                                                 Proiect

 

Cu privire la stabilirea perimetrului

intravilanului satului Făgureni

 

      În temeiul prevederilor Legii 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală,  cu modificările și completările ulterioare, art. 9 al Codului funciar, aprobat prin Legea nr.828-XII din 25 decembrie 1991, cu modificările ulterioare, Legii cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XII din 25 februarie 1998, Hotărîrii Guvernului nr.1518 din 17 decembrie 2003 ,,Despre crearea Sistemului informațional automatizat, Registrul de stat al unităților administrativ-teritoriale și al străzilor din localitățile de pe teritoriul Moldovei”, Deciziei Consiliului orășenesc Strășeni nr. 9/01 din 25 noiembrie 2015 ,,Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic General al orașului Strășeni și Regulamentului local de urbanism”, Deciziei Consiliului orășenesc Strășeni nr.4/15 din 10 octombrie 2016 ,,Cu privire la stabilirea/actualizarea perimetrului intravilanului s. Făgureni”, Consiliul raional DECIDE:

 

     1.  Se stabilește perimetrul intravilanului satului Făgureni, cu suprafața totală de 114,3440 ha.

 

     2.  Serviciul relații funciare și cadastru (V. Borș) va asigura  modificarea documentației cadastrale în conformitate cu prevederile prezentei decizii.

 

     3.  Se desemnează responsabil de controlul executării prevederilor prezentei decizii vicepreședintele raionului (N. Budu).

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                                     

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                            Nina RUSU

 

 

Avizat:

 

Vicepreședintele raionului                                                  N. Budu

Serviciului relații funciare și cadastru                                V. Borș

Serviciului juridic                                                                    I. Malic

   

 

NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul de decizie ,,Cu privire la stabilirea perimetrului intravilanului

 satului Făgureni”

       În rezultatul analizei situației  social-economice a localității,  s-a decis că limita intravilanului satului Făgureni să fie modificată prin extinderea unei suprafețe de 22,3211 ha și anume: pămînt arabil 16,15 ha, drumuri de cîmp 0,43 ha, bazin acvatic 0,20 ha și alte terenuri 5,5411 ha.

          O bună parte din teritoriile localității propuse pentru extindere sunt subutilizate, fiind prelucrate în scopuri agricole.

        Analizînd teritoriul localității din punct de vedere geomorfologic s-a stabilit că o bună parte din zona rezidențială este afectată de procesele de eroziune, care aduc pagube fondului construit și necesită extinderea intravilanului localității.

         Deci, în rezultatul calculelor obținute privind populația și fondul locativ, suprafața delimitată de intravilan, adică 114,3440 ha, vor satisface necesitățile teritoriale pentru perioada preconizată în proiect de 15 ani.

         A fost modificat și planului urbanistic al or. Strășeni. Aceste modificări au fost aprobate prin Decizia Consiliului orășenesc nr. 9/01 din 25 noiembrie 2015 ,,Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic General al orașului Strășeni și Regulamentului local de urbanism” și prevăd implementarea proiectelor în scopul  dezvoltării social-economice a localității în perspectivă.

      În temeiul art.9 al Codului funciar de competența Consiliului raional ține stabilirea și schimbarea perimetrului intravilanului localităților și soluționarea litigiilor privind perimetrele.

        Implementarea proiectului de decizie nu presupune alocări financiare din contul mijloacelor bugetare.

    Reieșind din cele expuse, Serviciul relații funciare și cadastru propune proiectul deciziei comisiei consultative de specialitate pentru examinare și avizare și Consiliului raional pentru aprobare în ședință.

 

 

Valeriu BORȘ

Șef al Serviciului relații funciare și cadastru     

 

    DECIZIE nr.

     din 24 februarie 2017

                                                                                                                                                                                                               Proiect

 

Cu privire la formarea                                                                                 

bunului imobil

 

     În temeiul prevederilor Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 523 – XV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ – teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 121 – XV din 04 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, cu modificările ulterioare,  Legii nr. 354-XV din 28 octombrie.2004 cu privire la formarea bunurilor imobile, cu modificările ulterioare, Consiliul raional DECIDE:

 

1. Se formează bunul imobil proprietate a raionului, înregistrat cu nr. cadastral 8037209168.02 prin separare a imobilului IMSP Centru de Sănătate Sireți, în încăperi izolate 001 cu suprafața 71,9 m2 și 002 cu suprafața 337,9 m2

          

2. Se pune în sarcina Serviciului relații funciare și cadastru (V. Borș) efectuarea lucrărilor cadastrale la formarea bunului imobil nominalizat.  

 

3. Se desemnează responsabil pentru executarea  prezentei decizii preşedintele raionului (M. Popa).

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                                          ____________

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                               Nina RUSU

 

 

 

Avizat:

Vicepreşedintele raionului                                                       N. Budu

Serviciul relații funciare și cadastru                                        V. Borș

Serviciul juridic                                                                            I. Malic

  

                                     

 NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul de decizie ,,Cu privire la formarea bunului imobil”

 

         În conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 901 din 31 decembrie 2015 și Deciziei Consiliului local Sireți nr. 5/8 din 04 iulie 2016 Consiliul raional a transmis, cu titlu gratuit, din proprietatea raionului în proprietatea publică a autorității publice locale de nivelul întîi, încăperile din blocul nr. 2 a IMSP Centru de Sănătate Sireți.

       În conformitate cu Legea nr. 354-XV din 28 octombrie 2004 Cu privire la formarea bunurilor imobile, este necesar de format bunul imobil proprietate a raionului, înregistrat cu nr. cadastral 8037209168.02 prin separare a imobilului IMSP Centru de Sănătate Sireți, în încăperi izolate 001 cu suprafața de 71,9 m2 și 002 cu suprafața de 337,9 m2.

        Proiectul deciziei se prezintă comisiei consultative de specialitate pentru avizare și Consiliului raional pentru examinare și aprobare în ședință.

 

 

Șef al Serviciului relații funciare și cadastru                       Valeriu BORȘ

       

                

                                                                                    DECIZIE nr.

                                                                             din 24 februarie 2017

 

                                                                                                                                                                                                        PROIECT

 

Cu privire la aprobarea Cadastrului funciar al raionului

Strășeni conform situației de la 1 ianuarie 2017

 

     În temeiul art. 46 al Legii 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, art.9 din Codul funciar nr.828-XII din 25 decembrie 1991, cu modificările și completările ulterioare, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.24 din 11 ianuarie 1995 ,,Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la conținutul documentației cadastrului funciar”, cu modificările ulterioare, Consiliul raional DECIDE:

 

     1.  Se aprobă Cadastrul funciar al raionului Strășeni, conform situației de la 1 ianuarie 2017, în hotarele a 27 de unități administrativ-teritoriale de nivelul întîi, cu suprafața totală de 72908,83 ha, conform anexei.

 

 

Preşedinte al şedinţei                      

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional                                                 Nina RUSU

 

 

 

AVIZAT:

 

Vicepeședintele raionului                            N. Budu

Serviciul relații

funciare și cadastru                                       V. Borș

Serviciul juridic                                               I. Malic

                              

NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul de decizie  ,,Cu privire la aprobarea Cadastrului funciar al raionului Strășeni

conform situației de la 1 ianuarie 2017”.

        Cadastrul funciar este întocmit în temeiul art.9 al Codului Funciar al Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr.828-XII din 25 decembrie 1991, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.24 din 11 ianuarie 1995 ,,Privind aprobarea Regulamentului cu privire la conținutul documentației cadastrului funciar” cu modificările ulterioare, în baza dărilor de seamă prezentate de specialiștii în domeniul implementării politicilor funciare din orașele, satele și comunele din raion, prin coordonare cu Serviciul relații funciare și cadastru.

       La întocmirea cadastrului funciar al raionului, în materialele de evidență funciară, au fost incluse datele cu privire la modificările curente care au avut loc în perioada anului 2016 în categoriile de terenuri:

1.      Terenurile cu destinație agricolă s-au mărit cu 62,31 ha în rezultatul vînzării-cumpărării terenurilor publice din fondul de rezervă și suprafața totală constituie 31 326,41 ha.

2.      Terenurile satelor, orașelor, municipiilor  s-au micșorat cu 92,94 ha și anume: 21,09 ha în rezultatul corectării terenurilor aferente a obiectelor social-culturale în teritoriul Primăriei or. Strășeni și 71,85 ha în rezultatul stabilirii hotarului intravilanului primăriilor Lozova, Recea, Vorniceni, Voinova, Greblești și Ghelăuza. Suprafața totală constituie 5748,22 ha.

3.     Terenurile destinate industriei, transportului, telecomunicațiilor și cu alte destinații speciale s-au mărit cu 47,51ha în rezultatul corectării terenurilor destinate industriei proprietate publică și a terenurilor proprietate privată a Unității administrativ-teritoriale Strășeni. Suprafața totală constituie 1188,72 ha.

4.     Terenurile destinate protecției naturii, ocrotirii sănătății, activității recreative, terenurile de valoare istorico-culturală, terenurile zonelor suburbane și ale zonelor verzi nu au suferit modificări și suprafața lor constituie 74,66 ha.

5.      Terenurile fondului silvic s-au mărit cu 24,69 ha în rezultatul împăduririi terenurilor degradate a unităților administrativ-teritoriale. Suprafața terenurilor proprietate publică a statului nu a fost modificată și ele constituie 24010,30 ha. Suprafața totală a fondului silvic constituie 26226,14 ha.

6.      Terenurile fondului apelor nu au fost modificate și suprafața lor constituie 379,88 ha.

7.   Terenurile fondului de rezervă s-au micșorat cu 41,56 ha. În rezultatul vînzării-cumpărării s-au mărit terenurile cu destinație agricolă. Suprafața totală a fondului de rezervă constituie 7871,86 ha.

         Suprafața terenurilor repartizate pentru exploatarea carierelor nu a fost modificată.

         După efectuarea tuturor modificărilor în categoriile de terenuri, suprafața totală a raionului constituie 72 908,83 ha.

         Proiectul deciziei se prezintă comisiei consultative de specialitate pentru avizare și Consiliului raional pentru examinare și aprobare în ședință.

 

 

 

 Șef al  Serviciul relații funciare și cadastru                            Valeriu BORȘ      

   

   DECIZIE nr.

    din 24 februarie  2017

 

Proiect

Cu privire la casarea bunurilor uzate 

 

       În temeiul art. 43, alin. (1) lit. c) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, art. 8 al Legii nr. 523-XV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale și în conformitate cu art. 8 al Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova  nr. 500 din 12 mai 1998 „Despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe” cu modificările ulterioare, examinînd nota informativă,  Consiliul raional DECIDE:

1.    Se autorizează casarea bunurilor uzate  aflate la evidența contabilă a  Direcției asistență socială și protecție a familiei:

 

Nr.

d/o

Cod

 

Denumirea

 

Numărul de inventar

Anul

procurării

Valoarea iniţială

Durata de funcţionare utilă/norma anuală de uzură ani/%/

Uzura calculată

1

2

3

4

5

6

7

 

8

1

148470

Calculator Lenova A53

03140026

2007

14726.93

33.33

3

14726.93

2

148470

Calculator Lenova A53

03140028

2007

14726.93

33.33

3

14726.93

3

148470

 Notebook Asus

03140222

2010

5746.00

33.33

3

5746.00

4

148470

Monitor HP

0314298

2010

2570.00

33.33

3

2570.00

5

148470

Imprimantă

0314244

2007

1452,17

33,33

3

1452,17

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

39222,03

 

2.    Direcția asistență socială și protecție a familiei va efectua modificările respective conform legislației în vigoare şi actul de casare.

   3.    Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii, vicepreședintele raionului (E. Harcenco).

 

     Președinte al ședinței                                                                   

    

      Contrasemnat                                                                                    

     Secretar al Consiliului raional                                                                 Nina Rusu

 

     Avizat:

     Vicepreședinte al raionului                                                                     E. Harcenco

     Șef Direcția finanțe                                                                                    V. Manoli

     Șef Direcția asistență socială și protecție a familiei                            N. Olevschi

     Serviciul juridic                                                                                           I. Malic

 

 

Notă informativă

la proiectul de decizie ” Cu privire la  casarea bunurilor uzate

 

 

     În conformitate cu art. 8 al Legii nr. 523-XV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale, art. 8 al Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova  nr. 500 din 12 mai 1998 „Despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe” cu modificările ulterioare, la evidența contabilă a Direcției asistență socială și protecție a familiei pe parcursul a mai multor ani s-au acumulat bunuri care în timp s-au uzat. Luînd în considerație termenii de exploatare, examinarea bunurilor respective, s-a stabilit că acestea s-au uzat, devenind nefuncționale și imposibil de restaurat din lipsa pieselor de schimb, odată cu scoaterea din producere a acestor piese. Deoarece aceste bunuri uzate nu mai pot fi utilizate, a apărut necesitatea casării lor:

 

Nr.

d/o

Cod

 

Denumirea

 

Numărul de inventar

Anulprocurării

Valoarea iniţială

Durata de funcţionare utilă/norma anuală de uzură ani/%/

Uzura calculată

1

2

3

4

5

6

7

 

8

1

148470

Calculator Lenova A53

03140026

2007

14726.93

33.33

3

14726.93

2

148470

Calculator Lenova A53

03140028

2007

14726.93

33.33

3

14726.93

3

148470

 Notebook Asus

03140222

2010

5746.00

33.33

3

5746.00

4

148470

Monitor HP

0314298

2010

2570.00

33.33

3

2570.00

5

148470

Imprimantă

0314244

2007

1452,17

33,33

3

1452,17

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

39222,03

 

          Proiectul de decizie se prezintă Comisiei consultative de specialitate pentru avizare și  Consiliului raional pentru examinare și adoptare în ședință.

 

 

 

 

Șef al

Direcției asistență socială și

protecție a familiei                                                                                            Natalia Olevschi

 

                                                                                

                        DECIZIE nr.

                         din  24 februarie  2017

                                                                                                                                                                                                          PROIECT

Cu privire la lichidarea Gimnaziului Drăguşeni

 

       În temeiul prevederilor art. 43, 46 ale Legii nr. 436 - XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, art. 15 p.1,  lit. b,  art. 21 p.1,  art.141 p.1 lit. j din  Codul educației nr. 152 din 17  iulie 2014, Hotărîrea Guvernului  nr. 868 din 08 octombrie 2014 „Privind finanţarea în bază de cost standard per elev a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general, din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea”, întru realizarea planului de raţionalizare instituţională, precum și în scopul dezvoltării  învățămînului  de calitate, examinînd nota informativă, Consiliul raional DECIDE:

 

       1. Se lichidează Gimnaziul Drăguşeni, cu şcolarizarea elevilor claselor I-IX în şcoala de circumscripţie - Gimnaziul Rădeni cu începere de la 01 septembrie  2017.

      2. Şeful Direcţiei învăţămînt (Iu. Certan) va preaviza prin ordin, sub semnătură, directorul  instituţiei supuse lichidării în strictă conformitate cu prevederile Codului Muncii al Republicii Moldova şi va monitoriza emiterea ordinului privind preavizarea salariaţilor de către conducătorul instituției  respective.

      3. Se pune în sarcina Direcţiei învăţămînt (Iu. Certan)  organizarea  transportării elevilor din  instituţia lichidată  la şcoala  de circumscripţie Gimnaziul Rădeni de la 01 septembrie  2017.

    4.  Se reziliază, începînd cu 01 septembrie  2017, contractul de comodat încheiat cu primăria comunei Rădeni  şi se restituie bunul proprietate publică (edificiul instituției lichidate) aflat în gestiunea Direcţiei învăţămînt, autorităţii publice locale de nivelul întîi, comunei Rădeni.

  4.1. Se instituie Comisia de predare-primire a edificiului nominalizat şi se aprobă componenţa ei nominală, după cum urmează:

URSU Ion                      -  vicepreşedinte al raionului, preşedintele Comisiei;

             Membrii Comisiei:

             CERTAN Iulia               -  şef al Direcţiei învăţămînt.

             MANOLI Vera               -  şef al Direcţiei finanţe.

             MALIC Ion                     -  şef al Serviciului juridic.

             RĂBDĂU Petru            - primar al comunei Rădeni.

        4.2. Transmiterea bunurilor se va efectua, în termen de o lună, conform prevederilor Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.901 din 31 decembrie 2015.

      5. Se desemnează responsabil de executarea prevederilor prezentei decizii şeful Direcţiei învăţămînt (Iu. Certan).

      6. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama preşedintelui raionului (M. Popa).

 

Preşedinte al  şedinţei,                                                                            

                                  

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                             Nina  RUSU

 

VIZAT :

Vicepreședintele raionului                     I. Ursu    

Direcția finanțe                                         V. Manoli

Direcția învățămînt                                   Iu. Certan

Serviciul juridic                                         I. Malic  

 

                                                                                           Notă  informativă

la proiectul de decizie al Consiliului raional ”Cu privire la lichidarea Gimnaziului Drăguşeni”

 

    Proiectul de deciziei privind lichidarea  Gimnaziului Drăgușeni este elaborat în conformitate cu Planul strategic de dezvoltare a învățământului în  raion  şi este condiționat de situaţia  actuală în care se desfășoară procesul educațional în Gimnaziul Drăgușeni.

     Instituţia activează într-o clădire adaptată, nu dispune de cabinete școlare dotate, bloc alimentar, sală de sport, laboratoare și alte condiții necesare pentru realizarea unui proces educațional de calitate.  Instituția activează în 2 schimburi.

    Numărul de elevi în ultimii ani este în descreștere față de anul 2012 cu 15 %.

    In gimnaziu se instruiește un  contingent de elevi în număr de  95  în 7 complete de clasă:

 

Clasa

Nr. de elevi

Nr. clase

I

9

1

II

9

0,5

III

17

1

IV

6

0,5

Total I-IV

41

3

V

13

1

VI

0

0

VII

18

1

VIII

6

1

IX

17

1

Total V-IX

54

4

Total I-IX

95

7

Numărul de elevi ponderați

85

 

 

      În clasa II şi IV se asigură învăţămîntul simultan.

    Analizînd situaţia demografică din localitate s-a  constatat  că contingentul de elevi în următorii  5 ani  va înregistra indicatori relativ constanți:

 

Vîrsta

 

2-3 ani

3-4 ani

4-5 ani

5-6 ani

6-7 ani

Nr. copii în localitate

18

 

17

 

19

 

15

 

14

 

Anul școlarizării

2021

2020

2019

2018

2017

 

      În legătură cu numărul  redus de elevi în clase primare  instituţia organizează instruirea  a 15  elevi  în 1 clasă.   În clasa VI sînt 0 elevi. 11 elevi  din Drăgușeni învață în gimnaziul Rădeni, 2 – în Liceul Teoretic Romănești. Numărul  mediu de elevi în clasă - 13,5 elevi, raportul elevi per cadru didactic -  1/7,3.

      În instituție activează 13 cadre didactice, inclusiv  de bază-9, pensionari-2, cumularzi -4. Din cauza numărului redus  de ore la disciplina de specialitate  cadrele didactice  cumulează  mai multe discipline școlare, fapt ce  diminuează eficiența educațională.

     Bugetul instituției aprobat pentru anul 2017este de 1245,2 mii lei. Instituția nu are deficit bugetar, dar nu dispune de condiții pentru desfășurarea unui proces educațional de calitate şi dezvoltare instituţională.

      Examinînd oportunitățile din regiune se constată că pe teritoriul aceleiași comune - Rădeni la distanța de cca 3 km este situat gimnaziul Rădeni, care are statut de școală de circumscripție, activează într-o clădire tip  și dispune de toate condițiile necesare, inclusiv locuri disponibile, pentru școlarizarea elevilor claselor I-IX din Drăgușeni.  Direcţia învăţămînt a studiat posibilităţile asigurării resurselor umane  cu post de lucru, în urma eventualei lichidări, şi va asigura angajarea tuturor salariaţilor în cîmpul muncii.  Drumurile de acces sunt în stare bună. Proiectul de decizie a fost audiat public şi examinat la şedinţa cu managerii şcolari din 01 februarie 2017.

      În urma studiului efectuat, în scopul asigurării accesului şi dreptului copiilor la o educaţie mai bună, Direcţia învăţămînt   propune comisiilor de specialitate ale consiliului raional examinarea și avizarea proiectului de decizie și Consiliului raional spre aprobare  în  şedinţa.

 

 

Şef al  Direcţie învăţămînt                           Iulia Certan

 

 

                          DECIZIE nr.

                         din  24 februarie  2017

                                                                                                                                                                                                    PROIECT

Cu privire la lichidarea Gimnaziului Chirianca

        

        În temeiul prevederilor art. 43, 46 ale Legii nr. 436- XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, art. 15 p.1,  lit. b,  art. 21 p.1,  art.141 p.1 lit. j din  Codul educației nr. 152 din 17  iulie 2014, Hotărîrii Guvernului  nr. 868 din 08 octombrie 2014 „Privind finanţarea în bază de cost standard per elev a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general, din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea”, întru realizarea planului de raţionalizare instituţională, precum și în scopul dezvoltării  învățămînului  de calitate, examinînd nota informativă, Consiliul raional DECIDE:

 

     1. Se lichidează Gimnaziul Chirianca, cu şcolarizarea elevilor claselor I-IX în şcoala de circumscripţie – Instituţia Publică Liceul Teoretic Zubreşti cu începere de la 01 septembrie  2017.

     2. Şeful Direcţiei învăţămînt (Iu. Certan) va preaviza prin ordin, sub semnătură, directorul  instituţiei supuse lichidării în strictă conformitate cu prevederile Codului Muncii al Republicii Moldova şi va monitoriza emiterea ordinului privind preavizarea salariaţilor de către conducătorul instituției  respective.

      3. Se pune în sarcina Direcţiei învăţămînt (Iu. Certan)  organizarea  transportării elevilor din  instituţia lichidată  la şcoala  de circumscripţie Instituţia Publică Liceul Teoretic Zubreşti de la 01 septembrie  2017.

       4. Se acordă  statut de şcoală de circumscripţie Instituţiei Publice Liceul Teoretic Zubreşti  din 01 septembrie 2017.

     5.  Se reziliază, începînd cu 01 septembrie  2017, contractul de comodat încheiat cu primăria Chirianca  şi se restituie bunul proprietate publică (edificiul instituției lichidate) aflat în gestiunea Direcţiei învăţămînt, autorităţii publice locale de nivelul întîi, primăriei Chirianca.

  5.1. Se instituie Comisia de predare-primire a edificiului nominalizat şi se aprobă componenţa ei nominală, după cum urmează:

          URSU Ion                  -   vicepreşedinte al raionului, preşedintele Comisiei;

          Membrii Comisiei:

          CERTAN Iulia           -   şef al Direcţiei învăţămînt;

          MANOLI Vera          -   şef al Direcţiei finanţe;

          MALIC Ion                -   şef al Serviciului juridic;

          DIACENCO Iurie     -   primar al satului Chirianca.

          5.2. Transmiterea bunurilor se va efectua, în termen de o lună, conform prevederilor

          Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat

          prin Hotărîrea Guvernului nr.901 din 31 decembrie 2015.

     6. Se desemnează responsabil de executarea prevederilor prezentei decizii şeful Direcţiei învăţămînt (Iu. Certan).

     7. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama preşedintelui raionului (M. POPA).

 

Preşedinte al şedinţei                                                           _______________

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional                                                 Nina  RUSU

 

VIZAT :

Vicepreședintele raionului                     I. Ursu    

Direcția finanțe                                         V. Manoli

Direcția învățămînt                                   Iu. Certan

Serviciul juridic                                         I. Malic  

 

 

Notă informativă

la proiectul de decizie ”Cu privire la lichidarea Gimnaziului Chirianca ”

 

          În gimnaziul Chirianca în anul de studii 2016-2017 îşi fac studiile 77 de elevi: în clasele primare – 33 elevi; în clasele gimnaziale - 44 elevi.  Tabelul anexă reprezintă contingentul de elevi pe clase:

Clasa

  I

II

  III

  IV

  V

  VI

   VII

   VIII

  IX

Nr.elevi

10

 9

 2

 12

 6

  6

  10

  8

  14

      

         În legătură cu numărul  redus de copii în treapta primară instituţia organizează instruirea  în 2 clase cu  regim simultan:  clasa I-III -12 elevi  şi  clasa a II-IV- 21elevi. Instituţie cu deficit bugetar  - 397,9mii lei. 

În acest sistem educaţional activitatea organizaţional-pedagogică întîmpină anumite dificultăţi:

-         Instruirea simultană nu asigură o muncă eficientă a cadrului didactic;

-      Greutăţi în organizarea instruirii cu diferite categorii de vîrste ale elevilor şi realizarea a două conţinuturi curriculare diferite concomitent;

-         Rezultativitate şcolară redusă;

-         Anturaj psihopedagogic neadecvat pentru dezvoltarea normală a personalităţii copilului.

     Condiţiile de desfăşurare a procesului de instruire şi educaţie în instituţia dată  nu satisfac cerinţele educaţionale. Posibilităţile de procurare-renovare a mobilierului, tehnicii de calcul, instrumentarului şi inventarului pentru partea practică a programelor lipsesc. Este insuficientă dotarea curriculară a procesului educaţional cu strictul necesar. Potenţialul educaţional al cadrelor didactice este redus. Elevii sunt limitaţi de posibilităţile dezvoltării în conformitate cu documentele de politici educaţionale . Instituţia nu dispune de blocuri sanitare interne. Insuficiența de  dotare curriculară a procesului educaţional nu  poate asigura un învăţămînt  de calitate în localitate. Cadrele didactice duc lipsa de suport educaţional şi nu pot realiza unele aspecte ale curriculei. Numărul redus de ore nu permit deplasarea în mediul rural al tinerilor specialiști, din care motiv in şcoală activează 5 pensionari şi 4 cumularzi. Direcţia învăţămînt a studiat posibilităţile asigurării resurselor umane  cu post de lucru, în urma eventualei lichidări, şi va asigura angajarea tuturor salariaţilor în cîmpul muncii. Tinînd cont de situaţia respectivă şi de datele statistice din dinamica cantitativă şi calitativă în satul Chirianca se înregistrează o scădere  a natalităţii şi o creştere a migraţiei populaţiei, ce duce la scăderea numărului de elevi cuprinşi cu şcoala. Proiectul de decizie a fost audiat public şi examinat la şedinţa cu managerii şcolari din 01 februarie 2017.

       Luînd în consideraţie căile de acces bune pentru transportarea copiilor şi depărtarea de 2 km pînă la Liceul Teoretic Zubreşti, Direcţia de învăţămînt propune comisiei  de specialitate  examinarea proiectului de decizie și  Consiliului raional pentru  dezbateri și adoptare în ședință.

 

Şef al  Direcţie învăţămînt                          Iulia Certan,

 

 

                         DECIZIE nr.

                         din  24 februarie  2017

                                                                                                                                                                                  PROIECT

Cu privire la lichidarea Gimnaziului Oneşti

 

       În temeiul prevederilor art. 43, 46 ale Legii nr. 436- XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, art. 15 p.1,  lit. b,  art. 21 p.1,  art.141 p.1 lit. j din  Codul educației nr. 152 din 17  iulie 2014, Hotărîrii Guvernului  nr. 868 din 08 octombrie 2014 „Privind finanţarea în bază de cost standard per elev a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general, din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea”, întru realizarea planului de raţionalizare instituţională, precum și în scopul dezvoltării  învățămînului  de calitate, examinînd nota informativă,  Consiliul raional DECIDE:

 

     1. Se lichidează Gimnaziul  Oneşti, cu şcolarizarea elevilor claselor I-IX în şcoala de circumscripţie - Gimnaziul Codreanca  cu începere de la 01 septembrie  2017.

    2. Şeful Direcţiei învăţămînt (Iu. Certan) va preaviza prin ordin, sub semnătură, directorul  instituţiei supuse lichidării în strictă conformitate cu prevederile Codului Muncii al Republicii Moldova şi va monitoriza emiterea ordinului privind preavizarea salariaţilor de către conducătorul instituției  respective.

     3. Se pune în sarcina Direcţiei învăţămînt (Iu. Certan)  organizarea  transportării elevilor din  instituţia lichidată  la şcoala  de circumscripţie Gimnaziul Codreanca  de la 01 septembrie  2017.

    4. Se reziliază, începînd cu 01 septembrie  2017, contractul de comodat încheiat cu primăria Oneşti şi se restituie bunul proprietate publică (edificiul instituției lichidate) aflat în gestiunea Direcţiei învăţămînt, autorităţii publice locale de nivelul întîi, primăriei Oneşti.

4.1. Se instituie Comisia de predare-primire a edificiului nominalizat şi se aprobă componenţa ei nominală, după cum urmează:

URSU Ion                      -  vicepreşedinte al raionului, preşedintele Comisiei;

        Membrii Comisiei:

        CERTAN Iulia                 - şef al Direcţiei învăţămînt;

        MANOLI Vera                 - şef al Direcţiei finanţe;

         MALIC Ion                     -  şef al Serviciului juridic;

         COTELEA Oleg            -  primar al satului Oneşti.

        4.2. Transmiterea bunurilor se va efectua, în termen de o lună, conform prevederilor

          Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat

          prin Hotărîrea Guvernului nr.901 din 31 decembrie 2015.

   5. Se desemnează responsabil de executarea prevederilor prezentei decizii şeful Direcţiei învăţămînt (Iu. Certan).

   6. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama preşedintelui raionului (M. POPA).

 

Preşedinte al şedinţei                                                           _______________

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional                                                 Nina  RUSU

 

AVIZAT:

Vicepreședinte al raionului                                Ion     URSU

Direcția învățămînt                                               Iulia   CERTAN

 Direcția finanțe                                                    Vera MANOLI

 Serviciu juridic                                                     Ion     MALIC

 

 

 

Notă informativă

la proiectul de decizie ”Cu privire la lichidarea Gimnaziului  Oneşti ”

 

      Gimnaziul Onești prezintă o instituţie care  înmatriculează un număr mic de elevi (81 elevi, deficit bugetar de 175 mii lei). Condiţiile de desfăşurare a procesului de instruire şi educaţie în instituţia dată  nu satisfac cerinţele de asigurare  a unui învăţămînt de calitate în conformitate cu legislaţia în vigoare. Instituția nu dispune de condiţii spaţiale pentru asigurarea curriculară, blocuri sanitare interne, sistem de canalizare, sală de sporturi, sală de festivități. Posibilităţile de procurare-renovare a mobilierului, tehnicii de calcul, instrumentarului şi inventarului pentru partea practică a programelor lipsesc. Este insuficientă dotarea curriculară a procesului educaţional cu strictul necesar. Potenţialul educaţional al cadrelor didactice este redus. Elevii sunt limitaţi de posibilităţile dezvoltării în conformitate cu documentele de politici educaţionale .

       Tabelul de mai jos reprezintă contingentul de elevi în clasele  I-IX la 01 ianuarie 2017:

 

Instituţia

Clasa I

Clasa II

Clasa III

Clasa IV

Clasa

V

Clasa

VI

Clasa

VII

Clasa

VIII

Clasa

IX

Gimnaziul

Onești

9

7

11

9

5

10

14

10

6

      Media elevilor în clasă constituie – 9 elevi. Raportul cadru didactic per elev constituie – 1/5,4 elevi. În scoală se practică învăţămîntul simultan în clasele I-IV. Ținînd cont de numărul redus de elevi ponderați ( 72 ), bugetul instituţiei ( 1 ml 56,5 mii lei) nu permite opţiuni de dezvoltare. Astfel se formează pentru Gimnaziul Oneşti un deficit bugetar de 175 mii lei.  În apropierea  satului Oneşti se află , la distanțe nu mari, localităţile Ţigăneşti şi Codreanca, care ar putea încadra în procesul de educaţie copiii din Oneşti şi le-ar oferi servicii educaţionale mai bune şi mai calitative, decît cele existente. Direcţia învăţămînt a studiat posibilităţile asigurării resurselor umane  cu post de lucru, în urma eventualei lichidări, şi va asigura angajarea tuturor salariaţilor în cîmpul muncii. Proiectul de decizie a fost audiat public şi examinat la şedinţa cu managerii şcolari din 01 februarie 2017.

     Avînd  situaţia respectivă şi luînd în consideraţie căile de acces bune pentru transportarea copiilor  şi ţinînd cont şi de doleanţele elevilor şi părinţilor Direcţia învăţămînt propune comisiei de specialitate avizarea proiectului de decizie şi înaintarea lui pentru dezbateri în ședința Consiliului raional și adoptare.

 

Şef al  Direcţie învăţămînt                          Iulia Certan,

 

                                                                                                                                                                         PROIECT

                                                     DECIZIE nr.

                                           din 24 februarie  2017

 

Cu privire la încorporarea în serviciul

militar, cu termen redus şi serviciul

civil în martie - iulie 2017

        

        În temeiul Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, art. 28, 29 al Legii nr. 1245-XV din 18 iulie 2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei, Legii nr. 156-XVI din 6 iulie 2007 cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă),  Hotărârilor Guvernului Republicii Moldova nr. 77 din 31 ianuarie 2001 „Pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea administrativ-militară şi efectivul-limită al organelor administrativ-militare”, nr. 864 din 17 august 2005 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus”, nr. 865 din 15 iulie 2008 privind unele măsuri de executare a Legii nr. 156-XVI din 6 iulie 2007 cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă), Consiliul raional DECIDE:

 

1.  Se aprobă componenţa nominală a Comisiei de recrutare-încorporare şi Comisiei medicale, conform anexei nr. 1.                                                                    

2.  Comisiile nominalizate îşi vor desfăşura activitatea în perioada 13 martie – 31 iulie 2017.

3.  Se aprobă sarcina de încorporare în rândurile Forţelor Armate a recruților din primăriile raionului în 13 martie – 31 iulie 2017, conform anexei nr. 2.

4.  Se pune în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întâi din raion:

-     să asigure prezentarea, în termenul stabilit, la Comisia de recrutare - încorporare, a tinerilor, conform prevederilor Regulamentului cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen şi cel cu termen redus, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 864 din 17 august 2005;

-     în comun cu specialiştii Centrului Militar Teritorial Străşeni să studieze starea familială a recruţilor, pentru a înregistra persoanele care au dreptul la amânare de la serviciul militar în termen, conform art. 31 al Legii nr. 1245 – XV din 18 iulie 2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei;

-     în comun cu Inspectoratul de Poliţie Strășeni şi Centrul Militar Teritorial Străşeni să depisteze cetăţenii cu obligaţiuni militare, care nu s-au prezentat la recrutare, încorporare, concentrare sau mobilizare, să întocmească materialele necesare şi să le prezinte în organele de drept pentru tragerea lor la răspundere.

 

5.  Se pune în sarcina directorului interimar al IMSP Spitalul raional Străşeni ( I. Topor):

-     să contribuie la organizarea lucrului Comisiei medicale în Spitalul raional de la 13 martie – 31 iulie 2017 şi să asigure utilajul medical necesar pentru activitatea acesteia;

 

-     să asigure examinarea medicală a recruţilor conform prevederilor Regulamentului cu privire la expertiza medico-militară în Forţele Armate ale Republicii Moldova aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 897 din 23 iulie 2003;

-     să rezerve 20 de loc-paturi în Spitalul raional Străşeni în scopul examinării suplimentare şi tratării recruţilor în condiţii de staţionar;

-     să desemneze 4 surori medicale care vor asista membrii Comisiei medicale.

 

6.  Șeful Inspectoratului  de Poliţie  Strășeni ( P. Scoarță):

-     să acorde ajutor Secţiei recrutare-încorporare a Centrului Militar Teritorial Străşeni la prezentarea recruţilor la Comisia medicală şi la încorporarea lor în serviciul militar în termen conform graficului stabilit;

-     să menţină ordinea publică în zilele de expediere a recruţilor în unităţile militare.

 

7.  Comandantul Centrului Militar Teritorial Străşeni (I. Arnăut):

-     să informeze lunar Preşedintele raionului despre rezultatele examinării medicale şi încorporării tinerilor în serviciul militar în termen, cu termen redus şi serviciul civil în 13 martie – 31 iulie 2017, despre activitatea primăriilor în problemele vizate;

-     în comun cu autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întâi să elaboreze graficul deplasării în localităţile raionului în scopul examinării stării familiale a recruţilor.

 

8.  Se stabileşte că, în caz de eliberare a membrilor Comisiilor din funcţiile deţinute, atribuţiile lor, în cadrul acesteia, vor fi executate de persoanele nou-desemnate în  funcţiile respective, fără adoptarea unei decizii noi a Consiliului raional.

 

9.  Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina vicepreşedintelui raionului (I. Ursu), comandantului Centrului Militar teritorial Străşeni (I. Arnăut).

 

 

 

Preşedinte al şedinţei                                                         

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional                                            Nina RUSU

 

 

AVIZAT:

 

Centrul Militar Teritorial Strășeni                       I. Arnăut

Serviciul juridic                                                     I. Malic

 

 

                                                                                                                                                          Anexa nr. 1

la Decizia Consiliului raional Străşeni

                                                                                                                                                               nr.        din  24  februarie  2017       

 

                       COMPONENŢA NOMINALĂ

                  A COMISIEI DE RECRUTARE-ÎNCORPORARE

 

Preşedintele Comisiei

URSU Ion, vicepreşedinte al raionului Străşeni;

Vicepreşedinte

 

Vicepreşedinte

 

 

Secretar

ARNĂUT Igor, comandant al Centrului Militar Teritorial Străşeni;

 

PALADI Liliana,  specialist principal, Secția administrație publică, Aparatul președintelui;

 

ŞEVCIUC Elena, specialist principal, Centrul Militar Teritorial Străşeni;                                                                                                                                      

 

Membrii comisiei:

COTELEA Diana, șef al Secției Securitate publică a Inspectoratului de Poliţie Strășeni;

­­­­Reprezentantul Departamentului Trupelor de Carabinieri;

MATEI Svetlana,  psiholog.

 

 

 

Comisia de rezervă:

 

Preşedinte

BUDU Nicolae,  vicepreşedinte al raionului Străşeni ;

 

Vicepreşedinte

CHIȘCĂ Sergiu , șef al Secţie recrutare-încorporare,     Centrul Militar Teritorial Strășeni;

 

 

Membrii comisiei:

MARIAN Vladimir,   șef adjunct al Secției securitate publică a Inspectoratului de Poliţie Strășeni

MATEI Svetlana, psiholog         COMPONENŢA NOMINALĂ A COMISIEI MEDICALE


 

Comisia de bază                                                                           

Comisia de rezervă

 

SANDU Mihail

 

Membrii comisiei:                      

 

SANDU Mihail                          - Președintele Comisiei  

                                                     

Membrii comisiei:                      

ZAHARCIUC Pavel

ROȘCA Tudor                           - Chirurg

IORGA Teodora

CARAMAN Victoria                 - Terapeut

SÎRBU Vera

ERȘOVA Margareta                   - Neuropatolog

DÎRU Ina

PERELOMOVA Elena              - Oftalmolog                         

GAVRILIUC Valentina

GAVRILIUC Valentina             - Psihiatru

BOȚAN Victoria                      

TOPOR  Iurie                             - Otorinolaringolog

ȚIGANU Lucia

CEAGLEI Olga

GÎȚU Galina                              -  Dermatolog

CEAGLEI Olga                         - Cardiolog

 

 

Proiect

DECIZIE nr. 

din 24 februarie 2017

Cu privire la executarea bugetului

raional pe anul 2016

 

       În temeiul art. 43, 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală cu modificările și completările ulterioare, art. 28,29 ale Legii nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare, examinînd raportul prezentat de Direcția finanțe,  Consiliul raional DECIDE:

 

1.    Se ia act de raportul şefului Direcţiei finanţe privind executarea bugetului raional pe anul 2016.

2.   Se aprobă Raportul privind executarea bugetului raional pe anul 2016 la venituri în sumă de 161701,6 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 145618,40 mii lei, conform anexelor 1-3.

3.    Direcţia finanţe (dna V. Manoli):

-       va înainta preşedintelui raionului propuneri privind  asigurarea finanţării cheltuielilor aprobate în bugetul raional pe anul 2017 ţinîndu-se cont de priorităţile stabilite şi de posibilităţile bugetului în funcţie de executarea părţii de venituri;

-     va analiza mersul executării bugetului şi va lua măsuri întru achitarea datoriilor creditoare cu termenul de achitare şi prescripţie expirat, formate în limita alocaţiilor aprobate/rectificate pe anul 2017;

-        va asigura finanţarea ritmică a necesităţilor curente prioritare a bugetului.

4.    Executorii de buget vor asigura:

-       utilizarea în mod legal, transparent şi eficient a fondurilor publice;

-       întreprinderea măsurilor întru neadmiterea formării datoriilor creditoare;

-       realizarea indicatorilor prevăzuţi conform obiectivului stabilit;

5.    Se numesc responsabili de executarea prevederilor prezentei decizii şefii direcţiilor şi secţiilor Consiliului raional.

6.   Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii preşedintele raionului (M. Popa).

 

Preşedinte al  şedinţei,                                                                        _____________

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                                    Nina RUSU

 

VIZAT:

Direcţia finanţe                                 V. Manoli

Direcţia învăţămînt                           Iu. Certan

Direcţia agricultură,

dezvoltare economică

şi a teritoriului                                   N.  Sîrbu

Direcţia asistenţă socială

şi protecţia familiei                            N. Olevschi

Secţia cultură, turism,

tineret şi sport                                      V. Schirliu

Aparatul preşedintelui raionului          G. Sîrbu

Serviciul juridic                                   I. Malic

 

                                     

                                       DECIZIE nr.

                                         din  24 februarie  2017

PROIECT

 

 

Cu privire la aprobarea Acordului de

colaborare dintre  Consiliul raional Strășeni

și Asociația obștească CCF Moldova –

Copil, Comunitare, Familie

 

        În temeiul art. 43 alin.(1) lit. t) şi alin.(2), art. 46 ale Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006,  cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 338-XIII din 15.12.1994 privind drepturile copilului, Legii nr. 140 din 14.06.2013 privind protecția copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți, Hotărârii Guvernului nr. 270 din 08 aprilie 2014 ,,Cu privire la aprobarea instrucțiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului”, examinând nota informativă, Consiliul raional DECIDE:

 

1. Se aprobă Acordul de colaborare dintre Consiliul raional Strășeni și Asociația obștească CCF Moldova – Copil, Comunitare, Familie, conform anexei.

 

2. Se deleagă Preşedintelui raionului, domnului Mihail Popa, dreptul de a semna Acordul de colaborare dintre Consiliul raional Strășeni și  Asociația obștească CCF Moldova – Copil, Comunitare, Familie menţionat în pct. 1 al prezentei Decizii.

 

5. Se desemnează Şeful Direcției asistenţă socială şi protecţie a familiei (N. Olevschi), responsabil pentru implementarea prezentului Acord.

 

6. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina vicepreședintelui raionului (E. Harcenco).

 

 

       Preşedinte al şedinţei,                                                                              

 

       Contrasemnat:

       Secretar al Consiliului raional,                                                     Nina RUSU

 

 

 

      VIZAT:

      Vicepreședinte al raionului,                                                           E. Harcenco

      Șef al Direcției asistență

      socială și protecție a familiei,                                                        N. Olevschi 

      Serviciul juridic                                                                                I. Malic

 

 

Notă informativă

la proiectul de decizie privind aprobarea Acordului de colaborare

dintre Consiliul raional Strășeni și Asociația obștească

CCF Moldova – Copil, Comunitare, Familie

 

     Proiectul de decizie a fost elaborat în baza art.43 (1) t) şi art. 53 (1) p) al Legii nr.  436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Legii nr. 140 din 14 iunie 2013 privind protecţia specială a copiilor în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi, Hotărârii Guvernului nr. 434 din 10 iunie 2014 ,,Privind aprobarea Strategiei naționale pentru protecția copilului pe anii 2014 - 2020”, Hotărârii Guvernului nr. 228 din 28 martie 2014 privind aprobarea Regulamentului de activitate a echipelor multidisciplinare teritoriale din cadrul Sistemului național de referire, Hotărârii Guvernului 270 din 08 aprilie 2014 cu privire la instrucțiunile privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime ale violenței.

      Acordul de colaborare constă în asigurarea implementării Strategiei 2014 – 2020 privind protecția copilului și planului de acțiuni privind reformarea Centrului de plasament și reabilitare a copiilor de vârstă fragedă din mun. Chișinău – instituție de tip rezidențial ce asigură procesul de reabilitare medico-psiho-pedagogică și socială. La moment în acest centru sunt plasați 6 copii din raionul Strășeni.

     Necesitatea acordului de colaborare este de a oferi sprijin și asistență familiilor cu copii în situației de risc în vederea prevenirii instituționalizării și reintegrării în familia biologică sau extinsă.

    Scopul acordului este implementarea reformei sistemului de îngrijire a copilului prin realizarea următoarelor obiective specifice:

a)      Stabilirea unui mecanism optim și eficient de prevenire a instituționalizării copiilor de vârsta 0-7 ani din raionul Strășeni. 

b)    Sprijinirea administrației publice locale de nivelul I și nivelul II în dezvoltarea și crearea serviciilor alternative de tip familial (Casă de copii de tip familie şi Asistență parentală profesionistă), în conformitate cu legislația națională;

c)    Consolidarea capacităţii specialiştilor din domeniul protecției copilului și specialiștilor din asistența medicală primară pentru asigurarea unui sistem durabil de  protecţie a copiilor.

    Proiectul de decizie se prezintă Comisiei consultative de specialitate pentru avizare și  Consiliului raional pentru examinare și adoptare în ședință.

 

              

Natalia Olevschi,

șef al Direcției asistență

socială și protecție a familiei

 

 

ACORD DE COLABORARE

    Acordul de colaborare este încheiat între asociaţia obştească CCF MoldovaCopil, Comunitate, Familie, înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova, nr.2952, din 08.04.2004, reprezentant oficial al organizaţiei Hope and Homes for Children din Marea Britanie (HHC UK), în persoana preşedintelui organizaţiei, Liliana Rotaru, care activează în baza statutului şi Consiliul Raional Strășeni, în persoana președintelui raionului, domnului Mihail POPA, care activează în baza Legii cu privire la Administraţia publică locală, nr. 436-XV din 28 decembrie 2006.

 1. Dispoziţii generale

    CCF/HHC Moldova, asociaţie obştească, lucrează în baza Convenţiei ONU cu privire de Drepturile copilului, ratificată şi semnată de Republica Moldova în 1993 şi în baza legislaţiei naționale. CCF/HHC Moldova în parteneriat cu HHC Marea Britanie sprijină copiii aflaţi în dificultate să se dezvolte într-un mediu familial cu respect pentru realizarea drepturilor lor, un mediu în care copiii îşi pot realiza potenţialul complet şi oferă instrumentele practice pentru o schimbare pozitivă în viaţa copilului, familiei şi comunităţii.

     Ca bază legislativă a acțiunilor menționate în prezentul Acord servesc următoarele acte normative: Hotărârea Guvernului nr. 434 din 10.06.2014 privind aprobarea Strategiei naționale pentru protecția copilului pe anii 2014-2020, Legea nr.140 privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți, în vigoare din 1 ianuarie 2014, Hotărârea Guvernului nr. 228 din 28.03.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate al echipelor multidisciplinare teritoriale din cadrul Sistemului naţional de referire, Hotărârea Guvernului nr.270 din 08.04.2014 cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului, legislația internațională în domeniul drepturilor copilului, Convenţia ONU cu privire la Drepturile Copilului.

      Prezentul acord este încheiat în scopul implementării Strategiei 2014-2020 privind protecția copilului și planului de acțiuni privind reformarea Centrului de Plasament și Reabilitare a Copiilor de Vârstă Fragedă situat în municipiul Chișinău – instituție de tip rezidențial ce asigură procesul de reabilitare medico-psiho-pedagogică şi socială a copiilor aflaţi în dificultate până la momentul re/integrării  lor în familia biologică sau extinsă, ori, dacă acestea nu sunt posibile, stabilirea altor forme de protecţie socială. Procesul de reformare este realizat  cu sprijinul financiar al CCF Moldova/HHC Marea Britanie.

    CCF/HHC Moldova contribuie activ la realizarea reformei sistemului rezidențial de îngrijire a copilului din Republica Moldova prin oferirea asistenţei tehnice la reorganizarea Centrului de Plasament și Reabilitare a Copiilor de Vârstă Fragedă situat în municipiul Chișinău. Transformarea Centrului de Plasament și Reabilitare a Copiilor de Vârstă Fragedă situat în municipiul Chișinău va avea loc prin reintegrarea copiilor în familiile biologice sau extinse, plasarea copiilor în servicii alternative de tip familial şi prevenirea instituţionalizării copiilor din raioanele țării, inclusiv regiunea Transnistreană. Prevenirea instituţionalizării se realizează prin sprijin direct acordat familiilor aflate în dificultate, a căror copii se află în situaţie de risc.

 1. Principii de colaborare:

Procesul de colaborare se va realiza cu respectarea următoarelor principii:

 1. Comunicare transparentă şi eficientă;
 2. Schimb operativ de informaţie dintre Consiliul Raional, Direcţia Asistenţă Socială și Protecție a Familiei  şi CCF/HHC Moldova;
 3. Interesul superior al copilului, care presupune respectarea valorii familiei ca prim responsabil de creșterea și educarea copilului, asigurarea de către stat a tuturor condițiilor și sprijinului pentru realizarea acestui deziderat.

 

 1. CF/HHC Moldova promovează:

a)      Prevenirea instituționalizării copiilor (art. 40 p. 1, 2 Strategia națională pentru protecția copilului 2014-2020);

b)      Reintegrarea copiilor din instituţiile de tip rezidenţial în familiile biologice sau extinse (art. 40 p. 3,4 Strategia națională pentru protecția copilului 2014-2020);

c)      Crearea Caselor de Copii de Tip Familial şi a serviciilor de Asistenţă Parentală Profesionistă – forme alternative de plasament în scopul dezinstituționalizării și prevenirii separării copiilor de familiile lor (Legea nr. 123 cu privire la serviciile sociale, art. 43 din Strategia națională pentru protecția copilului 2014-2020);

d)      Respectarea drepturilor copiilor, inclusiv dreptul la familie (Legea nr. 338 din 15.12.1994 privind drepturile copiilor);

e)      Sprijinirea creşterii şi dezvoltării copiilor în  familie (Legea 140 din 14 din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți);

f)        Promovarea și dezvoltarea parteneriatelor cu actorii sociali – primăriile, şcolile, grădiniţele, unităţile medicale pentru sprijinirea integrarea socială a copiilor reîntorși din instituție (Hotărârea Guvernului nr. 889 din 11.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului social  de sprijin pentru familiile cu copii);

g)      Calitate înaltă a instruirii continue şi oportunităţi de dezvoltare pentru specialiştii care lucrează cu copiii aflaţi în situație de risc (Legea nr.140 privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți);

h)    Calitate înaltă a instruirii iniţiale continue şi oportunităţi de dezvoltare pentru părinţii-educatori şi asistenţi parentali profesionişti (Hotărârea Guvernului nr.937 din 12.07.2002

 1. Scopul și obiectivele colaborării:

Scopul acordului este implementarea reformei sistemului de îngrijire a copiluluiîn prin realizarea următoarelor obiectieve specifice:

 1. Stabilirea unui mecanism optim și eficient de prevenire a instituționalizării copiilor de vârsta 0-7 ani din raionul Strășeni.
 2. Sprijinirea APL de nivelul I și nivelul II din raionul  în dezvoltarea și crearea serviciilor alternative de tip familial (Casă de Copii de Tip Familie şi Asistență Parentală Profesionistă), în conformitate cu legislația națională;

c)      Consolidarea capacităţii specialiştilor din domeniul protecției copilului și specialiștilor din asistența medicală primară pentru asigurarea unui sistem durabil de  protecţie a copiilor.

 1. Responsabilităţile părţilor:

CCF/HHC Moldova va oferi asistenţă tehnică în:

a)      Dezinstituționalizarea copiilor originari din raionul Strășeni în cazul plasării acestora în Centrului de Plasament și Reabilitare  pentru Copii de Vîrstă Fragedă situat în municipiul Chișinău.

 1. Prevenirea instituționalizării copiilor sub 7 ani din raionul Strășeni.

c)    Sprijin APL de nivelul I și nivelul II din raionul Strășeni în dezvoltarea și consolidarea unui mecanism de prevenire a instituționalizării copiilor.

d)   Implementarea serviciului sprijin familiar conform regulilor și standardelor inclusiv la oferirea sprijinului monetar/secundar unic în baza evaluării familiilor vulnerabile cu risc de abandon sau instituţionalizare a copiilor sub 7 ani;

 1. Dezvoltarea serviciilor alternative:

f)      Organizarea unei campanii de recrutare a potențialilor părinţi-educatori şi asistenţi parentali profesionişti în raionul Strășeni;

g)     Recrutarea și evaluarea potenţialilor părinţi-educatori şi asistenţilor parentali profesionişti în colaborare cu Direcția asistență socială și protecție a familiei Strășeni;

h)      Instruirea și pregătirea părinţilor-educatori şi a asistenţilor parentali profesionişti pentru plasarea copiilor în situație de risc din raionul Strășeni;

i)        Sprijin financiar pentru crearea și monitorizarea serviciilor alternative de tip familial cu plasarea  copiilor sub 3 ani;

j)        Potrivirea şi pregătirea copiilor pentru plasare în  serviciile sociale;

k)      Sprijin în stabilirea unui sistem de monitorizare a Caselor de Copii de Tip Familial şi a serviciului de Asistenţă Parentală Profesionistă cu participarea în monitorizare;

l)   Consolidarea capacităților specialiștilor din domeniul protecției copilului și familiei și cel medical în dezinstituționalizarea și prevenirea abandonului și separării copiilor de mediul familial;

m)    Instruirea după necesitate a specialiştilor din domeniul protecției copilului pentru asigurarea un mecanism de prevenire a separării copilului de familie în raionul Strășeni.

n)      Informarea anuală referitor la acțiunile realizate în baza acordului de colaborare.

Consiliul Raional  Strășeni

Coordonarea procesului de dezinstituționalizare a copiilor originari din raionul Strășeni  în cazul plasării acestora în Centrului de Plasament și Reabilitare a Copiilor de Vârstă Fragedă situat în municipiul Chișinău

a) Coordonarea activităţii Direcției Asistenţă Socială și Protecție a Familiei, a Direcţiei Finanţe din raionul Strășeni referitor la prioritizarea copiilor  în situații de risc pentru care se dezvoltă și se oferă servicii;

b) Delegarea persoanelor responsabile din cadrul Direcției Asistenţă Socială și Protecție a Familiei responsabilă de realizarea acțiunilor propuse alături de CCF/HHC Moldova;

c) Recrutarea potenţialilor prestatori de servicii: părinţi-educatori şi asistenţilor parentali profesioniști, inclusiv prin intermediul instituțiilor și serviciilor (medicale, de media, educaționale, de transport etc.) municipale;

d) Evaluarea potenţialilor părinţi-educatori şi asistenţilor parentali profesionişti cu recomandarea ulterioară a Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate;

e) Monitorizarea Caselor de copii de tip familial şi Serviciilor Asistență parentală profesionistă  noi create împreună cu CCF/HHC Moldova; 

f) Implicarea asistenților sociali și a altor specialiști relevanți din cadrul Direcției asistență socială și protecție a familiei în prevenirea instituționalizării copiilor de 0-7 aflați în risc de abandon sau separare de mediul familial;

g) Sprijin familiilor cu copii reintegraţi (la necesitate);

h) Participarea la întrunirile organizate de CCF/HHC Moldova cu scop de a asigura buna implementare a acțiunilor din proiect;

i) Asigurarea unei conlucrări eficiente dintre asistenții sociali, specialiștii din cadrul Direcției asistență socială și protecție a familiei  și reprezentanții CCF/HHC Moldova;

j) Cooperarea eficientă şi transparentă cu CCF/HHC Moldova în procesul de implementare a proiectului prin promovarea accesului la informaţie şi beneficiile necesare pentru asigurarea calităţii, în luarea deciziilor, planificarea în conformitate cu legislaţia în vigoare al Republicii Moldova;

k) Informarea CCF/HHC Moldova despre producerea eventualelor schimbări.

l) Oferirea accesului la datele privind situația copiilor din programele de prevenire, copii care riscă să intre în Centrului de Plasament și Reabilitare a Copiilor de Vârstă Fragedă situat în municipiul Chișinău, copii care ies din servicii.

 1. Căile de soluţionare a litigiilor

Pentru soluţionarea litigiilor şi divergenţelor ce pot apărea în urma executării prezentului acord părţile vor tinde să le soluţioneze pe cale amiabilă.

Fiecare parte are dreptul de a completa sau modifica acordul dat doar după consultarea cu cealaltă parte şi primirea avizului pozitiv în scris.

 1. Durata acordului

Prezentul acord este încheiat  pentru perioada martie 2017 – decembrie 2018, cu posibilitatea de extindere și devine valabil din data semnării lui.

 1. Dispoziţii finale

Prezentul acord este încheiat în 2 exemplare.

Preşedintele  CCF/HHC Moldova                                              Președintele raionului Strășeni

 

Liliana ROTARU ________________                                        Mihail POPA ___________________

 

 

                           DECIZIE nr.

                         din  24 februarie  2017

                                                                                                                                                                                                        PROIECT

Cu  privire la achitarea compensaţiei

pentru serviciile de transport

 

           În  conformitate  cu  prevederile  Legii nr. 436 - XVI din 28  decembrie 2006  privind  administraţia  publică  locală, cu modificările și completările ulterioare, Legii  nr. 60 din 30 martie 2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, cu modificările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 1413 din 27 decembrie 2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a compensaţiei pentru serviciile de transport, examinîn nota informativă, Consiliul raional DECIDE:

 

       1. Se pune în sarcina Direcției asistență socială și protecție a familiei achitarea compensației pentru serviciile de transport în conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a compensaţiei pentru serviciile de transport, aprobat prin  Hotărârii Guvernului nr. 1413 din 27 decembrie 2016.

      2. Direcţia asistenţă  socială şi  protecţie a familiei,  până la data de 1 martie a anului următor celui de gestiune, va prezenta Direcției finanțe și Ministerului muncii, protecţiei sociale şi familiei, raportul anual privind executarea prevederilor prezentei decizii. 

      3. Se pune  în  seama  şefului  Direcţiei  asistenţă  socială  şi  protecţie  a  familiei, şefului  Direcţiei  finanţe  executarea  prevederilor  prezentei  decizii.

      4.  Se abrogă:

-     Decizia Consiliului raional Străşeni nr. 6/9 din 25 decembrie 2007 „Cu privire la modul de stabilire şi plată a compensaţiei anuale pentru cheltuielile de deservire cu transport a persoanelor cu dizabilităţi a aparatului locomotor”.

-       Decizia Consiliului raional Străşeni nr. 11/12 din 28 decembrie 2011 „Cu privire la      aprobarea Regulamentului privind  modul de  acordare a  compensaţiilor pentru  călătorii în  mijloacele de  transport unor categorii ale populaţiei”.

-      Decizia Consiliului raional Străşeni nr. 2/8 din 30 mai  2012 „Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 11/12 din 28 decembrie 2011”.

-       Decizia Consiliului raional Străşeni nr. 1/9 din 31 martie 2015 „Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 11/12 din 28 decembrie 2011”.

     5. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina vicepreşedintelui raionului (E. Harcenco).

 

Preşedinte al şedinţei

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional                                                       Nina RUSU

                                                                                                                   

Vizat:

Vicepreşedinte al raionului                                       E. Harcenco

Şef al Direcţiei asistenţă socială

şi protecţie a familiei                                                  N. Olevschi

Şef al Direcţiei finanţe                                               V. Manoli

Serviciul juridic                                                           I. Malic

 

 

Notă informativă

la proiectul de decizie „Cu privire la achitarea compensaţiei

pentru serviciile de transport”

 

 

        Proiectul de decizie „Cu privire la achitarea compensaţiei pentru serviciile de transport” a fost elaborat în scopul executării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1413 din 27 decembrie 2017  pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a compensaţiei pentru serviciile de transport.

         Potrivit Hotărârii, responsabilitatea pentru punerea în aplicare a prevederilor acesteia se pune în sarcina consiliului raional. Astfel că a apărut necesitatea elaborării prezentului proiect de decizie în vederea delegării acestor atribuții Direcției asistență socială și protecție a familiei.

           În prezent, modul de stabilire şi plată a compensaţiei pentru călătorii în transportul comun urban, suburban şi interurban (cu excepţia taximetrelor) sunt stabilite prin regulamentul aprobat prin Decizia Consiliului raional Străşeni nr. 11/12 din 28 decembrie 2011 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de acordare a compensaţiilor pentru călătorii în mijloacele de transport unor categorii ale populaţiei”, cu modificările ulterioare, iar modul de stabilire şi plată a compensaţiei anuale pentru cheltuielile de deservire cu transport sunt stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1268 din 21.11.2007.

            Prin acest proiect de decizie ne propunem:

-       reducerea fragmentări prestaţiilor sociale (beneficiarii nu vor pierde în sumă, dar din 2 prestaţii vom avea numai una);

-      unificarea periodicităţii de achitare a compensaţiei, astfel, aceasta se va achita trimestrial (în prezent achitarea se efectuează semestrial);

-      simplificarea procedurii de stabilire şi plată a compensaţiei (în prezent cei care au dreptul la ambele compensaţii prezintă 2 pachete de documente, după aprobarea proiectului vor prezenta numai un pachet de documente);

-     diminuarea cheltuielilor de administrare (specialiştii implicaţi în proces vor lucra la întocmirea unui dosar, a unei liste de plată în baza numai a unui pachet de documente, respectiv se va micşora sarcina de lucru şi cheltuielile pentru consumabile se vor reduce ş.a.).

 

 

Natalia Olevschi,

şef al Direcţiei asistenţă socială

şi protecţie a familiei

 

DECIZIE nr. 1/1

                               din  24 februarie 2017                                 

 

Cu privire realizarea Planului de acțiuni pe  anul 2016 privind

implementarea Strategiei de Dezvoltare integrată a

raionului Strășeni pentru anii 2016-2020

 

    În temeiul art. 43 (1), lit. j, 46 ale Legii nr. 436-XVI privind administraţia publică locală cu modificările și completările ulterioare, Deciziei Consiliului raional  nr. 2/1 din  20  mai  2016 ”Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare integrată a raionului Strășeni pentru anii 2016-2020, examinînd raportul prezentat,  Consiliul raional DECIDE:

       1. Se ia act de Raportul privind realizarea  Planul de acțiuni pe anul 2016 privind implementarea  Strategiei de dezvoltare integrată a raionului Strășeni pentru anii 2016-2020.

     2. Se aprobă Planului de acțiuni pe  anul 2017 privind implementarea Strategiei de dezvoltare integrată a raionului Strășeni pentru anii 2016-2020.

         3. Se pune în sarcina președintelui raionului:

 -  monitorizarea realizării Planului de acțiuni pe anul 2017 privind implementarea Strategiei de Dezvoltare integrată a raionului Strășeni pentru anii 2016-2020;

 -  examinarea trimestrială în cadrul ședințelor operative  a informațiilor despre realizarea Planului, prezentate de către șefii direcțiilor, secțiilor din subordinea Consiliului raional.

    4. Vicepreședinții raionului, șefii direcțiilor, secțiilor din subordinea Consiliului raional:

 -  să întreprindă acțiunile necesare pentru executarea integrală şi în termenele stabilite a Planului nominalizat în pct. 2 al deciziei;

 - în colaborare cu autoritățile administrației publice locale de nivelul întîi, să prezinte propuneri în cadrul ședințelor operative în scopul  eficientizării rezolvării problemelor comune incluse  în  Plan.

       5. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina președintelui raionului (M. Popa).

 

Preşedinte al şedinţei,                                                                         

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                  Nina RUSU

 

VIZAT:   

Direcția finanțe                                     V. Manoli

Direcția învățămînt                               Iu. Certan

Direcția agricultură,

dezvoltare economică

și a teritoriului                                       N. Sîrbu

Direcția asistență socială      

și protecție a familiei                           N. Olevschi

Secția cultură, turism,

tineret și sport                                       V. Schirliu

Serviciul juridic                                     I. Malic

                                                                                                                           

                                           DECIZIE nr.

                                          din  24 februarie  2017

                                                                                                             

                                                                                                                 

Cu privire la derularea executării deciziilor

Consiliului raional adoptate în trimestrul IV, 2016

 

      În conformitate cu prevederile Legii nr. 436 - XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, în scopul eficientizării executării prevederilor deciziilor Consiliului raional, examinînd nota informativă,  Consiliul raional DECIDE:

 

     1.  Se ia act de informaţia privind derularea executării deciziilor Consiliului raional adoptate în trimestrul IV, 2016.

     2.  Președintele raionului, vicepreședinții raionului, șefii direcţiilor, secţiilor, serviciilor din subordinea Consiliului raional:

-         să  asigure executarea  tuturor prevederilor  stipulate în  deciziile Consiliului raional adoptate în perioada respectivă;

-         să țină sub control  deciziile aflate în curs de executare pînă la îndeplinirea integrală a acestora;

     3.  Secţia administraţie publică:

          - să solicite de la șefii direcțiilor, secțiilor, serviciilor informaţii desfăşurate

            despre executarea deciziilor pe fiecare punct în parte, iar în cazul

            neexecutării acestora să se indice motivele;

    -  în baza informațiilor recepționate  să elaboreze, trimestrial pînă la data

       de 5 a trimestrului următor a anului de gestiune, informația

       generalizatoare privind executarea deciziilor.

     4. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina secretarului Consiliului raional (N. Rusu).

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                     

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                       Nina  RUSU 

 

 

VIZAT:

 

Serviciul juridic                                      I. Malic 

 

 

Notă informativă

privind executarea deciziilor Consiliului raional adoptate în trimestrul IV

al anului 2016 de către şefii direcţiilor, secţiilor Consiliului raional în colaborare cu  autorităţile administrației publice locale de nivelul întâi din raionul Străşeni

 

        În perioada trimestrului IV al anului 2016 a avut loc o şedinţă ordinară a Consiliului raional la data de 25 noiembrie și o ședință extraordinară la 23 decembrie, la care au fost adoptate 94 de decizii (dintre care 39 decizii – referitor la privatizare și 52 decizii – pe diverse domenii de activitate).

 

       Decizia Consiliului raional nr. 4/1 din 25 noiembrie 2016 ,,Cu privire la executarea Bugetului raional pe 9 luni ale anului 2016” este executată. Au fost înaintate propuneri preşedintelui raionului privind asigurarea finanţării cheltuielilor aprobate în bugetul raional pe anul 2016. S-a analizat mersul executării bugetului luându-se măsuri întru achitarea datoriilor creditoare cu termenul de achitare expirat.

      Decizia Consiliului raional nr. 4/2 din 25 noiembrie 2016 ,,Cu privire la aprobarea Bugetului raional pentru anul 2017, în prima lectură” este executată. A fost aprobat bugetul raional pe anul 2017, la venituri în sumă de 161080,0 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 161080,0 mii lei.

     Decizia Consiliului raional nr. 4/3 din 25 noiembrie 2016 ,,Cu privire la pregătirea instituțiilor din subordinea Consiliului raional pentru activitate în perioada rece 2016 – 2017” este executată. Au fost prezentate preşedintelui raionului informaţiile necesare privind achitarea restanţelor şi plăţilor curente la resursele energetice consumate şi serviciile prestate. De asemenea, s-au întreprins măsurile necesare pentru stingerea datoriilor.

     Decizia Consiliului raional nr. 4/4 din 25 noiembrie 2016 ,,Cu privire la derularea executării deciziilor Consiliului raional adoptate în trimestrul III, 2016” este executată.

      Decizia Consiliului raional nr. 4/5 din 25 noiembrie 2016 „Cu privire la completarea Deciziei Consiliului raional nr. 6/20 din 25 decembrie 2012” este executată. În conformitate cu modificarea acestei decizii pentru 3 studenți din familii cu venituri mici și social vulnerabile  se achită lunar cîte o bursă de 500 lei lunar.

      Decizia Consiliului raional nr. 4/6 din 25 noiembrie 2016 „Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Strășeni nr. 3/28 din 24 august 2016” este executată.

     Decizia Consiliului raional nr. 4/7 din 25 noiembrie 2016 „Cu privire la acordarea suportului social tinerilor specialişti” este executată. S-au alocat mijloacele financiare prevăzute pentru acordarea suportului social în mărime de 200 lei lunar tinerilor specialişti.

    Decizia Consiliului raional nr. 4/8 din 25 noiembrie 2016 ,,Cu privire la aprobarea Listei elevilor din instituțiile de învățământ preuniversitar și extrașcolar, studenților din instituțiile de învățământ superior, colegii, cărora li se acordă bursa Consiliului raional în anul de studii 2016 – 2017” este executată. Conform Listei aprobate elevilor, studenților li se achită bursele stabilite.

      Decizia Consiliului raional nr. 4/9 din 25 noiembrie 2016 „Cu privire la Programul de întreținere a drumurilor publice locale, pe timp de iarnă, în anul 2017” este în curs de executare.

          Decizia Consiliului raional nr. 4/10 din 25 noiembrie 2016 „Cu privire la aprobarea Bugetului raional pe anul 2017” va fi în curs de executare pe parcursul  anului 2017.

          Decizia Consiliului raional nr. 4/11 din 25 noiembrie 2016 „Cu privire la trecerea în evidență militară a recruților” este în curs de executare.   

          Decizia Consiliului raional nr. 4/12 din 25 noiembrie 2016 „Cu privire la completarea deciziei Consiliului raional nr. 2/26 din 30 mai 2012” – este  executată. Bunurile imobile, proprietate a unității administrativ – teritoriale de nivelul doi, au fost înregistrate în conformitate cu legislația în vigoare.

         Decizia Consiliului raional nr. 4/13 din 25 noiembrie 2016 „Cu privire la completarea Deciziei Consiliului raional nr. 3/37 din 24 august 2016” este în curs de executare.

         Decizia Consiliului raional nr. 4/14 din 25 noiembrie 2016 „Cu privire la acordul transmiterii unor bunuri” este executată. Decizia a fost remisă Ministerului Educaţiei.

          Decizia Consiliului raional nr. 4/15 din 25 noiembrie 2016 „Cu privire la acordul transmiterii unor bunuri” este în curs de executare.

          Decizia Consiliului raional nr. 4/16 din 25 noiembrie 2016 „Cu privire la acordul transmiterii bunului imobil” este în curs de executare.

          Deciziile  Consiliului raional nr. 4/17; 4/17.1 -4/17.28  din 25 noiembrie 2016 „Cu privire la privatizarea locuinței” a fost executată prin repartizarea sub semnătură a deciziilor către beneficiari.

         Decizia Consiliului raional nr. 4/18 din 25 noiembrie 2016 „Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 2/18.9 din 26 mai 2015” este executată prin eliberarea sub semnătură a deciziei persoanei nominalizate.

            Decizia Consiliului raional nr. 4/19 din 25 noiembrie 2016 „Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 3/8 din 24 august 2016” este în curs de executare.

         Decizia Consiliului raional nr. 4/20 din 25 noiembrie 2016 ,,Cu privire la organizarea și desfășurarea procesului de evaluare anuală a performanțelor profesionale ale funcționarilor publici de conducere” este executată. Au fost evaluați funcționarii publici de conducere în conformitate cu legislația în vigoare.

        Decizia Consiliului raional nr. 4/21 din 25 noiembrie 2016 „Cu privire la aprobarea Programului de acordare a concediilor de odihnă anuale” este în curs de executare.

         Decizia Consiliului raional nr. 4/22 din 25 noiembrie 2016 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională” este executată. Au fost alocate din contul componentei raionale mijloacele necesare pentru lucrările propuse.

        Decizia Consiliului raional nr. 4/23 din 25 noiembrie 2016 „Cu privire la corelarea bugetului pe anul 2016” este executată.

            Decizia Consiliului raional nr. 4/24 din 25 noiembrie 2016 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă” este executată. Persoanelor nominalizate în decizie li s-a achitat ajutoarele financiare în mărimile acordare.

             Decizia Consiliului raional nr. 4/25 din 25 noiembrie 2016 „Cu privire la rectificarea bugetului raional” este executată.

           Decizia Consiliului raional nr. 4/26 din 25 noiembrie 2016 „Cu privire la casarea bunurilor uzate” este executată. S-a efectuat casarea bunurilor uzate aflate în gestiunea Direcţiei finanţe.

          Decizia Consiliului raional nr. 4/27  din 25 noiembrie 2016 „Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 1/12 din 25 februarie 2014” este executată.

            Decizia Consiliului raional nr. 4/28 din 25 noiembrie 2016 „Cu privire la transmiterea cheltuielilor efectuate prin alocații de la bugetul raional la reparații capitale” este executată. De către Direcţia finanţe au fost transmise copia Deciziei şi documentele justificative. Ca rezultat, dat fiind faptul că primăria or. Străşeni n-a fost inclusă în comisia de recepţie finală, documentele remise au fost returnate Direcţiei finanţe cu remarca că nu vor fi luate la evidenţa contabilă şi nu va fi majorat costul obiectelor.

            Decizia Consiliului raional nr. 4/29 din 25 noiembrie 2016 „Cu privire la sistarea activității Biroului Comun de Informații și Servicii” este executată. A fost sistată activitatea Biroului Comun de Informații și Servicii. Comisia de predare – primire a bunurilor a monitorizat transmiterea bunurilor din folosința membrilor BCIS în gestiunea Direcției asistență socială și protecție a familiei.

         Decizia Consiliului raional nr. 4/30 din 25 noiembrie 2016 „Cu privire la transmiterea unor bunuri materiale” este executată. Bunurile materiale proprietate a unității administrativ teritoriale de nivelul doi aflate în gestiunea Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei au fost transmise în gestiunea Direcției învățământ.

        Decizia Consiliului raional nr. 4/31 din 25 noiembrie 2016 „Cu privire la aprobarea programului de activitate al Consiliului raional Strășeni pentru trimestrul I al anului 2017” este în curs de executare.

            Decizia Consiliului raional nr. 4/32 din 25 noiembrie 2016 „Cu privire la completarea Deciziei Consiliului raional nr. 2/14 din 20 mai 2016” este executată. A fost completat Regulamentul COACT „Divertis” cu pct. 4 – Centrul beneficiază de mijloacele colectate de la prestarea serviciilor contra plată acumulate la un cont special al Direcţiei învăţământ şi pct. 5 – Mijloacele colectate ale Centrului provin din închirieri, prestări servicii, realizarea unor manifestări culturale, sportive la nivel local, naţional şi internaţional, precum şi donaţii, sponsorizări, finanţări interne şi externe.

          Decizia Consiliului raional nr. 4/34 din 25 noiembrie 2016 „Cu privire la autorizarea comercializării, prin licitație, a activelor neutilizate” este în curs de executare. Direcției învățământ i s-a aprobat autorizarea comercializării activelor neutilizate. Urmează publicarea comunicatului informativ și organizarea licitației în conformitate cu legislația în vigoare.

            Decizia Consiliului raional nr. 4/35 din 25 noiembrie 2016 „Cu privire la transmiterea în folosință a unor încăperi” – neexecutată,

             Decizia Consiliului raional nr. 4/36 din 25 noiembrie 2016 „Cu privire la aprobarea statelor de personal ale Instituției Medico – Sanitare Publice Centrul de Sănătate Strășeni” este executată.

           Decizia Consiliului raional nr. 4/37 din 25 noiembrie 2016 „Cu privire la premierea și acordarea ajutorului material personalului de conducere din instituțiile medico-sanitare publice fondate de Consiliul raional Strășeni” este executată. Premiile și ajutorul material au fost acordate în conformitate cu prezenta decizie și în dependență de resursele financiare disponibile pentru fiecare instituție în parte.

              Decizia Consiliului raional nr. 4/38 din 25 noiembrie 2016 „Cu privire la abrogarea Deciziei Consiliului raional nr. 3/11 din 24 august 2016” este executată.

            Decizia Consiliului raional nr. 4/39 din 25 noiembrie 2016 „Cu privire la aprobarea Programului raional de promovare a sănătății pentru anii 2017 – 2020” este în curs de executare.

            Decizia Consiliului raional nr. 4/40 din 25 noiembrie 2016 „Cu privire la aprobarea Programului de imunizări pentru anii 2017 – 2020” este în curs de executare.

            Decizia Consiliului raional  nr. 4/41  din 25  noiembrie 2016 „Cu privire la reorganizarea unor instituţii din s. Cojuşna” este executată. A fost reorganizat LT „A. Russo” Cojuşna prin fuziunea (absorbţia) Gimnaziului Cojuşna.

             Decizia Consiliului raional nr. 5/1 din 23 decembrie 2016 ,,Cu privire la corelarea Bugetului raional pe anul 2016” este executată. Au fost efectuate modificările necesare în Decizia Consiliului raional nr. 7/10 din 27 noiembrie 2015 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2016”.

            Decizia Consiliului raional nr. 5/2 din 23 decembrie 2016 ,,Cu privire la corelarea Bugetului raional pe anul 2017” este executată. S-au aprobat modificările şi completările la decizia Consiliului raional nr. 4/10 din 25 noiembrie 2016 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2017”.

            Decizia Consiliului raional nr. 5/3 din 23 decembrie 2016 ,,Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 2/15 din 20 mai 2016” este executată.

           Decizia Consiliului raional nr. 5/4 din 23 decembrie 2016 ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională” este executată. Din contul componentei raionale au fost alocate mijloacele necesare pentru lucrările propuse.

           Decizia Consiliului raional nr. 5/5 din 23 decembrie 2016 ,,Cu privire la rectificarea Bugetului raional” este executată.

         Decizia Consiliului raional nr. 5/6 din 23 decembrie 2016 ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă” este executată. Persoanelor nominalizate în decizie li s-a achitat ajutoarele financiare în mărimile acordare

         Decizia Consiliului raional nr. 5/7 din 23 decembrie 2016 ,,Cu privire la aprobarea statelor de personal ale Instituției Medico – Sanitare Publice Spitalul raional Strășeni” este executată.

           Decizia Consiliului raional nr. 5/8 din 23 decembrie 2016 ,,Cu privire la aprobarea statelor de personal ale Întreprinderii Municipale Centrul Stomatologic raional Strășeni” este executată.

         Decizia Consiliului raional nr. 5/9 din 23 decembrie 2016 ,,Cu privire la aprobarea statelor de personal ale instituțiilor medico – sanitare publice centre de sănătate fondate de Consiliul raional” este executată. Au fost aprobate statele de personal pentru anul 2017.

        Decizia Consiliului raional nr. 5/10 din 23 decembrie 2016 ,,Cu privire la aprobarea Planului raional de prevenire și control a bolilor netransmisibile pe anii 2012 – 2020” este în curs de executare.

           Decizia Consiliului raional nr. 5/11 din 23 decembrie 2016 ,,Cu privire la transmiterea cheltuielilor efectuate prin alocații din bugetul raional la reparații capitale” este executată.

        Deciziile Consiliului raional nr. 5/12; 5/12.1-5/12.7 din 23 decembrie 2016 ,,Cu privire la privatizarea locuinței” a fost executată prin repartizarea sub semnătură a deciziilor către beneficiari.   

          Decizia Consiliului raional nr. 5/13 din 23 decembrie 2016 ,,Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 3/13 din 14 august 2009” este executată prin eliberarea sub semnătură a deciziei persoanei nominalizate.

         Decizia Consiliului raional nr. 5/14 din 23 decembrie 2016 ,,Cu privire la aprobarea suprafețelor unor drumuri raionale” este în curs de executare. Materialele au fost transmise la Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului, unde urmează să fie finalizată documentația cadastrală și transmiterea pentru înregistrare la Oficiul Cadastral Teritorial Î. S., orașul Strășeni, în conformitate cu legislația în vigoare.

      Decizia Consiliului raional nr. 5/15 din 23 decembrie 2016 ,,Cu privire la vânzarea bunului prin licitație” nu a fost executată.

         Decizia Consiliului raional nr. 5/16 din 23 decembrie 2016 ,,Cu privire la completarea Deciziei Consiliului raional nr. 3/22 din 24 august 2016” este  executată.

 

         Nota informativă a fost elaborată în baza informațiilor prezentate de șefii direcțiilor, secțiilor –  responsabili de executare.

 

Cercel Irina, specialist principal, Secția administrație publică, Aparatul președintelui raionului

 

                                                                                                                                                     Anexă la Nota informativă             

                                                                                                                                                   „Cu privire la derularea executării deciziilor

                                                                                                                                        Consiliului raional adoptate în trimestrul IV, 2016”

 

Numărul Deciziei

Denumirea

În curs de executare

Neexecutat

Cauza neexecutării

Responsabili

de executare

      4/1

,,Cu privire la executarea bugetului raional pe 9 luni 2016”

executată

 

 

Mihail Popa,

Președinte al raionului,

Vera Manoli,

 

     4/2

,,Cu privire la aprobarea Bugetului raional pentru anul 2017, în prima lectură”

executată

 

 

Vera Manoli,

 șef al Direcției finanțe,

     4/3

,,Cu privire la pregătirea instituțiilor din subordinea Consiliului raional pentru activitate în perioada rece 2016 – 2017”

executată

 

 

Ion Ursu,

Vicepreședinte al raionului,

Budu Nicolae,

Vicepreședinte al raionului,

Harcenco Elena,

Vicepreședinte al raionului,

Vera Manoli,

 șef al Direcției finanțe,

Certan Iulia,

șef al Direcției învățământ,

Natalia Olevschi,

șef al Direcției asistență socială și protecție a familiei,

 

     4/4

,,Cu privire la derularea executării deciziilor Consiliului raional adoptate în trimestrul III, 2016”

executată

 

 

Nina Rusu,

Secretar al Consiliului

 

4/5

„Cu privire la completarea Deciziei Consiliului raional nr. 6/20 din 25 decembrie 2012”

executată

 

 

Certan Iulia,

șef al Direcției învățământ

     4/6

„Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Strășeni nr. 3/28 din 24 august 2016”

executată

 

 

 

Vera Manoli,

 șef al Direcției finanțe,

Certan Iulia,

șef al Direcției învățământ

    4/7

,,Cu privire la acordarea suportului social tinerilor specialişti”

executată

 

 

Certan Iulia,

șef al Direcției învățământ

4/8

,,Cu privire la aprobarea Listei elevilor din instituțiile de învățământ preuniversitar și extrașcolar, studenților din instituțiile de învățământ superior, colegii, cărora li se acordă bursa Consiliului raional în anul de studii 2016 – 2017”

executată

 

 

Certan Iulia,

șef al Direcției învățământ

     4/9

„Cu privire la Programul de întreținere a drumurilor publice locale, pe timp de iarnă, în anul 2017”

în curs de executare

 

 

Nicolae Sîrbu,

șef al Direcției agricultură, dezvoltare economică și a teritoriului,

Budu Nicolae,

Vicepreședinte al raionului,

Vera Manoli,

 șef al Direcției finanțe

4/10

„Cu privire la aprobarea Bugetului raional pe anul 2017”

executată

 

 

Vera Manoli,

 șef al Direcției finanțe

    4/11

„Cu privire la trecerea în evidență militară a recruților”

în curs de executare

 

 

Arnăut Igor,

Comandant al Centrului Militar Teritorial Strășeni

4/12

„Cu privire la completarea deciziei Consiliului raional nr. 2/26 din 30 mai 2012”

executată

 

 

 Borș Valeriu,

 șef al Serviciului relații funciare și cadastru

     4/13

„Cu privire la completarea Deciziei Consiliului raional nr. 3/37 din 24 august 2016”

în curs de executare

 

 

Borș Valeriu,

 șef al Serviciului relații funciare și cadastru

4/14

„Cu privire la acordul transmiterii unor bunuri”

executată

 

 

 

Certan Iulia,

șef al Direcției învățământ

4/15

„Cu privire la acordul transmiterii unor bunuri”

în curs de executare

 

 

Borș Valeriu,

 șef al Serviciului relații funciare și cadastru

4/16

„Cu privire la acordul transmiterii bunului imobil”

în curs de executare

 

 

 

Borș Valeriu,

 șef al Serviciului relații funciare și cadastru

4/17

„Cu privire la privatizarea locuinței”

executată

 

 

 

Serviciul juridic,

Aparatul președintelui raionului

4/18

„Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 2/18.9 din 26 mai 2015”

executată

 

 

Serviciul juridic,

Aparatul președintelui raionului

4/19

„Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 3/8 din 24 august 2016”

în curs de  executare

 

 

Borș Valeriu,

 șef al Serviciului relații funciare și cadastru

     4/20

,,Cu privire la organizarea și desfășurarea procesului de evaluare anuală a performanțelor profesionale ale funcționarilor publici de conducere”

executată

 

 

Președintele raionului

Vicepreședinții raionului

    4/21

„Cu privire la aprobarea Programului de acordare a concediilor de odihnă anuale”

în curs de executare

 

 

Președintele raionului

4/22

„Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională”

executată

 

 

Vera Manoli,

 șef al Direcției finanțe,

Certan Iulia,

șef al Direcției învățământ

4/23

„Cu privire la corelarea bugetului pe anul 2016”

executată

 

 

Vera Manoli,

 șef al Direcției finanțe

4/24

„Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă”

executată

 

 

Vera Manoli,

 șef al Direcției finanțe,

Sîrbu Galina,

specialist principal,

Aparatului președintelui raionului

4/25

„Cu privire la rectificarea bugetului raional”

executată

 

 

Vera Manoli,

 șef al Direcției finanțe,

Sîrbu Galina,

specialist principal,

Aparatului președintelui

4/26

„Cu privire la casarea bunurilor uzate”

executată

 

 

Vera Manoli,

 șef al Direcției finanțe

4/27

„Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional  nr. 1/12  din 25  februarie  2014”

executată

 

 

Certan Iulia,

șef al Direcției învățământ

4/28

„Cu privire la transmiterea cheltuielilor efectuate prin alocații de la bugetul raional la reparații capitale”

executată

 

 

Certan Iulia,

șef al Direcției învățământ,

Vera Manoli,

șef al Direcției finanțe,

Sîrbu Galina,

specialist principal,

Aparatului președintelui raionului

4/29

„Cu privire la sistarea activității Biroului Comun de Informații și Servicii”

executată

 

 

Natalia Olevschi,

șef al Direcției asistență socială și protecție a familiei

4/30

„Cu privire la transmiterea unor bunuri materiale”

executată

 

 

Natalia Olevschi,

șef al Direcției asistență socială și protecție a familiei,

Certan Iulia,

șef al Direcției învățământ

4/31

„Cu privire la aprobarea programului de activitate al Consiliului raional Strășeni pentru trimestrul I al anului 2017”

în curs de executare

 

 

Secretarul Consiliului raional

4/32

„Cu privire la completarea Deciziei Consiliului raional nr. 2/14 din 20 mai 2016”

executată

 

 

Certan Iulia,

șef al Direcției învățământ

4/34

„Cu privire la autorizarea comercializării, prin licitație, a activelor neutilizate”

în curs de executare

 

 

Certan Iulia,

șef al Direcției învățământ

4/35

„Cu privire la transmiterea în folosință a unor încăperi”

 

neexecutată

Decizia este notificată de Oficiul teritorial

Malic Ion,

șef al Serviciului juridic,

 

4/36

„Cu privire la aprobarea statelor de personal ale Instituției Medico – Sanitare Publice Centrul de Sănătate Strășeni”

executată

 

 

Iațîșin Andrei,

șef al IMSP Centrul de Sănătate Strășeni,

 

4/37

„Cu privire la premierea și acordarea ajutorului material personalului de conducere din instituțiile medico-sanitare publice fondate de Consiliul raional Strășeni”

executată

 

 

Conducătorii instituțiilor medicale

4/38

„Cu privire la abrogarea Deciziei Consiliului raional nr. 3/11 din 24 august 2016”

executată

 

 

Harcenco Elena,

Vicepreședinte al raionului

4/39

„Cu privire la aprobarea Programului raional de promovare a sănătății pentru anii 2017 – 2020”

în curs de executare

 

 

Conducătorii instituțiilor medicale

4/40

„Cu privire la aprobarea Programului de imunizări pentru anii 2017 – 2020”

în curs de executare

 

 

Conducătorii instituțiilor medicale

4/41

„Cu privire la reorganizarea unor instituţii din s. Cojuşna”

executată

 

 

Certan Iulia,

șef al Direcției învățământ

5/1

,,Cu privire la corelarea Bugetului raional pe anul 2016”

executată

 

 

Vera Manoli,

șef al Direcției finanțe

5/2

,,Cu privire la corelarea Bugetului raional pe anul 2017”

executată

 

 

Vera Manoli,

șef al Direcției finanțe

5/3

,,Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 2/15 din 20 mai 2016”

executată

 

 

Vera Manoli,

 șef al Direcției finanțe,

Certan Iulia,

șef al Direcției învățământ

5/4

,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională”

executată

 

 

Vera Manoli,

 șef al Direcției finanțe,

Sîrbu Galina,

specialist principal,

Aparatului președintelui

5/5

,,Cu privire la rectificarea Bugetului raional”

executată

 

 

Vera Manoli,

 șef al Direcției finanțe,

Certan Iulia,

șef al Direcției învățământ

5/6

,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă”

executată

 

 

Vera Manoli,

 șef al Direcției finanțe,

Sîrbu Galina,

specialist principal,

Aparatului președintelui

5/7

,,Cu privire la aprobarea statelor de personal ale Instituției Medico - Sanitare Publice Spitalul raional Strășeni

executată

 

 

Directorul interimar al Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul raional Strășeni

5/8

,,Cu privire la aprobarea statelor de personal al Întreprinderii Municipale Centrul Stomatologic raional Strășeni”

executată

 

 

Croitoru Maria,

Manager al ÎM Centrul Stomatologic raional Strășeni

5/9

,,Cu privire la aprobarea statelor de personal ale instituțiilor medico – sanitare publice centre de sănătate fondate de Consiliul raional”

executată

 

 

Conducătorii instituțiilor medicale

5/10

,,Cu privire la aprobarea Planului raional de prevenire și control a bolilor netransmisibile pe anii 2012 – 2020”

în curs de executare

 

 

Conducătorii instituțiilor medicale

5/11

,,Cu privire la transmiterea cheltuielilor efectuate prin alocații din bugetul raional la reparații capitale”

executată

 

 

Vera Manoli,

 șef al Direcției finanțe,

Sîrbu Galina,

specialist principal,

Aparatului președintelui

5/12

,,Cu privire la privatizarea locuinței”

executată

 

 

Serviciul juridic,

Aparatul președintelui raionului

5/13

,,Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 3/13 din 14 august 2009”

executată

 

 

 

Serviciul juridic,

Aparatul președintelui raionului

5/14

,,Cu privire la aprobarea suprafețelor unor drumuri raionale” 

în curs de executare

 

 

Borș Valeriu,

 șef al Serviciului relații funciare și cadastru

5/15

,,Cu privire la vânzarea bunului prin licitație”

 

neexecutată

 

Serviciul juridic,

Aparatul președintelui raionului

5/16

,,Cu privire la completarea Deciziei Consiliului raional nr. 3/22 din 24 august 2016”

executată

 

 

Harcenco Elena,

Vicepreședinte al raionului

 

                                     

     DECIZIE nr. 1

      din  24  februarie 2017

 

 

Cu privire la casarea bunurilor uzate

 

 

        În temeiul art. 43, alin(1), lit. c) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, art. 8 al Legii nr. 523-XV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităților  administrativ-teritoriale, în conformitate cu p.8 al Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe aprobat prin  Hotărîrea  Guvernului Republicii Moldova nr.500 din 12 mai 1998, cu modificările ulterioare,  examinînd nota informativă,  Consiliul raional DECIDE:

 

     1.  Se autorizează casarea bunurilor uzate aflate  în gestiunea  Aparatului Preşedintelui raionului Străşeni, conform anexei.

    2. Se pune în sarcina contabilului-șef al Aparatului preşedintelui raionului efectuarea modificărilor respective în evidența contabilă conform prevederilor prezentei decizii și actelor  legislative și normative  în vigoare.

    3. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei  decizii  preşedintele raionului (M. Popa).

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                                                                       

                                                                 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                               Nina   RUSU

 

 

VIZAT:

 

Serviciul juridic                       I. Malic

 

 

 

                                                                                                                                                                                            Anexă

                                                                                                                                                             la  Decizia Consiliului raional Străşeni

                                                                                                                                                                      nr. 1/    din 24 februarie 2017

 

 

                                               Lista  bunurilor uzate supuse casării, aflate în gestiunea Aparatului preşedintelui raionului

 

 

 

Nr.
d/o

Denumirea şi marca mijlocului
fix

Nr. de inventar sau de
stat

Data punerii în funcţiune

Valoarea de intrare, lei

Valoarea probabilă rămasă la expirarea duratei utile de funcţio-nare,
lei

Codul de
clasificare

Durata de funcţionare utilă  (norma anuală
de uzură),
ani
(%/an)

Uzura calculată,
lei

Valoarea
de bilanţ,
lei

Gradul uzurii,
%

Note

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Motocosilca Trimer

314

2012

1750,00

-

314

3

1750,00

1750,00

100%

 

2.

Printer LBP-6000

314

2012

1460,00

-

314

3

1460,00

1460,00

100%

 

3.

Amplificator MAXSSA

314

2008

4100,00

-

314

3

4100,00

4100,00

100%

 

4.

Climatizator MSR-09

314

2005

7500,00

-

314

5

7500,00

7500,00

100%

 

5.

Climatizator

314

2008

6830,00

-

314

5

6830,00

6830,00

100%

 

6.

UPS la ministaţie

314

2011

750,00

-

314

3

750,00

750,00

100%

 

7.

Condiţioner

314

2005

7200,00

-

314

5

7200,00

7200,00

100%

 

8.

Modem WI-FI Huavei E5220

314

2011

99,00

-

314

1

99,00

99,00

100%

 

9.

Copiator XER6505VN color

314

2012

7720,00

-

314

3

7720,00

7720,00

100%

 

10.

Imprimanta Canon LBP2900

314

2007

2320,00

-

314

3

2320,00

2320,00

100%

 

11.

Scaun rotativ

316

2014

1500,00

-

316

 

1500,00

1500,00

100%

 

12.

Scaune

316

2003

1152,60

-

316

 

1152,60

1152,60

100%

 

13.

Mocheta 302

316

2003

1000,00

-

316

 

1000,00

1000,00

100%

 

14.

Jaluzele 302

316

2003

1373,00

-

316

 

1373,00

1373,00

100%

 

15.

Ministaţie

316

2011

7852,00

-

316

 

7852,00

7852,00

100%

 

16.

Mini ATS Panasonic

316

2003

7838,00

-

316

 

7838,00

7838,00

100%

 

17.

Cosolă decorativă

316

2007

1340,00

-

316

 

1340,00

1340,00

100%

 

18.

Jaluzele 301

316

2007

2082,00

-

316

 

2082,00

2082,00

100%

 

19.

Dulap sur

316

2011

3520,00

-

316

 

3520,00

3520,00

100%

 

20.

Dulap cu 2 secţii

316

2009

1505,00

-

316

 

1505,00

1505,00

100%

 

21.

Masa sură

316

2003

456,00

-

316

 

456,00

456,00

100%

 

22.

Masa de birou 302

316

2008

2850,00

-

316

 

2850,00

2850,00

100%

 

23.

Masa de birou

316

2008

2350,00

-

316

 

2350,00

2350,00

100%

 

24.

Masa pentru anticamera

316

2008

2555,00

-

316

 

2555,00

2555,00

100%

 

25.

Scaun C-307

316

2003

7002,00

-

316

 

7002,00

7002,00

100%

 

26.

Transcend Store Jet 25D31TB

318

2014

1085,00

-

318

1

1085,00

1085,00

100%

 

27.

Flash Drive Transcend 32GB

318

2014

290,00

-

318

1

290,00

290,00

100%

 

28.

Panou Căpriana

318

2009

5000,00

-

318

3

5000,00

5000,00

100%

 

29.

Anvelope la Scoda Octavia 2009

332

2009

4180,00

-

332

-

4180,00

4180,00

100%

 

30.

Anvelope R-16 2014

332

2014

12440,00

-

332

-

12440,00

12440,00

100%

 

31

Ambalaj de apă (butelii)

339

2010

715,47

-

339

-

715,47

715,47

100%

 

 

 

 

 

                        DECIZIE nr.

                         din  24 februarie  2017

                                                                                                            PROIECT

 

Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului

raional Străşeni pentru trimestrul  II  al anului 2017

 

 

         În temeiul art. 43, 46 ale  Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare,  Consiliul raional DECIDE:

 

1.     Se aprobă Programul de activitate a Consiliului raional Străşeni pentru trimestrul II al anului 2017, conform anexei.

 

2.   Preşedintele raionului, vicepreşedinţii raionului, şefii direcţiilor, secţiilor subordonate Consiliului raional să întreprindă acţiunile necesare pentru executarea integrală şi în termene a Programului nominalizat.

 

 3.    Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina secretarului Consiliului raional.

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                                                                                                                   

                                                                

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                         Nina RUSU

 

 

 

VIZAT:   

Vicepreședintele raionului                    I. Ursu

Vicepreședintele raionului                    N. Budu

Vicepreședintele raionului                    E. Harcenco

Direcția finanțe                                         V. Manoli

Direcția învățămînt                                   Iu. Certan

Direcția agricultură, 

dezvoltare economică

și a teritoriului                                            N. Sîrbu

Direcția asistență socială      

și protecție a familiei                                 N. Olevschi

Secția cultură, turism,

tineret și sport                                             V. Schirliu

Serviciul juridic                                           I. Malic

                                                                                                                           

                                                                                                   Anexă

                                                                                        la Decizia Consiliului raional Străşeni

                                                                                                                         nr. 1/   din  24  februarie 2017                                                                                                   

 

 

 

Programul

de activitate a Consiliului raional Străşeni

pentru trimestrul II al anului 2017

 

Activităţi preconizate

Data desfăşurării activităţilor

Responsabil de elaborare şi prezentare

Data prezentării

proiectului

Raportor

 

I.   Şedinţa ordinară a  Consiliului raional

 

 

 

 

CHESTIUNI  PENTRU EXAMINARE

PROIECTE DE DECIZII

 

1.Cu privire la situația epidemică la holeră și alte boli diareice acute în raion

 

 

 

 

 

2. Cu privire la acţiunile de pregătire a instituţiilor de învăţămînt pentru activitate  în noul an de studii 2017 - 2018

 

 

 

3. Cu privire la derularea executării deciziilor Consiliului raional adoptate în trimestrul I, 2017 

 

 

II. Activitatea comisiilor consultative de specialitate

 

1. Examinarea tuturor proiectelor de decizii incluse în ordinea de zi ce ţin de domeniul comisiei respective şi avizarea acestora.

 

 

2. Participarea la elaborarea proiectelor de decizii din domeniul respectiv

 

 

 

III. Controlul executării deciziilor adoptate :

 

 

Decizia Consiliului raional ” Cu privire la organizarea odihnei elevilor în perioada  estivală 2017”

 

 

IV. Organizarea audienței cetățenilor

 

Întilnirea  și audiența cetățenilor  în teritoriu de către consilierii raionali (conform unui grafic stabilit cu consultarea consilierilor)

 

 

V. Participarea consilierilor  la acţiunile culturale şi festivităţi

 

1. Ziua Victoriei şi a comemorării eroilor căzuţi pentru independenţa  Patriei

 

 

2. Ziua internaţională a copilului

 

3.Ziua lucrătorului medical și a farmacistului

 

 

4. Festivalul Naţional de carte şi poezie Eminesciana 2016

 

trimestrul II

 

mai  2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cel tîrziu cu 2 zile înainte de şedinţa Consiliului raional

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aprilie  

 

 

 

 

 

 

 

 

iunie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 mai

 

 

 

 

1 iunie

 

A treia duminică a lunii iunie

 

Ultima duminică a lunii

iunie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vicepreședintele raionului

Centrul de Sănătate Publică Strășeni

Direcția teritorială Siguranța Alimentelor Strășeni

 

Direcţia  învăţămînt

în colaborare cu autoritățile administrației publice locale de nivelul întîi

 

 

Secţia administraţie publică

 

 

 

 

 

 

 

Membrii comisiilor consultative de specialitate

 

 

 

Membrii comisiilor consultative de specialitate

Consilierii raionali

 

 

 

 

 

 

Comisia învățămînt, cultură, turism, tineret, sport

 

 

 

 

 

 

Consilierii raionali

Secretarul consiliului raional

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25  aprilie

 

 

 

 

 

 

 

25 aprilie

 

 

 

 

 

 

25 aprilie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 aprilie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 aprilie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harcenco Elena,

Vicepreședinte al raionului

 

 

 

 

 

Certan Iulia, şef al Direcţiei  învăţămînt

 

 

 

 

Rusu Nina, secretar al Consiliului raional

 

 

 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate

Secretarii comisiilor consultative de specialitate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Președintele comisiei consultative de specialitate

 

 

 

 

 

                         DECIZIE nr.

                         din  24 februarie 2017

                                                                                                            PROIECT

Cu privire la rectificarea

bugetului raional pe anul 2017

 

     În conformitate cu prevederile art. 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală cu modificările ulterioare şi  completările ulterioare, art. 26 al Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, art. 8 al Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la  sistemul de salarizare în sectorul bugetar, cu modificările ulterioare, art. 9 al Legii nr. 48 din 23 martie 2012 privind salarizarea funcționarilor publici, cu modificările ulterioare, examinînd nota informativă,  Consiliul raional DECIDE:

   

 1.  Se alocă 6,6 mii lei  Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2016 pentru achitarea indemnizaţiei pentru copiii adoptaţi şi cei aflaţi sub tutelă.

2. Se alocă118,3 mii lei Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2016 pentru achitarea compensaţiei serviciilor de transport pentru călătoria în transportul comun urban, suburban şi interurban.

 3.  Se alocă127,0 mii lei Direcţiei învăţămînt din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2016 pentru achitarea indemnizaţiei şi compensaţiei pentru absolvenţii instituţiilor de învăţămînt superior şi postsecundar pedagogic.

 4.  Se alocă 327,6 mii lei Aparatului preşedintelui din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2016 pentru reparaţia capitală a drumurilor.

 5.  Se majorează cu 100,0 mii lei planul de finanţare pe venituri şi cheltuieli, mijloace colectate la Gimnaziul „M. Viteazul” or. Străşeni din încasări de la prestarea serviciilor cu plată şi se repartizează pentru procurarea produselor alimentare.

6.  Se majorează cu 25,0 mii lei planul de finanţare la partea de venituri şi cheltuieli la Gimnaziul „M. Viteazul” or. Străşeni din încasările de la plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public şi se direcţionează pentru procurarea materialelor de uz gospodăresc şi rechizitelor de birou.

7.  Se alocă 407,4 mii lei Direcţiei învăţămînt din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2016 pentru reparaţia capitală a acoperişului şcolii sportive or. Străşeni.

8.  Se majorează cu 6,0 mii lei planul de finanţare la partea de venituri şi cheltuieli a Direcţiei învăţămînt, venituri încasate de la locaţiunea patrimoniului public şi se direcţionează pentru procurarea mărfurilor de uz gospodăresc.

9.  Se majorează cu 1,0 mii lei planul de finanţare la partea de venituri şi cheltuieli a Direcţiei învăţămînt, mijloace încasate din sponsorizări şi se direcţionează pentru procurarea rechizitelor de birou.

10.  Se alocă 41,0 mii lei Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2016 pentru achitarea indemnizaţiei pentru  reparaţia sau procurarea spaţiului locativ, mijloace alocate de către Bugetul de stat la finele anului şi neutilizate.

11. Se alocă 10,7 mii lei Bibliotecii publice raionale „M. Sadoveanu” din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2016 mijloace alocate în anul 2016 de către AO IREX Moldova  şi neutilizate şi se direcţionează după cum urmează :

- 9,0 mii lei pentru procurarea maşinilor şi utilajelor

- 1,7 mii lei pentru procurarea inventarului de producere şi gospodăresc

12.   Se alocă 100,0 mii lei Aparatului preşedintelui  din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2016 pentru expertizarea proiectelor şi a devizelor de cheltuieli.

13.  Se alocă 1,5 mii lei Centrului pentru copii „Bunvolentia” s.  Cojuşna din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2016, mijloace acumulate din sponsorizări în anul 2016 şi neutilizate şi se direcţionează pentru achiziţionarea de bunuri şi servicii.

14. Se alocă 1,5 mii lei Gimnaziului „M. Viteazul” din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2016, mijloace colectate din încasări de la prestarea serviciilor cu plată şi neutilizate în anul 2016 şi se direcţionează pentru procurarea produselor alimentare.

15. Se alocă 30,0 mii lei Aparatului preşedintelui din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2016 pentru desfăşurarea manifestaţiilor consacrate celor căzuţi în războiul pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei RM şi  zilei comemorării celor căzuţi din războiul din Afganistan.

16. Se majorează cu 1019,4 mii lei componenta raională pe anul 2017, transferuri cu destinaţie specială de la Bugetul de stat şi neutilizate în anul 2016.

17. Se majorează cu 200,0 mii lei planul de finanţare la partea de venituri şi cheltuieli, mijloace colectate la L.T.”N. Vornicescu” din încasări de la prestarea serviciilor cu plată şi se repartizează pentru procurarea produselor alimentare.

18. Se alocă 24,0 mii lei primăriei Străşeni  din Fondul republican de susţinere a populaţiei pentru alimentaţia persoanelor defavorizate în cantina socială or. Străşeni.

19. Se alocă 186,7 mii lei Direcţiei învăţămînt din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2016 inclusiv:

- 100,0 mii lei pentru reparaţia capitală a edificiului Centrului de creaţie a elevilor or. Străşeni;

- 86,7 mii lei pentru procurarea mijloacelor fixe la Centrul de creaţie a elevilor or. Străşeni;

20. Se alocă 39,2 mii lei Aparatului preşedintelui din contul veniturilor obţinute suplimentar la cele aprobate pentru anul bugetar finalizat pentru achitarea unui salariu, drept premiu anual persoanelor cu demnitate publică precum şi a contribuţiilor de asigurare socială de stat obligatorie şi a primei de asigurare obligatorie de asistenţă  medicală.

21. Se alocă 192, 0 mii lei din contul veniturilor obţinute suplimentar la cele aprobate pentru anul bugetar finalizat pentru achitarea a 60% din salariu de funcţie, drept premiu anual funcţionarilor publici a direcţiilor şi secţiilor Consiliului raional, precum şi a contribuţiilor de asigurare socială de stat obligatorie şi a primei de asigurare obligatorie de asistenţă  medicală, inclusiv:

 -  41,5 Aparatului preşedintelui;

 - 34,5 mii lei Direcţiei învăţămînt;

 - 36,6 mii lei Direcţiei finanţe;

 - 25,2 mii lei Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei;

 - 32,6 mii lei Direcţiei agricultură, dezvoltare economică şi a teritoriului;

 - 15, 0 mii lei Secţiei cultură, turism, tineret şi sport;

 - 6,6 mii lei Serviciului relaţii funciare şi cadastru.

 22. Se alocă 500,0 mii lei Aparatului preşedintelui din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2016 pentru efectuarea lucrărilor de reparaţie în clădirea Consiliului raional Străşeni din or. Străşeni.

23. Se alocă 500,0 mii lei Aparatului preşedintelui din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2016 pentru efectuarea lucrărilor de reparaţie capitală la blocul de dormitoare „A” a Centrului de odihnă şi agrement pentru copii şi tineret „Divertis” din or. Străşeni.

24. Se alocă 800,0 mii lei Aparatului preşedintelui din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2016 pentru efectuarea lucrărilor de reparaţie capitală a blocurilor sanitare la Casa raională de Cultură din or. Străşeni.

25. Se alocă 500,0 mii lei Aparatului preşedintelui din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2016 pentru efectuarea lucrărilor de reconstruire a acoperişului la Şcoala sportivă din or. Străşeni.

26. Se alocă 300,0 mii lei Aparatului preşedintelui din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2016 pentru efectuarea lucrărilor de reparaţie capitală a Oficiului Medicilor din s. Voinova, r-ul Străşeni.

27. Se alocă 2000,0 mii lei Aparatului preşedintelui din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2016 pentru efectuarea  lucrărilor de renovare a unui segment de apeduct deteriorat în s. Micăuţi a apeductului Micăuţi - Străşeni.

28. Se alocă 150,0 mii lei Aparatului preşedintelui din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2016 , mijloace financiare pentru supravegherea tehnică şi efectuarea controlului a obiectelor de construcţii de către organizaţiile de proiectare.

29. Se alocă 50,0 mii lei Secţiei cultură din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2016 pentru organizarea şi desfăşurarea sărbătorii „Mărţişor - 2017” pe data de 01-06 martie.

30. Se majorează cu 1,0 mii lei planul de finanţare a Bibliotecii publice raionale, mijloace finanţate centralizat de către AO IREX Moldova şi se direcţionează pentru procurarea mijloacelor fixe.

31.  Se alocă 18,0 mii lei Centrului Sănătate Codreanca din contul mijloacelor prevăzute centralizat la compartimentul „Ocrotirea sănătăţii” pentru procurarea utilajului medical (electrocardiograf).

32. Se stabileşte  acordarea premiului unic, în mărimea unui salariu de funcție, din contul economiei mijloacelor  pentru retribuirea  muncii alocate  pe anul 2017 Aparatului președintelui raionului, dlui  Popa Mihail, președinte al raionului, cu prilejul jubileului de 45 ani  de la naștere.                   

33. Se numesc responsabili pentru executarea prevederilor prezentei decizii, şeful Direcţiei finanţe (V. Manoli), şeful Direcţiei învăţămînt (I. Certan), contabilul-şef al Aparatului preşedintelui raionului şi vicepreşedinţii preşedintelui raionului.

34. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii preşedintele raionului (M. Popa).

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                    

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional                                        Nina  RUSU

 

 

VIZAT :

Direcția finanțe                                      V. Manoli

Direcția învățămînt                                Iu. Certan

Serviciul juridic                                      I. Malic  

 

 

Notă informativă

la proiectul de decizie „Cu privire la rectificarea bugetului raional pe anul 2017”

 

     Proiectul prezentat este elaborat în temeiul art. 61 al Legii nr. 181 din 25 iulie 2014 privind finanţele publice şi responsabilităţile bugetar-fiscale cu modificările ulterioare care prevede că: „Autoritatea executivă este în drept să înainteze propuneri privind modificarea bugetului aprobat după caz”.

        Modificările propuse vor oferi posibilitatea executorilor de buget, de a efectua cheltuieli în sumele care nu au fost incluse în bugetul aprobat.

        Întru soluţionarea problemelor abordate de la ultima şedinţă a CR pînă în prezent se propun următoarele modificări a bugetului aprobat.

       Pentru achitarea indemnizaţiei pentru copii adoptaţi şi cei aflaţi sub tutelă  se propune alocare a 6,6 mii lei Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2016, mijloace neutilizate în anul precedent.

        În scopul achitării compensaţiei pentru serviciile de transport pentru călătoria în transportul comun urban, suburban şi interurban  se propune alocare a 118,3 mii lei Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2016, mijloace neutilizate în anul precedent.

      În scopul achitării indemnizaţiei şi compensaţiei pentru absolvenţii instituţiilor de învăţămînt superior şi postsecundar pedagogic se propune alocarea a 127,0 mii lei Direcţiei învăţămînt din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2016, mijloace neutilizate în anul precedent.

      Pentru reparaţia capitală a drumurilor se propune alocarea a 327,6 mii lei Aparatului preşedintelui din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2016, mijloace acumulate de la taxa de înmatriculare a autovehiculelor supraplan.

        Pentru procurarea produselor alimentare la Gimnaziul „M. Viteazul”  se majorează planul de finanţare  cu 100,0 mii lei, venituri colectate de către instituţie, pentru alimentaţia elevilor claselor a 5-9.

Pentru procurarea materialelor de uz gospodăresc şi rechizitelor de birou  la Gimnaziul „M. Viteazul”  se majorează planul de finanţare  cu 25,0 mii lei, încasări de la plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public.

În legătură cu necesitatea reparaţiei capitale a acoperişului şcolii sportive se propune alocarea sumei de 407,4 mii lei Direcţiei învăţămînt, mijloace alocate cu destinaţie specială din Bugetul de stat şi neutilizate în 2016.

Pentru procurarea mărfurilor de uz gospodăresc pentru Direcţia învăţămînt se propune majorarea cu 6,0 mii lei a planului de finanţare, venituri încasate de la locaţiunea patrimoniului public.

Pentru procurarea rechizitelor de birou pentru Direcţia de învăţămînt se propune majorarea cu 1,0 mii lei a planului  de finanţare,mijloace încasate din sponsorizări.

În scopul  achitării indemnizaţiei  pentru  reparaţie sau procurarea spaţiului locativ se propune alocarea a 41,0 mii lei Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei,  mijloace alocate de către Bugetul de stat la finele anului şi neutilizate.

Se propune alocarea a 10,7 mii lei Bibliotecii publice raionale ”M. Sadoveanu” cu direcţionarea a 9,0 mii lei pentru procurarea maşinilor şi utilajelor şi 1,7 mii lei pentru procurarea inventarului de producere şi gospodăresc, mijloace alocate de către AO IREX Moldova în 2016 şi neutilizate.

      Pentru expertizarea proiectelor şi a devizelor de cheltuieli se propune alocarea a 100,0 mii lei Aparatului preşedintelui din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2016.

       Se propune alocarea a 1,5 mii lei Centrului pentru copii „Bunvolentia” s. Cojuşna din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2016 pentru achiziţionarea de bunuri şi servicii, mijloace acumulate in 2016 din sponsorizări şi neutilizate.

       Se propune alocarea a 1,5 mii lei Gimnaziului „M. Viteazul” din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2016 pentru procurarea produselor alimentare, mijloace colectate din încasări de la prestarea serviciilor cu plată şi neutilizate în anul 2016 .

      În scopul desfăşurării manifestaţiilor consacrate comemorării celor căzuţi pentru apărarea integrităţii  teritoriale şi independenţei RM şi  celor căzuţi în războiul din Afganistan se propune alocarea a 15,0 mii lei Aparatului preşedintelui din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2016.

      Se propune majorarea cu 1019,4 mii lei a componentei raionale pe  anul 2017, transferuri cu destinaţie specială de la Bugetul de stat şi neutilizate în anul 2016.

     În scopul procurării produselor alimentare la L.T. „N. Vornicescu” se propune majorarea cu 200,0 mii lei a planului de finanţare, mijloace colectate din încasări de la prestarea serviciilor cu plată, pentru alimentaţia elevilor claselor a 5-9.

       Pentru alimentaţia persoanelor defavorizate în cantina socială or. Străşeni se propune alocarea a 24,0 mii lei primăriei Străşeni din Fondul republican de susţinere a populaţiei.

          Se propune alocarea a 186,7 mii lei Direcţiei învăţămînt cu direcţionarea a 100,0 mii lei pentru reparaţia capitală a edificiului Centrului de creaţie a elevilor or. Străşeni şi 86,7 mii lei pentru procurarea mijloacelor fixe, mijloace neutilizate în 2016.

    În scopul achitării premiului anual persoanelor cu demnitate publică din cadrul CR precum şi a contribuţiilor  de asigurare socială şi medicală se propune alocarea a 39,2 mii lei Aparatului preşedintelui din contul veniturilor obţinute suplimentar.

     În scopul achitării a 60% din salariu de funcţie, drept premiu anual funcţionarilor publici a direcţiilor şi secţiilor CR precum şi a contribuţiilor se propune alocarea a 192,0 mii lei din contul veniturilor obţinute suplimentar cu direcţionarea:

 - 41,5 Aparatului preşedintelui;

 - 34,5 mii lei Direcţiei învăţămînt;

 - 36,6 mii lei Direcţiei finanţe;

 - 25,2 mii lei Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei;

 - 32,6 mii lei Direcţiei agricultură, dezvoltare economică şi a teritoriului;

 - 15, 0 mii lei Secţiei cultură, turism, tineret şi sport;

 - 6,6 mii lei Serviciului relaţii funciare şi cadastru.

      Pentru efectuarea lucrărilor de reparaţie în clădirea Consiliului raional se propune alocarea a 500,0 mii lei Aparatului preşedintelui din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2016.

       Pentru efectuarea lucrărilor de reparaţie în blocul de dormitoare „A” a Centrului de odihnă şi agrement pentru copii şi tineret „Divertis” se propune alocarea a 500,0 mii lei Aparatului preşedintelui din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2016.

        Pentru efectuarea lucrărilor de reparaţie capitală a blocurilor sanitare la Casa raională de Cultură din or. Străşeni se propune alocarea a 800,0 mii lei Aparatului preşedintelui din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2016.

        Pentru efectuarea lucrărilor de reconstrucţie a acoperişului la Şcoala sportivă din or. Străşeni se propune alocarea a 500,0 mii lei Aparatului preşedintelui din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2016.

      Pentru efectuarea lucrărilor de reparaţie capitală a Oficiului Medicilor din s. Voinova se propune alocarea a 300,0 mii lei Aparatului preşedintelui din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2016.

      Pentru efectuarea lucrărilor de renovare a unui segment de apeduct Micăuţi - Străşeni se propune alocarea a 2000,0 mii lei Aparatului preşedintelui din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2016.

      În scopul supravegherii tehnice şi efectuarea controlului a obiectelor de construcţii de către organizaţiile de proiectare se propune alocarea a 150,0 mii lei Aparatului preşedintelui din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2016.

     Pentru organizarea şi desfăşurarea sărbătorii „Mărţişor - 2017” se propune alocarea a 50,0 mii lei Secţiei cultură din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2016.

      În scopul procurării mijloacelor fixe se propune majorarea cu 1,0 mii lei a planului de finanţare pe Biblioteca publică raională.

      Pentru procurarea utilajului medical la Centrul Sănătate Codreanca se propune alocarea a 18,0 mii lei din contul mijloacelor prevăzute centralizat la compartimentul „Ocrotirea sănătăţii”.

 

 

 

Şef al Direcţiei finanţe                                                        Vera Manoli

 

 

PROIECT                                           

 

                                          DECIZIE nr.

                                        din   24  februarie  2017

 

Cu privire la aprobarea Programului raional

de control al tuberculozei pentru anii 2017-2020

 

       În conformitate cu prevederile Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, art. 6, lit. e) al Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995, cu modificările ulterioare, art. 6, 7, 9 şi 72 din Legea nr. 10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice, cu modificările şi completările ulterioare, art. 4 din Legea nr.153-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la controlul şi profilaxia tuberculozei şi Hotărîrii Guvernului nr. 1160 din 20 octombrie 2016 „Privind aprobarea Programului naţional de control al tuberculozei pentru anii 2016-2020”, examinînd nota informativă, Consiliul raional DECIDE:

 

     1.  Se aprobă:

-         Programul raional de control al tuberculozei pentru anii 2017-2020, conform anexei nr.1.

-         Planul de acţiuni privind implementarea Programului raional de control al tuberculozei pentru anii 2017-2020, conform anexei  nr.2.

-         Indicatorii activităţilor de monitorizare, evaluare şi raportare a Programului, conform anexei nr. 3.

     2.  Instituţiile medico-sanitare publice fondate de Consiliul raional:

-         vor asigura, în limitele competenţelor atribuite, realizarea prezentei decizii şi a acţiunilor incluse în Planul de acţiuni privind implementarea Programului raional de control al tuberculozei pentru anii 2017-2020.

     3.  Instituţia medico-sanitare publice Spitalul raional:

-         va coordona şi va monitoriza implementarea Programului raional de control al tuberculozei pentru anii 2017-2020 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acestuia;

-         va raporta anual, pînă la 31 martie, Consiliului raional despre executarea Planul de acţiuni privind implementarea Programului raional de control al tuberculozei pentru anii 2017-2020.

     4.  Finanţarea acţiunilor prevăzute în Programul raional de control al tuberculozei pentru anii 2017-2020 se va efectua din contul şi în limitele mijloacelor bugetului raional, precum şi din alte surse, conform legislaţiei.

     5. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina vicepreşedintelui raionului (E. Harcenco)

 

Preşedinte al şedinţei,                                           

                                                                

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                   Nina   RUSU

 

VIZAT:

 

Vicepreşedinte al raionului                                                         Elena HARCENCO

Serviciul juridic                                                                              Ion MALIC

 

 

Notă informativă

la proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea Programului raional

de control al tuberculozei pentru anii 2017-2020 ”

 

       Potrivit prevederilor pct. 4 al Hotărîrii Guvernului nr. 1160 din 20.10.2016 „Privind aprobarea Programului naţional de control al tuberculozei pentru anii 2016-2020” se recomandă consiliilor raionale să elaboreze, să aprobe şi să asigure realizarea programelor teritoriale de control al tuberculozei.

          În acest sens, avînd în vedere faptul, că tuberculoza reprezintă una din problemele prioritare ale sistemului de sănătate, iar prevenirea şi controlul acesteia constituie obiectivele strategice de interes naţional, se propune proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea Programului raional de control al tuberculozei pentru anii 2017-2020” comisiei de specialitate pentru examinare şi avizare, Consiliului raional pentru adoptarea deciziei.

 

         

           Vicepreşedinte al raionului                               E. Harcenco

 

 

                                                                                                   

DECIZIE nr. 1/

din 24 februarie  2017

                  

                                                                                                    Proiect

Cu privire la examinarea cererii prealabile

 

      În urma examinării cererii prealabile depusă de Griciuc Larisa, președintele comitetului sindical, gimnaziul Cojușna și Iachim Larisa, președintele ONG ”Femeile din mediul rural”, privind abrogarea Deciziei Consiliului nr.4/41 din 25 noiembrie 2016 ”Cu privire la reorganizarea unor instituții de învățămînt din s. Cojușna”, în temeiul prevederilor art.43 (1) lit. r) al Legii nr.436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, art.15 alin.2, lit. a) al Legii nr.793-XIV din 12 februarie 2000 privind contenciosul administrativ, examinînd nota informativă,  Consiliul raional DECIDE:

 

          1. Se respinge cererea prealabilă înaintată de Griciuc Larisa și Iachim Larisa privind abrogarea Deciziei Consiliului nr.4/41 din 25 noiembrie 2016 ”Cu privire la reorganizarea unor instituții de învățămînt din s. Cojușna”.

 

              2. Prezenta decizie se aduce la cunoștința petiționarilor.

                                                                                    

         3. Se desemnează responsabil de controlul executării prevederilor prezentei decizii  preşedintele raionului (Mihail Popa). 

 

 

Preşedinte al  şedinţei,                                                         _______________

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                  Nina RUSU

 

 

Vizat:

Serviciul juridic                               I. Malic

 

 

NOTĂ  INFORMATIVĂ

la proiectul de decizie

Cu privire la examinarea cererii prealabile”

 

    Ținem să menţionăm faptul că potrivit prevederilor art. 43 alin. (1) lit. c) al Legii nr. 436-XVI privind administraţia publică locală din 28 decembrie 2006, Consiliul raional decide, în condiţiile legii, ”înființarea, reorganizarea și lichidarea instituțiilor social –culturale de interes raional și asigură buna lor funcționare, în limita alocațiilor prevăzute la bugetul respectiv”.

     Potrivit art. 15 alin.(2), lit. a) al Legii nr.793-XIV din 12 februarie 2000 privind contenciosul administrativ, ”organul emitent este în drept să respingă cererea prealabilă”.

     Prin urmare, Decizia care se solicită a fi abrogată a fost adoptată în strictă conformitate cu legislația în vigoare și nu urmează a fi revocată.

        Proiectul deciziei se prezintă Comisiei consultative de specialitate pentru avizare şi Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

 

Malic Ion

Șef, Serviciul juridic

 

PROIECT                                           

 

                                          DECIZIE nr.

                                        din   24  februarie  2017

 

Cu privire la reorganizarea unor

instituţii medico-sanitare publice

 

       În conformitate cu prevederile Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995, cu modificările ulterioare,  Codului civil al Republicii  Moldova nr.1107-XV din 6 iunie 2002, Hotărîrii  Guvernului nr.901 din 31 decembrie 2015 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică”,  examinînd nota informativă, Consiliul raional DECIDE:

 

1. Se reorganizează Instituţia medico-sanitară publică Centrul de Sănătate Strășeni prin fuziune (absorbţie) cu Instituţia medico-sanitară publică Centrul de Sănătate Codreanca și  Instituţia medico-sanitară publică Centrul de Sănătate Micleuşeni, începînd cu 01 iunie 2017.

2.  Se instituie Comisia de reorganizare a instituţiilor nominalizate în următoarea componenţă:

HARCENCO Elena          – vicepreşedinte al raionului, preşedinte al Comisiei

Membrii comisiei:

MALIC Ion                       – şef al Serviciului juridic

IAŢÎŞIN Andrei                – şef al IMSP CS Străşeni

SLĂNINĂ Larisa              – şef al IMSP CS Codreanca

UNTILA Galina                – contabil IMSP CS Codreanca

ŢURCANU Tamara          – şef al IMSP CS Micleuşeni

CEBOTARI Olga              – contabil IMSP CS Micleuşeni

3.  Instituţia medico-sanitară publică Centrul de Sănătate Străşeni va asigura, prin intermediul Comisiei de reorganizare, absorbţia instituţiilor respective şi transmiterea patrimoniului  de la Instituţia medico-sanitară publică Centrul de Sănătate Codreanca şi Instituţia medico-sanitară publică Centrul de Sănătate Micleuşeni la Instituţia medico-sanitară publică Centrul de Sănătate Străşeni, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

4.  Preşedintele raionului (M. Popa) va preaviza prin dispoziţie, sub semnătură, şefii IMSP CS Codreanca (Slănină Larisa) şi IMSP CS Micleuşeni (Ţurcanu Tamara), în strictă conformitate cu prevederile Codului muncii al RM.

5.  Șefii Instituţiei Medico-Sanitară Publice Centrul de Sănătate Codreanca și  al Instituţiei medico-sanitară publică Centrul de Sănătate Micleuşeni vor preaviza prin ordin personalul din subordine în strictă conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova, referitor la reorganizarea instituțiilor.

6.  Şeful IMSP CS Străşeni (Iaţîşin A.):

     -  Va asigura angajarea prin  transfer  a personalului instituţiilor supuse reorganizării, care au fost în relaţii contractuale cu instituţiile respective, cu excepția  contabililor.

-    Va înainta fondatorului spre aprobare modificările corespunzătoare la statele de personal ale IMSP CS Străşeni.

 1. Se abrogă:

-      Decizia Consiliului raional nr. 2/26  din 28 mai 2013 ”Cu privire la delimitarea juridică de Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul Medicilor de Familie Strășeni și fondarea Instituției Medico-Sanitare  Publice Centrul de Sănătate Micleuşeni;

-       Decizia Consiliului raional nr. 2/28   din 28 mai 2013 ”Cu privire la delimitarea juridică de Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul Medicilor de Familie Strășeni și fondarea Instituției Medico-Sanitare  Publice Centrul de Sănătate Codreanca

8. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina preşedintelui raionului (M. Popa).

 

Preşedinte al şedinţei,                                            

                                                                

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                   Nina   RUSU

 

VIZAT:

Vicepreședintele raionului                         E. Harcenco

Serviciul juridic                                             Ion MALIC

 

 

 

Notă informativă

la proiectul de decizie „Cu privire la reorganizarea

unor instituţii medico-sanitare publice”

 

      Începînd cu anul 2014, drept rezultat al reformării instituţiilor medicale din ţară, în cadrul raionului Străşeni au fost create 10 centre de sănătate autonome. Prin crearea acestora, s-a dorit îmbunătăţirea calităţii asistenţei medicale acordate cetăţenilor. Totodată, unele centre de sănătate s-au dovedit a fi ineficiente, printre acestea fiind Instituţia medico-sanitară publică Centrul de Sănătate Codreanca şi Instituţia medico-sanitară publică Centrul de Sănătate Micleuşeni.

     Din numărul total de medici aprobaţi în statele de personal, în aceste instituţii activează doar cîte un singur medic de familie, care este, de fapt, şeful centrului de sănătate, iar volumul mare de lucru în calitate de manager al instituţiei a contribuit la scăderea calităţii serviciilor medicale acordate populaţiei, ceea ce a creat indignarea oamenilor şi a dus la scăderea indicatorilor de performanţă. Astfel, spre exemplu, la IMSP CS Codreanca, dacă în anul 2014 indicatorii de performanţă depăşeau cuantumul de 100%, în anul 2015 – indicatorii au fost îndepliniţi la 76%, iar în anul 2016 – aceştia au scăzut pînă la 50%.

      Nemulţumirea populaţiei a generat numeroase plîngeri în adresa Preşedintelui raionului de la locuitorii acestor comunităţi, prin care s-a solicitat revizuirea actualului model de prestare a serviciilor medicale în aceste sate.

      Astfel, la data de 2 şi 3 februarie curent, la iniţiativa preşedintelui raionului, au fost organizate 2 discuţii publice cu locuitorii din localităţile: Codreanca, Oneşti, Ţigăneşti, Lupa-Recea, Micleuşeni, Dolna şi Huzun, care au urmărit scopul consultării populaţiei privind calitatea asistenţei medicale de care beneficiază aceste localităţi. La aceste întruniri a participat conducerea raionului, un consilier raional, primarii din localităţile vizate, consilieri locali, poliţişti de sector, directori de şcoli, colectivele de lucru ale centrelor de sănătate respective precum şi un număr mare de locuitori.

     Ca rezultat al acestor consultări publice, cetăţenii au solicitat ca managementul acestor instituţii să fie asigurat de către IMSP CS Străşeni.

      În acest sens, în scopul optimizării instituţiilor medico-sanitare publice fondate de Consiliul raional Străşeni, în vederea sporirii accesului la servicii medicale de calitate şi instituirii unui management eficient, se propune proiectul de decizie „Cu privire la reorganizarea unor instituţii medico-sanitare publice” comisiei de specialitate pentru examinare şi avizare, Consiliului raional pentru adoptarea deciziei.

 

 

E. Harcenco,

Vicepreşedinte al raionului

 

 

                                                                                                   

DECIZIE nr. 1/

din 24 februarie  2017

                  

                                                                                                    Proiect

Cu privire aprobarea listei bunurilor

proprietate a raionului supuse privatizării   

           

      În conformitate cu prevederile art. 43 alin.(1) lit. e) al Legii nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, art.4 alin.(2) al Legii nr.435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă, în temeiul art.9,art.27 al Legii nr.121 - XV din 04 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, cu modificările și completările ulterioare, examinînd nota informativă,Consiliul raional DECIDE:

                                                                     

1.     Se aprobă lista bunurilor proprietate a raionului supuse privatizării după

cum urmează:

         -  garaj cu suprafața de 227,7 m.p, numărul cadastral 8001107282.01 situat în  

           or. Strășeni, str. Serghei Lazo 2.

         - imobil cu suprafața de 202,4 m.p, numărul cadastral 8001113.271.01 situat

           în or. Strășeni, str. M. Eminescu, 6

 

2.  Se pune în sarcina Serviciului juridic  din cadrul Aparatului președintelui raionului publicarea listei bunurilor în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

                                                                                

3. Se desemnează responsabil de controlul executării prevederilor prezentei decizii  preşedintele raionului (Mihail Popa). 

 

 

Preşedinte al  şedinţei,                                                         _______________

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                  Nina RUSU

 

 

Vizat:

Serviciul juridic                                                                             I. Malic

Serviciul relaţii funciare şi cadastru                                          V. Borş

 

NOTĂ  INFORMATIVĂ

la proiectul de decizie „Cu privire la  aprobarea listei bunurilor proprietate a raionului supuse privatizării”

 

      Legea nr. 121-XVI din 04 mai 2007 ”Privind administrarea și deetatizarea proprietății publice” reglementează raporturile ce țin de administrarea și deetatizarea proprietății publice. Conform prevederilor art.9 al legii sus menționate, întocmirea și aprobarea  listelor de bunuri  proprietate a raionului, supuse privatizării, concesiunii, restructurării, ține de competența autorităților administrației publice locale.

      Astfel, în scopul executării prevederilor Legii nr.121-XVI din 04 mai 2007 ”Privind administrarea și deetatizarea proprietății publice” și întru eficientizarea utilizării bunurilor proprietate publică se propune adoptarea prezentei decizii.  

     Proiectul deciziei se prezintă Comisiei consultative de specialitate pentru avizare şi Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

 

Malic Ion

Șef, Serviciul juridic

                                                  

DECIZIE nr. 1/

din 24 februarie  2016

                                                                                                                                 Proiect

Cu privire la vînzarea                                                             

bunului prin licitaţie   

              

        În conformitate cu prevederile Legii 121 - XV din 04 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, art. 43 alin.(1) lit. e), 77 al Legii nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare,  Legii nr. 523 – XV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ – teritoriale, Legii nr. 435 – XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă, Hotărîrii Guvernului nr. 136 din 10 februarie 2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere,   Consiliul raional DECIDE:

                                                                                        

1.  Se expune la vînzare prin licitaţie cu strigare  bunul, proprietate a raionului,

aflat în gestiunea Aparatului preşedintelui raionului, compus din imobil cu suprafața totală de 202,4 m.p. și teren cu suprafața de 0,0473 ha, nr. cadastral 8001113.271  situat în or. Străşeni, str. M. Eminescu nr.6, preţ iniţial 260 000 lei.

 

 2.  Se pune în sarcina Comisiei de licitaţie, constituită prin Decizia nr. 2/19 din 22 mai 2009 “Cu privire la instituirea Comisiei privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere modificată prin Decizia Consiliului nr.6/7 din 25.08.2015, organizarea procedurii de licitaţie în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu publicarea comunicatului informativ în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

3. Se desemnează dl Mihail Popa, președinte al Comisiei de licitație cu strigare și cu reducere în calitate de licitant.

 

4. Se împuterniceşte preşedintele raionului Străşeni, dl Mihail Popa, să semneze contractul de  vînzare - cumpărare a bunului.

 

5. Se abrogă decizia Consiliului raional Strășeni:

 - 5/15 din 23 decembrie 2016 ”Cu privire la vînzarea bunului prin licitație”.

 

6. Se desemnează responsabil de controlul executării prevederilor prezentei decizii  preşedintele raionului (Mihail Popa). 

 

Preşedinte al  şedinţei,                                                         _______________

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                      Nina RUSU

 

Vizat:

Serviciul juridic                                                                             I. Malic

Serviciul relaţii funciare şi cadastru                                          V. Borş

 

 

NOTĂ  INFORMATIVĂ

la proiectul de decizie

Cu privire la vînzarea bunului prin licitație ”

 

        

       Potrivit art. 9 din Legea nr. 523 din 16.07.1999 cu privire la proprietatea publică a unității administrativ teritoriale ”Exercitarea dreptului de proprietate publică  a unității administrativ - teritoriale constă în activitatea practică, desfășurată de autoritățile administrației publice locale în ce privește posesia, folosința și dispoziția proprietății publice locale în corespundere cu legislația”.

           Art.10 alin. 4 din legea menționată prevede că,”Proprietarul public este în drept să dispună de bunurile proprii după cum crede de cuviinţă, fără a încălca legislaţia”.

           Potrivit prevederilor art. 43 alin. (1) lit. e) al Legii nr. 436-XVI privind administraţia publică locală din 28 decembrie 2006, Consiliul raional decide, în condiţiile legii, vînzarea, privatizarea, concesionarea, darea în arendă ori locațiune a bunurilor domeniului privat al raionului.

         Luînd în considerație faptul că nu s-au făcut investiții în ultimii ani din lipsă de mijloace financiare și pentru neadmiterea degradării bunului situat în or. Strășeni ,str. M. Eminescu nr.6,   se propune  comercializarea acestuia.

       Proiectul deciziei se prezintă Comisiilor consultative de specialitate pentru avizare şi Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

 

 

Malic Ion,

Șef Serviciul juridic

 

                                                                                                   

DECIZIE nr. 1/

din 24 februarie  2017

                  

                                                                                                    Proiect

Cu privire la vînzarea                                                             

bunului, prin licitaţie  

 

        În conformitate cu prevederile Legii 121 - XV din 04 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, art. 43 alin.(1) lit. e), 77 al Legii nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare,  Legii nr. 523 – XV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ – teritoriale, Legii nr. 435 – XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă, Hotărîrii Guvernului nr. 136 din 10 februarie 2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere,   examinînd nota informativă,Consiliul raional DECIDE:

 

1. Se expune la vînzare prin licitaţie cu strigare bunul,  proprietate a raionului compus din garaj cu suprafaţa totală de  227,7 m.p., nr. cadastral 8001107282.01 și teren cu suprafața de 0,0423 ha, nr. cadastral 8001107282, situat în or. Străşeni, str. Serghei Lazo nr.2, preţ iniţial 500194 lei.

 

2. Se pune în sarcina Comisiei de licitaţie, constituită prin Decizia nr. 2/19 din 22 mai 2009 “Cu privire la instituirea Comisiei privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere modificată prin Decizia Consiliului nr.6/7 din 25.08.2015, organizarea procedurii de licitaţie în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu publicarea comunicatului informativ în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

3. Se desemnează dl Mihail Popa, președinte al Comisiei de licitație cu strigare și cu reducere în calitate de licitant.

 

4. Se împuterniceşte preşedintele raionului Străşeni, dl Mihail Popa, să semneze contractul de  vînzare - cumpărare a bunului imobil.

 

5. Se abrogă Decizia Consiliului raional Strășeni nr.1/38 din 31 martie 2015 ”Cu privire la vînzarea bunului, prin licitație”.

                                                                                                          

6. Se desemnează responsabil de controlul executării prevederilor prezentei decizii  preşedintele raionului (Mihail Popa). 

 

 

Preşedinte al  şedinţei,                                                         _______________

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                         Nina RUSU

Vizat:

Serviciul juridic                                                                                     I. Malic

Serviciul relaţii funciare şi cadastru                                                  V. Borş

 

 

 

NOTĂ  INFORMATIVĂ

la proiectul de decizie

Cu  privire la vînzarea bunului, prin licitaţie”

 

      Dat fiind faptul că garajul, situat în or. Străşeni, str. Serghei Lazo 2, nu este utilizat pe parcursul mai multor ani, întru neadmiterea deteriorării totale a bunului nominalizat se propune comercializarea acestuia, cu utilizarea eficientă a mijloacelor financiare provenite în urma vînzării bunului imobil.

        Întru acumularea mijloacelor financiare la bugetul raional și ținînd cont de propunerile consilierilor, de a vinde terenul odată cu bunul imobil, se propune comercializarea terenului cu destinația pentru construcții, cu suprafața totala de 0,0423 ha.

      În acest context, ţinem să menţionăm faptul că, potrivit prevederilor art. 43 alin. (1) lit. e) al Legii nr. 436-XVI privind administraţia publică locală din 28 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul raional în calitatea sa de fondator,  decide în condiţiile legii, vînzarea  bunurilor nominalizate.

       Proiectul deciziei se prezintă Comisiilor consultative de specialitate pentru avizare şi Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

 

 

Malic Ion

Șef, Serviciul juridic

Proiect

                           DECIZIE nr.

                         din  24 februarie  2017

                                                                                     

Cu privire la repartizarea mijloacelor soldului

neutilizat în anul 2016 instituţiilor de învăţămînt

preuniversitar

 

      În conformitate cu prevederile art. 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală cu  modificările ulterioare şi art. 26 (2) al  Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare,  Hotărîrii Guvernului nr. 868 din 08 octombrie 2014 „Privind finanţarea în bază de cost standard per elev a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general, din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea”,  Consiliul raional DECIDE:

 

   1. Se alocă Aparatului preşedintelui 5938,8 mii lei pentru instituţiile de învăţămînt primar şi secundar general din subordinea Consiliului raional, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2016, conform anexei.

  

    2. Se numesc responsabili pentru executarea prevederilor prezentei decizii, şeful Direcţiei  finanţe  (V. Manoli), şeful Direcţiei învăţămînt (I.Certan) vicepreşedintele raionului (I. Ursu)

 

     3. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii preşedintele raionului (M. Popa). 

 

 

 

Preşedinte al  şedinţei,                                                                            

                                  

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                      Nina  RUSU

 

 

VIZAT:

Vicepreşedintele raionului               I.  Ursu

Direcţia finanţe                                   V.  Manoli

Direcţia învăţămînt                             Iu. Certan

Serviciul juridic                                   I.  Malic

 

Anexa

la Decizia Consiliului raional Străşeni

nr.  ___   din  24 februarie  2017

 

 

Lista

Instituțiilor de învățământ primar și secundar general cărora li se repartizează

 mijloacele soldului neutilizate în anul 2016

 

Nr. d/o

Denumirea instituţiei

Destinaţia

 

Suma, mii lei

1.

Liceul Teoretic ””N. Vornicescu”, s. Lozova

Reparaţia blocului sanitar

954,3

2.

Liceul Teoretic  „Ion Creangă”, s. Micleuşeni

Schimbarea geamurilor

179,0

3.

Liceul Teoretic Romăneşti

Reparaţia  sistemului de iluminare

135,0

4.

Liceul Teoretic Sireţi

Reparaţia  sistemului de scurgere

129,6

5.

Liceul Teoretic I. Inculeţ, s. Vorniceni

Reparaţia  blocului alimentar

197,0

6.

Liceul Teoretic Zubreşti

Reparaţia acoperişului

291,8

7.

Liceul Teoretic „M. Eminescu”, or. Străşeni

Reparaţia holului la intrare

342,7

8.

Liceul Teoretic „N. Necrasov”, or. Străşeni

Schimbarea uşilor

205,3

9.

Gimnaziul „M. Viteazu”, or. Străşeni

Îngrădirea teritoriului

730,7

10.

Gimnaziul Codreanca

Reparaţia capitală a acoperişului sălii de sport

278,0

11.

Gimnaziul Găleşti

Reparaţia blocului alimentar

182,1

12.

Gimnaziul Micăuţi

Reparaţia sistemului de încălzire

202,5

13.

Gimnaziul Ţigăneşti

Reparaţia pardoselei sălii de sport

105,4

14.

Gimnaziul Pănăşeşti

Reparaţia capitală a acoperişului

523,0

15.

Gimnaziul Rădeni

Schimbarea uşilor

343,2

16.

Gimnaziul Recea

Îngradirea teritoriului

394,5

17.

Gimnaziul Roşcani

Groapă septică

71,7

18.

Gimnaziul Voinova

Reparaţia blocului alimentar

239,4

19.

Gimnaziul Bucovăţ

Procurarea combustibilului

41,7

20.

Gimnaziul Tătăreşti

Reparaţia sistemului de scurgere

168,5

21.

Gimnaziul Căpriana

Pavarea teritoriului

196,6

22.

Direcţia învăţămînt

Achitarea premiului anual personalului auxiliar gr. Negreşti

7,5

23.

Direcţia învăţămînt

Achitarea premiului anual personalului auxiliar gr.Stejăreni

19,3

 

TOTAL raion

 

5938,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 Notă informativă la proiectul de decizie „Cu privire la repartizarea

soldului neutilizat în anul 2016 instituţiilor de învăţămînt

 

      Direcţia de finanţe vă informează că conform raportului anual privind executarea planurilor de finanţare pe instituţiile de învăţămînt finanţate în bază de cost standart per elev nu s-au valorificat în anul 2016 din diverse motive, mijloace financiare în sumă de 5938,8 mii lei.

      Potrivit Regulamentului privind repartizarea şi utilizarea mijloacelor financiare aprobate prin  Hotărîrea Guvernului nr. 868 din 8 octombrie 2014 soldurile băneşti înregistrate la data încheierii anului bugetar din transferuri categoriale se utilizează în următorul an bugetar şi se restabilesc aceloraşi instituţii.

       Prin urmare, se propune comisiei de specialitate spre examinare şi CR spre aprobare proiectul deciziei nominalizat.

 

 

 

Şef al Direcţiei finanţe                     V. Manoli

 

  Anexă

la Nota informativă

 „Cu privire la derularea executării deciziilor

  Consiliului raional adoptate în trimestrul IV, 2016”

 

Numărul Deciziei

Denumirea

În curs de executare

Neexecutat

Cauza neexecutării

Responsabili

de executare

      4/1

,,Cu privire la executarea bugetului raional pe 9 luni 2016”

executată

 

 

Mihail Popa,

Președinte al raionului,

Vera Manoli,

 

     4/2

,,Cu privire la aprobarea Bugetului raional pentru anul 2017, în prima lectură”

executată

 

 

Vera Manoli,

 șef al Direcției finanțe,

     4/3

,,Cu privire la pregătirea instituțiilor din subordinea Consiliului raional pentru activitate în perioada rece 2016 – 2017”

executată

 

 

Ion Ursu,

Vicepreședinte al raionului,

Budu Nicolae,

Vicepreședinte al raionului,

Harcenco Elena,

Vicepreședinte al raionului,

Vera Manoli,

 șef al Direcției finanțe,

Certan Iulia,

șef al Direcției învățământ,

Natalia Olevschi,

șef al Direcției asistență socială și protecție a familiei,

 

     4/4

,,Cu privire la derularea executării deciziilor Consiliului raional adoptate în trimestrul III, 2016”

executată

 

 

Nina Rusu,

Secretar al Consiliului

 

4/5

„Cu privire la completarea Deciziei Consiliului raional nr. 6/20 din 25 decembrie 2012”

executată

 

 

Certan Iulia,

șef al Direcției învățământ

     4/6

„Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Strășeni nr. 3/28 din 24 august 2016”

executată

 

 

 

Vera Manoli,

 șef al Direcției finanțe,

Certan Iulia,

șef al Direcției învățământ

    4/7

,,Cu privire la acordarea suportului social tinerilor specialişti”

executată

 

 

Certan Iulia,

șef al Direcției învățământ

4/8

,,Cu privire la aprobarea Listei elevilor din instituțiile de învățământ preuniversitar și extrașcolar, studenților din instituțiile de învățământ superior, colegii, cărora li se acordă bursa Consiliului raional în anul de studii 2016 – 2017”

executată

 

 

Certan Iulia,

șef al Direcției învățământ

     4/9

„Cu privire la Programul de întreținere a drumurilor publice locale, pe timp de iarnă, în anul 2017”

în curs de executare

 

 

Nicolae Sîrbu,

șef al Direcției agricultură, dezvoltare economică și a teritoriului,

Budu Nicolae,

Vicepreședinte al raionului,

Vera Manoli,

 șef al Direcției finanțe

4/10

„Cu privire la aprobarea Bugetului raional pe anul 2017”

executată

 

 

Vera Manoli,

 șef al Direcției finanțe

    4/11

„Cu privire la trecerea în evidență militară a recruților”

în curs de executare

 

 

Arnăut Igor,

Comandant al Centrului Militar Teritorial Strășeni

4/12

„Cu privire la completarea deciziei Consiliului raional nr. 2/26 din 30 mai 2012”

executată

 

 

 Borș Valeriu,

 șef al Serviciului relații funciare și cadastru

     4/13

„Cu privire la completarea Deciziei Consiliului raional nr. 3/37 din 24 august 2016”

în curs de executare

 

 

Borș Valeriu,

 șef al Serviciului relații funciare și cadastru

4/14

„Cu privire la acordul transmiterii unor bunuri”

executată

 

 

 

Certan Iulia,

șef al Direcției învățământ

4/15

„Cu privire la acordul transmiterii unor bunuri”

în curs de executare

 

 

Borș Valeriu,

 șef al Serviciului relații funciare și cadastru

4/16

„Cu privire la acordul transmiterii bunului imobil”

în curs de executare

 

 

 

Borș Valeriu,

 șef al Serviciului relații funciare și cadastru

4/17

„Cu privire la privatizarea locuinței”

executată

 

 

 

Serviciul juridic,

Aparatul președintelui raionului

4/18

„Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 2/18.9 din 26 mai 2015”

executată

 

 

Serviciul juridic,

Aparatul președintelui raionului

4/19

„Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 3/8 din 24 august 2016”

în curs de  executare

 

 

Borș Valeriu,

 șef al Serviciului relații funciare și cadastru

     4/20

,,Cu privire la organizarea și desfășurarea procesului de evaluare anuală a performanțelor profesionale ale funcționarilor publici de conducere”

executată

 

 

Președintele raionului

Vicepreședinții raionului

    4/21

„Cu privire la aprobarea Programului de acordare a concediilor de odihnă anuale”

în curs de executare

 

 

Președintele raionului

4/22

„Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională”

executată

 

 

Vera Manoli,

 șef al Direcției finanțe,

Certan Iulia,

șef al Direcției învățământ

4/23

„Cu privire la corelarea bugetului pe anul 2016”

executată

 

 

Vera Manoli,

 șef al Direcției finanțe

4/24

„Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă”

executată

 

 

Vera Manoli,

 șef al Direcției finanțe,

Sîrbu Galina,

specialist principal,

Aparatului președintelui raionului

4/25

„Cu privire la rectificarea bugetului raional”

executată

 

 

Vera Manoli,

 șef al Direcției finanțe,

Sîrbu Galina,

specialist principal,

Aparatului președintelui

4/26

„Cu privire la casarea bunurilor uzate”

executată

 

 

Vera Manoli,

 șef al Direcției finanțe

4/27

„Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional  nr. 1/12  din 25  februarie  2014”

executată

 

 

Certan Iulia,

șef al Direcției învățământ

4/28

„Cu privire la transmiterea cheltuielilor efectuate prin alocații de la bugetul raional la reparații capitale”

executată

 

 

Certan Iulia,

șef al Direcției învățământ,

Vera Manoli,

șef al Direcției finanțe,

Sîrbu Galina,

specialist principal,

Aparatului președintelui raionului

4/29

„Cu privire la sistarea activității Biroului Comun de Informații și Servicii”

executată

 

 

Natalia Olevschi,

șef al Direcției asistență socială și protecție a familiei

4/30

„Cu privire la transmiterea unor bunuri materiale”

executată

 

 

Natalia Olevschi,

șef al Direcției asistență socială și protecție a familiei,

Certan Iulia,

șef al Direcției învățământ

4/31

„Cu privire la aprobarea programului de activitate al Consiliului raional Strășeni pentru trimestrul I al anului 2017”

în curs de executare

 

 

Secretarul Consiliului raional

4/32

„Cu privire la completarea Deciziei Consiliului raional nr. 2/14 din 20 mai 2016”

executată

 

 

Certan Iulia,

șef al Direcției învățământ

4/34

„Cu privire la autorizarea comercializării, prin licitație, a activelor neutilizate”

în curs de executare

 

 

Certan Iulia,

șef al Direcției învățământ

4/35

„Cu privire la transmiterea în folosință a unor încăperi”

 

neexecutată

Decizia este notificată de Oficiul teritorial

Malic Ion,

șef al Serviciului juridic,

 

4/36

„Cu privire la aprobarea statelor de personal ale Instituției Medico – Sanitare Publice Centrul de Sănătate Strășeni”

executată

 

 

Iațîșin Andrei,

șef al IMSP Centrul de Sănătate Strășeni,

 

4/37

„Cu privire la premierea și acordarea ajutorului material personalului de conducere din instituțiile medico-sanitare publice fondate de Consiliul raional Strășeni”

executată

 

 

Conducătorii instituțiilor medicale

4/38

„Cu privire la abrogarea Deciziei Consiliului raional nr. 3/11 din 24 august 2016”

executată

 

 

Harcenco Elena,

Vicepreședinte al raionului

4/39

„Cu privire la aprobarea Programului raional de promovare a sănătății pentru anii 2017 – 2020”

în curs de executare

 

 

Conducătorii instituțiilor medicale

4/40

„Cu privire la aprobarea Programului de imunizări pentru anii 2017 – 2020”

în curs de executare

 

 

Conducătorii instituțiilor medicale

4/41

„Cu privire la reorganizarea unor instituţii din s. Cojuşna”

executată

 

 

Certan Iulia,

șef al Direcției învățământ

5/1

,,Cu privire la corelarea Bugetului raional pe anul 2016”

executată

 

 

Vera Manoli,

șef al Direcției finanțe

5/2

,,Cu privire la corelarea Bugetului raional pe anul 2017”

executată

 

 

Vera Manoli,

șef al Direcției finanțe

5/3

,,Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 2/15 din 20 mai 2016”

executată

 

 

Vera Manoli,

 șef al Direcției finanțe,

Certan Iulia,

șef al Direcției învățământ

5/4

,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională”

executată

 

 

Vera Manoli,

 șef al Direcției finanțe,

Sîrbu Galina,

specialist principal,

Aparatului președintelui

5/5

,,Cu privire la rectificarea Bugetului raional”

executată

 

 

Vera Manoli,

 șef al Direcției finanțe,

Certan Iulia,

șef al Direcției învățământ

5/6

,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă”

executată

 

 

Vera Manoli,

 șef al Direcției finanțe,

Sîrbu Galina,

specialist principal,

Aparatului președintelui

5/7

,,Cu privire la aprobarea statelor de personal ale Instituției Medico - Sanitare Publice Spitalul raional Strășeni

executată

 

 

Directorul interimar al Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul raional Strășeni

5/8

,,Cu privire la aprobarea statelor de personal al Întreprinderii Municipale Centrul Stomatologic raional Strășeni”

executată

 

 

Croitoru Maria,

Manager al ÎM Centrul Stomatologic raional Strășeni

5/9

,,Cu privire la aprobarea statelor de personal ale instituțiilor medico – sanitare publice centre de sănătate fondate de Consiliul raional”

executată

 

 

Conducătorii instituțiilor medicale

5/10

,,Cu privire la aprobarea Planului raional de prevenire și control a bolilor netransmisibile pe anii 2012 – 2020”

în curs de executare

 

 

Conducătorii instituțiilor medicale

5/11

,,Cu privire la transmiterea cheltuielilor efectuate prin alocații din bugetul raional la reparații capitale”

executată

 

 

Vera Manoli,

 șef al Direcției finanțe,

Sîrbu Galina,

specialist principal,

Aparatului președintelui

5/12

,,Cu privire la privatizarea locuinței”

executată

 

 

Serviciul juridic,

Aparatul președintelui raionului

5/13

,,Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 3/13 din 14 august 2009”

executată

 

 

 

Serviciul juridic,

Aparatul președintelui raionului

5/14

,,Cu privire la aprobarea suprafețelor unor drumuri raionale” 

în curs de executare

 

 

Borș Valeriu,

 șef al Serviciului relații funciare și cadastru

5/15

,,Cu privire la vânzarea bunului prin licitație”

 

neexecutată

 

Serviciul juridic,

Aparatul președintelui raionului

5/16

,,Cu privire la completarea Deciziei Consiliului raional nr. 3/22 din 24 august 2016”

executată

 

 

Harcenco Elena,

Vicepreședinte al raionului

 

 

Documente ataşate
doc, 42 KB
doc, 50 KB
xlsx, 33 KB
docx, 28 KB
xlsx, 19 KB
xlsx, 19 KB
doc, 817 KB
docx, 63 KB
docx, 51 KB
xlsx, 16 KB
docx, 77 KB


Alte Proiecte de decizii

Publicat: 20.09.2022   
Accesări: 108
Publicat: 16.09.2022   
Accesări: 116
Publicat: 05.08.2022   
Accesări: 236
Publicat: 21.04.2022   
Accesări: 678
Publicat: 09.02.2022   
Accesări: 1016
Publicat: 28.12.2021   
Accesări: 259
Publicat: 20.12.2021   
Accesări: 280
Publicat: 19.11.2021   
Accesări: 486
Publicat: 03.11.2021   
Accesări: 440
Publicat: 14.07.2021   
Accesări: 1150
Publicat: 24.05.2021   
Accesări: 864
Publicat: 30.04.2021   
Accesări: 500
Publicat: 18.03.2021   
Accesări: 456
Publicat: 18.02.2021   
Accesări: 639
Publicat: 20.01.2021   
Accesări: 767
Publicat: 07.12.2020   
Accesări: 653
Publicat: 04.11.2020   
Accesări: 743
Publicat: 02.10.2020   
Accesări: 650
Publicat: 26.08.2020   
Accesări: 560
Publicat: 24.07.2020   
Accesări: 1823

1 - 20 din 57

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2022 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 1214942   Total ieri: 241   Total azi: 113