Prima pagină  »  Transparența decizională  »  Proiecte de decizii
Proiecte de decizii
Proiecte de decizii pentru ședința ordinară din 27 noiembrie 2015
Publicat: 05.11.2015   

                                                                                                         

   Proiect

 

DECIZIE nr.   

din 27 noiembrie 2015

 

Cu privire la executarea bugetului raional

pe 9 luni ale anului 2015

 

      În temeiul art. 43, 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală cu modificările și completările ulterioare, art. 28, 29 ale Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale cu modificările și completările ulterioare, examinîd raportul prezentat de către președintele raionului și Direcția finanțe, Consiliul raional DECIDE:

 

1.   Se ia act de raportul privind executarea bugetului raional pe 9 luni ale anului 2015.

2.  Se aprobă Raportul privind executarea bugetului raional pe 9 luni ale anului 2015 la partea de venituri, în sumă de 95890,5 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 102488,4 mii lei (anexele 1-3).

3.    Direcţia finanţe (dna V. Manoli):

-       să înainteze preşedintelui raionului propuneri privind asigurarea finanţării cheltuielilor aprobate în bugetul raional pe anul 2015 ţinîndu-se cont de priorităţile stabilite şi de posibilităţile bugetului în funcţie de executarea părţii de venituri;

-       să analizeze mersul executării bugetului şi să ia măsuri întru achitarea datoriilor creditoare cu termenul de achitare şi prescripţie expirat, formate în limita alocaţiilor aprobate/rectificate pe anul 2015;

-         să asigure finanţarea ritmică a necesităţilor curente prioritare ale bugetului.

4.    Executorii de buget să asigure:

-       contractarea şi utilizarea mijloacelor publice în limita alocaţiilor aprobate şi conform destinaţiei în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare;

-       controlul riguros asupra utilizării eficiente a alocaţiilor publice şi întreprinderea măsurilor de economisire a acestora;

-     întreprinderea măsurilor concrete în scopul achitării datoriilor creditoare formate la 01.10.2015 din contul mijloacelor financiare economisite din planul de finanţare pe anul 2015.

5.    Se numesc responsabili de executarea prevederilor prezentei decizii şefii direcţiilor şi secţiilor Consiliului raional.

6.  Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii preşedintele raionului (M. Popa).

 

 

 

Preşedinte al  şedinţei,                                                                  _____________

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                            Nina RUSU

 

 

VIZAT:

Direcția finanțe                               V. Manoli

 

Direcția învățămînt                          Iu. Certan

Direcția agricultură,

dezvoltare economică

și a teritoriului                                   N. Sîrbu

Direcția asistență socială 

și protecție a familiei                        V. Talmaci

Secția cultură, turism,

tineret și sport                                    V. Schirliu

Aparatul președintelui

raionului                                              G. Sîrbu

 

 

RAPORT

privind executarea bugetului

raional pe 9 luni ale anului 2015

 

      Bugetul raional pe anul 2015 a fost adoptat de către Consiliul raional la 12 decembrie 2014. Conform acestei decizii indicatorii bugetului pe toate componentele au fost stabiliţi:

la venituri - în sumă de 151004,5 mii lei;

la cheltuieli  - 151004,5 mii lei;

      Pe parcursul anului 2015 la decizia menţionată au fost operate modificări. Ca urmare a acestora, indicatorii precizaţi ai bugetului raional pe perioada de gestiune au constituit:

la venituri 151834,4 mii lei;

la cheltuieli 158963,6 mii lei.

     Conform raportului operativ privind executarea bugetului raional pe parcursul perioadei de gestiune au fost acumulate venituri în sumă totală de 11237,1 mii lei, inclusiv venituri proprii 7101,4 mii lei sau cu 2626,8 mii lei mai puțin decât suma precizată, astfel constituind 81 % faţă de prevederile perioadei de gestiune.

      Totodată, în comparaţie cu anul 2014, la buget au fost acumulate venituri proprii pe 9 luni ale anului 2015, cu 2761,7 mii lei mai puţin. Informaţia privind executarea bugetului la partea de venituri este reflectată în anexa nr. 1 la prezenta decizie.

    În structura veniturilor proprii ponderea cea mai mare 88,5 la sută o constituie transferurile de la bugetul de stat, ce alcătuiesc 99487,6 mii lei. Veniturile fiscale în structură alcătuiesc 9 la sută, astfel fiind încasată suma de 96520,1 mii lei. Mijloacele speciale şi fondurilor speciale extrabugetare în structură alcătuiesc 6 la sută şi constituie în total 736,2 mii lei.

      Urmează de menționat că în perioada de gestiune din bugetul de stat au fost alocate bugetului raional în total 84265,4 mii lei dintre care:

transferurile cu destinație special pentru învățământul primar, secundar general și extrașcolare în sumă de 66096,7 mii lei;

transferurile cu destinație specială pentru asigurare și asistență socială în suma de 3190,2 mii lei;

transferurile cu destinație special pentru școala sportivă în suma de 1465,0 mii lei;

transferuri din fondul de compensare în suma de 238,2 mii lei;

transferuri cu destinaţii generală în sumă de 9068,4 mii lei.

     Bugetul raional în anul 2015 la partea de cheltuieli pe toate componentele a fost aprobat iniţial în sumă de 151004,5 mii lei, care pe parcursul anului a fost majorat cu 2470,7 mii lei. Volumul cheltuielilor s-a modificat în legătură cu revizuirea cadrului de resurse disponibile, constituind pe 9 luni  ale anului 2015, 133767,6 mii lei.

      Realizarea cheltuielilor bugetului raional pe anul 2015 se prezintă în Anexa nr. 2 la proiectul de decizie.

   Din 102488,4 mii lei finanţate pe 9 luni în sectorul bugetar, pentru obiectivele din domeniul învăţămîntului au fost direcţionate 79025,9 mii lei, ceea ce constituie 80% din cheltuielile totale, cu o majorare a cheltuielilor de 11720,7 mii lei faţă de anul 2014. Din suma menţionată 6664,5 mii lei au fost direcţionate cu scopul efectuării lucrărilor de reparaţie şi reconstrucţie a clădirilor instituţiilor de învîţămînt.

    Circa 11% sau 11929,6 mii lei au fost repartizate la ramura „Asistenţă şi protecţie socială” cu o majorare considerabilă faţă de anul precedent cu 2722,7 mii lei.  Mijloacele financiare în cauză s-au utilizat pentru asigurarea activităţii eficiente a sistemului de asistenţă socială.

   Menţionăm faptul că mijloace în sumă de 4689,3 mii lei, au fost transferate pentru activităţile şi serviciile din domeniul culturii.

   Din contul granturilor acordate de către organizaţiile internaţionale în cadrul realizării unor proiecte investiţionale în anul 2015 au fost finanţate cheltuieli pentru Liceul „N. Vornicescu”, s. Lozova, în sumă de 500,0 mii lei.

   Nivelul de realizare a cheltuielilor desfăşurat în condiţii de încetinire a dezvoltării naţionale (deprecierea leului) a fost influenţat de posibilităţile reale de finanţare.

   Analiza executării cheltuielilor sub aspectul funcţional, denotă faptul că o mare parte a acestora s-a realizat sub nivelul prognozat. Astfel, din totalul de 15 grupe funcţionale, la 4 grupe funcţionale nivelul de executare este sub 80 % din prevederile prognozate, iar la 6 grupe funcţionale – între 80% - 100%.

   Cheltuielile bugetului au fost executate sub nivelul prevăzut cu 31279,1 mii lei, aceste devieri revenind în special pe seama neutilizării mijloacelor prevăzute pentru:

Servicii de stat cu destinaţie generală –841,4 mii lei;

Învăţămînt –17603,0 mii lei;

Cultura, arta, sportul şi activitatea pentru tineret –1195,4 mii lei;

Asigurarea şi asistenţa socială –2793,7 mii lei;

Transporturi, gospodăria drumurilor – 5869,0 mii lei;

   Din suma totală a cheltuielilor bugetului raional, partea preponderentă revine cheltuielilor destinate sectoarelor sociale – circa 94%.

   Cheltuielile curente ale bugetului raional au fost aprobate iniţial în sumă de 141384,4 mii lei. Potrivit rezultatelor executării  bugetului pe 9 luni ale anului 2015 acestea au atins nivelul de 82% sau cu 21125,2 mii lei mai puţin decît prevederile anuale, motivul fiind lipsa încasărilor la buget.

    Nivelul de executare a cheltuielilor sub aspectul clasificaţiei economice este variat.

   Cheltuielile de personal au fost precizate în sumă de 72704,0 mii lei şi executate în sumă de 65928,4 mii lei ce constituie 70% din suma cheltuielilor bugetului raional.

   Cheltuieli pentru plata mărfurilor și serviciilor în total pe bugetul raional la situația din 01 octombrie 2015 au fost valorificate la nivel de 66 mii lei. Nu au fost contactate servicii și mărfuri în sumă de 10795,4 mii lei din diferite motive ( lipsa mijloacelor financiare, nefinalizate lucrărilor și altele). Pentru cheltuieli capitale instituțiile finanțate din bugetul raional au fost prevăzute mijloace financiare în sumă de 17838,9 mii lei. La situația din 01 octombrie 2015 sau executat lucrări în sumă de 7615,8 mii lei sau cu 10223,1 mii lei mai puțin, dintre care la reparația drumurilor 5869,0 mii lei, construcția dormitorului nr. 2 al tabăra de odihnă “ Codru” 764,4 mii lei, reparația capitală a liceului  “M. Eminescu” 250,0 mii lei procurarea mijloacelor fixe în gimnazii 1381,2 mii lei, reparația liceelor 2217,6 mii lei.

     Ritmul de creştere anuală a cheltuielilor bugetului raional în anul 2015 a sporit faţă de anul 2014, constituind 102488,4 mii lei, comparativ cu 88564,9 mii lei în anul 2014. Structura cheltuielilor totale ale bugetului raional în anii 2014-2015 este expusă în tabelul de mai jos. 

 

Nr. d/r

 

Denumirea grupei principale

 

Nr. gr. prin.

Bugetul raional  9 luni, 2014

Bugetul raional  9 luni, 2015

Aprobat

Precizat

pe per.

Executat

Devieri

Aprobat

Precizat pe pre.

 

Executat

Devieri, %

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Servicii de stat cu destinaţie generală

1

3255,0

2826,3

2279,3

80,6

3563,8

3334,7

2493,3

75

2

Apărarea naţională

3

400,0

337,9

316,6

93,7

430,0

458,1

384,1

84

 

3

Menţinerea ordinii publice şi securitatea naţională        

5

-

-

-

-

-

34,0

34,0

100

4

Învăţămîntul

6

94838,3

87384,5

67305,2

77,0

110431,4

96628,9

79025,9

82

5

Cultura, arta, sport şi acţiuni pentru tineret

8

5881,2

5260,4

3941,5

74,9

6851,1

5884,7

4689,3

80

6

Ocrotirea sănătăţii

9

400,0

486,5

463,3

95,2

400,0

590,0

473,0

80

7

Asigurare si asistenţa so-cială

10

12936,7

11269,0

9206,9

81,7

16028,2

14723,4

11929,6

81

8

Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria piscicolă şi gospodăria apelor

11

1000,0

855,6

543,7

63,5

1050,0

910,2

571,4

63

9

Protecţia mediului şi hidrometeorologia

12

-

-

-

-

-

0,1

0,1

100

10

Industrie şi construcţii

-

-

-

-

 

-

-

-

-

11

Transporturi, gospodăria drumurilor, comunicaţii şi informatică

14

3000,0

5845,3

2832,0

48,4

7000,0

6369,0

500,0

-

12

Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe

15

1000,0

330,0

130,0

39,4

-

586,6

558,8

95

13

Complexul pentru com-bustibil şi energie

16

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Alte servicii legate de activitatea economică

19

180,0

166,2

116,4

70,0

180,0

170,9

117,3

69

15

Cheltuieli neatribuite la alte grupuri principale

20

2610,0

3064,1

1498,7

48,9

5189,5

4386,0

1951,3

49

16

Creditarea netă

23

-298,0

-

-2,6

-

-

-309,0

- 239,7

-

 

Total cheltuieli

 

125501,2

116804,5

88564,9

75,8

151094,0

133767,6

102488,4

77

 

Luînd în consideraţie că în ultimul timp legislaţia şi actele normative sunt într-o permanentă modificare şi în scopul sporirii profesionalismului şi evitării admiterii încălcărilor financiare, cu specialiştii din domeniu au fost organizate 8 instruiri pentru monitorizarea executării actelor legislative şi normative.

Pe parcursul anului de către specialiştii Direcţiei finanţe a fost acordat ajutor metodologic în problemele ce ţin de evidenţa contabilă în Liceul Mihai Eminescu, primăria Oneşti, Aparatul Președintelui, Direcţia asistenţă socială, primăria Roșcani, Codreanca, Strășeni, Pănășești, Vorniceni.

O problemă majoră în sistemul bugetar este existenţa permanentă a datoriilor creditoare. Cu toate că au fost depuse eforturi, datoriile creditoare ale bugetului raionului la situaţia din 01 octombrie 2015 constituie circa 18598,2 mii lei inclusiv la retribuirea munci 11192,4 mii lei, mărfuri și serviciu 2003,8 mii lei.

Totodată conducătorii unor subdiviziuni nu întotdeauna se implică operativ în procesul de soluţionare a problemelor abordate, deaceea sarcina de bază  pe anul 2015 rămâne de a îmbunătăţi şi în continuare managementul financiar.

Stimaţi consilieri,

Succint am relatat informaţia cu privire la executarea bugetului raional pe 9 luni ale anului 2015 exerciţiul căruia constituie la venituri 95890,5 mii lei şi la cheltuieli 102488,4 mii lei ce urmează a fi aprobat deliberativ la Consiliul raional.

 

Şef al Direcţiei finanţe                                                               Vera Manoli

 

                                                     DECIZIE nr.  

                                              din 27 noiembrie 2015                     

 

 

Cu privire la aprobarea bugetului

raional pe anul 2016 în prima lectură

 

      În temeiul prevederilor art. 43 al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, art. 21 al Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare, examinînd  nota informativă la proiectul  bugetului raional în prima lectură, Legea finanţelor publice şi responsabilităţile bugetar fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, Hotărîrii Guvernului nr. 82 din 24 ianuarie 2006  ,,Cu privire la cadrul de cheltuieli pe termen mediu şi a proiectului de buget” Consiliul raional DECIDE:

 

       1.  Se aprobă bugetul raional pe anul 2016,  la venituri în sumă de 160494,2 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 160494,2 mii lei.

 

Preşedinte al şedinţei,                                                               

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional                                                 Nina Rusu    

 

VIZAT:

 

Direcția finanțe                          V. Manoli

 

Serviciul juridic                         T. Ispas                  

 

                                                                                          Notă informativă

la proiectul bugetului raional pe anul 2016 în prima lectură

 

      Proiectul bugetului pe anul 2016 este elaborat conform, Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,Legii finanţelor publice şi responsabilităţile bugetar fiscale nr.181 din 24 iulie 2014 şi altor acte legislative ce reglementează aspectele bugetar-fiscale. La elaborarea proiectului s-a ţinut cont de resursele disponibile ale raionului.

   Proiectul bugetului raionului pe anul 2016 a fost elaborat conform noului sistem de formare a bugetelor unităţilor  administrativ-teritoriale în baza Legii nr. 267 din 01 noiembrie 2013 privind modificarea şi completarea unor acte legislative, prin care au fost operate modificări şi completări la Legea nr. 397 din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale şi Codul fiscal nr. 1163-XII din 24 aprilie 1997. Sistemul nou de formare a bugetelor UAT diferă de sistemul existent prin următoarele:

-         Sistemul de transferuri cu destinaţie generală (de echilibrare bugetară) către bugetele UAT este bazat pe venituri şi nu pe costuri medii normative de cheltuieli pe cap de locuitor;

-         Normativele de defalcare de la impozite sunt stabilite prin lege pe tipuri de bugete;

-         Transferurile cu destinaţie generală vor fi alocate direct pe bază de formulă distinctă pentru UAT de nivelul întîi şi pentru cele  de nivelul al doilea.

   Prin urmare, reieşind din potenţialul economic al raionului, pe anul 2016 se preconizează venituri proprii în sumă de 18200,0 mii lei, inclusiv mijloace speciale 1115,0 mii lei.

Baza fiscală a bugetului raionului pe anul 2016 a fost estimată reieşind din dinamica încasării veniturilor în anii precedenţi, corelată cu parametrii macroeconomici principali ai dezvoltării economiei naţionale.

Potrivit prevederilor proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2016 se prevede aprobarea de către Parlament pentru bugetele unităţilor administrativ-teritoriale atît de nivelul întîi cît şi de nivelul al doilea a defalcărilor de la impozitul pe venitul persoanelor fizice după cum urmează:

-         pentru sate, comune – 75%;

-         pentru oraşe reşedinţă – 20%;

-         pentru bugetele raionale – 25%.

     Urmează de menţionat că începînd cu anul 2015 impozitul pe venitul persoanelor juridice se varsă 100% în Bugetul de stat.

    De la taxa pentru folosirea drumurilor, percepută de la posesorii mijloacelor de transport înmatriculate în Republica Moldova, defalcarea în bugetul raional va constitui  50% .

      Astfel, aportul fiecărei unităţi administrativ – teritoriale la formarea bugetului raionului este divers. În baza celor menţionate a fost estimată baza fiscală a fiecărei unităţi administrativ-teritoriale de care s-a ţinut cont la stabilirea transferurilor ce urmează a fi alocate din contul Bugetului de stat.

    Conform Proiectului Legii bugetului de Stat, bugetul raional urmează a fi suplimentat la partea de venituri cu transferuri în mărime de 142294,2 mii lei, ceea ce constituie 89 la sută din volumul cheltuielilor preconizate pe anul 2016.

   Estimările bugetului raionului la cheltuieli pe anul 2016 au fost efectuate în conformitate cu obiectivele strategice ale politicii bugetare ale Guvernului.

    Cheltuielile globale ale bugetului raional pe anul 2016 se estimează în sumă de 160494,2 mii lei, cu circa 9500,0 mii lei sau 6 la sută mai mult faţă de cheltuielile pe anul 2014. Creşterea este condiţionată de majorarea salariilor angajaţilor din sistemul bugetar  începînd cu 1 aprilie 2016.

    În scopul prelungirii  implementării  noii metodologii de finanţare  în modul stabilit de Guvern pentru instituţiile de învăţămînt primar şi secundar general, în vederea sporirii eficienţei şi autonomiei financiare a acestora şi în temeiul art. 9 din Legea nr. 435-XVI din 26 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă şi în anul 2016 se prevede finanţarea în baza de cost standard per elev, cu utilizarea coeficienţilor de ajustare.

    Ponderea majoră în cheltuielile bugetului îi revine învăţămîntului – 70% şi suma constituie 117701,6 mii lei.

    Descifrarea veniturilor şi cheltuielilor incluse în proiect detaliat vor fi prezentate în lectura a două.

 

Şef al Direcţiei finanţe                                         V. Manoli          

 

PROIECT

                                        Decizie nr.

                                    din 27 noiembrie 2015

 

Cu privire la pregătirea instituțiilor din subordinea Consiliului
raional pentru activitate în perioada rece 2015-2016

                                                                                                               

      În temeiul art.43, 46 ale Legii 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, întru executarea prevederilor Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 489 din 10 august 2015„Cu privire la măsurile de pregătire a economiei naţionale şi a sferei sociale pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2015-2016”, examinînd nota informativă cu privire  la  pregătirea  instituțiilor din subordinea Consiliului raional pentru activitate în perioada rece 2015-2016, Consiliul raional DECIDE:

 

1. Se ia act de nota informativă privind pregătirea instituțiilor din subordinea Consiliului raional pentru activitate în perioada rece a anului 2015-2016.      

2. Conducătorii instituţiilor bugetare din subordinea Consiliului raional finanțate din bugetul raional: 

          -   să asigure, completarea unităţilor de operatori tehnici cu cadre calificate, responsabili de exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale şi să asigure instruirea şi atestarea acestora;

         -  să asigure, supravegherea sistemelor de încălzire şi a cazangeriilor, profilaxia acestora, menținîndu-le în stare de funcţionare;

      - să întreprindă, acţiuni de precauţie la obiectele administrate în vederea instalării (unde lipsesc) şi verificarea metrologică, în caz de expirare a termenului, a contoarelor pentru evidenţa consumurilor de energie electrică şi termică, de gaze naturale şi apă, utilizând în acest scop alocaţiile bugetare şi mijloacele financiare de la conturile cu destinaţie specială;

3. Direcţia generală finanţe (V. Manoli):

         - să evalueze şi să prezinte informaţia preşedintelui raionului, privind achitarea restanţelor şi plăţilor curente la resursele energetice consumate şi serviciile prestate, să întreprindă acţiuni concrete pentru stingerea datoriilor existente;

         - să vireze zilnic, la contul trezorerial cu destinaţie specială a cel puţin 20% din veniturile acumulate în bugetul raional din care va fi efectuată finanţarea cheltuielilor pentru procurarea la timp şi constituirea stocurilor de combustibil, în limitele alocaţiilor prevăzute în bugetele instituţiilor administrativ-teritoriale, precum şi pregătirea obiectelor gestionate către perioada toamnă-iarnă, conform deciziilor consiliilor locale;

         - să prezente periodic Comisiei raionale instituite prin Dispoziția nr.125 din 19 august 2015 informaţia privind virarea mijloacelor financiare la contul trezorerial cu destinaţie specială, datoriile existente la resursele energetice şi achitarea acestora.

4. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi:

           - să întreprindă acţiuni întru stingerea datoriilor existente pentru resursele energetice consumate şi serviciile comunale prestate şi achitarea la timp a plăţilor curente pentru acestea;

       - să întreprindă acţiuni întru asigurarea instituţiilor social-culturale cu resurse energetice necesare pentru buna funcţionare în perioada toamnă-iarnă 2015-2016;

       - să examineze la şedinţele consiliilor locale, pregătirea instituţiilor social-culturale, fondului locativ din teritoriul administrat pentru o bună funcţionare în perioada rece a anului.

5. Se pune în sarcina Direcţiei agricultură, dezvoltare economică şi a teritoriului (N. Sîrbu), prezentarea organelor administrative centrale, o dată la două luni, pînă la data de 20 a fiecărei luni, a informaţiilor privind pregătirea către perioada rece, potrivit prevederilor Hotărîrii Guvernului sus-numită.

6. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Preşedintelui raionului (M. Popa).

 

Preşedinte al şedinţei,                                                                      

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional                                                 Nina RUSU

 

 

VIZAT:

Vicepreședintele raionului                                 N. Budu

Vicepreședintele raionului                                 I. Ursu

Direcția agricultură, dezvoltare

economică și a teritoriului                                  N. Sîrbu     

Direcția finanțe                                                     V. Manoli

Direcția învățămînt                                               Iu. Certan

Direcția asistență socială

și protecție a familiei                                            V. Talmaci 

Serviciul juridic                                                     T. Ispas

 

Notă informativă

la proiectul de decizie ,,Cu privire la  pregătirea instituțiilor din subordinea Consiliului raional pentru activitatea în perioada rece 2015-2016”

 

    Întru executarea Hotărîrii de Guvern nr. 489 din 10.08.2015 ,,Cu privire la măsurile de pregătire a economiei naționale și a sferei sociale pentru activitatea în perioada de toamnă-iarnă 2015-2016” și scopul pregătirii instituțiilor din subordinea Consiliului raional pentru activitatea în perioada toamnă-iarnă 2015-2016 au fost întreprinse următoarele acţiuni:

 

La compartimentul sănătate:

Instituţia Medico - Sanitară Publică Spitalul raional Străşeni

 

     Administraţia Instituţiei Medico - Sanitare Publice Spitalul Raional Străşeni informează că instituţia este pregătită pentru activitatea în perioada toamnă-iarnă 2015-2016. Pentru activitatea normală în perioada rece, au fost întreprinse următoarele măsuri:

Ø  În lunile iunie-iulie curent, au fost reparată total cazangeria.

Ø  Au fost verificate contoarele pentru apă şi energie electrică;

Ø  S-au efectuat lucrări profilactice la sursa alternativă de energie electrică (generator de energie electrică);

Ø  S-a asigurat inventarierea tuturor încăperilor de serviciu, aducîndu-le în stare bună de funcţionare.

Primind rezultatele licitaţiei desfășurate în cadrul Consiliului raional, instituţia a achiziţionat de la operatorul economic cîştigător al licitaţiei 400 tone cărbune, cantitate suficientă pentru perioada toamnă-iarnă 2015-2016.

 

Instituţia Medico - Sanitară Publică Centrul de Sănătate Străşeni

 

          Informația privind pregătirea şi funcţionarea sistemelor de alimentare cu căldură a IMSP Centrul de Sănătate Străşeni perioada toamnă-iarnă 2015 – 2016 :

Nr.

Indicii principali

Încălzite centralizat

Încălzite autonom (pe gaze, cărbune, sobe, reşouri)

Neîncălzite

1.

Numărul instituţiilor

3

10

 

 

-          din ele: pe gaze

 

8

 

 

              pe cărbune

 

1

 

 

              cu sobe

 

1

 

 

2.

Executate lucrări de profilaxie, spălare a sistemelor interne de încălzire – unităţi, inclusiv:

Preconizat pentru

2015 -2016

Îndeplinit la 11.09.2015

Notă

 

CS

1

-

 

 

OMF

9

6

 

 

OS

3

3

 

 

3.

Aprovizionare cu resurse energetice, inclusiv:

Necesar

Contractat

Notă

 

Gaze naturale, mii m3

40,0

40,0

Pînă la 01.01.2016

 

Combustibil lichid, tone

-

-

-

 

Cărbune, tone

5

5

Contractat

 

Din totalul de 13 instituții medicale din componența IMSP CS Strășeni 3 sunt încălzite centralizat: Făgureni și Saca – încălzirea este asigurată de primării; Rădeni – prestator servicii întreprindere privată. Din celelalte 10 instituții se încălzesc:

-       8 cu gaze naturale: OMF Romănești, OMF Recea, OMF Scoreni, OMF Drăgușeni, OMF Zamciogi, OMF Tătărești, OMF Negrești, CS Strășeni

-          1 cu cărbune: OMF Ghelăuza

-          1 cu sobe-lemne și cărbune: OS Greblești.

 La OMF Drăgușeni și Zamciogi sau schimbat cîte un convector, iar la OMF Tătărești sa mai  adăugat încă unul. Toate instituții au început sezonul de încălzire.

 

Instituţia Medico - Sanitară Publică Centrul de Sănătate Codreanca

                                                    

        IMSP CS Codreanca deservește populaţia în patru localităţi:

    Codreanca – populaţia – 2088

    Lupa - Recea – populaţia –430

    Ţigăneşti  - populaţia –1126

    Oneşti    - populaţia –865

       In satele Codreanca și Lupa – Recea clădirile în care funcţionează instituţiile aparţin centrului de sănătate. Clădirile sunt gazificate, este apeduct şi canalizare. În vara  2015 s-a făcut reparaţia curentă. Datorii la gaze nu sunt. Reţelele  de gaze sunt deservite de operatorul angajat prin contract. În același timp IMSP a încheiat contract cu SRL “Profinctal - construct” pentru reparaţia reţelelor sistemei de încălzire. La moment sistemele sunt pregătite pentru lucru.

      In satele Ţigăneşti si Oneşti OMF funcţionează în clădirea arendată de centrul de sănătate. IMSP CS Codreanca are încheiate contracte de comodat cu primăriile satelor Oneşti si Ţigăneşti.  La Oneşti și Ţigăneşti încăperile sunt încălzite de sobă, care a fost reparate şi pregătite pentru sezonul rece al anului. Pentru procurarea cărbunelui necesar a fost prezentată informaţia la Consiliu raional. Lemne sau procurat în luna septembrie 2015.

        Datorii istorice Centrul de Sănătate nu are faţă de furnizori energiei electrice.

 

Instituţia Medico - Sanitară Publică Centrul de Sănătate Micăuţi

 

    Centrul de Sănătate Micăuți are în componența sa Oficiul de Sănătate Gornoe. Ambele instituții sunt gazificate, la CS Micăuți cazan și sistem autonom, la OS  Gornoe – convector. La OS Gornoe s-a reparat capital acoperișul, datorită proiectului de reparație capitală a grădiniței, OS Gornoe aflîndu - se în aceeași clădire, au fost schimbate ușile și geamurile.

      La CS Micăuți în anul 2011 în cadrul unui grant de la Guvernul RM a fost efectuată reparația capitală a acoperișului aflat în stare avansată de avarie, și schimbate toate geamurile de la etajul doi și parțial cele de la etajul unu. În anul 2012 a fost gazificată clădirea CS Micăuți fiind dotați cu cazan pe gaze performant.

 

Instituţia Medico - Sanitară Publică Centrul de Sănătate Cojuşna

 

     Cu privire la pregătirea pentru activitatea în perioada rece a anului 2015-2016, IMSP CS Cojușna îşi desfășoară activitatea în clădirea ce aparţine Spitalului Raional Străşeni şi ne aflăm la comodat, toate cheltuielile ce ţin de încălzire şi iluminare sunt achitate conform facturilor prezentate.

 

Instituţia Medico - Sanitară Publică Centrul de Sănătate Vorniceni

 

         Cu privire la pregătirea instituţiei pentru activitate în perioada toamnă –iarnă 2015-2016.

    Instituția Medico - Sanitară Publică CS Vorniceni şi subdiviziunile sale OMF Bucovăţ, OMF Găleşti sunt pregătite pentru sezonul rece al anului. Instituţiile date sunt conectate la sistema de gaze. Livrarea gazelor se efectuează conform contractului încheiat. Combustibilul (cărbune, lemne) necesar pentru încălzirea Oficiului de Sănătate Rassvet, s-a procurat în lunile august –septembrie 2015.

 

Instituţia Medico - Sanitară Publică Centrul de Sănătate Sireţi

 

      Centrul de Sănătate Sireți este pregătit pentru sezonul rece al anului 2015-2016, la CS Sireți au fost instalate geamuri de termopan și a fost reparată fațada clădirii parțial, pentru a păstra căldura. La OMF Roșcani în luna septembrie s-a procurat lemne și cărbune, însă clădirea se află într-o stare defavorabilă care necesită reparații capitale.

                                             

                                                   Pregătirea drumurilor publice:

                                                        SA ,,Drumuri-Străşeni"

 

      Pentru perioada de iarnă 2015-2016 S.A. Drumuri - Străşeni are necesitatea de 3200 tone de material antiderapant dintre care 2400 tone de nisip și 800 tone de sare tehnică. La data de 30.10.2015 avem asigurat cu material antiderapant in cantitate de 1540,75 tone concentrația de 30% sare tehnica. Pe drumurile locale avem necesitatea de aproximativ 1000 tone de material antiderapant de 10% sare dintre care la moment avem asigurat doar 64,75 tone. Toate cele 1000 de tone de material antiderapant de 10% urmează a fi depozitate pe acostamentele drumurilor locale cu pante si declivități mari pentru a fi răspîndite manual de muncitorii rutieri pentru combaterea ghețușului. Pentru combaterea întroienirilor pe drumurile naționale urmează a fi instalate în luna decembrie circa 300 m. l. de panouri parazăpezi deasemenea urmează a fi confecționate alte panouri parazăpezi care vor fi instalate ulterior pe sectoarele unde au loc întroieniri. Pentru pregătirea drumurilor pe perioada de toamnă –iarnă 2015-2016 la momentul dat se efectuează lucrări de profilare a macadamului, de nivelare a acostamentelor unde mai apoi urmează a fi depozitat materialul antiderapant de 10%, de asemenea se efectuează lucrări de nivelare a rigolelor de pamînt cu autogreiderul pentru evacuarea apelor.

Informația privind pregătirea S.A. Drumuri-Strășeni pentru perioada de iarnă 2015-2016 privind asigurarea cu mecanisme rutiere, și materiale antiderapante necesare pe perioada de iarnă 2015-2016 o prezentăm în tabelele de mai jos:

 

1. Materiale antiderapante necesare pe perioada toamnă – iarnă 2015-2016

Nr. d/o

Denumirea materialelor

Unitate de măsură

Asigurare

Necesare

cantitate

%

1.

Material antiderapant Total

tone

1540,75

 

48,1

 

3200

 

 

inclusiv: pe naţionale

tone

 

0,0

180

              pe locale

tone

 

0,0

820

              la bază

tone

1540,75

70,0

2200

2.

inclusiv: nisip 

tone

21,54

0,9

2400

 

3.

inclusiv: sare tehnică

tone

 

0,0

800

 

2. Asigurarea cu mecanisme rutiere pentru lucru în perioada de iarnă 2015-2016

 

Nr. d/o

Denumirea mecanismelor

Unitate de măsură

Asigurare

Gata de lucru

În reparaţie

1.

Autogreider

unităţi

3

3

0

2

Buldozer

-//-

1

1

0

3

Tractor pe pneuri cu lame

-//-

6

6

0

4

Distribuitor de nisip

-//-

3

3

0

5

Excavator 

-//-

2

1

0

6

Încărcător

-//-

2

1

0

 

Total

-//-

17

15

0


 

La compartimentul cultură:

 

În raion activează 74 instituţii de cultură, inclusiv:

·         Biblioteci publice – 35;

·         Şcoli de artă – 2;

·         Muzee – 3;

·         Case de cultură – 34.                                                                                  

Din totalul de 35 biblioteci din teritoriul raionului, în perioada rece a anului se încălzesc 27 (cu sobe, convectore şi reşouri electrice). Bibliotecile publice din satele Ciobanca, Drăguşeni, Lupa - Recea, Micleuşeni, Rassvet, Rădeni, Saca, Stejăreni nu se încălzesc. Pentru reparaţii curente în bibliotecile publice din raion au fost preconizate 89,4 mii lei, din care au fost executate 34,2 mii lei (Pănăşeşti – 5000 lei, Zubreşti – 16,500 lei, Saca – 2000 lei ş.a.).

Şcolile de arte din or. Străşeni şi s. Cojuşna sunt conectate la conducta de gaze naturale şi se încălzesc autonom în perioada rece a anului.

Din cele 3 muzee ale raionului Străşeni, (Recea, Străşeni şi Sireţi) nu se încălzeşte muzeul din satul Recea.

      În perioada rece a anului din cele 34 case de cultură din teritoriu se încălzesc:

-          Integral - Casa raională Cultură Străşeni, casele de cultură din Bucovăţ, Negreşti, Sireţi, Pănăşeşti, Zubreşti;

-      Parţial - Casele de cultură din Chirianca, Vorniceni, Ţigăneşti, Rassvet, Dolna, Grebleşti Ghelăuza, Recea, Voinova, Vorniceni, Micăuţi;

-         17 case de cultură nu se încălzesc.

Pentru anul 2015 au fost preconizate lucrări de reparaţii curente la casele de cultură din teritoriu administrat în sumă de 534,4 mii lei, din care au fost executate 262,8 mii lei în următoarele localităţi: Casa raională de cultură Străşeni - 61,6 mii lei, Făgureni -10 mii lei, Cojuşna - 89,2 mii lei, Sireţi – 39,2 mii lei.

Pentru reparaţii capitale a căminelor culturale au fost planificate 984,7 mii lei, pînă în prezent au fost valorificate 477,8 mii lei în satele: Recea – 161,7 mii lei, Sireţi – 300,0 mii lei, Vorniceni – 15,8 mii lei.

 

Informaţie cu privire la pregătirea instituţiilor de învățămînt pentru perioada rece a anului 2015-2016

    

      În scopul realizării Programului de acțiuni privind pregătirea instituțiilor preuniversitare pentru activitate în noul an de studii 2015 – 2016 și pregătirea pentru toamnă – iarnă, aprobat prin Decizia Consiliului raional nr. 2/1 din 26 mai 2015, au fost alocate mijloace financiare din bugetele locale în limitele mijloacelor prevăzute în acest scop pentru asigurarea funcționalității tuturor instituțiilor către începutul sezonului rece.

     Întru asigurarea funcționării cazangeriilor şi a sistemelor de încălzire a fost construită o cazangerie nouă și s-a renovat sistemul de încălzire în Liceul Teoretic ,,A. Russo” Cojușna, s-a renovat capital sistemul de încălzire al Liceului Teoretic ,,M. N. Vornicescu” Lozova în vederea conectării la cazangeria pe bază de biomasă, s-au renovat și s-au instalat calorifere noi în Gimnaziul ,,M. Viteazul” Strășeni. În grădinițele de copii Pănășești, Țigănești, Chirianca s-au efectuat lucrări de renovare și reutilare a cazangeriilor la gaze naturale prin proiect cu Guvernul României.

    În instituții au fost efectuate lucrări de spălare hidropneumatică şi probele de presiune ale sistemelor de încălzire. S-a efectuat controlul de Stat la contoarele de energie termică şi efectuarea lucrărilor de deservire tehnică. La data de 10.09.2015 au fost organizate cursuri de instruire și atestarea operatorilor și a responsabililor la gaze. S-a efectuat controlul de Stat la contoarele de energie termică și lucrările de deservire tehnică a cazanelor de către SRL ,,Termodal - Grup”.

     S-a contractat și achiziționat cantitățile necesare de combustibil solid pentru perioada rece a anului și s-a realizat stocarea cărbunelui în măsura disponibilității la bazele de aprovizionare.            

     Din cele 38 instituţii preşcolare şi 32 instituţii preuniversitare, în raion 56 funcţionează cu gaze naturale, 12 cu cărbune şi lemne. Liceul Teoretic ,,M. N. Vornicescu” Lozova, Grădinița de copii Nr.1 Vorniceni planifică încălzirea instituţiilor pe bază de biomasă. Nu sînt conectate la sursa de gaze naturale gimnaziile: Bucovăţ, Dolna, Stejăreni, Ţigăneşti, Căpriana, L.T „I. Creangă” Micleuşeni și grădiniţele de copii: Bucovăţ, Ciobanca, Pănăşeşti, Dolna, Lupa - Recea, Scoreni.

         

 

Tabel: Asigurarea cu combustibil a instituţiilor de învăţămînt pentru funcţionare în sezonul rece 2015-2016 r. Străşeni

 

Nr de instituţii

Încălzire la gaz

Încălzire cu cărbune/

lemne

Încălzire cu biomasă

 

Necesar

de cărbune

/lemne

Contractat

Stocat

t/m.s.

70

 

38 - preşcolare

 

   32 - preuniversitare

56

 

31

 

25

12

 

6

 

6

 

2

 

1

 

1

545t/120 m. s.

 

115t/75 m. s.

 

430t/ 45 m. s.

 

-

66,5t/ 75 m. s.

 

25 t/75 m. s.

 

41,5 t

 

La compartimentul Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei

 

     Cu privire la asigurarea instituţiilor din subordinea Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei pentru perioada rece a anului 2015-2016.

    În scopul funcţionalităţii în regim normal a instituţiilor din subordinea Direcţiei asistenţa sociala şi protecţia familiei în perioada rece a anului 2015-2016 au fost alocate mijloace financiare următoarelor instituţii.

Centru de reabilitare şi plasament pentru persoane în vîrstă şi cu dezabilităţi Micleuşeni         

- s-a achiziţionat 10 m. steri de lemn şi contractat 30 tone de cărbune de la operatorul economic determinat cîştigător la licitaţia publică organizată de Consiliul Raional Străşeni.

.Centrul de plasament al copilului „Bunvolentia din s. Cojuşna”

- Dispune de  încălzire autonomă pe bază de gaze naturale.

 

.Centrul de plasament temporar al copilului

-          Sunt prognozate spre aprobare cheltuieli la următoarele aliniate:

-          Energie electrică - 70 000,00 mii lei

-          Gaz natural – 10 000,00 mii lei

. Familiile social vulnerabile şi cu venituri mici din localităţile raionale identificate de către asistenţii sociali comunitari, în scopul executării prevederilor Legii nr. 133-XVI din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social şi /sau ajutorul pentru perioada rece a anului, precum şi HG nr. 1167 din 16.10.2008 cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social/sau ajutor pentru perioada rece a anului, sunt eligibile şi vor beneficia de plata prestaţiilor conform pct. 6, cap. III al Prezentului regulament .

 

ÎM Apă - Canal Străşeni

 

   Întru pregătirea pentru activitatea normală în perioada toamnă-iarnă 2015-2016, Î.M. ”Apă - Canal” Străşeni a întreprins următoarele acţiuni :

Ø  Reparaţia curentă a sistemelor de apeduct şi canalizare;

Ø  Revizia tehnică, desfundarea, spălarea căminilor de vizită şi control;

Ø  Reparaţia curentă a 20 cămine de vizită şi control;

Ø  Spălarea şi dezinfectarea bazinelor de apă;

Ø  Construcţia sectorului de apeduct str. I. Iachir  – str. Chişinăului.

 

Consiliul Raional Străşeni

 

   Pentru asigurarea instituţiilor bugetare cu resurse energetice în sezonul de încălzire 2015-2016, precum şi pentru eficientizarea şi optimizarea procesului de achiziţionare a acestora în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 489 din 10 august 2015 ,,Cu privire la măsurile de pregătire a economiei naţionale şi sferei sociale pentru activitatea în perioada toamnă-iarnă 2015-2016”, au fost solicitate informaţii privind cantitatea necesarului de carburanţi de la primăriile oraşelor, comunelor şi satelor din teritoriu administrat şi instituţiilor din subordinea Consiliului Raional. În urma receptării şi sistematizării informaţiei parvenite s-a solicitat achiziţionarea a 552 tone AM și 748 tone AS de cărbune, denumirea instituțiilor și cantitatea de cărbune o redăm în Anexa nr. 1. De asemenea s-a constatat existenţa datoriilor creditoare la combustibil şi agent termic la un şir de primării şi instituţii din teritoriu administrat după cum e redat în Anexa nr. 2. Necesarul de cărbune s-a contractat de la agentul economic SRL ”Lozmangal - Grup” - cîştigător al licitaţiei publice desfăşurate de Consiliul Raional.

                                                                                                                                             Anexa nr. 1

                                                                                                                                                                                                la Nota informativă

                        Cantitatea de cărbune contractată pe perioada rece anului 2015-2016

                                                                                                                                             

Nr.d/o

Denumirea Primăriei sau a instituției

                  Cantitatea necesară de cărbune (marca)

AM

AS

GR

Total

1

or. Bucovăț

36

 

 

36

2

s. Dolna

20

 

 

20

3

com. Ghelăuza

15

 

 

15

4

com. Micleușeni

 

10

 

10

5

s .Onești

10

 

 

10

6

com. Pănășești

47

 

 

47

7

s. Scoreni

70

 

 

70

8

s. Sireți

11

 

 

11

9

s. Tătărăști

10

 

 

10

10

s. Țigănești

65

 

 

65

11

s. Voinova

 

15

 

15

12

s. Vorniceni

50

 

 

50

13

Direcția asistență socială și protecție a familiei

 

30

 

30

14

Direcția învățămînt Strășeni

190

240

 

430

15

Centru de sănătate Micleușeni

25

 

 

25

16

LT ,,I. Creangă”s. Micleușeni

 

40

 

40

17

IMSP Spitalul Raional Strășeni

 

400

 

400

18

IMSP CS Codreanca

3

3

 

6

19

s. Codreanca

 

10

 

10

20

Total

552

748

 

1300

 

 

                                                                                                                                                                                 Anexa nr. 2.

                                                                                                                                                                                                la Nota informativă

Datoriile creditoare la resursele energetice la data de  01.10.2015

             

Nr. d/o

Denumirea primăriei/ instituţiei

Datorii creditoare, mii lei

Cărbune

energie termică

gaze

energie electrică

TOTAL

1

Primăria or. Străşeni

 

 

 

4,4

4,4

2

Primăria s. Tătărești

5,1

 

 

 

5,1

3

Primăria s. Recea

 

 

 

2,1

2,1

4

Primăria com. Lozova

 

 

7,3

2,7

10

5

Primăria s. Ţigăneşti

81,3

 

 

 

81,3

6

Primăria s. Romaneşti

 

 

 

3,3

3,3

7

Primăria s. Onești

 

 

11,4

 

11,4

8

Primăria s. Rădeni

 

 

23,6

 

23,6

9

Casa Raională Cultură Străşeni

 

 

 

4,3

4,3

10

LT ,,Mihai Eminescu”

or. Strășeni

 

 

 

5,9

5,9

11

Direcția  Învățămînt

 

 

 

1,4

1,4

12

Liceul Romanești

 

 

 

1000

1000

13

LT,,Vornicescu” s. Lozova

 

 

 

3,2

3,2

14

Liceul Vorniceni

 

 

 

              1,4

1,4

 

TOTAL

86,4

 

42,3

1028,7

1157,4

 

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                       Anexa nr. 3                                       

                                                                                                                            la Nota informativă

Programul de reparație și întreținere a drumurilor publice locale pe anul 2015

 

Nr.

d/o

Numărul drumului

Denumirea        drumului

Tronsonul

Lungimea,km

Suma, lei

Tipul lucrărilor

Procesul de valorificare

1

L438

Codreanca - Onești,

 km  0-5,8

3,0-4,3

1,3

320,0

Profilarea cu adaos de material pietros

Executate 100%

2

L439

M2-Rădeni-Drăgușeni (drum de acces spre

s. Zamciogi. km,0,0-2,1)

0-2,1

2,1

120,0

Profilarea, acostamentului,

curățarea părții carosabile de pămînt cu transportarea la 5km

Executate 100%

1,0-2,1

1,1

1080,0

Plombarea gropilor și amenajarea stratului  din beton asfaltic

Executate 100%

3

L440

M2- drum de acces spre Micăuți,km

 0-6,0

5,5-5,75

0,25

400,0

Strat de egalizare din beton asfaltic

neexecutat

4

L441

Rădeni-Greblești

drum de acces spre s. Drăgușeni

0-0,7

0,7

400,0

Strat de fundație din piatră spartă H=15cm

Executate 100%

5

 

M2- drum de acces spre s. Gornoe

0,1-0,23

0,13

260,0

Strat de egalizare din beton asfaltic

neexecutat

0,23-0,7

0,47

140,0

Plombarea gropilor din beton asfaltic

neexecutat

6

L443

M14-Strașeni,km

0-6,9

3,7-4,0

0,3

600,0

Strat de egalizare din beton asfaltic

Executate 100%

7

L445

R1-Roșcani-stația Ghidighici,km0-13

0-13,0

13,0

100,0

Plombarea gropilor din beton asfaltic

Executate 100%

8

L448

R1-drum de acces spre  s. Tătărești,

km0-4,9

1,3-2,1

0,8

600,0

Strat de egalizare din beton asfaltic

Executate 100%

9

L450

M1-drum de acces spre  s. Lozova,

km6,4-7,2

6,4-7,2

0,8

400,0

Profilarea cu adaos de material pietros

Executate 100%

10

 

R25- drum de acces la drumul local în

s. Lozova,km7,0-7,2

 

0,2

400,0

Strat de fundație din piatră spartă H=15cm

Executate 100%

 

 

 

Strat de egalizare din beton asfaltic

11

 

Drum de acces la drumul local L452 în or. Strășeni

 

0,35

200,0

Strat de fundație din piatră spartă H=15cm

Executate 100%

 

 

Total pe reparație curentă

 

 

5020,0

 

 

                                                           

                                                      Întreținerea drumurilor

1

L438,1

Drum de acces spre s. Țigănești, km

0-2,6

0-2,6

2,6

60,0

Reprofilarea drumurilor  împietruite cu autogreider, așternerea pe platforma drumului a materialului de întreținere (piatră spartă sau savură), restabilirea șanțului de scurgere, profilarea acostamentului

Executate 100%

2

L442

M14- Greblești –Recea –  Ghelăuza  - Strășeni, km 0-4,8

0-4,8

4,8

80,0

Reprofilarea drumurilor  împietruite cu autogreider, așternerea pe platforma drumului a materialului de întreținere (piatră spartă sau savură), restabilirea șanțului de scurgere, profilarea acostamentului

Executate 100%

3

L443,3

Drum de acces spre s. Negrești

0-1,5

1,5

40,0

Reprofilarea drumurilor  împietruite cu autogreider, așternerea pe platforma drumului a materialului de întreținere (piatră spartă sau savură), restabilirea șanțului de scurgere, profilarea acostamentului

Executate 100%

4

L446

Bucovăț - Gălești-Zubrești, km 0- 7,4

0-7,4

7,4

80

Reprofilarea drumurilor  împietruite cu autogreider, așternerea pe platforma drumului a materialului de întreținere (piatră spartă sau savură), restabilirea șanțului de scurgere, profilarea acostamentului

Executate 100%

5

L452

Strășeni - Scoreni, km 0-14

3,0-11,5

8,5

140,0

Reprofilarea drumurilor  împietruite cu autogreider, așternerea pe platforma drumului a materialului de întreținere (piatră spartă sau savură), restabilirea șanțului de scurgere, profilarea acostamentului

Executate 100%

 

Total pe profilarea drumurilor din piatră spartă

 

4000,0

 

 

 

Montarea indicatoarelor rutiere

 

100,0

 

Lucrările sunt în curs de execuție

 

Total pe întreținere

 

500,0

 

 

 

În total pe drumurile publice locale

 

5520,0

 

 

 

Nota informativă este elaborată în baza activităților și informațiilor prezentate de către șefii direcțiilor, secțiilor, conducătorilor instituțiilor medico-sanitare publice din subordinea Consiliului raional și autorităților publice locale de nivelul I.

 

 

Şeful Direcţiei agricultură,

dezvoltare economică şi a teritoriului                                         Nicolae Sîrbu

 

Ex.:  D. Ionaşcu, specialist superior

Direcţiei agricultură,

dezvoltare economică şi a teritoriului                        

 

    Proiect  

                                                  DECIZIE nr. 

                                               din 27 noiembrie 2015

 

Cu privire la asigurarea şcolarizării şi alimentaţiei

copiilor în instituţiile de învăţămînt  din raion

 

      În temeiul prevederilor Codului educației nr. 152 din 17 iulie 2014, Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 140 din 14 iunie 2013 privind protecţia socială a copiilor în situații de risc și a copiilor separați de părinți, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 434 din 23 iulie 1996 „Pentru aprobarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa copiilor şi adolescenţilor cu vîrste între 5-16 ani”, examinînd nota informativă privind asigurarea şcolarizării şi alimentaţiei copiilor în instituţiile de învăţămînt din raion, Consiliul raional  DECIDE:

 

     1.  Se ia act de nota informativă cu privire la asigurarea şcolarizării şi alimentaţiei  copiilor în instituţiile de învăţămînt din raion.

     2.  Se pune în sarcina Direcţiei învăţămînt, administraţiilor instituţiilor educaţionale:

-        să  asigure evidenţa cu strictețe a contingentului de elevi şi completarea documentaţiei referitoare la  situația lor școlară în conformitate cu prevederile instrucţiunilor în vigoare;

-         să întreprindă, în regim de urgenţă, acţiuni de reintegrare socio-educațională a elevilor aflați în situație de abandon școlar sau absenteism;

-      să implementeze planurile individuale de sprijin pentru combaterea fiecărui caz de risc de abandon școlar în parte;

-         să creeze parteneriate educaţionale cu administraţiile publice locale, Inspectoratul de poliţie Strășeni, părinţii în vederea soluţionării problemelor de şcolarizare şi abandon şcolar;

-       în cazul identificării situațiilor de abandon școlar, să se întreprindă acțiuni privind soluționarea acestora în conformitate cu Instrucțiunea privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării, traficului,  aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 270 din 08.04.2014;

-     să întreprindă acţiuni de responsabilizare a managerilor şcolari, privitor la asigurarea obligatorie cu hrană gratuită a copiilor claselor I – IV,  în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare;

-    să monitorizeze prin angajaţii săi procesul de organizare a alimentaţiei copiilor în instituţiile din subordine;  

     3.  Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul unu:

-     să elaboreze şi să prezinte anual, către 01 august, instituţiilor de învăţămînt din teritoriu listele de contingentare pe anii de naştere  a copiilor cu vîrste cuprinse între 5-16 ani conform „ Instrucţiunii cu privire la evidenţa copiilor şi adolescenţilor cu vîrste între 5 şi 16 ani” aprobată prin Hotărîrea de Guvern nr. 434 din 23 iulie 1996;

-     să examineze în cadrul şedinţelor consiliilor locale problemele ce ţin de şcolarizarea obligatorie a tuturor copiilor din teritoriu, asigurarea alimentaţiei calitative, conform normativelor a copiilor din instituţiilor preşcolare;

-        să contribuie la asigurarea cu hrană gratuită a copiilor din familiile social vulnerabile din localitate;

-        să acorde ajutoare materiale copiilor din familiile socialmente vulnerabile în scopul prevenirii situațiilor de abandon școlar.      

     4.  Se desemnează responsabili de controlul executării prevederilor prezentei decizii vicepreşedintele raionului (I. Ursu) şi şeful Direcţiei învăţămînt  (I. Certan).

 

Preşedinte al şedinţei,                                              _______________

 

Contrasemnat:

 

Secretar al Consiliului raional,                              Nina RUSU  

 

 

VIZAT:

 

Vicepreședintele raionului                                    I. Ursu

 

Direcția învățămînt                                                  Iu. Certan

 

Direcția Raională pentru

Siguranța alimentelor Strășeni                             V. Stamati

 

Serviciul juridic                                                         T. Ispas  

 

       

Notă informativă

 la proiectul de decizie a Consiliului raional  ”Cu privire la asigurarea şcolarizării  şi alimentaţiei

copiilor în instituţiile de învăţămînt din raion”

 

      Prezentul proiect este elaborat în scopul realizării prevederilor Codului educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iunie 2014; Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală"; Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 434 din 23 iulie 1996 „Pentru aprobarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa copiilor şi adolescenţilor cu vîrste între 5 şi16 ani”; Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 198 din 16 aprilie 1993 „Cu privire la protecţia copiilor şi familiilor socialmente vulnerabile” și altor acte legislative și normative în vigoare, în contextul desfășurării unor acțiuni  privind asigurarea școlarizării integrale a copiilor, prevenirii și combaterii abandonului școlar, organizării alimentației copiilor din instituțiile de învățămînt general.

    În conformitate cu Codul educaţiei nr. 152 din 17 iulie 2014, art. 13 alin. (1) şi (2), privind obligativitatea frecventării învăţămîntului obligatoriu pina la vîrsta de 18 ani se va pune în aplicare nu mai tîrziu de anul 2018. Pînă la intrarea în vigoare a art. 13 alin. (1) şi (2), obligativitatea frecventării învăţămîntului obligatoriu încetează la vîrsta de 16 ani, la nivelul învăţămîntului gimnazial.

      Instituţionalizarea copiilor în instituţiile educaţionale se efectuează în conformitate cu Instrucţiunea cu privire la evidenţa  copiilor şi adolescenţilor cu vîrste între 5 şi 16 ani în baza listelor de contingentare pe anii de naştere, întocmite şi  prezentate de primării şcolilor. Evidenţa se organizează de către APL, care poartă răspundere de încadrarea în pregătirea obligatorie către şcoală a copiilor de 5-7 ani în grădiniţe şi de şcolarizarea integrală a copiilor de 7-16 ani.

       Conform datelor prezentate de administraţiile instituţiilor, contingentul de elevi cu vîrsta între 7-16 ani constituie – 8285 şi este în descreştere faţă de 2014 (8391) elevi.

 

 

Elevi învăţ. primar

Elevi învăţ. gimnazial

TOTAL  cl. I-IX

Nr. de elevi

3863

4422

8285

neşcolarizaţi

0

4

4

Procentul şcolarizării

100%

99.96%

99,95%

 

            În ultimii ani rata de cuprindere în învăţămîntul primar şi gimnazial (învăţămîntul obligatoriu) a înregistrat indicatori relativ constanţi. În anii 2014/2015 şi 2015-2016 indicele de cuprindere are valoarea de 99,95 %, dar s-a atestat o uşoară descendenţă faţă de 99, 99 % în 2012-2013.

  Indicii neşcolarizării:

- la data de  07.09.2015 erau 19 copii neşcolarizaţi, ceea ce constituia 0,22 % din numărul total de elevi de 7-16 ani ;

- către 05.10.2015 și pînă la moment au rămas 4 elevi neşcolarizaţi (0,05 %) din localităţile: Zubreşti, Străşeni, Micăuți, Scoreni.

Cauzele neşcolarizării:

Ø  situaţia precară, refuzul categoric al părinţilor - 1 elev;

Ø  fugari, plecat de acasă, vagabondaj  - 3 elevi.

Majoritatea elevilor neșcolarizați nu sînt prezenți în localitate, sînt căutați de poliție pentru comitere de infracțiuni, fapt ce creează dificultăți în școlarizarea lor. Toți elevii neșcolarizați sînt în situații de risc și necesită protecție specială.

 

Rata  elevilor neşcolarizaţi pe  trepte de învăţămînt:

(învăţămîntul obligatoriu)

 

Nr.

Treapta de învăţămînt

2014-2015

2015-2016

Neşcolarizaţi

%

neşcolarizaţi

%

 

Treapta primară

1

0,026 %

0

0 %

 

Treapta  gimnazială

3

0,06 %

4

0,09%

 

TOTAL

4

0,04  %

4

0,05%

         

      Rata neșcolarizării denotă o tendinţă ascendentă în învăţămîntul gimnazial. Valoarea indicatorului  la acest nivel de învăţămînt a crescut de la 0,04 % în 2014 la 0,05% în 2015. Toți elevii neşcolarizaţi sînt din clasele gimnaziale. Deși numărul elevilor neșcolarizați este același, comparativ cu perioada similară a anului de studii precedent, procentual se atestă o creștere cu 0,01 %.

 

Rata elevilor neşcolarizaţi pe medii rezidenţiale:

Nr.

Mediul rezidenţial

 

Neşcolarizaţi

%

 

Urban

1

0,05 %

 

Rural

3

0,03 %

 

TOTAL

4

0,05 %

            

    În ceea ce priveşte situaţia după criteriul gen se observă a tendinţă mai redusă la nivelul populaţiei feminine.

 

          Rata neșcolarizării  pe instituţii:

Nr.

Instituţia

Neşcolarizaţi

 

TOTAL

4

1

LT Zubreşti

1

2

LT „Universul” Scoreni

1

3

Gimnaziul Micăuți

1

4

LT ”Mihai Eminescu” Strășeni

1

 

     Pe parcursul lunilor septembrie-octombrie de către administrațiile instituțiilor de învățămînt au fost constatate 2 cazuri de abandon școlar și 54 cazuri de absenteism și risc de abandon. În urma monitorizării frecvenței în unele instituții de învățămînt general s-a constatat un indice înalt al numărului de absențe/per elev. Majoritatea elevilor cu un număr mare de absențe sînt din clasele gimnaziale și liceale.

      În instituțiile preșcolare din 1017 copii de 6 -7 ani existenţi în raion sînt instituţionalizaţi 988 copii în 35 grupe pregătitoare,  ceea ce constituie 97%. 3 grupe sînt amplasate în incinta şcolilor. Majoritatea grupelor activează cu un program de activitate  de 10,5 ore, cu excepţia grădiniţei de copii Roşcani care funcționează cu regim redus de 6 ore. Grupele pregătitoare din incinta școlilor (Micleuşeni, Stejăreni, Căpriana) activează cu regim de 4 ore.

Acţiuni realizate:

        În scopul realizării prevederilor actelor legislative ce ţin de evidenţa şi instituţionalizarea copiilor cu vărste între 7 – 16 ani s-au realizat un şir de acţiuni de către administraţiile şcolare, administraţiile publice locale, Direcţia învăţămînt, Direcţia protecţiei sociale, familiei şi copilului, Inspectoratul raional de poliție.

·         Conform ordinului nr. 257 din 26.08.2015 „Cu privire la şcolarizarea elevilor în anul de studii 2015-2016” a Direcţiei învăţămînt  s-a constituit Comisia raională de monitorizare a activităţii de şcolarizare, s-a aprobat  Planul de acţiuni;

·        a fost realizată inspecţia privind activitatea de şcolarizare a copiilor în instituţiile din subordine verificînd  documentele şcolare ce ţin de  evidenţa copiilor cu vărste între 7 şi 16 ani şi acţiunile întreprinse la nivel local;

·         au fost elaborate Planuri individuale de școlarizare, s-au  efectuat vizite la domiciliu de către diriginţii de clasă, membrii administraţiei, asistenţi sociali, colaboratori ai Inspectoratului de poliţie, a membrilor administraţiei, s-au întocmit Fișe de sesizare;

·         problema şcolarizării se discută periodic  în cadrul Consiliilor locale pentru protecţia drepturilor copiilor din primării, consiliilor de administraţie, consiliul raional pentru protecţia drepturilor copiilor;

·        au fost acordate ajutoare financiare pentru procurarea rechizitelor şcolare, îmbrăcămintei şi încălţămintei din Fondul de susţinere a populaţiei (356 200 lei pentru 117 elevi); din bugetele locale (26500 lei pentru 180 copii în localitățile Cojușna, Micăuți, Bucovăț); Misiunea Fără Frontiere a acordat genți școlare cu rechizite în sumă de 500 lei (79500 lei pentru 159 copii din localitățile Căpriana, Pănășești, Roșcani);

·       au fost stabilite relații de colaborare și se întreprind acțiuni comune cu partenerii sociali și structurile abilitate  pentru îmbunătăţirea  indicilor de şcolarizare.

      Dificultăți:

 1. Dezinteresul unor părinţi pentru şcoală, urmat de dezinteresul elevilor și statutul socio-economic scăzut al familiei;
 2. Prezenţa în localităţi a unui număr considerabil de copii rămaşi fără îngrijire din partea părinţilor (majoritatea plecaţi peste hotare) creează dificultăţi în instituţionalizarea elevilor;
 3. Lipsa de evidenţă din partea APL a fluctuaţiei populaţiei din teritoriu, inclusiv a copiilor veniţi în teritoriu şi neprezentarea listelor de contingentare instituţiilor educaţionale;
 4. Implicarea redusă în unele localităţi a APL, cadrelor didactice în profilaxia absenteismului şi prevenirea abandonului şcolar;
 5. Neacordarea de către majoritatea administraţiilor publice locale a ajutoarelor financiare copiilor din familiile social-vulnerabile.

 

                                  Alimentaţia în  instituţiile  preşcolare

 

     Actualmente, în instituţiile preşcolare din raionul Străşeni beneficiază de alimentaţie 4209 copii. Sunt încheiate contracte cu agenţii economici pentru achiziţionarea produselor alimentare la preţuri rezonabile.

     Comparativ cu normele financiare stabilite pentru alimentaţie -16.05 lei copil/zi, (din mijloace bugetare 10.70 lei şi plata părintească 5.35 lei) în perioada 01.01.2015-01.10.2015 s-a constatat că media raională pentru un copil/zi a constituit 16.15 lei (buget 10.80 lei, plata părintească 5.35 lei).

     Un nivel mai scăzut de cheltuieli în alimentare pentru un copil pe zi s-a constatat în instituţiile preşcolare din satele: Grebleşti (13,00 lei), Rădeni (14,29 lei), Roşcani (14,78 lei), Tătăreşti (14,87 lei), Voinova (14,92 lei), Chirianca (14,93 lei).

     În grădiniţele din satele Drăguşeni, Sireţi nr.1, nr.2, Vorniceni nr. 2, Zamciogi, Ghelăuza media pe alimentaţie pentru primele 9 luni ale anului 2015 depăşeşte suma de 17,00 lei.

 

Media pentru alimentaţie în primele nouă luni ale anului 2015

(ianuarie – septembrie)

nr/o

Denumirea instituţiei

Media pe alimentaţie (lei)

 

Buget (lei)

Plata părinţilor  (lei)

1

Bucovăţ

15,60

10,70

4,90

2

Chirianca  “Guguţă”

14,93

10,70

4,23

3

Ciobanca

16,30

10,70

5,60

4

Codreanca

15,71

10,70

5,01

5

Cojuşna nr.1”Poieniţa”

15,93

10,70

5,23

6

Cojuşna nr.2”Floricica”

16,06

10,70

5,36

7

Dolna

16,75

10,45

6,30

8

Drăguşeni

17,98

10,70

7,28

9

Făgureni

16,46

11,11

5,35

10

Găleşti

16,66

10,92

5,74

11

Ghelăuza

18,46

12,62

5,84

12

Grebleşti

13,00

10,70

2,30

13

Lozova

16,62

11,02

5,60

14

Lupa - Recea

16,20

10,70

5,50

15

Micăuţi

16,58

11,23

5,35

16

Negrești

16,18

10,47

5,71

17

Oneşti

15,34

10,70

4,64

18

Pănăşeşti

16,55

10,70

5,66

19

Rădeni

14,29

10,21

4,08

20

Recea

15,27

10,70

4,57

21

Romaneşti

19,09

11,74

7,36

22

Roşcani

14,78

9,12

5,85

23

Saca

16,37

11,54

4,83

24

Scoreni

15,71

10,70

5,01

25

Sireţi nr. 1

17,65

11,65

6,00

26

Sireţi nr. 2

17,28

11,28

6,00

27

Străşeni nr. 1 ”Albinuţa”

15,45

10,25

5,20

28

Străşeni nr. 2 ”Mugurel”

16,29

10,77

5,52

29

Străşeni nr .3 ”Ghiocel”

15,96

10,72

5,24

30

Străşeni nr. 4 ”Licurici”

15,98

10,75

5,23

31

Străşeni nr. 5 “Poieniţa veselă”

15,50

10,37

5,13

32

Tătărăşti

14,87

10,70

4,17

33

Ţigăneşti

16,72

10,70

6,02

34

Voinova

14,92

10,70

4,22

35

Vorniceni nr. 1

16,66

10,76

5,90

36

Vorniceni nr. 2

17,57

10,51

7,06

37

Zubreşti „Ghiocel”

15,09

10,68

4,41

38

Zămcioji

17,17

11,18

5,99

 

 

 

 

 

 

 

16,15

10,80

5,35

 

 

 

 

 

 

II. Alimentaţia elevilor

 

   Alimentația gratuită a elevilor din instituțiile preuniversitare din raion se face în conformitate cu:

- Hotărîrea Guvernului nr. 198 din 16 aprilie 1993 „Cu privire la protecţia copiilor şi familiilor socialmente vulnerabile”, 

-  Hotărîrea Guvernului nr. 234 din 25 februarie 2005 „Cu privire la alimentarea elevilor”,

- Ordinului comun al Ministerului Educaţiei şi Ministerului Finanţelor nr. 1220 din 30.12.2013 „Cu privire la aprobarea normelor financiare pentru alimentarea copiilor (elevilor) din instituţiile instructiv-educative” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 24-26 (4663-4665) din 31.01.2014).

   În perioada ianuarie – septembrie 2015 s-a organizat alimentația gratuită a copiilor din instituțiile preșcolare (grupe ce activează în școli), elevii claselor primare și parțial a celor din familiile social vulnerabile. Asigurarea cu produse alimentare se realizează prin intermediul agenților economici cîștigători ai licitațiilor organizate. Astfel 11 instituții cu statut de persoane juridice organizează procurarea produselor alimentare desinestătător, iar pentru 20 de instituții procesul de achiziție se face prin intermediul Direcției învățămînt.

   Către începutul noului an școlar 2015 – 2016 în incinta IPLT „I. Creangă”, Micleușeni a fost pusă în funcțiune o nouă cantină școlară. Începînd cu 01 octombrie toți cei 176 copii din grupa pregătitoare și clasele primare sînt asigurați cu un dejun cald.

   Unele instituții de învățămînt ce dispun de cantine școlare au început procesul de alimentare a copiilor în noul an școlar cu întîrziere pe motiv că nu au dispus de autorizație de funcționare a instituțiilor cît și a cantinelor școlare. Dacă asigurarea cu utilajul necesar în cantinele școlare este la un nivel satisfăcător, atunci problema comună a multor instituții rămîne a fi calitatea apei potabile. 

     De micul dejun gratuit, la preţul de circa 7,00 lei, beneficiază la zi circa 4089 copii din gimnazii, licee, dintre care:

-          3800 elevi din cl. I – IV (100 % din numărul total al elevilor claselor I – IV );

-          168 elevi din clasele V – IX, din familiile social vulnerabile (septembrie 2015);

-          121 copii din grupele pregătitoare ce activează în incinta instituţiilor preuniversitare.

 

 1. Cheltuielile medii la un elev pe parcursul perioadei  ianuarie – septembrie 2015 sînt prezentate pe diagramă :

    

Astfel se poate concluziona:

- problematice în organizarea alimentației sunt lunile ianuarie și septembrie (perioada de început a noului an bugetar și a noului an școlar);

-  pentru lunile februarie – mai asigurarea unui elev a fost mai mare decît norma stabilită, însă datele în ansamblu nu constată supracheltuieli la alimentația copiilor.

    Rămîne a fi mic în continuare numărul de copii din familiile social vulnerabile asigurați cu hrană gratuită. Comparativ cu anul precedent de studii acest număr este în creștere nesemnificativă. Doar primăria Bucovăț contribuie financiar la asigurarea cu hrană gratuită a 17 copii din familiile social vulnerabile (2000 lei lunar). Din contul elevilor claselor primare absenți la zi, surselor proprii disponibile la articolul 113/09 se alimentează gratuit elevii din familiile social vulnerabile în instituțiile: gimnaziul Chirianca – 48 elevi (septembrie); gimnaziul Pănășești – 7 elevi; gimnaziul „M. Viteazul”, or. Străşeni – 22 elevi;  gimnaziul Voinova – 4 elevi;  IPLT „M. N. Vornicescu”, Lozova – 20 elevi (totodată elevii doritori ai claselor gimnaziale în număr de circa 60, se alimentează din cont propriu); IPLT „Universul”, Scoreni – 16 elevi; IPLT Sireți – 20 elevi; IPLT „M. Eminescu”, or. Strășeni – 14 elevi.

 

Direcţie învăţămînt                                           Iulia CERTAN         

 

                                                                           

                                                                                                                     Proiect

 

  DECIZIE nr. 7/

  din 27 noiembrie 2015

 

 

Cu privire la derularea executării deciziilor

Consiliului raional adoptate în trimestrul III, 2015

 

      În conformitate cu prevederile Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, în scopul eficientizării executării prevederilor deciziilor Consiliului raional, examinînd nota informativă prezentată de Secţia administraţie publică, Consiliul raional DECIDE:

 

1. Se ia act de informaţia privind derularea executării deciziilor Consiliului raional adoptate în trimestrul III, 2015.

 

2. Direcţiile, secţiile Consiliului raional şi subdiviziunile subordonate acestuia în colaborare cu autorităţile administraţiei publice de nivelul întîi:

 

- să intensifice eforturile în vederea ţinerii sub control şi executării integrale a deciziilor Consiliului raional;

 

- să prezinte Secţiei administraţie publică informaţii desfăşurate despre executarea deciziilor pe fiecare punct în parte, iar în cazul neexecutării acestora să se indice motivele.

 

3. Secţia administraţie publică, în baza informațiilor recepționate de la șefii direcțiilor, secțiilor Consiliului raional va elabora raportul generalizat privind executarea deciziilor.

 

4. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina secretarului Consiliului raional (N. Rusu).

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                          ___________________                     

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                  Nina RUSU 

 

 

VIZAT:

Secția administrație publică                             R. Jereghi

Serviciul juridic                                                   T. Ispas

 

Notă informativă
privind executarea deciziilor Consiliului raional adoptate în trimestrul III
al anului 2015 de către şefii direcţiilor, secţiilor Consiliului raional şi autorităţile publice locale
de nivelul întîi din raionul Străşeni

 

      În perioada trimestrului III al anului 2015 a avut loc o şedinţă a Consiliului raional la 26 mai 2015 la care au fost adoptate 21 decizii.

      Decizia Consiliului raional nr. 6/1 din 25 august 2015 „Cu privire la executarea bugetului raiona pe I semestru anul 2015”- este executată .   

      Decizia Consiliului raional nr. 6/2 din 25 august 2015 „Cu privire la pregătirea instituțiilor de învățămînt pentru activitate în noul an de studii 2015-2016” – este executată integral, și anume:

- s-a efectuat reparația curentă în toate instituțiile preuniversitare și preșcolare, reparația capitală a 26 instituții preșcolare din proiectele finanțate de Guvernul României în valoare de 13179, 0 mii lei și în 15 instituții preuniversitare din componenta raională în sumă de 3 802,0 mii lei;

-  s-au stimulat instituțiile învingătoare la concursul ”Cea mai pregătită instituție de învățămînt către noul an de studii 2015-2016”, 12 instituții premiate și 11 instituții menționate;

- s-a asigurat sistemul de învățămînt cu cadre didactice calificate;

- s-a asigurat școlarizarea copiilor;

- s-a asigurat accesul copiilor la studii la școală mai bună prin organizarea transportării lor din instituțiile reorganizate la școlile de circumscripție;

-  s-a asigurat alimentația copiilor din treapta primară în conformitate cu legislația în vigoare.

       Decizia Consiliului raional nr. 6/3 din 25 august  2015„Cu privire la totalurile organizării odihnei elevilor în sezonul estival 2015” – este executată integral.

      Decizia Consiliului raional nr. 6/4 din 25 mai 2015 ”Cu privire la derularea executării deciziilor Consiliului raional adoptate în trimestrul II, 2015 ”- este executată prin conlucrarea cu persoanele responsabile de executarea deciziilor și prezentarea în termen a informației referitoare la executarea lor.

      Decizia Consiliului raional nr. 6/5 din 25 august 2015 „Cu privire la încorporarea în serviciul militar în termen și serviciul civil în septembrie 2015- ianuarie 2016” - este în curs de executare. Au fost chemați la comisia medico-militară 3236 recruți, pînă la moment s-au prezentat 112 persoane. Prima etapă de încorporare expiră la 24.11.2015, iar a doua etapă urmînd să se încheie la 26.01.2016.

      Decizia Consiliului raional nr. 6/6 din  25 august 2015 „Cu privire la modificarea componenței nominale a unor comisii consultative de specialitate ale Consiliului raional” - este executată prin operarea modificărilor adoptate în componența comisiilor date.

       Decizia Consiliului raional nr. 6/7 din 25 august 2015 „Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului raional” – este executată prin modificarea componenței unor comisii raionale.

     Decizia Consiliului raional nr. 6/8 din 25 august 2015 „Cu privire la constituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante, ce țin de competența legală a Consiliului raional de numire în funcție” - este executată prin constituirea comisiei care își va desfășura activitatea în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, la apariția funcțiilor publice vacante.

      Decizia Consiliului raional nr. 6/9 din 25 august 2015 „Cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului raional în instanța de judecată” – este executată prin acordarea de împuterniciri persoanelor vizate.

     Decizia Consiliului raional nr. 6/10 din 25 august 2015 „Cu privire la transmiterea imobilului” – este executată prin întocmirea actului corespunzător care a fost înregistrat ulterior la Oficiul Cadastral Teritorial Strășeni.

       Decizia Consiliului raional nr. 6/11 din 25 august 2015 „Cu privire la demisie ” - este executată, prin înscrierea datelor corespunzătoare în carnetul de muncă și eliberarea acestuia.

     Decizia Consiliului raional nr. 6/12 din 25 august 2015 „Cu privire la suspendarea raporturilor de serviciu” – este executată, prin înregistrarea datelor corespunzătoare în dosarul personal al funcționarului public.

        Decizia Consiliului raional nr. 6/13 din 25 august 2015 „Cu privire la abrogarea Deciziei Consiliului raional nr. 2/17 din 26 mai 2015” a fost executată.

        Decizia Consiliului raional nr. 6/14 din 25 august 2015 „Cu privire la alegerea vicepreședintelui raionului Strășeni” – a fost executată.

        Decizia Consiliului raional nr. 6/15 din 25 august 2015 „Cu privire la aprobarea Listei drumurilor proprietate publică a raionului Strășeni – a fost executată prin transmiterea actului dat Institutului de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului.

          Decizia Consiliului raional nr. 6/16 din 25 august 2015 „Cu privire la aprobarea actelor de casare a plantațiilor perene” – a fost executată prin prezentarea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare a pachetului de documente corespunzător.

        Decizia Consiliului raional nr. 6/17 din 25 august 2015 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională” - a fost executată prin alocarea sumelor corespunzătoare.

          Decizia Consiliului raional nr. 6/18 din 25 august 2015 „Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului raional”- a fost executată prin operarea modificărilor propuse în deciziile nominalizate.

         Decizia Consiliului raional nr. 6/19 din 25 august 2015 „Cu privire la rectificarea bugetului raional și alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă” a fost executată prin efectuarea  modificărilor și alocarea sumelor corespunzătoare.

       Decizia Consiliului raional nr. 6/20 din 25 august 2015 ”Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului raional Strășeni pentru trimestrul IV al anului 2015” – a fost executată.

     Decizia Consiliului raional nr. 6/21 din 25 august 2015 ”Cu privire la reorganizarea Gimnaziului Stejăreni” – a fost executată prin:

- preavizarea prin ordin a directorului instituției în conformitate cu prevederile Codului muncii al Republicii Moldova;

- angajarea a două cadre didactice în Școala primară-grădiniță Stejăreni;

- acordarea statutului de școală de circumscripție Gimnaziului Căpriana;

- asigurarea transportării elevilor la școala de circumscripție Gimnaziul Căpriana.

 

Rodica Jereghi,

şef al Secţiei administraţie publică    

 

                                                                                Proiect

DECIZIE nr.

din 27 noiembrie 2015

 

Cu privire la aprobarea Listei elevilor

instituţiilor de învăţămînt preuniversitar

şi extrașcolar din raion cărora li se acordă Bursa

Consiliului raional pentru elevii dotaţi

în anul de studii 2015-2016

 

      În temeiul prevederilor art. 43, 46 ale Legii nr.436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, art.141 din Codul educaţiei nr.152 din 17 iulie 2014, Deciziei Consiliului raional Străşeni nr. 6/20 din 25 decembrie 2012 ” Cu privire la aprobarea  Regulamentului de susţinere  a elevilor dotaţi și stabilirea numărului de burse”,,examinînd materialele prezentate de Consiliul coordonator de selectare a elevilor cu situaţia academică de excelenţă şi performanţe obţinute în cadrul diverselor concursuri la nivel raional, republican şi internaţional, Consiliul raional DECIDE :

 

     1. Se aprobă Lista elevilor instituţiilor de învăţămînt preuniversitar şi extrașcolar din raion cărora li se acordă Bursa Consiliului raional pentru elevii dotaţi pentru  anul de studii 2015-2016, conform anexei 1.

     2.  Direcţia învăţămînt (Iu. Certan) să asigure achitarea burselor pentru copiii dotaţi în limitele alocaţiilor bugetare aprobate.

     3. Se desemnează responsabil de executarea prevederilor prezentei decizii vicepreşedintele raionului (I. Ursu ).

 

Preşedintele şedinţei

 

 

Contrasemnat :

Secretar al Consiliului raional                                            Nina RUSU

 

VIZAT:

 

Vicepreședintele raionului                  I. Ursu

Direcția învățămînt                                Iu. Certan

Direcția finanțe                                       V. Manoli

 

Serviciul juridic                                       T. Ispas

 

Notă informativă

la proiectul de Decizie „Cu privire la aprobarea Listei elevilor instituţiilor de învăţămînt preuniversitar şi extrașcolar din raion cărora li se acordă Bursa Consiliului raional pentru susţinerea elevilor dotaţi în anul de studii 2015-2016

      În conformitate cu Regulamentul de susţinere a elevilor dotaţi, aprobat prin Decizia Consiliului raional Străşeni nr. 6/20 din 25 decembrie 2012, instituţiile de învăţămînt din subordine au selectat la nivel instituţional elevii cu performanţe deosebite obţinute în anul de învăţămînt 2014 – 2015.

     Astfel, la concurs au fost prezentate 53 de dosare. Examinînd materialele la şedinţa Consiliul coordonator de selectare a elevilor cu situaţia academică de excelenţă şi performanţe obţinute în cadrul diverselor concursuri la nivel raional, republican şi internaţional au fost selectate şi aprobate, conform criteriilor stipulate în Regulamentul nominalizat, 30 de dosare ale elevilor dotați.

    Se propune comisiilor consultative de specialitate şi Consiliului raional aprobarea candidaturilor propuse pentru acordarea bursei Consiliului raional pentru susţinerea elevilor dotaţi, conform anexei la proiectul de decizie.

 

 

Şef al Direcţiei învăţămînt                                        Iulia Certan

 

                                                                                                                                         Proiect

DECIZIE nr. 

din 27 noiembrie 2015

 

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

din componenta raională

 

      În conformitate cu prevederile art. 19, 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală cu  modificările ulterioare, Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare, Hotărîrii Guvernului nr. 868 din 08 octombrie 2014 „Privind finanţarea în bază de cost standard per elev a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general, din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea”, Consiliul raional DECIDE:

 

  1. Se alocă 276,0 mii lei din contul componentei raionale pentru acoperirea cheltuelilor suplimentare în legătură cu majorarea numărului de elevi ai instituţiilor de învăţămînt cu 5 %. (anexa nr. 1).

    

   2. Se alocă 61,4 mii lei din contul componentei raionale pentru achiziţionarea serviciilor de transportare a elevilor la Gimnaziul Căpriana și Liceul Teoretic ”Mitropolit Nestor Vornicescu”, Lozova.

 

   3. Se alocă 167,6 mii lei Liceului Teoretic „Ion Vatamanu” din contul componentei raionale pentru reparaţia capitală a clădirii.

  

  4. Se numesc responsabili pentru executarea prevederilor prezentei decizii vicepreşedintele raionului (I. Ursu), şeful Direcţiei învăţămînt (I. Certan) şi şeful Direcţiei finanţe (V. Manoli).

     

  5. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii preşedintele raionului (M. Popa).

    

 

Preşedinte al  şedinţei,                                                                             _____________

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                                  Nina RUSU

 

 

VIZAT:

 

Vicepreședintele raionuluiu                             I. Ursu

Direcția finanțe                                                   V. Manoli

Direcția învățămînt                                             Iu.  Certan

Servicul juridic                                                    T.  Ispas   

 

 

Notă informativă la proiectul de decizie  

„Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională”

     Direcţia finanţe vă informează că potrivit prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 868 din otombrie 2014 „Privind finanţarea în bază de cost standard per elev a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea”, în scopul protecţiei împotriva efectelor negative ale aplicării formulei, sporirii interesului pentru consolidarea reţelei, precum şi pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare ale unora, se propune alocarea mijloacelor financiare din componenta raională, constituită pe lîngă Direcţia învăţămînt şi destinată pentru repartizarea instituţiilor de învăţămînt pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare, conform anexei nr.1.

     În legătură cu reorganizarea Gimnaziului Stejăreni şi necesitatea de transportare a elevilor la instituţiile de învăţămînt de circumscripţie, se propune alocarea din componenta raională a mijloacelor financiare în sumă de 61,4 mii lei pentru transportarea elevilor la Gimnaziul Căpriana și Liceul Teoretic ”Mitropolit Nestor Vornicescu”, Lozova.

    În legătură cu necesitatea efectuării lucrărilor de reparaţie capitală a clădirii instituţiei, se propune alocarea mijloacelor financiare în valoare de 167,6 mii lei Liceului Teoretic „Ion Vatamanu”, or. Străşeni.

      Proiectul de decizie se propune spre avizare comisiei consultative de specialitate și aprobare în cadrul ședinței Consiliului raional.

 

       Şef al Direcţiei finanţe                                               Vera  Manoli

 

 

Proiect

DECIZIE nr. 7/
din 27 noiembrie 2015


Cu privire la aprobarea Programului
raional de combatere și profilaxie a
rabiei pentru anii 2015 – 2020

 

       În conformitate cu prevederile art. 43 al Legii nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 494 din 06 mai 1998 ,,Privind măsurile de combatere și profilaxie a rabiei” și în scopul combaterii și profilaxiei rabiei în teritoriul raionului Strășeni, Consiliul raional DECIDE:

1. Se aprobă Programul raional de combatere și profilaxie a rabiei pentru anii 2015 – 2020, conform anexei.

 

2. Se recomandă Direcției Raionale pentru Siguranța Alimentelor Strășeni, ÎS Întreprinderea silvo-cinegetică Strășeni, Asociației raionale a vînătorilor și pescarilor, Centrul de Sănătate Publică Strășeni, IMSP Spitalul raional Strășeni, instituțiilor medico-sanitare publice din raion:

 

- să conlucreze în vederea realizării acțiunilor prevăzute în Programul raional de combatere și profilaxie a rabiei, pentru anii 2015 – 2020;

- să informeze anual Consiliul raional (Direcția agricultură, dezvoltare economică și a teritoriului) despre realizarea prezentei decizii pînă la data de 1 aprilie a fiecărui an.

 

3. Se recomandă primarilor localităților în termen de o lună să elaboreze planuri proprii de acțiuni privind realizarea Programului raional de combatere și profilaxie a rabiei pentru anii 2015 – 2020.

 

4. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina vicepreședintelui raionului (N. Budu).

 

Președinte al ședinței

Contrasemnat,

Secretar al Consiliului raional                                         Nina Rusu

                                                                                

VIZAT:

Vicepreședintele raionului                                                                                 N. Budu

Direcția agricultură dezvoltare economică și a teritoriului                           N. Sîrbu

Direcția raională pentru Siguranța Alimentelor Strășeni                              V. Stamati

Serviciul juridic                                                                                                     T. Ispas

                                                                                                 Anexă  

la Decizia Consiliului raional Strășeni

                         nr. 7/     din 27 noiembrie 2015

 

PROGRAMUL RAIONAL

DE COMBATERE ŞI PROFILAXIE A RABIEI PENTRU ANII 2015-2020

 

1. Dispoziții generale
 

    Rabia (turbarea) este o boală infecțioasă acută, provocată de virusul rabic, ce se transmite de la animale sălbatice și domestice la om prin mușcătură, care se manifestă prin encefalomielită cu evoluția rapidă și invariabil mortală.

     În anul 2015,în Republica Moldova situația epizootologică la rabie s-a agravat considerabil, fiind înregistrată față de anul 2014, atît o creștere a numărului animalelor diagnosticate cu rabie, cît şi a teritoriilor administrative afectate.

     În procesul epizootic sunt antrenate 4 categorii de animale sălbatice (vulpea, mistrețul, căprioara, dihorele) și 5 categorii de animale domestice (bovine, porcine, caprine, canine, feline). Vulpea continuă a fi sursa principală de infecție rabică, agentul cauzal fiind depistat la 4 capete.

    În raionul Strășeni situaţia epizootologică prin rabie în ultimii ani a devenit nefavorabilă, în deosebi la animalele domestice. Ultimele cazuri de rabie s-au înregistrat în anul 2015, în satul Căpriana. Recent în satul Tătăreşti s-a confirmat rabia la un cîine dintr-o gospodărie casnică.

   Realizarea Programului Teritorial de profilaxie şi combatere a rabiei are următoarele scopuri:

-          lichidarea rabiei la animalele domestice;

-          diminuarea activităţii focarelor naturale de rabie;

-          prevenirea îmbolnăvirilor de rabie în rîndul populației.

 

2. Strategia raională de supraveghere a rabiei

 

2.1. La animale sălbatice.

 

       În localităţi, păduri, cîmpuri, sectoarele veterinare, ocoalele silvice, Asociația vînătorilor și pescarilor, cu sprijinul organelor administrației publice locale, vor întreprinde acțiuni permanente de depistare a animalelor suspectate sau bolnave de rabie. În cazul observării unor animale sălbatice cu comportare anormală (în special vulpi agresive ce nu se feresc de oameni) vor fi anunțate imediat Direcția Raională pentru Siguranța Alimentelor Strășeni, Asociația Vînătorilor și Pescarilor, și pădurarii locali.

     Animalele sălbatice(vulpi, lupi, bursuci, rîşi, jderi, mistreţi etc.)  găsite moarte în cîmp și în păduri vor fi colectate cu precauţie şi trimise în mod obligatoriu la Direcția Raională pentru Siguranța Alimentelor Strășeni, laboratoarele interne, care vor expedia de urgenţă probele necesare pentru precizarea diagnosticului la Centrul Republican de Diagnostică Veterinară.

     În scopul studierii mai profunde a morbidităţii de rabie, personalul ocoalelor silvice şi vînătorii vor trimite la Direcția Raională pentru Siguranța Alimentelor leşurile animalelor mici sau capetele animalelor sălbatice mari moarte sau ucise în zonele epizootice la rabie, precum şi capetele tuturor vulpilor împuşcate în aceste zone.

       ÎS Întreprinderea silvo-cinegetică Strășeni va determina anual numărul şi densitatea populaţiei de animale sălbatice, în primul rînd de vulpi. Se va ține cont şi de numărul şi densitatea populaţiei de rozătoare, stabilite de Centrul de Sănătate Publică, stații pentru combaterea bolilor plantelor. În baza acestor date, serviciile interesate vor elabora propuneri corespunzătoare pentru menținerea populației de vulpi la indicii epizootologici inofensivi.

 

2.2. La animale domestice.

 

      Supravegherea se efectuează în baza examenului clinic și de laborator.

     Animalele domestice neutile, suspectate de rabie de către specialistul veterinar vor fi nimicite prin eutanasie. Se va asigura colectarea probelor de la leșurile de animale carnivore (cîini, pisici) suspectate de rabie sau care au pierit din cauze necunoscute, în special din zonele rabigene.

    La baza supravegherii se va afla evidenţa numărului şi densităţii populaţiei de cîini, aflaţi în posesia cetăţenilor şi datele despre vaccinarea antirabică anuală a acestor animale.

 

3. Strategia raională de prevenire a rabiei

 

3.1. Măsuri generale de prevenire.

 

    Populația va fi avertizată asupra pericolului pe care îl prezintă animalele bolnave și cele cu simptome ce se pot atribui rabiei. În cazul observării unor astfel de animale sau găsirii unor leşuri, populaţia va fi instruită să informeze Direcția Raională pentru Siguranța Alimentelor.

      Pentru prevenirea oricărei contaminări, manipularea cadavrelor sau detașarea capului de la acestea se va efectua numai de către persoane instruite, care vor purta obligatoriu mănuși și ochelari, iar ambalarea (dublă) se va face în pungi de plastic.

      Pe drumurile de intrare în pădure din zonele epizootice personalul ocolului silvic va instala panouri cu texte de avertizare a populației privind protecția contra rabiei și pericolul pe care îl reprezintă această boală.

 

3.2. La animale sălbatice.

 

    Se vor lua măsuri de evitare a contactului populației cu vulpile, ca principala sursă de boală. Se prevăd acțiuni de vaccinare orală a vulpilor. Campaniile de vaccinare orală vor fi organizate în zonele selectate de către Direcția Raională pentru Siguranța Alimentelor în funcție de frecvența înregistrării cazurilor de rabie la animalele sălbatice sau de numărul cazurilor de rabie la animale domestice și oameni. Suprafața minimă a zonelor unde se va efectua vaccinarea orală a vulpilor este de 1000 km2.

       Cantitatea necesară de momeli vaccinale se determină luînd drept temei densitatea medie de 15-18 momeli pe km2, iar instalarea lor se va face în mod manual. Zonele supuse vaccinării vor fi supravegheate timp de 3 ani.

 

3.3. La animale domestice.

 

     Pentru prevenirea rabiei la animalele domestice, în deosebi la cîini:

a) Primăriile:

- vor efectua anual (octombrie-decembrie) catagrafierea cîinilor ce aparţin persoanelor particulare, organizaţiilor, instituţiilor şi agenţilor economici. În caz de necesitate, în scopul efectuării operațiunii în termen cît mai scurt posibil se va angaja personal suplimentar. Datele de evidenţă a cîinilor vor fi folosite pentru aplicarea taxelor corespunzătoare şi elaborarea planurilor de imunizare profilactică;

- vor organiza echipe pentru prinderea cîinilor şi pisicilor vagabonde, precum şi puncte izolatoare pentru primirea lor de la populaţie, pentru eutanasia lor, jupuirea şi conservarea pieilor cu predarea lor ulterioară la întreprinderile de prelucrare respectivă, pentru utilizarea cadavrelor;

b) Agenţii economici, crescătorii de cîini de vînătoare şi alte gospodării, întreprinderile,instituțiile şi organizațiile, precum şi cetăţenii sunt obligaţi:

- să respecte regulile stabilite în republică de întreţinere a cîinilor şi pisicilor, animalelor de blană şi animalelor răpitoare;

- să aducă cîinii şi pisicile ce le dețin, la locurile şi în termenele stabilite de Direcția Raională pentru Siguranța Alimentelor pentru control diagnostic, vaccinarea contra rabiei;

- să interzică accesul cîinilor şi pisicilor nevaccinate contra rabiei pe stradă, la stîne, la vînătoare;

- să ia măsuri pentru neadmiterea animalelor sălbatice răpitoare la turme, cirezi;

- despre fiecare caz de mușcare a animalelor domestice şi cîinilor de către animale sălbatice răpitoare, cîini și pisici, sau de suspectare la rabie, să anunţe urgent specialistul veterinar, care deserveşte gospodăria sau localitatea şi să ia măsurile necesare pentru izolarea animalelor suspectate de boală sau muşcate de cîini, pisici vagabonde şi sălbatice;

c) Anual toţi cîinii de pază din teritoriul raionului, indiferent cui îi aparţin, iar în cazuri de necesitate, pisicile şi alte animale, vor fi supuse vaccinării profilactice obligatorii contra rabiei cu vaccină antirabie, conform instrucţiunii prevăzute pentru folosirea ei. Rezultatele vaccinării antirabice şi data efectuării ei vor fi consemnate în registrele Direcției Raionale pentru Siguranța Alimentelor şi în condicele de evidenţă individuală.

 

3.4. La oameni.

 

      Toate instituțiile medicale acordă ajutor antirabic primar gratuit la solicitarea persoanelor cu leziuni provocate de animale sau traumate la prelucrarea lor, asigură transmiterea informaţiei corespunzătoare la Centrul de Sănătate Publică și asigură trimiterea pacientului la specialiștii respectivi pentru acordarea de ajutor medical specializat.

       Persoanelor solicitante li se prescrie cursul de tratament profilactic conform schemelor de tratament în vigoare.

 

              4. Strategia teritorială de combatere a rabiei

 

4.1. Considerații generale.

 

   După precizarea diagnosticului de rabie la animale în laboratorul specializat, șeful Direcției Raionale pentru Siguranța Alimentelor va declara imediat boala, stabilind și extinderea zonei epizootice. Se consideră zonă epizootică de rabie teritoriul, care se extinde pe o rază de cel puţin 30 km de la locul (localitatea, pășunea, pădurea) unde s-a diagnosticat rabia sau unde a avut loc contaminarea la animale domestice şi sălbatice.

    Deoarece la carnasiere perioada de incubaţie a virusului rabic poate depăși un an, se vor lua în consideraţie toate focarele depistate în ultimii 2 ani.

   Suprafaţa zonelor epizootice se stabileşte de către serviciul Direcția Raională pentru Siguranța Alimentelor în comun cu ocoalele silvice în baza tuturor informațiilor asupra apariţiei cazurilor de rabie.

     La sectoarele veterinare se vor întocmi hărţi epizootice cu marcarea localităţilor, în care s-au diagnosticat cazuri de rabie. Se va preciza data apariţiei cazurilor, specia şi numărul animalelor îmbolnăvite.

    La şedinţele lor,Comisiile antiepizootice excepţionale (locale, raionale) vor examina starea de efectuare a măsurilor de combatere şi profilaxie a rabiei, vor aplica clauzele prevăzute în prezentul program şi în legislaţia în vigoare, precum şi vor supraveghea realizarea lor.

   Decizia privind declararea focarului de rabie va fi afişată la primăria localității, ce se află în raza deservirii sectorului veterinar, unde s-a diagnosticat boala, informația despre acest caz fiind dată publicităţii şi prin alte mijloace de informare (posturi locale de radio şi televiziune, ediţii speciale etc.).

   Comisiile antiepizootice vor organiza în zonele focarelor controale periodice trimestriale, privind realizarea măsurilor preconizate, vor sancţiona persoanele fizice sau juridice, ce nu respectă normele de îngrijire a cîinilor şi favorizează răspîndirea acestor boli.

 

4.2. Combaterea rabiei la animale domestice.

 

     La depistarea rabiei la animalele domestice în zonele epizootice se va efectua:

- determinarea vaccinărilor la cîini supravegheaţi şi imunizarea celor care nu au fost supuşi acestor proceduri. Cîinii, pentru care nu se face dovadă că au fost vaccinaţi, se consideră vagabonzi, luîndu-se măsurile de rigoare;

- catagrafierea cîinilor o dată în 6 luni în timp de 2 ani de la ultimul caz de rabie;

- prinderea cîinilor şi pisicilor vagabonde de către serviciul specializat al primăriilor;

- eutanasia sau împuşcarea animalelor, care prezintă semne clinice de rabie şi colectarea probelor pentru examenul de laborator.

La depistarea rabiei la animalele de valoare economică se va efectua:

- nimicirea animalelor cu semne clinice de boală şi colectarea probelor pentru examenul de laborator;

- sacrificarea animalelor cu muşcături, dar fără semne clinice de boală.

Operațiunea se va efectua în termen de cel mult 5 zile de la data muşcăturii, cu separarea capului, coloanei vertebrale şi zonei unde s-a produs muşcătura;

- vaccinarea urgentă a animalelor de valoare economică, în cazul în care mușcătura nu este localizată la cap şi supravegherea veterinară timp de 3 luni a ovinelor, caprinelor şi porcinelor, timp de 6 luni a animalelor cornute mari;

- măsurile de restricţie timp de 2 luni şi vaccinarea antirabică imediată a celorlalte animale contaminate, dar fără urme de muşcături.

 

4.3. Combaterea rabiei în focarele naturale.

 

            În cazul depistării rabiei la animalele sălbatice (mai cu seamă la vulpi, enoţi), ocoalele silvice, Societatea vînătorilor și pescarilor vor organiza şi efectua măsuri de diminuare a numărului lor prin toate mijloacele disponibile, indiferent de termenele de vînătoare stabilite.

 

5. Notificarea rabiei și informarea populației

 

    La nivel raional serviciile vizate vor fi informate imediat despre fiecare caz de rabie diagnosticat clinic sau prin metode de laborator la animale și oameni. Totodată, informația respectivă va fi remisă la primării în vederea informării populației, catagrafierii cîinilor și a vaccinării profilactice a acestora.

    Lucrătorii din domeniul medicinii umane și sanitar-veterinare vor avea obligația de a informa populația despre măsurile care trebuie luate în cazul producerii oricărei mușcături, observării modificării comportamentului la cîini sau pisici, precum și despre riscurile și urmările date de contaminarea cu rabia.

 

Planul de acţiuni pentru realizarea Programului raional 

de combatere şi profilaxie a rabiei pentru anii 2015 – 2020  

 

N/o

Denumirea acţiunilor

 

Responsabili pentru executare

Termenul îndeplinirii

1.

Acţiuni  de supraveghere, prevenire şi

combatere a rabiei la animale sălbatice şi domestice

Evidenţa, întreţinerea şi catagrafierea strictă a cîinilor ce aparţin persoanelor particulare, instituţiilor, agenţilor economici şi datele despre vaccinarea antirabică a lor.

 

 

Primăriile,

Direcția Raională pentru Siguranța Alimentelor

 

 

anual (octombrie-decembrie)

2.

Vaccinarea (orală) a cîinilor din toate localităţile raionului şi a vulpilor în funcţie de densitatea lor şi pericolul epizootic la rabie.  

Direcția Raională pentru Siguranța Alimentelor,

 ÎS Întreprinderea silvo-cinegetică Străşeni

anual (octombrie-decembrie)

3.

Eutanasia  cîinilor şi pisicilor vagabonde, formarea în fiecare localitate a brigăzilor speciale de nimicire a lor.

Primăriile

anual

(ianuarie - februarie)

4.

Depistarea animalelor suspecte sau bolnave de rabie în cîmp, păduri, localități; în cazul observării unor animale sălbatice cu comportament deviant (în special vulpi ce nu se feresc de oameni) să înştiinţeze imediat Direcția Raională pentru Siguranța Alimentelor, pădurarii locali.

 

Primarii, Direcția Raională pentru siguranța Alimentelor, ÎS Întreprinderea silvo-cinegetică
Străşeni, Asociaţia vînătorilor și pescarilor,

populația

pe parcursul anului în toate anotimpurile

5.

   Colectarea animalelor sălbatice găsite moarte în cîmp, păduri (vulpi, jderi, rîşi) şi organizarea transmiterii lor la Direcția Raională pentru Siguranța Alimentelor pentru diagnostic în laborator.

Direcția Raională pentru Siguranța Alimentelor, ÎS Întreprinderea silvo-cinegetică Străşeni, Asociaţia vînătorilor și pescarilor

la  depistare

6.

Nimicirea animalelor domestice  suspecte, bolnave de rabie cu colectarea probelor pentru  analize de laborator.

 

Direcția Raională pentru Siguranța Alimentelor

la depistare

7.

Instalarea în locuri publice a panourilor şi afişelor de avertizare a populaţiei privind protecţia şi pericolul pe care îl prezintă boala rabia, informarea populaţiei despre respectarea regulilor de întreţinere a cîinilorîn gospodăriile casnice.

 

Primarii, Direcția Raională pentru Siguranța Alimentelor

permanent

8.

Determinarea numărului de animale sălbatice, în special vulpi şi elaborarea propunerilor pentru menţinerea populaţiei de vulpi la indicii epizootologici  inofensivi.

ÎS Întreprinderea silvo-cinegetică Străşeni

 

anual

 

 

9.

Studierea densităţii populaţiei de rozătoare şi   elaborarea propunerilor corespunzătoare pentru menţinerea populaţiei de vulpi la indicii epizootologici inofensivi.

 

Centrul de Sănătate Publică Strășeni

ÎS Întreprinderea silvo-cinegetică Străşeni

anual

 

 

 

10.

Acţiuni de supraveghere, prevenire şi

combatere a rabiei la oameni

 Acordarea ajutorului antirabic primar gratuit la adresarea persoanelor cu leziuni provocate sau traumate de animale, informînd Centrul de Sănătate Publică Strășeni.

IMSP Spitalul raional Strășeni,

Centrul de Sănătate Publică Strășeni

 

 

la adresarea pătimaşilor

 

 

11.

Informarea Direcția Raională pentru Siguranța Alimentelor despre fiecare caz de leziuni provocate oamenilor  de animale domestice cu stăpîn pentru supraveghere veterinară timp de 10 zile a animalului care a provocat muşcătura (trauma).

 

IMSP

Spitalul raional Strășeni, Centrul de Sănătate Publică Strășeni

 

timp de 24 ore  de la adresare

12.

Informarea  populaţiei prin intermediul mass-media privind combaterea şi profilaxia rabiei.

IMSP

Spitalul raional Strășeni,  Centrul de Sănătate Publică Strășeni,

primăriile

Permanent

13.

Întocmirea hărţilor epizootice cu marcarea localităţilor sau în vecinătatea cărora s-au înregistrat cazuri de rabie.

Direcția Raională pentru Siguranța Alimentelor, ÎS Întreprinderea silvo-cinegetică Străşeni,

Asociaţia vînătorilor și pescarilor

la înregistrarea cazurilor

14.

Instruirea tuturor pădurarilor şi vînătorilor privind  măsurile de profilaxie a rabiei.

Direcția Raională pentru Siguranța Alimentelor, ÎS Întreprinderea silvo-cinegetică Străşeni

anual

 

 

 

15.

Efectuarea controalelor trimestriale privitor la organizarea şi desfăşurarea acţiunilor privind combaterea şi profilaxia rabiei, sancţionarea persoanelor fizice şi juridice ce nu respectă normele de îngrijire a animalelor domestice.

Comisia  antiepizootică

anual

 

 

 

 

 

                                                  Proiect                                                                                                                   

                                                                     DECIZIE nr. 

                                                          din 27 noiembrie 2016                    

                                                                                                                                                                                                     

Cu privire la aprobarea bugetului

raional pe anul 2016

 

      În temeiul prevederilor art.43 al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, art. 21 al Legii 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,  art. 5 (1) al Legii Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr. 827-XIV din 18 februarie 2000,  Legii finanţelor publice şi responsabilităţile bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, Consiliul raional DECIDE:

 

1. Se aprobă indicatorii generali ai bugetului raional pe anul 2016 (anexa nr. 1).

2. Se aprobă sinteza bugetului raional pe venituri pentru anul 2016 (anexa nr. 2).

3. Se aprobă sinteza resurselor şi cheltuielilor bugetului raional pe anul 2016 conform clasificaţiei funcţionale şi clasificaţiei pe programe (anexa nr.3).

4. Se aprobă cuantumul transferurilor alocate de la bugetul de stat bugetului raional în sumă de 139624,0 mii lei, inclusiv:

- transferuri cu destinaţie generală  -  20020,0 mii lei;

- transferuri cu destinaţie specială – 119604,0 mii lei;

 

5. Se aprobă efectivul limită al statelor de personal  şi cheltuielile totale ale instituţiilor publice finanţate de la bugetul raional (anexa nr. 4).

 

6. Se aprobă limita numărului unităţilor de personal din instituţiile publice finanţate din mijloacele colectate ale bugetului raional (anexa nr. 5).

 

7. Se aprobă mijloacele colectate preconizate spre încasare de instituţiile publice finanţate de la bugetul raional din executarea lucrărilor, serviciilor prestate contra plată ( în anexa nr. 6).

 

8. Se aprobă cuantumul Fondului de rezervă al bugetului raional în mărime de 500,0 mii lei, care va fi utilizat în conformitate cu Regulamentul aprobat.

 

9. Se aprobă Fondul de susţinere socială a populaţiei în sumă de 2670,2 mii lei, care va fi utilizat pentru acordarea ajutorului material persoanelor socialmente vulnerabile (anexa nr. 7).

 

10. Se aprobă componenta raională pentru protecţia împotriva efectelor negative ale aplicării formulei precum şi sporirii interesului pentru consolidarea reţelei şcolare în sumă de 6805,2 mii lei.

 

11. Se constituie Fondul pentru educaţie incluzivă în mărime de 1889,2 mii lei, ceea ce constituie 2% din volumul transferurilor categoriale, calculate pe bază de formulă a instituţii
 

12. Se aprobă lista instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general cu suma mijloacelor financiare prevăzute în buget pentru anul 2016 pe bază de formulă (anexa nr. 8).

 

13. Se stabilesc, ca prioritate cheltuielile bugetare pentru plata salariilor, alimentaţiei, medicamentelor, resurselor energetice şi transferurile la bugetul asigurărilor sociale.

 

14. Datoriile creditoare, existente la 01 ianuarie 2016, ale instituţiilor publice finanţate de la bugetul raional vor fi achitate de acestea din contul şi în limita alocaţiilor aprobate pentru întreţinerea lor în anul 2016.

 

15. Contractarea de mărfuri, lucrări şi servicii, precum şi efectuarea de cheltuieli de către executorii de buget se fac numai în limita alocaţiilor prevăzute instituţiilor respective, reduse cu suma datoriilor creditoare existente la 01 ianuarie 2016 a instituţiei.

 

16. Se stabileşte că la situaţia din 31 decembrie 2016, datoria bugetului raional nu va depăşi 5465,0 mii lei şi se va finanţa din contul şi în limita veniturilor proprii.

 

17. Direcţia finanţe (V. Manoli) se abilitează cu dreptul de a preciza planurile de finanţare a ordonatorilor secundari de credite, în limita alocaţiilor anuale, cu aprobarea în prealabil a preşedintelui raionului.

 

18. Direcţia finanţe (V. Manoli) să analizeze situaţia financiară şi să prezinte Consiliului raional rapoarte privind executarea bugetului raional pe semestrul întîi, nouă luni ale anului în curs şi pe anul de gestiune, să întreprindă acţiuni concrete privind consolidarea disciplinei financiare.

 

19. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii Comisia consultativă de specialitate economico-financiară.

 

Preşedinte al şedinţei,                                                     

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional                                        Nina  RUSU

 

 

VIZAT:

 

Direcția finanțe                                V. Manoli

 

Direcția învățămînt                          Iu. Certan

Direcția agricultură,

dezvoltare economică

și a teritoriului                                  N. Sîrbu

 

Direcția asistență socială 

și protecție a familiei                       V. Talmaci

 

Secția cultură, turism,

tineret și sport                                  V. Schirliu

 

Aparatul președintelui

raionului                                            G. Sîrbu

 

                                                                                                                   

                       Proiect

DECIZIE nr.
din 27 noiembrie 2015

                                                                                                                                                                                                     

Cu privire la acordarea suportului

social tinerilor specialiști

 

 

          În temeiul art. 19, 46 al  Legii nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, cu modificările ulterioare, art. 7, 8 al Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare,   Consiliul raional DECIDE:

 

     1. Se alocă primăriilor satelor, comunelor, orașelor, liceelor, gimnaziilor (conform anexei) 12,0 mii lei, din contul mijloacelor prevăzute centralizat în planul de finanțare a Direcției învățămînt, pentru acordarea suportului social în mărime de 200 lei lunar tinerilor specialiști, care activează în instituțiile de învățămînt pe perioada septembrie – decembrie 2015.

 

   2. Se numesc responsabili pentru executarea prevederilor prezentei decizii vicepreședintele raionului (I. Ursu), șeful Direcției finanțe (V. Manoli), șeful Direcției învățămînt (Iu. Certan) și primarii satelor, comunelor, orașelor nominalizate în anexa la prezenta decizie.

 

    3. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii președintele raionului ( M. Popa).

 

 

Preşedinte al şedinţei,

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                         Nina RUSU

 

 

VIZAT:

  Vicepreședintele  raionului                         I. Ursu

  Direcția finanțe                                              V. Manoli

  Direcția învățămînt                                        Iu. Certan

  Serviciul juridic                                              T. Ispas

 

 

Notă informativă

la proiectul de decizie „Cu privire la acordarea suportului social

tinerilor specialiști”

 

     În scopul susținerii tinerilor specialiști, angajați în instituțiile de învățămînt din raion, se propune alocarea primăriilor satelor, comunelor, orașelor, liceelor, gimnaziilor (conform anexei) 12,0 mii lei, din contul mijloacelor prevăzute centralizat în planul de finanțare a Direcției învățămînt, pentru acordarea suportului social în mărime de 200 lei lunar tinerilor specialiști, pe perioada septembrie – decembrie 2015 (4 luni).

       Reieșind din cele expuse, proiectul de decizie se propune spre avizare comisiei consultative de specialitate și aprobare în cadrul ședinței Consiliului raional.

 

        

Şef al Direcţiei Învăţămînt                                  Iulia CERTAN

 

                                                                                                                               Proiect


DECIZIE nr.
din 27 noiembrie 2015

 

Cu privire la transmiterea unui

mijloc de transport

 

      În temeiul art. 77 al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare,  art. 8 alin. (4) al Legii nr. 523-XIV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare, art. 14 al Legii nr.121-XVI din 04 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, Deciziei Consiliului comunal Gălești nr.7/12 din 11 septembrie 2015 „Cu privire la acceptarea transmiterii automobilului”, Consiliul raional DECIDE:

 

    1. Se transmite cu titlu gratuit, cu acordul Consiliului comunal Gălești, din proprietatea publică a raionului, aflat în gestiunea Aparatul președintelui raionului, în proprietatea publică a unității administrativ – teritoriale comuna Gălești (Primăriei Gălești) automobilul Mercedes 208, număr de înregistrare ST AJ 711, numărul motorului 60194010210892,  numărul caroseriei WDB6013671P225046, anul fabricării 1992.    

    2. Se instituie Comisia de predare-primire a unităţii de transport în următoarea componenţă:

 

POPA Mihail, președinte al raionului Strășeni, preşedintele  Comisiei;

Membrii Comisiei:

SÎRBU Galina, specialist principal, Aparatul președintelui raionului;

BUDU Valentin, specialist principal, Direcția agricultură, dezvoltare economică și a teritoriului;

        RODIDEAL Tudor, primarul comunei Gălești;

        CORTAC Valentina, contabil-șef Primăria Gălești.

   3. Se pune în sarcina Comisiei nominalizate predarea-primirea unităţii de transport conform documentelor contabile deţinute şi Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de stat, organizaţiilor, instituţiilor, a subdiviziunilor lor, clădirilor, construcţiilor mijloacelor fixe şi altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 688 din 09 octombrie 1995, cu modificările şi completările ulterioare.

     4. Instituțiile nominalizate în prezenta decizie vor perfecta, în modul stabilit, documentele ce se impun.

   5. Se desemnează responsabil pentru executarea prevederilor prezentei decizii specialistul principal din Aparatul președintelui raionului (G. Sîrbu).

     6. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii preşedintele raionului (M. Popa).

 

 

    Preşedinte al şedinţei,                                                                                                        

 

    Contrasemnat:

    Secretar al Consiliului raional                                                 Nina RUSU

 

 

VIZAT:

Serviciul juridic                                                                     T. Ispas

Specialistul principal (împuternicit

să exercite atribuțiile contabilului - șef)                           G. Sîrbu              

 

 

NOTĂ  INFORMATIVĂ

la proiectul de decizie

„Cu privire la transmiterea unui mijloc de transport”

                                                   

   Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, la art. 77 alin. (3) prevede faptul că ”Bunurile domeniului privat al unităţii administrativ-teritoriale pot fi înstrăinate, date în administrare, în arendă ori în locaţiune, în condiţiile legii.”

   Legea nr. 523 din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ teritoriale, la art. 10 alin. (4) prevede că ” Proprietarul public este în drept să dispună de bunurile proprii după cum crede de cuviinţă, fără a încălca legislaţia”.

    Art. 8 alin.(4) al aceleiași legi menționează: ”Transmiterea unui bun din proprietatea publică a unei unităţi administrativ-teritoriale în proprietatea alteia, în cadrul aceluiaşi raion, se face prin hotărîre a consiliului unităţii administrativ-teritoriale în a cărei proprietate se află acest bun, cu acordul consiliului unităţii administrativ-teritoriale căreia i se transmite bunul respectiv.”

  Legea nr. 121 din 04 mai 2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, art. 14 alin.(7)  prevede următoarele ” Procedura transmiterii cu titlu gratuit a bunurilor proprietate publică dintr-un domeniu al proprietăţii publice în altul sau din proprietatea statului în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale şi invers, precum şi din subordinea unei autorităţi publice în subordinea unei alte autorităţi publice, se stabileşte de Guvern”.

  În temeiul Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de stat, organizațiilor, instituțiilor, a subdiviziunilor, clădirilor, construcțiilor, mijloacelor fixe și a altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 688 din 09 octombrie 1995  se prevede procedura de transmitere a bunurilor proprietate publică.

    Avînd în vedere și acordul Consiliului comunei Gălești de a primi unitatea de transport în proprietate (Decizia nr. 7/12 din 11 septembrie 2015), proiectul deciziei se prezintă comisiei consultative de specialitate pentru avizare şi Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

 

 

Specialist principal ( cu exercitarea atribuțiilor

contabilului-șef), Aparatul președintelui raionului                         Galina Sîrbu

 

 

Proiect

 

                               DECIZIE nr. 

                                   din 27 noiembrie 2015

 

 

Cu privire la Programul de  întreţinere

a drumurilor publice locale, pe timp

de iarnă,  în anul 2016

 

 

     În conformitate cu prevederile Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul raional DECIDE:

 

     1. Se aprobă 500,00 mii lei pentru  întreţinerea drumurilor publice locale, pe timp de iarnă,  în anul 2016, conform Programului  anexat.

 

     2. Controlul privind executarea prezentei decizii se pune în seama preşedintelui raionului, (M. Popa).

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                    

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional                                                 Nina Rusu

          

 

VIZAT:

 

Vicepreşedintele raionului                                   N. Budu

Direcţia finanţe                                                    V. Manoli

Direcţia agricultură, dezvoltare

economică şi a teritoriului                                   N. Sîrbu

 

NOTĂ  INFORMATIVĂ

la  proiectul de decizie  ,,Cu privire la Programul de  întreţinere a drumurilor publice locale,  în anul 2016”

 

   Elaborarea prezentului proiect de decizie este determinat de necesitatea întreţinerii pe timp de iarnă a drumurilor publice locale din raionul Străşeni pentru anul 2016.

   În acest sens se propune direcţionarea sumei de 500,00  mii lei pentru lucrările  de întreţinere pe timp de iarnă (deszăpezire , combaterea  gheţuşului ) a drumurilor publice locale în anul 2016, din cele planificate în bugetul raional pe anul 2016.

   Proiectul de decizie se propune spre avizare comisiei consultative de specialitate şi  Consiliului raional pentru examinare în ședință și aprobare .

 

 

Şef al Direcţiei agricultură, dezvoltare

economică şi a teritoriului                                             Nicolae   Sîrbu                  

                                                 

                                                                                                                   

Proiect

 

DECIZIE nr.

din 27 noiembrie 2015

 

Cu privire la organizarea şi desfăşurarea procesului

de evaluare anuală a performanţelor profesionale

ale funcţionarilor publici de conducere

 

    Întru realizarea prevederilor Legii nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, cu modificările ulterioare, în conformitate cu Regulamentul cu privire la evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarului public, anexa nr.8 la Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, în scopul bunei organizări şi desfăşurări a procesului de evaluare anuală a performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici, în temeiul art. 46 al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală,  Consiliul raional DECIDE:

 

1. Se stabileşte perioada de evaluare anuală a funcţionarilor publici de conducere din subordinea Consiliului raional 15 decembrie 2015 – 15 februarie 2016.

2. Preşedintele raionului va efectua procedura de evaluare a performanţelor profesionale pentru următorii funcţionari publici de conducere din subordinea Consiliului raional:

     Secretarul Consiliului raional;

     Şeful Direcţiei finanţe;

3. Vicepreşedinţii raionului vor efectua procedura de evaluare a performanţelor profesionale pentru funcţionarii publici de conducere din subordinea Consiliului raional, conform domeniului de activitate:

Şeful Direcţiei învăţămînt;

Şeful Direcţiei agricultură, dezvoltare economică şi a teritoriului;

Șeful Secției cultură, turism, tineret și sport;

Şeful Serviciului relaţii funciare şi cadastru.

.

4. Evaluatorii nominalizaţi în punctele 2 şi 3 vor evalua performanţele profesionale ale funcţionarilor publici nominalizaţi în conformitate cu actele legislative și normative în vigoare

5. Se desemnează responsabil de asigurarea executării prevederilor prezentei decizii preşedintele raionului (M. Popa).

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                     

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional                                        Nina  RUSU

 

 

VIZAT:

 

Serviciul juridic                               T. Ispas            

 

                                                                  

                                                                                                                     Proiect

 

  DECIZIE nr. 7/17

  din   27  noiembrie   2015

 

 

Cu privire la desemnarea managerului

energetic al raionului Strășeni

 

 

      În conformitate cu prevederile art. 43 al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, art. 22 alin.(1) al Legii nr. 142  din 02 iulie 2010 cu privire la eficiența energetică, Hotărîrii Guvernului nr. 833 din 10 noiembrie 2011 cu privire la Programul național pentru eficiență energetică 2011 - 2020, Consiliul raional DECIDE:

 

     1. Se desemnează dl Mihail COTELEA, șef adjunct al Direcției agricultură, dezvoltare economică și a teritoriului  în calitate de manager energetic,  responsabili de planificarea şi de monitorizarea îndeplinirii măsurilor de îmbunătăţire a eficienţei energetice, inclusiv a celor incluse în programele de îmbunătăţire a eficienţei energetice, de evidenţă a economiilor de energie.

 

     2. Se desemnează responsabil de  controlul executării prevederilor prezentei decizii  președintelui raionului (M. Popa).

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                          ___________________                     

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                  Nina RUSU 

 

 

VIZAT:

 

Vicepreședintele raionului                                 N. Budu

 

Direcția agricultură, dezvoltare

economică și a teritoriului                                 N. Sîrbu

 

Serviciul juridic                                                    T. Ispas

 

 

 

NOTĂ  INFORMATIVĂ

la proiectul de decizie

„Cu privire la  desemnarea managerului energetic al raionului Strășeni”

                                                   

    Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, la art. 43  prevede competențele consiliului raional iar la alin.(2) menționează faptul că ”Consiliul poate realiza și alte competențe în condițiile legii, cu condiția asigurării surselor de finanțare pentru acoperirea integrală a costurilor realizării lor. ”

      Art. 22 al Legii nr.142 din 02 iulie 2010 cu privire la eficiența energetică menționează următoarele:

”(1) Consiliile raionale şi consiliile municipale, Adunarea Populară a UTA Găgăuzia au obligaţia să numească manageri energetici atestaţi din rîndul persoanelor cu studii superioare în domeniul energetic, care să fie responsabili de planificarea şi de monitorizarea îndeplinirii măsurilor de îmbunătăţire a eficienţei energetice, inclusiv a celor incluse în programele de îmbunătăţire a eficienţei energetice, de evidenţă a economiilor de energie.

(2) Managerii energetici efectuează, cel puţin o dată în an, analiza consumului de energie în vederea determinării eventualelor intervenţii pentru eficientizarea consumurilor de energie, în conformitate cu formularele standard elaborate de Agenţie.”

     Hotărîrii Guvernului nr. 833 din 10 noiembrie 2011 cu privire la Programul național pentru eficiență energetică 2011-2020, în Secțiunea 2 Crearea capacității instituționale, la lit. a) Managerul energetic prevede faptul că ”În corespundere cu legislaţia în vigoare, autorităţile administraţiei publice locale vor angaja manageri energetici din rîndul persoanelor cu studii superioare în domeniul energetic, care să fie responsabili de planificarea şi monitorizarea îndeplinirii măsurilor de îmbunătăţire a eficienţei energetice şi valorificare a surselor regenerabile de energie în teritoriu.

     Elaborarea prezentului proiect de decizie este determinat de necesitatea implementării prevederilor legislative în vigoare în domeniul eficienței energetice în raionul Strășeni, care au menirea să reducă intensitatea energetică în economia națională și să diminueze impactul negativ al sectorului energetic asupra mediului, și totodată pentru punerea în aplicare a Programului național pentru eficiență energetică 2011-2020.

    Proiectul de decizie se propune comisiei consultative de specialitate pentru examinare și avizare  și Consiliului raional pentru aprobare în ședință                                  

 

 

Șeful Direcției agricultură,

dezvoltare economică și a teritoriului                                Nicolae Sîrbu

 

Proiect  

DECIZIE nr. /

din 27 noiembrie  2015

                                                                                                                            

 

Cu privire la completarea  Deciziei Consiliului

raional nr. 3/21 din 13 iunie 2014

 

      În temeiul prevederilor art.43 (1) lit. d) al Legii nr.436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, Legii nr. 317 din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, Consiliul raional DECIDE:

 

        1. Se completează  Decizia Consiliului raional nr. 3/21 din 13 iunie 2014 „Cu privire la darea în locațiune a bunului, prin licitație”,  după cum urmează:

        - la punctul 1 după cuvintele ”prin licitație ”se introduce textul ” fără drept de privatizare”.

        2. Prezenta decizie se aduce la cunoștința locatarului.

     3. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii preşedintele raionului (M. Popa).

 

Preşedinte al şedinţei,                                                            

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional                                                 Nina RUSU

 

 

VIZAT:

Serviciul juridic                      

 

NOTĂ  INFORMATIVĂ

la proiectul de decizie „Cu privire la completarea deciziei consiliului raional Strășeni nr.3/21 din 13 iunie 2014”

        

    Potrivit  art.9 din  Legea cu privire la proprietatea publică a unității administrativ-teritoriale nr.523 din 16 iulie 1999, exercitarea dreptului de proprietate publică a unităților administrativ – teritoriale constă în activitatea practică, desfășurată de autoritățile administrației publice locale în ce privește posesia, folosința și dispoziția proprietății publice locale. Totodată art.10 alin.(4) al aceleiași legi stipulează că proprietarul public este în drept să dispună de bunurile proprii după cum crede de cuviință, fără a încălca legislația.

    Legea nr.317 din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice central și locale, cu modificările ulterioare prevede la art.61 că ”completarea actului normative constă în introducerea unor noi dispoziții cuprinzînd soluții normative și ipoteze suplimentare”.

      Prin urmare, este necesar de a completa decizia  în cauză pentru evitarea posibilității de privatizare a bunului transmis în locațiune.

      Proiectul deciziei se prezintă Comisiilor consultative de specialitate pentru avizare şi Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

 

 

Tatiana Ispas,

Specialist principal, Serviciul juridic

 

                       Proiect

DECIZIE nr.

din 27 noiemrie 2015                                                                                          

 

Cu privire la modificarea  Deciziei

Consiliului raional nr. 4/2 din 09 iulie 2015

 

    În temeiul prevederilor art.46 al Legii nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările  ulterioare, Legii nr. 317 din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, Legii nr. 457-XV din 14 noiembrie 2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale, Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr.4151 din 29 septembrie 2015 „Privind atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Străşeni”,  Consiliul raional DECIDE:

 

     1. Decizia Consiliului raional nr. 4/2 din 09 iulie 2015 „Cu privire la constituirea comisiilor consultative de specialitate ” se modifică după cum urmează:

- la punctul 2 în alineatul Comisia protecția mediului, agricultură, industrie, construcții se  exclude sintagma „Cotelea Mihail” şi se   include  sintagma „Ioniță Constantin”.

  

Preşedinte al şedinţei,                                                           

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional                                                 Nina RUSU

 

VIZAT:

 

Serviciul juridic                            T. Ispas

 

Notă informativă

la proiectul de decizie „Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 4/2 din 09 iulie 2015”

 

     Secretarul  Consiliului raional Strășeni,  a transmis Comisiei electorale Centrale  cererea de demisie a consilierului raional ales pe lista Partidului Democrat din Moldova în legătură cu incompatibilitatea funcţiei deţinute cu funcţia de consilier și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant în conformitate cu Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și validare a mandatelor de consilier aprobat prin Hotărirea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931  din 23 aprilie 2013, cu modificările și completările ulterioare.

     Comisia Electorală Centrală, în baza documentelor deținute  prin Hotărîrea nr. 4151 din 29 septembrie 2015 „Cu privire la atribuirea unui  mandat de consilier în Consiliul raional Străşeni” a atribuit mandat de consilier în Consiliul raional Strășeni candidatului  supleant Ioniță Constantin de pe lisata  Partidului  Democrat din Moldova.

    Rezultînd din cele menţionate apare necesitatea de a opera modificări în componența  nominală a Comisiei  protecția mediului, agricultură, industrie, construcții  constituită  prin Decizia Consiliului raional nr. 4/2 din 09 iulie 2015 „ Cu privire la constituirea comisiilor consultative de specialitate”   prin  excluderea  consilierului  căruia i s-a ridicat mandatul și respectiv includerea consilierului căruia  i s-a atribuit  mandatul în componența comisiei precitate.

    Proiectul de decizie  se prezintă comisiei consultative de specialitate pentru avizare şi  Consiliului  raional pentru examinare și adoptare în ședință.

 

Nina RUSU,

Secretar al Consiliului raional

 

                                                                                                                   Proiect

DECIZIE nr. 

din 27 noiembrie 2015

 

Cu privire la rectificarea bugetului raional

 

     În conformitate cu prevederile art. 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală cu modificările ulterioare şi  art. 27 al Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale,  Consiliul raional DECIDE:

      

 1. Se alocă 33,0 mii lei Direcţiei învăţămînt din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pentru anul 2014 pentru menţionarea cîştigătorilor la concursul ,,Cea mai pregătită instituţie pentru noul an de învăţămînt”.

       

2. Se micşorează cu 173,0 mii lei planul de finanţare a Direcţiei agricultură,dezvoltare economică şi a teritoriului,mijloace neutilizate şi se direcţionează pentru achitarea lucrărilor de construcţie a dormitorului de 112 locuri la Tabăra de odihnă ,,Codru,,

      

3. Se micşorează cu 90,0 mii lei planul de finanţare a serviciului de deservire socială la domiciliu,mijloace neutralizate în legătură cu posturile vacante şi se direcţionează pentru achitarea lucrărilor de construcţie a dormitorului de 112 locuri a Taberei de odihnă „Codru”

 

4. Se alocă 100,0 mii lei Primăriei Sireţi din contul mijloacelor constituite, în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2014, în legătură cu necesitatea restaurării edificiului primăriei distrus de incendiu pe data de 5 septembrie 2015.

 

5. Se alocă 30,0 mii lei Direcţiei învăţămînt din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional, pentru reparaţia sălii de sport a Şcolii sportive.

 

6. Se alocă 50,0 mii lei  Aparatului preşedintelui din contul mijloacelor constituie în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2014 pentru procurarea uniformelor colaboratorilor de poliţie.

 

7. Se micşorează cu 1100,0 mii lei planul de finanţare pe amenzile aplicate de subdiviziunile Inspectoratului  General de Poliţie pentru încălcarea traficului rutier constatate cu ajutorul mijloacelor audio-foto-video şi respectiv se micşorează cu 1100,0 mii lei planul de finanţare la partea de cheltuieli pe compartimentul ,,Menţinerea ordinii publice şi securităţii naţionale”.

 

8.  Se micşorează cu 300,0 mii lei planul de finanţare pe taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova şi respectiv se micşorează cu 300,0 mii lei şi cheltuielile la compartimentul ,,Gospodăria drumurilor.”

 

9. Se alocă 187,0 mii lei Liceului Teoretic „Universul”, s. Scoreni din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional, pentru remunerarea muncii ,  contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi a primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pentru luna octombrie, în legătură cu insuficienţa mijloacelor financiare prevăzute în planul de finanţare pentru anul 2015.

 

10. Se alocă 100,0  mii lei Aparatului preşedintelui din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2014,  pentru elaborarea documentaţiei de proiectare a Oficiului Medicilor de Familie, s. Roşcani.

 

 11. În legătură cu faptul că, conform Programului de reparaţie şi întreţinere a drumurilor la desfăşurarea licitaţiei au fost contractate lucrări cu 933,8 mii lei mai puţin decît suma preconizată, se alocă 114,6 mii lei  Aparatului preşedintelui, pentru finisarea lucrărilor de reparaţie a unei porţiuni de drum din s. Rădeni.

 

12. Se alocă 140,0 mii lei Gimnaziului Chirianca din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2014, pentru acoperirea deficitului bugetar.

 

13. Se numeşte responsabil pentru executarea prevederilor prezentei deciziii, şeful Direcţiei Finanţe,  (V. Manoli), şeful Direcţiei învăţămînt ( I. Certan).

 

14. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii preşedintele raionului (M. Popa).

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                    

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional                                        Nina  RUSU

 

 

VIZAT:

 

Direcția finanțe                                                V. Manoli

 

Direcția învățămînt                                          Iu.  Certan

 

Servicul juridic                                                T.  Ispas  

 

Notă informativă

la proiectul de decizie a Consiliului raional „Cu privire la rectificarea bugetului raional”

 

    Proiectul prezentat este elaborat în temeiul art. 26, al Legii privind finanţele publice locale nr.397- XV din 16.10. 2003 care prevede că: „Autoritatea executivă este în drept să înainteze propuneri privind rectificarea bugetului aprobat după caz,” cu modificările şi completările ulterioare.           

    Modificările propuse vor oferi posibilitatea executorilor de buget, de a efectua cheltuieli în sumele care nu au fost incluse în bugetul aprobat.

    În scopul menţionării cîştigătorilor concursului  cu tematica „ Cea mai pregătită instituţie pentru noul an de învăţămînt”, se propune alocarea a 33,0 mii lei Direcţiei învăţămînt.

   În legătură cu necesitatea achitării lucrărilor de construcţie a dormitorului de 112 locuri la Tabăra de odihnă „Codru”, se propune micşorarea planului de finanţare a Direcţiei agricultură cu 173,0 mii lei şi redirecţionarea acestei sume către Direcţia învăţămînt.

   În scopul achitării lucrărilor de construcţie a dormitorului la Tabăra de odihnă „Codru”, se propune micşorarea planului de finanţare a serviciului de deservire socială la domiciliu cu 90,0 mii lei şi redirecţionarea acestei sume către Direcţia învăţămînt.

   În legătură cu necesitatea restaurării edificiului primăriei distrus de incendiu, se propune alocarea a 100,0 mii lei Primăriei Sireţi.

   În scopul efectuării lucrărilor de reparaţie în sala de sport a Şcolii sportive, se propune alocarea a 30,0 mii lei Direcţiei învăţămînt.

   În legătură cu necesitatea procurării uniformelor pentru colaboratorii de poliţie, se propune alocarea a 50,0 mii lei Aparatului preşedintelui.

   Se propune micşorarea cu 1100,0 mii lei  a planului de finanţare pe amenzile aplicate de subdiviziunile Inspectoratului General al Poliţiei pentru încălcarea traficului rutier constatate cu ajutorul mijloacelor audio-foto-video şi respectiv se propune micşorarea cu 1100,0 mii lei planul de finanţare la partea de cheltuieli pe compartimentul ”Menţinerea ordinii publice şi securităţii naţionale”.

   Se propune micşorarea cu 300,0 mii lei a  planului de finanţare pentru taxa de folosire a drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova şi respectiv se propune micşorarea cu 300,0 mii lei cheltuielile la compartimentul „Gospodăria drumurilor”.

   În legătură cu insuficienţa mijloacelor financiare pe luna octombrie, prevăzute pentru remunerării muncii, contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi a  primei de asigurare  obligatorie de asistenţă medicală, se propune alocarea sumei de 187,0 mii lei Liceului Teoretic „Universul”.

   În scopul elaborării documentaţiei de proiectare a Oficiului Medicilor de familie din satul Roşcani se propune alocarea a 100,0 mii lei Aparatului preşedintelui.

  În legătură cu faptul că, conform Programului de reparaţie şi întreţinere a drumurilor la desfăşurarea licitaţiei au fost contractate lucrări cu 933,8 mii lei mai puţin decît suma preconizată, se  propune alocarea a 114,6 mii lei  Aparatului preşedintelui, pentru finisarea lucrărilor de reparaţie a unei porţiuni de drum din s. Rădeni.

   În legătură cu necesitatea acoperirii deficitului bugetar, se propune alocarea a 140,0 mii lei Gimnaziului Chirianca.

 

Şef al Direcţiei finanţe                                                     Manoli Vera

 

 

Proiect

DECIZIE nr.

din 27 noiembrie 2015

 

Cu privire la aprobarea Listei terenurilor 

proprietate publică a raionului Strășeni

 

    În temeiul prevederilor art. 43, 46,77 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, Legii nr. 523-XIV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale, Legii nr. 91–XVI din 05 aprilie 2007 privind terenurile proprietate publică și delimitarea lor, Deciziile Consiliului orășenesc Strășeni nr. 4/23 din 27 iunie 2014 cu privire la transmiterea în proprietate a terenurilor, nr. 7/17 din 23 septembrie 2014 cu privire la transmiterea în proprietate a terenurilor, Consiliul raional DECIDE:

 

1. Se aprobă Lista terenurilor proprietate publică a raionului Strășeni, conform anexei.

 

2. Se pune în sarcina Serviciului relații funciare și cadastru operarea modificărilor necesare în cadastrul funciar al raionului.

 

3. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina președintelui raionului (M. Popa)

 

 

Preşedinte al şedinţei                       

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional                                                 Nina RUSU

 

 

VIZAT:

 

Vicepreședinte al raionului                                                            N. Budu

Serviciul relații funciare și cadastru                                              V. Borș

Serviciul juridic                                                                             T. Ispas

 

NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul de decizie

,,Cu privire la aprobarea Listei terenurilor proprietate publică

                                       a raionului Strășeni”                                        

        În temeiul ordinului Ministerului Finanțelor nr. 93 din 19.07.2010 cu privire la aprobarea Instrucțiunii cu privire la evidența contabilă în instituțiile publice, pentru luarea la evidența contabilă a terenurilor aferente clădirilor instituțiilor publice este necesară Decizia Consiliului raional cu privire la aprobarea Listei terenurilor proprietate publică a raionului.

      Legea nr. 91 din 05.04.2007 privind terenurile proprietate publică și delimitarea lor, art. 5, alin. 2, lit. a) stipulează că terenurile de domeniul public sînt: ,,terenurile aferente clădirilor în care își desfășoară activitatea consiliul raional și aparatul lui, instituțiile publice de interes raional, cum ar fi: biblioteci, muzee, spitale etc.”. Avînd în vedere cele menționate Serviciul relații funciare și cadastru în comun cu administrația publică locală a or. Strășeni au efectuat lucrări de măsurare a terenurilor aferente la toate clădirile proprietate publică a raionului, au fost întocmite acte de constatare pe teren, planuri geometrice și planuri cadastrale a terenurilor. Toate documentele cadastrale au fost prezentate la Consiliul orășenesc Strășeni. Conform Legii nr.523-XIV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale, Consiliul orășenesc prin deciziile sale a transmis terenurile în proprietate publică raionului Strășeni. În baza documentelor deținute a fost elaborată Lista terenurilor, care este anexată la proiectul de decizie.  

      Conform art. 9, alin. 4, lit. b) a Legii 91 din 05.04.2007 se prevede aprobarea Listei  terenurilor proprietate publică a raionului. În acest sens a fost elaborat proiectul de decizie cu anexa respectivă.

     Însă pentru a lua în evidență contabilă terenurile aferente clădirilor, este necesar de a calcula prețul normativ în conformitate cu Legea nr. 1308-XIII din 25.07.1997 privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului. Prețul normativ a fost calculat pentru fiecare teren în parte și este indicat în anexa deciziei. (tariful 19873,34 * bonitatea medie 65 * suprafața) 

        Proiectul de decizie în cauză se prezintă comisiei consultative de specialitate pentru avizare și Consiliului raional pentru examinare și aprobare în ședință.

 

 

Șef al Serviciului relații funciare și cadastru                           Valeriu BORȘ

 

PROIECT

DECIZIE nr.

din 27 noiembrie 2015

 

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului

raional nr. 2/7 din 28 mai 2013

 

         În conformitate cu prevederile art.46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, Legii nr. 317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu modificările ulterioare, Consiliul raional DECIDE:

 

     1.  Se aprobă unele modificări în Decizia Consiliului raional nr. 2/7 din 28 mai 2013 „Cu privire la crearea Centrului de plasament temporar al copilului şi aprobarea regulamentului privind organizarea şi funcţionarea acestuia”, după cum urmează:

-         În anexa nr.1,, Regulamentul privind organizarea și funcționarea Centrului de plasament temporar al copilului ’’, în pct.11 sintagma ,,Capacitatea maximă a Centrului este de 25 de copii’’, se substituie cu sintagma ,, Capacitatea maximă a Centrului este de 15 copii’’, cu vîrste cuprinse între 3 și 18 ani.

-         În anexa nr.2 ,, Statele de personal ale Centrului de plasament temporar al copilului’’, se substituie cu Anexa nr.2 cu un nou conținut (se anexează).

     2. Prezenta decizie va intra în vigoare de la 01 decembrie 2015.

 

   3. Se numeşte responsabil pentru executarea prevederilor prezentei decizii şeful Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei și șeful Serviciului de plasament temporar al copilului .

 

     4. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina vicepreşedintelui raionului (I. Ursu).

 

 

Preşedinte al şedinţei

                                                                                                      

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional                                                        Nina RUSU

 

 

VIZAT:

Vicepreședintele raionului                     I. Ursu

Direcția asistență socială

și protecție a familiei                                V. Talmaci

Direcția finanțe                                          V. Manoli

Serviciul juridic                                          T. Ispas 

 

                Notă  informativă

                    la proiectul de decizie ,,Cu privire la modificarea Deciziei

                          Consiliului raional nr.2/7 din 28 mai 2013”

 

    În legătură cu faptul, că Centrul de plasament temporar al copilului, aflat în subordinea Direcției asistență socială și protecție a familiei, desfășoară  activitatea în conformitate cu legislația în vigoare, conform prevederilor Regulamentului privind organizarea și funcționarea Centrului de plasament temporar al copilului și a Standardelor minime de calitate , dispune de buget anual de 1.318 mii lei care  constituie o sumă esențial mare,  estet necesar de a întrprinde măsuri de diminuare a cheltuielilor prin  identificarea unor servicii sociale de alternativă destinate copilului aflat în dificultate, care să-i ofere un mediu cît mai apropiat de cel familial .

    Reeșind din cele expuse, pentru diminuarea cheltuielilor prevăzute se propune modificarea  statelelor de personal ale Centrului, precum și micșorarea capacității maxime a numărului de copii stabilit în decizia anterioară de 25 copii- în capacitatea maximă de 15 copii.

   Măsurile întreprinse au menirea de a presta servicii de calitate în corespundere cu Standardele minime de calitate, a asigura un mediu de viață sigur care să contribuie la dezvoltarea multilaterală a copilului sub aspect fizic, psihic, educațional și social.

 

Șef adjunct  al Direcției asistență socială

 și protecție a familiei                                                               Valentina Talmaci

 

Proiect

 

DECIZIE nr. 

din 27 noiembrie 2015

 

Cu privire la modificarea

Deciziei Consiliului raional

nr. 2/12 din 26 mai 2015

 

     În temeiul art. 43(1) lit. (j), art. 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, cu modificările ulterioare, Hotărîrii Guvernului nr. 760 din 17 iulie 2014 „Pentru aprobarea Regulamentului–cadru cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului de asistență parentală profesionistă și a standardelor minime de calitate”,  Consiliul raional DECIDE:

 

1. Se aprobă unele modificări în Decizia Consiliul raional nr. 2/12 din 26 mai 2015 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului de asistență parentală profesionistă”, după cum urmează:

- În anexa nr. 3 „Statele de personal pentru Serviciul de asistență parentală profesionistă” se substituie cu Anexa nr. 3 cu un nou conținut (se anexează) .

 

                2. Prezenta decizie va intra în vigoare de la 01 decembrie 2015.

 

3. Se numește responsabil pentru executarea prevederilor prezentei decizii șeful Direcţiei  asistenţă socială şi protecţie  a familiei.

 

4. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii vicepreședintele raionului (I. URSU).

 

 

Președinte al ședinței

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional                                                       Nina RUSU

 

 

VIZAT:

 

Vicepreședintele raionului                      I. Ursu

 

Direcția asistență socială 

și protecție a familiei                                           V. Talmaci

 

Direcția finanțe                                                     V. Manoli

 

Serviciul juridic                                                     T. Ispas    

 

Notă informativă

la proiectul de decizie ,,Cu privire la modificarea Deciziei

 Consiliului raional nr. 2/12 din 26 mai 2015”

 

     În temeiul prevederilor Legii nr.140 din 14 iunie 2013 privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți , protecția copilului se realizează conform principiilor care asigură și promovează cu prioritate interesul superior al copilului. După competență autoritatea tutelară teritorială trebuie să întreprindă toate măsurile necesare privind  asistența și suportul copiilor în scopul prevenirii separării copilului de mediul familial sau după caz , a (re) integrării în familia biologică .

      În acest context vă propunem prezentul proiect de decizie cu mărirea numărului de asistenți parentali profesioniști  care conform scopului, obiectivelor și principiilor  Serviciului de asistență parentală profesionistă reprezintă cea mai adecvată formă de protecție pe termen lung, ținînd cont de necesitățile de dezvoltare ale copilului, precum și de perspectivele integrării sociale a acestuia.

     Asistenţa parentală profesionistă este un serviciu social specializat  prestat la nivel local şi se instituie pe lîngă Direcția asistenţă socială şi protecţie a familiei.

     Proiectul de decizie se propune comisiei consultative de specialitate pentru examinare și avizare și  Consiliului raional  pentru adoptare  în ședință

 

Șef adjunct al  Direcției asistență socială

și protecție a familiei                                                             Valentina Talmaci

 

 

         Proiect

DECIZIE   nr.

din 27 noiembrie 2015

 

Cu privire la aprobarea Planului strategic

de dezvoltare a educației incluzive în raionul

Strășeni pentru anii 2015 - 2020

 

     În temeiul art. 43 (1) lit. j al  Legii nr. 436-XVI privind administraţia publică locală cu modificările și completările ulterioare, Consiliul raional DECIDE:

 

      1. Se aprobă Planul strategic de dezvoltare a educației incluzive în raionul Strășeni pentru anii 2015-2020, conform anexei.

         2. Se pune în sarcina Direcţiei   finanţe   să asigure finanţarea eşalonată a prezentului Planului strategic  de dezvoltare a educației incluzive în raionul Strășeni în conformitate cu limitele surselor  bugetare alocate sistemului de învăţămînt raional în acest scop.

         4. Se pune în sarcina Direcţiei învăţămînt (Iu. Certan):

-   să asigure elaborarea de către SAP a Planurilor operaţionale de implementare a Planului strategic de dezvoltare a educației incluzive în raionul Strășeni pentru anii 2015-2020 şi să monitorizeze procesele de implementare în baza setului de indicatori specificaţi la planificarea  componentelor prezentului Plan.

-     să constituie Comitetul de coordonare a dezvoltării educației incluzive în raion de monitorizare şi evaluare  anuală a  progreselor înregistrate, elaborare a  rapoartelor anuale, periodice şi finale, care vor fi prezentate în şedinţele Consiliului raional  şi  organelor ierarhic superioare.

-    să organizeze de comun acord cu Serviciul asistență psihopedagogică, managerii instituţiilor de invăţămînt şcolar şi preşcolar, administraţiile publice locale de  nivel întîi  elaborarea de Planuri similare de  dezvoltare a educației incluzive la nivel local, conform competenţelor nivelului respectiv.

          5.  Se numeşte responsabil de controlul  executării prevederilor prezentei decizii vicepreşedintele raionului (I. Ursu).

 

Preşedinte al Consiliului

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional                                                Nina RUSU

 

 

VIZAT:

  Vicepreședintele  raionului                         I. Ursu

  Direcția finanțe                                              V. Manoli

  Direcția învățămînt                                        Iu. Certan

  Serviciul juridic                                              T. Ispas

 

 

Notă informativă

la proiectul  de decizie a Consiliului Raional „Cu privire la aprobarea

Planului strategic de dezvoltare a educației incluzive în raionul Strășeni

pentru anii 2015-2020”

     Proiectul propus pentru aprobare a fost elaborat în scopul implementării Programului național de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.523 din 11.07.2011. Programul de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova este un document de  politici  de stat în domeniul de asigurarea drepturilor și șanselor egale pentru toți copiii țării privind  accesul la educație în medii comune de învățare.

   Realizarea Programului necesită promovarea unor acțiuni concrete privind organizarea și funcționarea sistemului educațional și a altor sisteme, astfel încît educația incluzivă să se transfere de la stadiul politicilor la cel al funcționalității la nivel de comunitate, unitate educațională, copil, familie.

      Cartografierea serviciilor educaționale realizată în raion în perioada 03.11.2014 -24.12.2014, a  evidențiat:

- Circa 95%  din copiii cu dizabilități de 6 (7)-16 ani sunt încadrați în școlile generale;

- Pentru facilitarea accesului copiilor cu cerințe educaționale speciale, sunt create și funcționează centre de resurse pentru educația incluzivă în 22 instituții de învățămînt primar și secundar;

- Cadre didactice de sprijin sunt angajate în 23 de instituții;

- Personalul didactic a beneficiat de formări în domeniu;

- În instituțiile de învățămînt de toate nivelurile se dezvoltă, gradual, practici incluzive pozitive;

- În raion este constituit Fondul de educație incluzivă care asigură financiar crearea și întreținerea serviciilor de suport educațional.

Rezultatele cartografierii au demonstrat, de asemenea, că mai există aspecte care necesită îmbunătățiri și dezvoltare continuă. Între cele mai stringente necesități și priorități ale raionului în domeniul educației incluzive se includ următoarele:

- Dezvoltarea/perfecționarea mecanismelor de evidenţă a copiilor la nivel de localitate, corelate cu evidențele din instituţiile de învățămînt.

- Identificarea și evaluarea tuturor copiilor cu dizabilități, în scopul constatării cerințelor speciale ale acestora și stabilirii celor mai adecvate forme de asistență a lor.

- Dezvoltarea/extinderea rețelei structurilor şi serviciilor de suport educaţional în instituţiile de învățămînt preşcolar, primar și secundar și a serviciilor conexe.

- Crearea formelor de suport suplimentar în pregătirea temelor pentru acasă (meditații) copiilor din familii  vulnerabile din punct de vedere socio-economic.

- Dezvoltarea serviciilor de suport non-educațional în scopul facilitării incluziunii copiilor: transport specializat pentru deplasarea spre și dinspre instituția de învățămînt; alimentația gratuită pentru copii din familii vulnerabile.

- Crearea de posturi didactice și nedidactice noi care să asigure asistența calificată a tuturor copiilor, în special a celor cu dizabilități, și care să răspundă cerințelor diverse ale copiilor.

- Proiectarea și realizarea unor programe pe termen mediu și lung privind adaptarea intrărilor în clădirile instituțiilor de învățămînt, adaptarea spațiilor interioare, realizarea altor ajustări rezonabile necesare.

- Crearea parteneriatelor socio-educaționale în măsură să contribuie la identificarea problemelor cu care se confruntă atât fiecare instituţie educațională, cît şi fiecare familie defavorizată cu copii cu dizabilități.

Planul strategic de dezvoltare a educației incluzive este structurat pe obiective/domenii de intervenție.

Planul prevede elaborarea/revizuirea şi ajustarea documentelor, procedurilor, mecanismelor şi realizarea unor evaluări/monitorizări – activități care intră în competenţa autorităţilor sau structurilor/organizațiilor  responsabile și care vor fi realizate în limita alocaţiilor bugetare aprobate.

     Acțiunile ce vizează dezvoltarea educației incluzive necesită, inevitabil, şi mijloace suplimentare destinate creării centrelor de resurse în grădinițe (unde nu este dezvoltat nici un serviciu de acest fel), instituirea postului de asistent personal pentru copiii cu dizabilităţi severe, asigurarea transportului specializat, adaptarea infrastructurii etc.

   Proiectul propus pentru aprobare a fost elaborat în mod participativ, cu implicarea reprezentanților tuturor domeniilor relevante: învăţămînt, asistență/protecție socială, sănătate, finanțe, APL, societatea  civilă, părinți.

   Aprobarea Planului strategic de dezvoltare a educației incluzive pentru anii 2015-2020 va constitui dovada concretă a asumării angajamentului comun al raionului în realizarea în fapt a dezideratului declarat privind eliminarea barierelor și crearea oportunităților de acces la educație pentru toți copiii.

 

Şef al Direcția îvăţămînt                                                Iulia Certan

 

 

                                                                                                                                             A P R O B A T

prin Decizia Consiliului raional Străşeni

                                                                                                                     nr. 7/   din  27 noiembrie  2015

 

PLAN

strategic de dezvoltare a educației incluzive în raionul Strășeni

pentru anii 2015 - 2020

 

 

Elaborat în cadrul Proiectului ”Integrarea copiilor cu dizabilități în școlile generale”, finanțat de Banca Mondială, administrat de FISM și implementat de Lumos Foundation Moldova

 

 

Introducere. Context general

   Evoluția din ultimii ani a politicilor internaționale în domeniul învățământului indică, tot mai clar, asupra ideii incluziunii educaționale ca fiind prioritară pe agenda statelor și guvernelor. La nivel global, există un consens cvasi-total privind recunoașterea dreptului copiilor la educație în medii generale de învățare.

    În calitate de semnatar al Convenției ONU cu privire la drepturile copilului și Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, Republica Moldova s-a raliat tendințelor internaționale orientate spre asigurarea accesului la educație și a demarat procese și schimbări remarcabile, manifestate prin reformarea sistemului rezidențial de îngrijire a copilului și dezvoltarea educației incluzive.

   Codul Educației, Strategia ”Educația 2020” se referă explicit la educația incluzivă și stabilesc promovarea incluziunii copiilor drept prioritate educațională a sistemului de învățământ național.  

    Odată cu aprobarea de către Guvern a Programului de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020 a fost creat cadrul general conceptual-metodologic pentru promovarea și dezvoltarea unor noi abordări în educație. Pentru ca prevederile generale ale Programului să fie traduse în activități concrete și rezultate tangibile, este necesar ca și la nivel raional să fie aprobate și puse în aplicare planuri de acțiuni care să orienteze politicile, procesele și resursele locale în scopul realizării dezideratelor declarate prin angajamentele naționale asumate.

    În acest scop, a fost elaborat Planul raional de dezvoltare a educației incluzive, bazat pe analiza rezultatelor cartografierii serviciilor educaționale, identificarea necesităților și stabilirea priorităților în domeniu. Planificarea s-a efectuat cu luarea în considerare a faptului că educația incluzivă este expresia realizării drepturilor fundamentale ale omului, contribuie la optimizarea utilizării resurselor în sistemul de învățământ, îmbunătățește eficiența și calitatea educației, în general.

Context local. Asigurarea accesului la educație (constatări de bază în procesul cartografierii serviciilor educaționale)

    Raionul Strășeni este o unitate administrativ-teritorială amplasată în partea centrală a Republicii Moldova pe o suprafață de 730 km2. În teritoriul raionului Strășeni sunt 36 de localități: 1 oraș, 28 de comune și 7 sate.

   Populația totală a raionului este de 92,1 mii locuitori, din care 18 041 (19,6%) sunt copii cu vârste cuprinse între 0 și 18 ani. Din efectivul total de copii, 1402 (7,8%) sunt cu dizabilități.

   Accesul la educație al copiilor din raion este asigurat de 72 de instituții de învățământ, dislocate în 34 de localități, inclusiv: 35 de instituții preșcolare, 1 școală primară-grădiniță, 19 gimnazii, 11 licee, 2 instituții rezidențiale și 4 instituții extrașcolare. În 9 localități instituțiile educaționale asigură accesul copiilor în învățămîntul preșcolar, primar și secundar, ciclurile I și II (gimnaziual și liceal). În vederea creări condițiilor de acces copiilor din localitățile în care nu există instituții/servicii educaționale, este organizat transportul școlar (pentru 395 de copii).

   Rețeaua instituțiilor de învățământ din raionul Strășeni este concentrată, preponderent, în mediul rural: cca. 86% din totalul instituțiilor preșcolare și școlare funcționează în localități sătești.

   Analiza rețelei instituțiilor de învățământ școlare și preșcolare din punctul de vedere al accesibilității edificiilor (asigurarea accesului fizic în clădire și prin interiorul acestora) demonstrează că, cu mici excepții, în școli și grădinițe nu sunt create condiții minime de acces pentru copiii cu dizabilități fizice/neuromotorii; instituțiile nu dispun de pante de acces în edificii, de blocuri sanitare adaptate, de mobilier adaptat, de dotări și echipamente specifice pentru facilitarea accesului la procesul educațional. 

   Ratele de înrolare în învățământ a copiilor din raionul Strășeni, calculate prin raportare la numărul total de copii din evidența primăriilor, prezintă următoarea situație: 85,2% din totalul copiilor de 3-4 ani și 94% din totalul copiilor de 5-6(7) ani sunt încadrați în educația preșcolară/primară. De asemenea, 239 copii de 0-2 ani (9,7%) sunt încadrați în instituțiile preșcolare din raion.

   La nivelurile școlare (primar și secundar), se înregistrează următoarele rate de înrolare în instituțiile de învățămînt din raion: 92,6% din copiii de 6(7) -10 ani, 82,7% - de 11-16 ani și 33,2% - de 17-18 ani. Totodată, rata generală a înrolării copiilor de vârsta școlarității obligatorii –  6(7) -16 ani – în instituțiile de învățământ din raion este 86,7%.

   Din perspectiva asigurării dreptului și accesului la educație în limba maternă copiilor care provin din rândul reprezentanților etniilor conlocuitoare, într-o instituție de învățământ secundar procesul educațional este organizat/realizat și în limba rusă.

   Din numărul total de 428 de copii cu dizabilități, sunt înrolați în instituții preșcolare 58 de copii de 3-4 ani, ceea ce constituie 42,6 la sută din numărul total de copii cu dizabilități de vârsta respectivă și 236 de copii cu dizabilități de 5-6(7) ani – 92,9% din numărul total de copii cu dizabilități din categoria de vârsta respectivă.

   În instituții de învățământ primar și secundar sunt încadrați 880 copii cu dizabilități: 355 de 6(7)-10 ani (96,7%), 481 de 11-16 ani (94,3%) și 44 de 17-18 ani (45,4%). Ponderea copiilor cu dizabilități în totalul copiilor școlarizați la nivelurile respective de învățământ constituie 10,1%. Totodată, 41 de copii cu dizabilități cu vârste cuprinse între 6(7) și 16 ani nu sunt încadrați în învățământ.

   Analiza ratelor de înrolare indică asupra existenței unor discrepanțe între numărul de copii în evidența primăriilor și numărul celor încadrați în instituțiile de învățământ din raion. Astfel, pe categorii de vârste cumulate se înregistrează un număr de 1237 de copii de 6(7)-16 ani neînrolați (13,3% din total). Situația respectivă confirmă precaritatea mecanismelor de evidența a copiilor în raion și necesitatea optimizării/perfecționării acestora sau reconsiderării generale a procedurilor de colectare și gestionare a statisticilor, prin informare și coordonare intersectorială.

   Pentru facilitarea accesului la educație al copiilor cu dizabilități/cerințe speciale, în conformitate cu directivele politicilor naționale în domeniul incluziunii, în instituțiile de învățământ secundar din raion sunt create și funcționează servicii de suport educațional: centre de resurse pentru educația incluzivă în 19gimnazii și licee (acoperire de cca.61%).De asemenea, sunt instituite posturi de cadru didactic de sprijin în 21 instituții de învățământ secundar (acoperire cca. 68%).Cu atribuții în facilitarea incluziunii copiilor cu CES, în 29 instituții de învățământ secundar (acoperire cca.94%) activează comisii multidisciplinare intrașcolare și echipe PEI – în 24 de instituții (acoperire cca. 77%). La nivel preșcolar și în unica școală primară-grădiniță deocamdată nu au fost constituite structuri și servicii de suport educațional.

   În CREI din instituțiile școlare sunt asistați 216 (≈23%) din cei 938 copii cu CES/dizabilități din evidența școlilor. Media copii asistați per CREI este 11,4, un indicator pozitiv din punctul de vedere al  eficienței și calității activităților organizate/realizate în centre.

  În raion este slab dezvoltată rețeaua de servicii sociale adresate copiilor separați de familiile biologice (APP, CCTF). O anumită gamă de servicii sociale sunt prestate copiilor care cresc și se educă în familii: sprijin familial, ajutor social, centru de zi specializatÎn proces de dezvoltare este serviciul de asistență personală, beneficiari ai căruia sunt 12 copii.

  În același timp, sunt puțin dezvoltate alte servicii necesare pentru susținerea incluziunii educaționale a copiilor cu dizabilități: asistență psihologică și asistență logopedică. Astfel, în doar 9 din 31 instituții de învățământ secundar sunt furnizate servicii de evaluare/asistență/consiliere psihologică. La nivel preșcolar nici o instituție de învățămînt nu are angajați psihologi. De asemenea, în raion sunt angajați doar 6 logopezi: 5 – în grădinițe și 1 – în instituții de învățământ secundar, iar specialist în kinetoterapie nu este angajat nici într-o instituție educațională din raion.

   Analiza resurselor umane din instituțiile de învățământ din raion prin prisma existenței personalului didactic calificat pentru acordarea serviciilor de suport demonstrează că, pe lângă cadrele didactice de predare care oferă asistență directă copiilor la clasă, în instituțiile de învățămînt secundar(gimnazii și licee) sunt angajate 26 cadre didactice de sprijin și nici unul în grădinițe.

  La nivel raional, este constituit și activează Serviciul de asistență psihopedagogică în atribuțiile căruia intră evaluarea complexă a dezvoltării copiilor, constatarea cerințelor speciale ale acestora și formularea recomandărilor referitoare la formele/tipurile de asistență necesar a fi oferite copiilor în procesul incluziunii educaționale. La fel, Serviciul acordă asistență metodologică instituțiilor de învățământ, cadrelor didactice, specialiștilor din alte domenii cu atribuții în lucrul cu copiii.

Analiza SWOT a situației din raion

Analizele situației din raion în domeniul dezvoltării educației incluzive, permit a evidenția următoarele.

Puncte forte:

 • Existența rețelei de instituții preșcolare și școlare care asigură accesul la educație al copiilor de vârsta înrolării în învățământul preșcolar, primar și secundar.
 • Asigurarea accesului la educație în limba maternă copiilor care provin din rândul etniilor conlocuitoare.

§  Asigurarea transportării către instituțiile educaționale a copiilor din localitățile în care nu funcționează instituții de învățământ.

§  În raion se atestă rate înalte de școlarizare a copiilor cu dizabilități. Din totalul de 1402 de copii cu dizabilități, 294 (cca. 69%) sunt înrolați în instituții preșcolare și 880 (cca. 90%) – în instituții de învățământ primar și secundar, inclusiv 96,7% cu vîrste 6(7)-10 ani și 94,3% cu vîrste 11-16 ani.

§  Procesul de dezvoltare a educației incluzive în raion este coordonat de responsabilul din cadrul Direcției Generale Politici Educaționale, Cultură, Tineret și Sport, susținut de SAP la nivel raional și de CMI la nivel instituțional.

§  Pentru facilitarea accesului copiilor cu cerințe educaționale speciale, sunt create și funcționează servicii de suport educațional: CREI în 22 instituții de învățământ secundar.

§  În instituțiile de învățământ secundar se dezvoltă, gradual, practici incluzive pozitive.

§  Managerii instituțiilor de învățământ, cadrele didactice și personalul SAP sunt formați în domeniul educației incluzive.

§  Infrastructura şi baza materială sunt în stare satisfăcătoare în majoritatea școlilor și grădinițelor din raion, cuprinzând mijloace şi echipamente la nivelul cerințelor actuale (clădiri reabilitate, mobilier, mijloace şi materiale de predare-învățare etc.).

§  În raion este constituit Fondul de educație incluzivă care asigură financiar crearea și întreținerea serviciilor de suport educațional.

Puncte slabe:

§  Mecanisme ineficiente de evidență a copiilor din localitățile raionului; existența discrepanțelor în statisticile deținute de primării și de instituțiile de învățământ.

 • În raion se înregistrează rate de înrolare în învățămîntul secundar mai scăzute decât cele de la nivel național: 92,6% - la nivel primar (indicator național – 93,1%). și 82,7% - la nivel gimnazial (indicator național – 87%).

§  Neînrolarea în învățământ a 41copii cu dizabilități de vârsta școlarității obligatorii.

§  Separarea de familii a 164de copii,băștinașidin raionul Strășeni, plasați în instituții rezidențiale în raion (134), în instituții rezidențiale în afara raionului (8) și în centre de plasament (22).

§  Lipsa transportului specializat pentru 3 copii cu dizabilități locomotorii care necesită astfel de transport, dar care nu beneficiază de acesta.

§  Lipsa centrelor de resurse pentru educația incluzivă în  9 la sută din instituțiile școlare.

§  Lipsa totală a structurilor și serviciilor de suport educațional în instituțiile preșcolare.

§  Fragilitatea serviciilor de suport educațional existente.

§  Dezvoltarea insuficientă a serviciilor de asistență psihologică și logopedică pentru a răspunde necesităților copiilor; număr limitat de copii care beneficiază de alimentație gratuită. Lipsa serviciilor specializate: kinetoterapie, transport specializat. Lipsa serviciilor pentru copii cu dizabilități multiple/complexe.

§  Infrastructura instituțiilor de învățământ, cu mici excepții, nu este adaptată pentru asigurarea accesului copiilor cu dizabilități în instituții.

§  Lipsa echipamentelor specializate de mobilitate, senzoriale, de autoadministrare etc., care ar facilita incluziunea educațională a copiilor cu dizabilități.

§  Colaborarea intersectorială insuficientă și comunicarea defectuoasă între reprezentanții diferitor domenii cu atribuții în problematica copiilor în situații de dificultate.

§  Existența unor atitudini și mentalități perimate privind persoanele cu dizabilități.

Oportunități:

§  Existența politicilor de stat care promovează și încurajează dezvoltarea educației incluzive.

§  Existența cadrului normativ național care sprijină dezvoltarea educației incluzive la nivel de raion și unitate de învățământ.

§  Existența structurilor de specialitate naționale, care acordă sprijin în promovarea educației incluzive.

§  Acordarea sporurilor la salariile de funcție cadrelor didactice de sprijin. Instituționalizarea mecanismului de accedere la grade didactice a cadrelor de sprijin.

§  Ofertă diversificată și acces asigurat al cadrelor didactice la programe de formare continuă în domeniu, organizate/furnizate la nivel național și raional.

§  Acces nelimitat la sursele informaționale (normative, metodologice, de specialitate etc.), plasate pe platforme electronice gratuite, cu grad înalt de utilitate în planificarea și realizarea propriu-zisă a proceselor în contextul dezvoltării educației incluzive.

 • Existența oportunităților pentru aplicarea la proiecte cu obiective relevante pentru dezvoltarea educației incluzive.

Amenințări/constrângeri:

§  Amendarea legislației și promovarea modificărilor normative pentru promovarea educației incluzive în educația timpurie.

§  Instabilitatea politică și potențiala lipsă de continuitate în dezvoltarea educației incluzive.

§  Conștientizarea insuficientă de către toți factorii de decizie a importanței dezvoltării educației incluzive ca manifestare a asigurării accesului la educație tuturor copiilor.

§  Precaritatea/lipsa cadrului legal explicit pentru asigurarea alimentației copiilor cu cerințe educaționale speciale, incluși în programe de asistență care se derulează după programul școlar.

§  Comunicarea defectuoasă și divizarea responsabilităților între reprezentanții diferitor domenii cu atribuții în abordarea copiilor cu dizabilități.

§  Rezistență și inerție în acceptarea  noilor abordări în învățământ.

§  Intervenția unor factori externi (politici și de alt gen) în modul de alocare a surselor pentru crearea serviciilor de suport, pentru alte cheltuieli ce țin de dezvoltarea educației incluzive.

§  Finanțarea insuficientă sau întreruperea finanțării exprese a dezvoltării educației incluzive, în condițiile descentralizării și promovării  autonomiei financiare.

§  Lipsa mecanismelor de coordonare eficientă a demersurilor și de monitorizare a procesului de dezvoltare a educației incluzive.

Necesități și priorități ale raionului în domeniul educației incluzive

  Deși  pe parcursul ultimilor ani în raion s-au înregistrat anumite realizări în promovarea educației incluzive, mai există aspecte care necesită îmbunătățiri, dezvoltare și modernizare continuă. Între cele mai stringente necesități și priorități:

§  Estimarea  tendințelor demografice din fiecare localitate și, în general, pe raion, pentru dezvoltarea strategiilor raionale și locale privind organizarea rețelei instituțiilor de învățământ preșcolar, primar și secundar și dezvoltarea serviciilor educaționale și non-educaționale care să sprijine accesul la educație.

§  Dezvoltarea/perfecționarea mecanismelor de evidenţă a copiilor la nivel de localitate, corelate cu evidențele din instituţiile de învățământ.

§  Identificarea și evaluarea tuturor copiilor cu dizabilități, în scopul constatării cerințelor educaționale speciale ale acestora și stabilirea celor mai adecvate forme de școlarizare a lor.

§  Extinderea rețelei structurilor şi serviciilor de suport educaţional în instituţiile de învățământ preşcolar, primar și secundar, în special a centrelor de resurse pentru educația incluzivă și a serviciilor de evaluare/asistență psihologică și logopedică.

§  Instituirea și aplicarea unor forme de suport educațional suplimentar în pregătirea temelor pentru acasă (meditații) copiilor din familii care nu îi sprijină în procesul de învățare și care sunt vulnerabile din punct de vedere socio-economic.

§  Dezvoltarea serviciilor de suport non-educațional în scopul facilitării incluziunii copiilor cu dizabilități: transport specializat pentru deplasarea spre și dinspre instituția de învățământ; alimentația gratuită pentru copii din familii vulnerabile.

§  Crearea de posturi didactice și nedidactice noi care să asigure asistența calificată a tuturor copiilor, în special a celor cu dizabilități, și care să răspundă cerințelor diverse ale copiilor: logopezi, psihopedagogi, psihologi, kinetoterapeuți.

§  Organizarea/asigurarea delegării personalului didactic la formări specializate periodice în vederea achiziționării de competențe specifice pentru lucrul cu copiii cu cerințe educaționale speciale, inclusiv cu dizabilități.

§  Evaluarea infrastructurii instituțiilor de învățământ în scopul constatării gradului de corespundere a acesteia necesităților tuturor copiilor.

§  Proiectarea și realizarea unor programe pe termen mediu și lung privind adaptarea intrărilor în clădirile instituțiilor de învățământ, adaptarea spațiilor interioare, realizarea altor ajustări rezonabile necesare.

§  Crearea parteneriatelor socio-educaționale în măsură să contribuie la identificarea problemelor cu care se confruntă atât fiecare instituţie educațională, cât şi fiecare familie defavorizată cu copii cu dizabilități.

§  Colaborarea cu ONG-uri, agenți economici, cu alți actanți relevanți pentru realizarea de proiecte, atragerea surselor extrabugetare de finanțare, în scopul dezvoltării/modernizării bazeitehnico-materiale şi adecvării acesteia la necesitățile copiilor, procurării de servicii, dotări, echipamente, precum și în alte scopuri care să  sprijine dezvoltarea educației incluzive la nivel de raion, de instituție educațională și la nivelul fiecărui copil.

Procesul de planificare

Scopul procesului de planificare strategică este elaborarea Planului strategic de dezvoltare a educației incluzive în raionul Strășeni pentru anii 2015-2020 învederea asigurării realizării politicilor și directivelor statului în domeniu și a accesului la educație de calitate pentru toți copiii.

Obiectivele specifice ale procesului de planificare vizează:

 • Analiza datelor cartografierii serviciilor educaționale din perspectiva capacității acestora de a răspunde necesităților tuturor copiilor din raion.
 • Evidențierea lacunelor, deficiențelor rețelei serviciilor educaționale și conexe în asigurarea educației de calitate pentru toți copiii.
 • Stabilirea, prin proces participativ și informare reciprocă, a necesităților raionului în domeniul educației incluzive.
 • Prioritizarea necesităților raionului în domeniul educației incluzive și formularea obiectivelor de dezvoltare a educației incluzive în raion.
 • Elaborarea, prin proces participativ și coordonare intersectorială, a Planului strategic de dezvoltare a educației incluzive în raionul Strășeni pentru anii 2015-2020.

Cadrul general de planificare se constituie din prevederile de bază ce se conțin în:

§  Programul de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020;

§  Codul Educației;

§  Strategia ”Educația 2020”.

Actanții implicați în procesul de planificare:

§  Vicepreședintele raionului cu probleme de educație/sociale;

§  Șeful și specialiștii din cadrul Direcției Învățămînt;

§  Șeful și specialiștii din cadrul SAP;

§  Conducători de instituții de învățământ;

§  Reprezentanții domeniului de asistență/protecție socială;

§  Reprezentanții domeniului economico-financiar;

§  Părinți.

 

PLANUL STRATEGIC

de dezvoltare a educației incluzive în raionul Strășeni pentru anii 2015 - 2020

 

Misiune: Asigurarea accesului la educație de calitate pentru toți copiii din raion.

Viziune: Toți copiii au dreptul să crească în familii și să învețe în grădinițele și școlilegenerale. Instituțiile de învățământ din raion sunt deschise pentru toții copiii, realizează educație de calitate, acordă suport celor care necesită asistență educațională individualizată.

Valori: Pentru realizarea misiunii și viziunii propuse, autoritățile raionale și locale, instituțiile din domeniile educație, asistență socială și sănătate, părinții și copiii, societatea civilă din raion își asumă angajamentul comun să colaboreze pentru eliminarea barierelor și crearea oportunităților de acces la educație pentru toți copiii.

Principiile care guvernează dezvoltarea educației incluzive:

§  Principiul echității, care presupune tratament egal și non-discriminare;

§  Principiul egalizării de șanse, care implică crearea condițiilor de acces la educație, astfel încât toții copiii  să poată fi înrolați;

§  Principiul centrării educației pe beneficiarii acesteia, care presupune abordarea individualizată a fiecărui copil și a necesităților acestuia;

§  Principiul calității, care reclamă respectarea standardelor de referință naționale și internaționale;

§  Principiul relevanței, care asigură adecvarea educației la cerințele individuale ale fiecărui copil;

§  Principiul eficienţei, care urmăreşte obţinerea de rezultate educaţionale în condiții de  gestionare eficientă a resurselor existente în învățământ și în domeniile conexe;

 • Principiul colaborării, care presupune sincronizarea acțiunilor și cooperarea pentru realizarea dreptului copiilor la educație;
 • Principiul responsabilității publice, care obligă autoritățile și instituţiile din domeniu să răspundă public pentru realizarea misiunii și obligațiunilor lor.

Obiective strategice:

 • Identificarea timpurie, referirea și școlarizarea copiilor cu cerințe educaționale speciale.
 • Crearea, la nivel de raion și instituție de învățământ, a sistemelor de suport multidisciplinar.
 • Consolidarea capacităților instituționale și ale diferitor grupuri de specialiști privind realizarea educației incluzive.
 • Sensibilizarea opiniei publice privind incluziunea și participarea copiilor în viața comunității, comunicare, mediatizare.
 • Stabilirea mecanismelor de monitorizare, coordonare și evaluare a dezvoltării educației incluzive.

 

Nr. crt.

Activități

Termene de realizare

Costuri de realizare

Instituții responsabile de realizare

Parteneri

Indicatori de rezultat

Costuri

Surse

Obiectiv strategic 1. Identificarea timpurie, referirea și școlarizarea copiilor cu cerințe educaționale speciale

1.       

Analiza revizuirea și perfecționarea mecanismelor existente la nivel raional și comunitar privind evidența copiilor de 0-18 ani

2015 –2016

 

 

DS

CMF

DASPF

BED

Primăriile

Raport de analiză elaborat

Mecanism revizuit

Decizie oficială a Consiliului Raional privind aprobarea unui mecanism revizuit emisă

2.       

Dezvoltareaunui sistem/mecanism armonizat de identificare timpurie a problemelor în dezvoltarea copilului

2016

 

 

 

CMF

DASPF

Instituțiile medicale

Instituțiile de asistență socială

Mecanism stabilit, aprobat, aplicat în activitatea instituțiilor

3.       

Identificarea timpurie a problemelor în dezvoltarea copiilor și asigurarea accesului lor la servicii de sănătate, sociale, educaționale, conform necesităților

2016-2020

 

 

CMF

DASPF

Instituțiile medicale

Instituțiile de asistență socială

Primăriile

Copii identificați timpuriu

Necesități de dezvoltare abordate

4.       

Stabilirea mecanismelor de referire intra- și intersectorială a copiilor în situații de dificultate, inclusiv a celor cu dizabilități,  a celor cu risc de abandon, de excludere/marginalizare de la educație

2016

 

 

 

CMF

DASPF

Instituțiile medicale

Instituțiile de asistență socială

 

Mecanisme instituționalizate prin decizii oficiale ale instituțiilor responsabile

5.       

Identificarea copiilor neșcolarizați, evaluarea complexă, în echipă multidisciplinară, a necesităților acestora și asigurarea școlarizării lor, cu suportul adecvat

2015-2020

 

 

Primăriile

Instituțiile medicale

Instituțiile de asistență socială

CMF

DASPF

SAP

 

Nr. copii identificați și școlarizați

6.       

Dezinstituționalizarea copiilor cu domiciliul în localitățile raionului, plasați în instituții rezidențiale din raion și din afara raionului (100% către 2020)

2015-2016

 

 

DASPF

APL1

 

Nr. copii dezinstituționalizați

7.       

Planificarea și alocarea, în baza deciziilor consiliilor locale a resurselor financiare, materiale pentru asigurarea școlarizării copiilor (sprijin familial, reducere/scutire taxă de înrolare în instituțiile preșcolare, pachet pentru școlarizare: îmbrăcăminte, încălțăminte, chiria manualelor etc.)

2016-2020

 

 

DASPF

Primăriile

DF

Nr. copii beneficiari, înrolați

Obiectiv strategic 2. Crearea, la nivel de raion și instituție de învățământ, a structurilor și serviciilor de suport multidisciplinar

8.       

Evaluarea anuală a gradului de acoperire (pe comunități, instituții de învățămînt) cu servicii de suport educațional și conexe și stabilirea necesităților raionului în dezvoltarea a noi servicii

2016-2020

 

 

DÎ DASPF

Primăriile

SAP

ONG-uri partenere

Evaluare efectuată

Necesități stabilite

9.       

Crearea/dezvoltarea centrelor de resurse pentru educația incluzivă în instituțiile preșcolare din raion (pînă la 40% acoperire către 2020)

2016 – 2 (total 2)

2017 – 4 (total 6)

2018 – 3 (total 9)

2019 – 3 (total 12)

2020 – 2 (total 14)

 

2016-2020

 

 

Primăriile

SAP

DF

Agenți economici

Nr. centre create

% acoperire în rețea

10.   

Crearea/dezvoltarea centrelor de resurse pentru educația incluzivă în instituțiile de învățămînt primar și secundar (pînă la 100% către 2020):

2016 –2 (total - 24)

2017 – 2 (total – 26)

2018 – 2 (total – 28)

2019 – 2 (total – 30)

2016-2020

 

 

 

SAP

DF

Agenți economici

 

Nr. centre create

% acoperire în rețea

11.   

Organizarea, în instituțiile de învățămînt primar și secundar, a grupelor de meditații (suport în pregătirea temelor pentru acasă) pentru copiii cu dificultăți de învățare și din familii defavorizate (pînă la 50% acoperire instituții către 2020):

 

2015-2020

 

 

Primăriile

DÎ DF

Nr. grupe instituite

Nr. copii beneficiari

12.   

Instituirea posturilor de cadru didactic de sprijin în instituții preșcolare (pînă la 40% acoperire instituții către 2020):

2016 – 2 (total 2)

2017 – 4 (total 6)

2018 – 3 (total 9)

2019 – 3 (total 12)

2020 – 2 (total 14)

2016-2020

 

 

Primăriile

DÎSAP

DF

 

Nr. posturi instituite

% acoperire necesități

13.   

Instituirea posturilor de cadru didactic de sprijin în instituții de învățămînt primar și secundar (100% instituții către 2020):

2016 – 2 (total - 25)

2017 – 2 (total – 27)

2018 – 2(total – 29)

2019 – 2 (total – 31)

2016-2020

 

 

 

 

SAP

DF

 

Nr. posturi instituite 

% acoperire instituții

14.   

Instituirea posturilor de psiholog în instituții preșcolare (acoperire cca. 35% instituții către 2020):

2016 – 2 (total 2)

2017 – 2 (total 4)

2018 – 3 (total 7)

2019 – 3 (total 10)

2020 – 2 (total 12)

2016-2020

 

 

Primăriile

 

SAP

DF

 

Nr. norme instituite 

% acoperire necesități

15.   

Instituirea posturilor de psiholog în  instituții de învățămînt secundar (acoperire cca. 65% instituții către 2020):

2016 – 2 (total – 11)

2017 – 2 (total – 13)

2018 – 2 (total – 15)

2019 – 3 (total – 18)

2020 - 2 (total – 20)

2016-2020

 

 

 

 

SAP

DF

 

Nr. posturi instituite 

% acoperire instituții

16.   

Instituirea posturilor de logoped instituții de învățămînt preșcolare (acoperire cca 35% din instituții către 2020):

2016 – 2 (total – 7)

2017 – 2 (total – 9)

2018 – 1 (total – 10)

2019 – 1 (total – 11)

2020 - 1 (total – 12)

2015-2020

 

 

DÎ Primăriile

DF

SAP

Nr. norme instituite

% acoperire necesități

17.   

Instituirea posturilor de logoped în  instituții de învățămînt secundar (acoperire cca 20% din instituții către 2020):

2016 – 1 (total – 2)

2017 – 2 (total – 4)

2018 – 1 (total – 5)

2020 - 1 (total – 6)

2015-2020

 

 

DÎ Primăriile

DF

SAP

Nr. norme instituite

% acoperire necesități

18.   

Completarea statelor de personal a SAP cu 2 unități (1 unitate pedagog, 1 unitate kinetoterapeut)

2016

 

 

 

SAP

DF

Posturi instituite

Specialiști angajați 

 

19.   

Organizarea alimentației gratuite a 100% din copiii asistați în centrele de resurse pentru educația incluzivă, create în instituțiile de învățămînt primar și secundar:

2015 – în 8 instituții

2016 – în 22 instituții

2017 – în 24 instituții

2018 – în 27 instituții

2019 – în 29 instituții

2020 – în toate instituțiile

Nr. mediu copii per instituție - 20

2015-2020

 

 

 

DF

SAP

DASPF

Primăriile Agenții economici din localități

Decizii aprobate

Nr. copii beneficiari

% acoperire necesități

20.   

Asigurarea transportării către și dinspre instituția de învățămînt a 3  copii care necesită transport specializat

2015-2020

 

 

Primăriile

DASPF

CMF

Nr. copii beneficiari

% acoperire necesități

21.   

Dezvoltarea/consolidarea rețelei de servicii de asistență parentală profesionistă pentru plasarea copiilor dezinstituționalizați și prevenirea instituționalizării

2015-2010

 

 

DASPF

 

Primăriile

Nr. servicii create/dezvoltate/consolidate

Nr. copii beneficiari

% acoperire necesități

22.   

Dezvoltarea serviciului asistent personal pentru 37 de copii cu dizabilități severe neînrolați:

2016 – 10 copii

2017 – 10 copii

2018 – 10 copii

2019 – 7 copii

trim. I, 2016

 

 

 

DASPF

CMF

Primăriile

Nr. copii beneficiari

% acoperire necesități

23.   

Planificarea anuală, în bază de necesități, a surselor financiare pentru asigurarea funcționalității serviciilor de suport

2015-2020

Anual, în cadrul procesului bugetar

 

 

Instituțiile de asistență socială

 

DÎ DASPF

DF

Cheltuieli necesare estimate și introduse în propunerile de buget

 

Obiectiv strategic 3. Consolidarea capacităților instituționale și ale diferitor grupuri de specialiști privind realizarea educației incluzive

24.   

Revizuirea/ajustarea planurilor de dezvoltare instituțională ale unităților de învățămînt preșcolar, primar, secundar și extrașcolar la principiile educației incluzive

2015-2020

 

 

 

 

DÎ SAP

Planuri redactate

25.   

Asigurarea instituțiilor de învățămînt, a instituțiilor din domeniile relevante conexe  cu documentele normative și  metodologice care vizează dezvoltarea educației incluzive

2015-2020

 

 

 

SAP

% instituții asigurate

26.   

Evaluarea nivelului de corespundere a edificiilor instituțiilor de învățămînt principiilor accesului și incluziunii

trim.III, 2016

 

 

DCGCD

DÎ SAP

CMF

Nr. instituții evaluate

Raport de evaluare elaborat

27.   

Elaborarea și implementarea unui Plan raional de investiții capitale în efectuarea unor acomodări rezonabile, accesibilizare etapizată a infrastructurii și dotare a instituțiilor educaționale pentru ajustarea acestora la cerințele speciale ale copiilor

trim.IV, 2016 (elaborarea)

2017-2020 (implementarea)

 

 

DÎ DCGCD

ÎI

Primăriile

Nr. instituții beneficiare de investiții în adaptarea infrastructurii

Nr. potențiali beneficiari

% acoperire necesități

28.   

Încheierea memorandumurilor între instituțiile de învățămînt, APL, agenții economici locali, alți subiecți relevanți, interesați în consolidarea capacităților instituțiilor

2016

 

 

Primăriile

Întreprinderile economice

Asociațiile părinților

ONG-uri partenere

Nr. memorandumuri încheiate

29.   

Elaborarea și realizarea planurilor de formare continuă a personalului din organele de specialitate și instituțiile educaționale (conducători de instituții, educatori, cadre didactice de predare, cadre didactice de sprijin, psihologi, logopezi (cîte 20% din personal anual):

§  2016 – 252  persoane (236+16)

§  2017 – 255

§  2018 – 258

§  2019 – 260

§  2020 –264

Conform tarifelor IȘE.

Programe de formare profesională continuă de durată medie

2016-2020

 

 

DÎ DASPF

Primăriile

Primăriile

 

Plan elaborat și aprobat în modul stabilit

Nr. persoane  formate

30.   

Planificarea și organizarea meselor rotunde intersectoriale cu tematica asistenței copiilor în situații de dificultate

2016-2020

 

 

 

DASPF

CMC

Instituțiile de asistență socială

Instituțiile medicale

 

Nr. activități realizate

Nr. persoane încadrate

31.   

Planificarea și organizarea formărilor pentru conducătorii instituțiilor de învățămînt în domeniul  managementului proiectelor

2016 – 66 persoane

2018 – 66 persoane

2020 –  66 persoane

2016, 2018, 2020

 

 

 

Nr. activități realizate

Nr. persoane încadrate

Nr. proiecte cîștigate / implementate

32.   

Crearea a 10 centre metodice consultative în domeniul educației incluzive (6 – în instituții școlare și 4 – în instituții preșcolare)

2016 – 2 centre în instituții de învățămînt secundar

2017 – 2 centre în instituții de învățămînt secundar

2017 –2 centre în instituții de învățămînt preșcolar

2018 – 2 centre în instituții de învățămînt secundar

2018 – 2 centre în instituții de învățămînt preșcolar

Cheltuieli pachet seminar de o zi, 2 activități anual per centru

2016-2017

 

 

 

Nr. centre create

33.   

Organizarea activităților de  consiliere/suport familiilor care cresc și educă copii cu dizabilități severe (familii a 55 copii de 0-6(7) ani și 168 familii cu copiii de 6(7) – 18 ani:

2 sesiuni de consiliere semestrial:

2016 – 40 familii;

2017 – 50 familii;

2018 – 50 familii;

2019 – 43 familii;

2020 – 40 familii.

Cheltuieli: pachet seminar de o zi

2016-2020

 

 

DASPF

SAP

Primăriile

DÎ CMF

 

Nr. servicii create/dezvoltate

Nr. familii beneficiare

34.   

Crearea și gestionarea unei platforme on-line cu materiale-suport, tehnologii, modele etc., aplicabile în lucrul cu copiii cu cerințe educaționale speciale

2016 – creare/întreținere

2017 -2020 întreținerea

2016-2020

 

 

DÎ SAP

 

Sursa electronică creată

Materiale difuzate

35.   

Planificarea surselor financiare pentru consolidarea capacităților instituționale și ale specialiștilor implicați în dezvoltarea educației incluzive (cîte 2%)

2016-2020

Anual, în cadrul procesului bugetar

 

 

Instituțiile de asistență socială

 

DÎ DASPF

DF

Cheltuieli necesare estimate și introduse în propunerile de buget

Obiectiv strategic 4. Sensibilizarea opiniei publice privind incluziunea și participarea copiilor în viața comunității, comunicare, mediatizare

36.   

Organizarea campaniilor de sensibilizare și responsabilizare socială privind importanța asigurării dreptului la educație și incluziunii

 

2016-2020

Anual

 

 

 

 

DÎ DASPF

Primăriile

 

 

Nr. campanii realizate

Nr. destinatari-țintă

Impact evaluat

37.   

Elaborarea și difuzarea materialelor informative promoționale privind educația incluzivă pentru copii, părinți, instituții, administrațiile locale, alți destinatari (în cadrul Conferinței raionale anuale, Săptămînii educației incluzive, Zilei ușilor deschise)

2016-2020

 

 

SAP

 

Nr. materiale elaborate

Nr. beneficiari-țintă

38.   

Crearea şi dezvoltarea reţelelor digitale locale şi regionale de promovare a incluziunii, prin intermediul site-urilor organelor raionale, primăriilor şi şcolilor, blog-urilor tematice

2016-2020

 

 

SAP

 

Primăriile

 

Nr. rețele create

39.   

Organizarea evenimentelor publice (conferințe, săptămîni tematice, zile ale ușilor deschise, școli de vară, schimb de experiență etc.) cu tematici în  domeniul educației incluzive

 

2016-2020

 

 

SAP

 

Evenimente realizate

Nr. participanți

40.   

Planificarea surselor financiare pentru realizarea activităților de sensibilizare, comunicare, mediatizare

2016-2020

Anual, în cadrul procesului bugetar

 

 

Cheltuieli necesare estimate și introduse în propunerile de buget

 

Obiectiv strategic 5. Stabilirea mecanismelor de monitorizare, coordonare și evaluare a dezvoltării educației incluzive

41.   

Constituirea Comitetului de coordonare a dezvoltării educației incluzive în perioada 2015-2020

trim. IV, 2015

 

 

Vicepreședinte responsabil de domeniulînvățămînt,asistențăsocială                  

 

DÎ DASPF

CMF

CRP

Decizie oficială privind constituirea Comitetului, componența și atribuțiile acestuia aprobată

42.   

Elaborarea, aprobarea Planului de monitorizare, evaluare a dezvoltării educației incluzive

trim. I,

2016

 

 

DASPF

 

Plan elaborat și aprobat în modul stabilit

43.   

Organizarea și realizarea, în echipe specializate sau multidisciplinare, a  inspecțiilor/evaluărilor tematice în procesul dezvoltării educației incluzive

2016-2020

 

 

DÎ DASPFC

 

Instituțiile din asistență socială, sănătate, educație

Părinți

Nr. inspecții/evaluări realizate

Rapoarte de evaluare elaborate

44.   

Examinarea, în cadrul ședințelor Consiliului raional, Comitetului de coordonare a dezvoltării educației incluzive, altor organe consultative și de decizie a rezultatelor monitorizării, evaluării procesului de dezvoltare a educației incluzive

2016-2020

 

 

Vicepreședinte responsabil de domeniul învățămînt,asistență socială

DÎ DASPF

CMF

CRP

Instituțiile din asistență socială, sănătate, educație

Părinți

Nr. ședințe organizate

Nr. probleme/rapoarte examinate

Decizii aprobate și executate

45.   

Asigurarea transparenței, publicarea (pe suport tipărit și electronic) a rezultatelor monitorizării, evaluării procesului de dezvoltare a educației incluzive

2016-2020

 

 

ONG

Nr. materiale publicate

 

Abrevieri:

AO

-          Asociație Obștească

DCGCD

-          Direcția Construcții, Gospodărie Comunală şi Drumuri

APL

-          Administrația publică locală

-          Direcția Generală Politici Educaționale, Cultură, Tineret și Sport

BED

-          Biroul de Evidență și Documentare

DF

-          Direcția Finanțe

CCDEI

-          Comitetul Coordonator de Dezvoltare a Educației Incluzive

DS

-           Direcția Statistică

CES

-          Cerințe educaționale speciale

FEI

-          Fondul de educație incluzivă

CMF

-          Centrul Medicilor de Familie

-          Instituții de învățămînt

CRP

-          Comisariatul Raional de Poliție

ONG

-          Organizație non guvernamentală

CREI

-          Centrul de resurse pentru educația incluzivă

SAP

-          Serviciul de asistență psihopedagogică

DASPF

-          Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei

 

 

 

 

         Proiect

DECIZIE nr. 

din 27 noiembrie 2015

 

Cu privire la lichidarea  Şcolii internat

pentru copii cu deficienţe mintale

 

     În temeiul prevederilor art.43,46 al Legii nr. 436- XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, cu modificările ulterioare, art. 21(1)  al Codului  Educaţiei al Republicii Moldova nr.152 din 17 aprilie 2014, Programului național de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.523 din 11.07.2011,  Consiliul raional DECIDE:

      1. Se lichidează Şcoala internat pentru copii cu deficienţe mintale cu începere de la 01 ianuarie  2016, cu  asigurarea şcolarizării elevilor  în şcolile de circumscripţie, conform anexei.

      2. Şeful Direcţiei învăţămînt (Iu. Certan) va preaviza prin ordin, sub semnătură, directorul  instituţiei supuse lichidării în strictă conformitate cu prevederile Codului Muncii al Republicii Moldova şi va monitoriza emiterea ordinului privind preavizarea salariaţilor despre lichidarea şcolii de către conducătorul instituției  respective.

      3. Se pune în sarcina Direcţiei învăţămînt (I. Certan) monitorizarea activităţii managerilor şcolari privind şcolarizarea tuturor copiilor din  instituţia lichidată  în instituţiile din localităţile de reşedinţă a acestora şi să asigure educaţia  lor în conformitate cu programele de instruire  pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale.

          4. Se desemnează responsabil de executarea prevederilor prezentei decizii vicepreşedintele raionului  (I. Ursu).

          5. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama preşedintelui raionului (M. Popa).

 

Preşedinte al şedinţei

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional                                                 Nina  RUSU

 

VIZAT:

Vicepreședintele raionului                     I. Ursu

Direcția învățămînt                               Iu. Certan

Direcția finanțe                                         V. Manoli

Serviciul juridic                                     T. Ispas

 

NOTA INFORMATIVĂ

la proiectul  de decizie a Consiliului raional ”Cu privire la lichidarea

Școlii internat auxiliare pentru copii cu deficiențe mintale”.

 

    Proiectul propus pentru aprobare a fost elaborat în scopul implementării Programului național de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.523 din 11.07.2011, Ordinului Ministerului Educaţiei  nr.1257 din 19 decembrie 2014 referitor la transformarea instituţiilor de tip rezidenţial şi a instituţiilor de învăţămînt special.

În școala auxiliară la moment  fac studiile  33 copii:

       clasa IV- a – 5 copii

 clasa VI- a – 7 copii

                 clasa VII- a – 8 copii

 clasa VIII- a – 13 copii;

   Numărul de personal angajat pentru asigurarea activității instituției este de 51 de persoane (27 personal didactic, 24 personal auxiliar)

     Bugetul anual al instituţiei este 2910 mii lei, respectiv cheltuielile anuale pentru întreţinerea unui elev constituie 88 mii lei.

   În scopul evaluării  instituției și posibilităților de integrare a copiilor în familiile biologice și în instituțiile de învățămînt general  a fost emisă Dispoziţia Preşedintelui Raionului  nr. 143 din 14 octombrie 2015, conform căreia a fost constituită echipa multidisciplinară  constituită din specialiști  din domeniul educației, asistență socială, serviciul psihopedagogic, medici, care a realizat evaluarea situaţiei copiilor instituţionalizaţi în școala internat auxiliară pentru copii cu deficiențe mintale în perioada 14 octombrie -14 noiembrie 2015.

     Comisia multidisciplinară, în rezultatul evaluării a constatat următoarele :

 Din cei 33 de copii:

- 25 vor fi integraţi în familiile biologice şi școlarizaţi în şcolile din localităţi care dispun de Centre de resurse pentru educaţia incluzivă şi cadre didactice de sprijin;

- 2 copii orfani vor fi instituţionalizaţi în şcoala de tip internat, Străşeni;

- 6 vor fi plasaţi temporar în Centre de plasament din cauza condiţiilor materiale precare, a iresponsabilităţii părinţilor biologici.

   În scopul optimizării reţelei instituţiilor rezidenţiale, în legătură cu numărul mic de copii și cheltuieli exagerate per elev se propune lichidarea şcolii internat auxiliare pentru copii cu deficiențe mintale Străşeni de la 1 ianuarie 2016.

 

Şef al  Direcţiei  Învăţămînt                                          Iulia Certan

 

                                                                                         PROIECT                                             

DECIZIE nr.

din 27 noiembrie 2015

 

Cu privire la alegerea

vicepreşedintelui raionului Străşeni

 

   În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) lit. l) , art. 49 din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală,   cu modificările și completările ulterioare,  Consiliul raional DECIDE:

   1. Se alege dl ____________________________ în funcţie de vicepreşedinte al raionului Străşeni responsabil de domeniul medicină și protecție socială

 

Preşedinte al şedinţei,                                                       _______________                                             

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                         Nina RUSU

 

 

VIZAT:

 

Serviciul juridic                 T. Ispas

 

NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul de  decizie „Cu privire la alegerea vicepreședintelui raionului Strășeni”

 

   Art. 43 alin. (1)  lit. l) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, cu modificările ulteriore, expres stipulează  că consiliul raional  alege la propunerea președintelui raionului, vicepreședinții raionului, în condițiile prezentei legi.

    Art. 49  alin.(1) al aceleiași legi, prevede că președintele raionului este asistat de vicepreședinți. Numărul de vicepreședinți se stabilește de consiliul raional , la propunerea președintelui raionului. Vicepreședinții raionului se aleg de consiliul raional,  la propunerea președintelui raionului, cu votul majorității consilierilor aleși. În funcția de vicepreședinte poate fi aleasă orice persoană, inclusiv din rîndul consilierilor. Consiliul raional  prin decizia sa nr. 5/2 din  16 iulie 2015 a stabilit 3 unități de vicepreședinte al raionului. 2 vicepreședinți au fost aleși  la ședința din 16 iulie 2015, iar al treilea vicepreședinte responsabil de domeniul medicină și asistență socială urmează să fie ales.

     Punctul 4 din Regulamentul –cadru privind constituirea și funcționarea consiliilor locale și raionale, aprobat prin Legea nr.  457-XV  din 14 noiembrie 2003 se stipulează ”Candidatura pentru funcția de vicepreședinte (vicepreședinți) al raionului se propune de președintele raionului, după consultarea fracțiunilor)”.

    Proiectul de decizie se propune comisiei consultative de specialitate pentru avizare şi Consiliului raional pentru examinare şi aprobare în şedinţă.

 

Tatiana  Ispas, specialist principal al Serviciului juridic

                                                                                    Proiect

DECIZIE nr. 7/

din 27 noiembrie  2015

                                                                                                                                 

Cu privire la asigurarea interimatului

funcției publice de conducere

 

       În conformitate cu art. 54 al Legii nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare,  art. 49 al Legii nr. 158 – XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, cu modificările și completările ulterioare, art.6, 13, 14 al Legii nr.48 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici din 22 martie 2012, Consiliul raional DECIDE:

 

1. Se numește dna Olevschi Natalia, specialist, Direcția asistență socială și protecție a familiei în funcție de șef interimar al Direcției asistență socială și protecție a familiei, pînă la ocuparea funcției publice prin concurs, începînd cu data de 30 noiembrie 2015.   

  

2. Se stabilește persoanei stipulate în pct.1 pentru perioada asigurării interimatului gradul de salarizare ”10” treapta de salarizare ”I”.

 

3.Se pune în seama contabilului-șef al Direcției asistență socială și protecție a familiei executarea prevederilor prezentei decizii.

 

5. Se desemnează responsabil de controlul executării prevederilor prezentei decizii  preşedintele raionului (M. POPA). 

 

 

Preşedinte al  şedinţei,                                                                _______________

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                             Nina RUSU

 

 

Avizat:

 

Serviciul juridic                                                    T. Ispas

 

 

NOTĂ  INFORMATIVĂ

la proiectul de decizie

„Cu privire la asigurarea interimatului funcției publice de conducere ”

 

   Prin decizia Consiliului raional nr. 6/12 din 25 august 2015 “Cu privire la suspendarea raporturilor de serviciu” a fost suspendat raportul de serviciu cu Șeful Direcției asistență social și protecție a familiei (C. Cobzac) începînd cu data de 10 iulie 2015, respectiv din 11 iulie curent, funcţia a devenit temporar vacantă. Pînă în prezent obligaţiile de muncă ale șefului Direcției au  fost exercitate temporar de către V. Talmaci, șef adjunct al Direcției asistență socială și protecție a familiei.

   Prin urmare, în temeiul prevederilor art. 49 al Legii 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public și în scopul asigurării bunei funcţionări a Direcției asistență socială și protecție a familiei se propune numirea dnei Olevschi Natalia în funcția de șef interimar al Direcției pînă la ocuparea funcției publice prin concurs.

     Proiectul de decizie se prezintă Comisiei consultative de specialitate pentru avizare şi Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

 

 

Ispas Tatiana,

Specialist principal, Serviciul juridic

 

Proiect

DECIZIE nr.

din 27 noiembrie 2015

 

Cu privire la asocierea Raionului Străşeni cu

Orașul Viljandi și regiunea Viljandi din Estonia
 

     În conformitate cu art. 43 lit. t), art.52 alin.(2), art.53 alin.(1) lit. g), p) ale Legii nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, în scopul colaborării cu orașul Viljandi și regiunea Viljandi din Estonia, examinînd nota informativă, Consiliul raional DECIDE:

     1. Se acceptă asocierea între Raionul Străşeni și orașul Viljandi și regiunea Viljandi din Estonia în scopul colaborării în următoarele domenii:

-         administrație locală;

-         dezvoltarea cadrului economic general și a mediului de afaceri, în particular;

-         dezvoltarea învățămîntului, asistență socială, cultură, turism, sănătate;

-         elaborarea și implementarea de proiecte comune cu finanțare din fondurile internaționale.

        2.  Se împuterniceşte preşedintele raionului (M. Popa) să  semneze  Acordul de asociere.

     3. Se pune în seama președintelui raionului (M. Popa), după semnarea acordului de asociere, prezentarea acestuia Consiliului raional, pentru informare.

         4. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor consultative de specialitate.

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                             __________

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                 Nina RUSU

 

Avizat:

 

Vicepreședinte al raionului                                                     I. Ursu

 

Direcția finanțe                                                                       V. Manoli

 

Serviciul juridic                                                                       T. Ispas

 

NOTĂ  INFORMATIVĂ

la proiectul de decizie „Cu privire la asocierea Raionului Strășeni cu orașul Viljandi și regiunea Viljandi din Estonia”

 

   Potrivit art. 43 lit. t) al Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare ”Consiliul raional decide în condițiile legii, asocierea cu alte autorități ale administrației publice locale, inclusiv cooperarea transfrontalieră, pentru realizarea unor lucrări și servicii de interes public, promovarea și protejarea intereselor autorității administrației publice locale, precum și colaborarea cu agenții economici și asociații obștești din țară și din străinătate, în scopul realizării unor acțiuni sau lucrări de interes comun”. Art.53 lit. g) și p) al aceleiași legi stipulează că ”președintele raionului semnează actele şi contractele încheiate în numele raionului sau al consiliului raional și asigură colaborarea raionului cu alte unităţi administrativ - teritoriale, inclusiv din alte țări.”  

   În rezultatul vizitei dlui Erich Palm, guvernatorul regiunii Viljandi și a doi consilieri din orașul Viljandi prin Ambasada Republicii Moldova în Estonia la data de 19-20 noiembrie curent, în urma adresării președintelui raionului privind stabilirea unor relații de colaborare între Raionul Strășeni și regiunea menționată, în scopul realizării unor probleme de interes raional se impune necesitatea adoptării prezentei decizii.

     Proiectul deciziei se prezintă Comisiei consultative de specialitate pentru avizare şi Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

 

Ispas Tatiana,

Specialist principal, Serviciul juridic

 Alte Proiecte de decizii

Publicat: 14.07.2021   
Accesări: 467
Publicat: 24.05.2021   
Accesări: 428
Publicat: 30.04.2021   
Accesări: 270
Publicat: 18.03.2021   
Accesări: 240
Publicat: 18.02.2021   
Accesări: 414
Publicat: 20.01.2021   
Accesări: 526
Publicat: 07.12.2020   
Accesări: 417
Publicat: 04.11.2020   
Accesări: 494
Publicat: 02.10.2020   
Accesări: 427
Publicat: 26.08.2020   
Accesări: 362
Publicat: 24.07.2020   
Accesări: 1372
Publicat: 11.06.2020   
Accesări: 508
Publicat: 04.05.2020   
Accesări: 787
Publicat: 18.02.2020   
Accesări: 963
Publicat: 15.01.2020   
Accesări: 721
Publicat: 25.11.2019   
Accesări: 706
Publicat: 18.11.2019   
Accesări: 548
Publicat: 07.11.2019   
Accesări: 802
Publicat: 02.09.2019   
Accesări: 747
Publicat: 08.07.2019   
Accesări: 762

1 - 20 din 48

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2021 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 1009122   Total ieri: 504   Total azi: 424