Prima pagină  »  Transparența decizională  »  Decizii adoptate
Decizii adoptate
Decizii ale Consiliului raional adoptate în ședința din 26 mai 2015
Publicat: 10.06.2015   

DECIZIE nr.2/1

 din   26  mai   2015

 

Cu privire la acţiunile de pregătire a

instituţiilor de învăţămînt pentru activitate

în noul an de studii 2015-2016

 

În temeiul prevederilor art. 43,46 a Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările  ulterioare, Legii nr. 338-XIII din 15 decembrie 1994 privind drepturile copilului, Codului educației al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014, în scopul asigurării condiţiilor pentru buna funcţionare a instituţiilor de învăţămînt pentru activitate în noul an de studii 2015-2016, examinînd informaţia prezentată de către Direcţia învăţămînt, avînd în vedere avizul comisiei consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE:

 

 1. Se aprobă Programul de acţiuni privind pregătirea instituţiilor de învăţămînt pentru funcţionare în noul an de studii 2015 - 2016, conform anexei nr. 1.

 

 1. Se aprobă Regulamentul şi Devizul de cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea concursului raional „Cea mai pregătită instituţie de învăţămînt pentru noul an de studii 2015 - 2016”, conform anexelor 2, 3.

 

 1. Se pune în sarcina Direcţiei învăţămînt (I. Certan):
 • să monitorizeze şi să asigure executarea lucrărilor de reparaţie a instituţiilor de învăţămînt din subordine, în scopul creării condiţiilor optime pentru realizarea procesului educaţional pentru anul de studii 2015 - 2016 pînă la 15 august 2015, utilizînd în acest scop toate resursele materiale, financiare şi umane necesare;
 • să execute Programul de acţiuni privind pregătirea instituţiilor preuniversitare pentru activitate în noul an de studii 2015 – 2016;
 • să asigure procesul educaţional cu cadre didactice tinere calificate în toate instituţiile de învăţămînt şi să le atribuie indemnizaţiile şi compensaţiile stabilite de legislaţia în vigoare;
 • să elaboreze pînă la 01 septembrie 2015 Proiectul reţelei de clase şi a contingentului de elevi a instituţiilor de învăţămînt preuniversitar pentru anul de studii 2015 – 2016;
 • să întreprindă măsurile de rigoare în scopul școlarizării tuturor copiilor cu vîrsta de 7-16 ani, organizarea alimentației elevilor claselor I-IV și a celor din familii socialmente vulnerabile;
 • să asigure condiții pentru dezvoltarea educației incluzive în instituțiile de învățămînt;
 • să organizeze recepţia instituţiilor de învăţămînt  către noul an de studii pînă la 25 august 2015  de către comisii speciale;
 • să desfăşoare concursul raional „Cea mai pregătită instituţie de învăţămînt pentru noul an de studii 2015 - 2016”;
 • să efectueze bilanţul concursului ,,Cea mai pregătită instituţie de învăţămînt pentru noul an de studii 2015 - 2016” şi să asigure premierea instituţiilor în cadrul sărbătorii profesionale ,,Ziua pedagogului”;
 • să informeze președintele raionului periodic despre  derularea realizării programului de acţiuni şi nivelul de pregătire a instituţiilor de învăţămînt către noul an şcolar;

 

 1. Direcţia agricultură, dezvoltare economică şi a teritoriului (N. Sîrbu) să monitorizeze efectuarea lucrărilor de reparaţie curentă şi capitală a instituţiilor de învăţămînt.

 

 1. Se pune în sarcina Direcţiei finanţe (V. Manoli), în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale de nivelul unu să asigure finanţarea instituţiilor de învăţămînt preşcolare pentru efectuarea reparaţiilor curente şi capitale, achiziţionarea combustibilului, achitarea consumului energiei electrice, termice, gaze naturale şi apă,  în limitele mijloacelor prevăzute în acest scop.

 

 1. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice  locale de nivelul unu:
 • să asigure pînă la 15 august 2015 pregătirea instituţiilor preşcolare din subordine pentru funcţionare în noul an de studii 2015-2016;
 • să stabilească relaţii de parteneriat cu  diverse organizaţii  în vederea obţinerii unei finanţări suplimentare pentru pregătirea instituţiilor preşcolare;
 • să întreprindă măsurile de rigoare în scopul evidenței stricte a tuturor copiilor.

 

 1. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina preşedintelui raionului (P. Voloşciuc). 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                                    Liudmila CUBE    

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                Nina RUSU

DECIZIE nr.2/2

 din   26  mai   2015

 

Despre derularea executării Deciziei Consiliului

 raional nr. 1/2  din 31 martie 2015 „Cu privire la

organizarea odihnei elevilor în sezonul estival 2015”

 

      În temeiul art. 43,46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, cu modificările ulterioare, Codului educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014, Legii nr. 338-XIII din 15 decembrie 1994 privind drepturile copilului, Hotărîrii Guvernului nr.257 din 15 mai 2015 ”Cu privire la organizarea odihnei de vară pentru copii și adolescenți în sezonul estival 2015”,  Hotărîrii Guvernului nr.334 din 23 aprilie 2009 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului de funcționare a taberelor de odihnă și întremare a sănătății copiilor și adolescenților”,  examinînd informaţia despre executarea deciziei nominalizate,  avînd avizul comisiei consultative de specialitate, Consiliul raional  DECIDE:

 

1. Se ia act de informaţia prezentată de şeful Direcţiei învăţămînt (I. Certan) referitor la executarea Deciziei Consiliului raional 1/2 din 31 martie 2015 „Cu privire la organizarea odihnei elevilor în sezonul estival 2015”;

 

2. Se pune în sarcina Direcţiei învăţămînt (I. Certan):

 • să realizeze integral planul de acţiuni privind organizarea odihnei elevilor în perioada estivală 2015 pînă la 30 mai;
 • să întreprindă acţiunile de rigoare  privind finalizarea lucrărilor de pregătire către funcţionare a Taberei de odihnă pentru copii şi adolescenţi „Stejărel” pînă la 10 iunie 2015, conform prescripției sanitare nr.25 din 15 aprilie 2015 a Centrului de Sănătate Publică Strășeni, inclusiv a celor cu sejur de zi;
 • să stabilească costul unei foi de odihnă pentru Tabăra de odihnă ,,Stejărel” în conformitate cu prețul stabilit pentru anul 2015 în actul normativ al Guvernului.
 • să organizeze deplasarea şi  monitorizarea odihnei copiilor în taberele republicane în baza biletelor contractate;
 • să monitorizeze procesul educațional, desfășurat în Tabăra de odihnă ,,Stejărel”și a taberelor cu sejur de zi din raion pe parcursul perioadei estivale 2015;

 

3. Direcţia învăţămînt (I. Certan) în comun acord cu Direcţia finanţe (V. Manoli), Direcția agricultură, dezvoltare economică și a teritoriului (N. Sîrbu) și  în colaborare cu  Centrul de Sănătate Publică Străşeni (I. Ciochină), Inspectoratul de Poliţie Străşeni (P. Scoarță), să întreprindă acţiuni urgente întru executarea integrală a Deciziei Consiliului raional 1/2 din 31 martie 2015 ,,Cu privire la organizarea odinei elevilor în sezonul estival 2015”;

 

4. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii vicepreşedintele raionului (S. Nicula).

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                                             Liudmila CUBE    

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                                Nina RUSU

Cu privire la realizarea Programului teritorial

de combatere a hepatitelor virale B,C și D

pentru anii 2012-2016 și a Programului

raional de control şi profilaxie a tuberculozei

pentru anii 2011-2015.

 

      În temeiul prevederilor art.43, 46 al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Legii nr. 10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice, Deciziei nr. 2/39 din 30 mai 2012 ”Cu privire la aprobarea Programului teritorial de combatere a hepatitelor virale B, C, D pentru anii 2012-2016”, Deciziei nr.  3/12  din 27 mai 2011 ”Cu privire la aprobarea   Programului raional de control şi profilaxie a tuberculozei pentru anii 2011-2015”, examinând notele  informative, avînd în vedere avizul comisiei consultative de specialitate,  Consiliul raional DECIDE:

 

     1.  Se ia act de informaţiile  prezentate  de medicul şef al Centrului de Sănătate Publică Străşeni (I. Ciochină) privind realizarea Programului teritorial de combatere a hepatitelor virale B, C, D  pentru anii 2012-2016 și directorul Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul raional Strășeni (A. Tuchila) privind realizarea  Programului raional de control şi profilaxie a tuberculozei pentru anii 2011-2015.

     2.  Se pune în sarcina preşedintelui raionului, în comun cu directorul IMSP Spitalul raional Străşeni (A. Tuchila) procurarea unui incinerator ecologic pentru neutralizarea deşeurilor medicale periculoase.

     3.  Se pune în sarcina preşedintelui raionului să  finanţeze activităţile de promovare a modului sănătos de viaţă şi  a măsurilor de prevenţie a hepatitelor virale și de profilaxie a tuberculozei.

     4. Se recomandă   primarilor din raion:

             - să examineze la ședințele  consulilor locale  chestiunea privind 

               executarea Programul raional de control şi profilaxie a tuberculozei

               pentru anii 2011-2015 , cu invitarea specialiștilor din raion;

  - să acorde ajutor material bolnavilor de TBC  pe parcursul tratamentului și

    membrilor familiilor din focarele social vulnerabile;

            - să contribui la deplasarea persanelor din grupul de risc la controlul MRF

              s - au la consultația  medicului  ftiziatru a persoanelor social vulnerabile.

     5 .  Șefi instituțiilor medico-sanitare publice centre de sănătate:

              -  să  elaboreze  listele persoanelor din  grupele de risc conform situației

        epidemice din localitatea dată;

 • să prezinte  consiliilor  locale  informații privind situația prin tuberculoză și măsurile necesare pentru ameliorare;

     -  să  asigure izolarea tuturor copiilor din focarele de TBC în centrele de

          recuperare Tîrnova și Cornești, conform propunerilor medicului

          ftiziopulmonolog;

 • să solicite ajutorul  primarilor , Inspectoratului de Poliție Strășeni în scopul asigurării controlului medical al persoanelor întoarse de la lucrul sezonier sau din locurile de detenție. 

   6.  Direcția asistență socială și protecție familiei să acorde ajutor material bolnavilor de TBC  pe parcursul tratamentului și membrilor familiilor social vulnerabile  din focare.

    7.  Se pune în sarcina IMSP Spitalul Raional Strășeni, Centrului de Sănătate Publică Strășeni monitorizarea realizării Programului  teritorial de combatere a hepatitelor virale B, C, D pentru anii 2012-2016, Programului raional de control și profilaxie a tuberculozei şi prezentarea informaţiei către luna mai 2016.

     8.  Controlul executării prezentei decizii se pune în  seama  vicepreședintelui  raionului responsabil de domeniul sănătății.

 

 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                                    Liudmila CUBE    

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                Nina RUSU

 

DECIZIE nr.2/4

 din   26  mai  2015

 

 

Cu privire la derularea executării deciziilor

Consiliului raional adoptate în trimestrul I, 2015

 

         În conformitate cu prevederile Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, în scopul eficientizării executării prevederilor deciziilor Consiliului raional, examinînd nota informativă prezentată de Secţia administraţie publică, avînd avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE:

 

 1. Se ia act de informaţia privind derularea executării deciziilor Consiliului raional adoptate în trimestrul I, 2015.

 

 1. Direcţiile, secţiile Consiliului raional şi subdiviziunile subordonate acestuia în colaborare cu autorităţile administraţiei publice de nivelul întîi:

 

 • să intensifice eforturile în vederea ţinerii sub control şi executării integrale a deciziilor Consiliului raional;

 

 • să prezinte Secţiei administraţie publică informaţii desfăşurate despre executarea deciziilor pe fiecare punct în parte, iar în cazul neexecutării acestora să se indice motivele.

 

 1. Secţia administraţie publică, în baza informațiilor recepționate de la șefii direcțiilor, secțiilor Consiliului raional va elabora raportul generalizat privind executarea deciziilor.

 

 1. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina secretarului Consiliului raional (N. Rusu).

 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                                     Liudmila CUBE    

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                       Nina RUSU

DECIZIE nr.2/5

 din   26  mai   2015

 

 

Cu privire la realizarea Programului de dezvoltare

social-economică a   raionului   Strășeni   pentru

anii    2012-2015

 

În temeiul  art. 43 alin. (1) lit. j), 46 al Legii nr. 436-XVI  din 28 decembrie 2006  privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare,  în contextul celor menționate în Raport și în scopul realizării în continuare a Programului de dezvoltare social-economică a raionului Strășeni pentru anii 2012-2015, avîd în vedere avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE:

 

 1. Se ia act de Raportul despre realizarea Programului de dezvoltare social-economică  a raionului Strășeni pentru anii 2012-2015.
 2. Se aprobă Planul de acțiuni pentru anul 2015 întru realizarea Programului de dezvoltare social-economică a raionului Strășeni pentru anii 2012-2015, conform anexei.
 3. Se pune în sarcina președintelui raionului monitorizarea și întreprinderea acțiunilor în comun cu șefii secțiilor, direcțiilor, serviciilor din subordinea Consiliului raional, în colaborare cu serviciile desconcentrate în teritoriu și autoritățile administrației  publice locale de nivelul întîi întru realizarea integrală a obiectivelor Programului de dezvoltare social-economică a raionului  pentru anii 2012-2015.
 4. Se pune în sarcina Direcției agricultură, dezvoltare economică și a teritoriului în colaborare cu Secția administrație publică, autoritățile administrației  publice locale de nivelul întîi, serviciile desconcentrate în teritoriu,  cu solicitarea consultanței unei instituții specializate,  elaborarea Programului strategic de dezvoltare economică și socială a raionului Strășeni pentru anii 2016-2019, pînă în luna noiembrie 2015.
 5. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina președintelui raionului.

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                                    Liudmila CUBE    

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                Nina RUSU

 

DECIZIE nr.2/6

 din   26  mai  2015

 

Cu privire la corelarea bugetului

raional pe anul 2015

 

În conformitate cu prevederile art. 43, 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare art. 23 al Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare şi Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr.72 din 12 aprilie 2015, avînd avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional decide:

 

     1. Se aprobă modificările şi completările în decizia Consiliului raional nr. 5/10 din 12 decembrie 2014, „Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2015”, după cum urmează:

     - după punctul 12 se  completează cu un nou punct cu numărul 13 cu următorul conţinut „Se constituie Fondul pentru educaţia incluzivă în mărime de 1735,0 mii lei, ceea ce constituie 2% din volumul transferurilor categoriale, calculate în baza formulei de finanţare a instituţiilor de învăţămînt.”

- Punctele 13, 14, 15, 16, 17,18 vor deveni punctele 14, 15, 16, 17, 18, 19;

- Anexa nr. 1 „Veniturile bugetului raionului pe anul 2015”  se substituie cu  anexa nr.1 cu un nou conţinut.

- Anexa nr. 2  „Veniturile bugetului raional pe anul 2015” se substituie cu  anexa nr. 2 cu un nou  conţinut.

- Anexa nr. 3 „Efectivul limită al statelor de personal şi de cheltuieli din instituţiile publice finanţate de la bugetul raional” se substituie cu  anexa nr.3 cu un nou conţinut;

- Anexa nr. 5 „Limitele numărului de personal din instituţiile publice finanţate din mijloace speciale ale bugetului raional” se substituie cu  anexa nr. 5 cu un nou conţinut.

      2. Se numeşte responsabil pentru executarea prevederilor prezentei decizii șeful Direcţiei finanţe (V. Manoli).

      3. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii preşedintele raionului (P. Voloşciuc).

 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                                             Liudmila CUBE    

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                                Nina RUSU

DECIZIE nr. 2/7

 din   26  mai  2015

 

 

Cu privire la acordarea  indemnizaţiei unice

aleşilor locali raionali la expirarea mandatului

 

     În temeiul art. 2, 25, ale Legii nr. 768 din 02 februarie 2000 privind statutul alesului local, cu modificările ulterioare, art. 46 al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, avînd în vedere avizele comisiilor consultative de specialitate,  Consiliul raional DECIDE:

 

     1.  Se  acordă la expirarea mandatului, indemnizaţia unică egală  cu salariul mediu lunar pe economia naţională pentru anul 2014 (4172 lei)  fiecărui ales local raional, care a activat cel puţin doi ani în această calitate, după cum urmează:

 1. Avram Victor
 1. Budu Nicolae
 1. Budu Vasile
 1. Buga Vasile
 1. Bujoreanu Valeriu
 1. Calmîş Iraida
 2. Cavcaliuc Sergiu
 1. Căpăţină Vladislav
 1. Ciobanu Larisa
 1. Chircu Aurica
 1. Cojuhari Natalia
 1. Corobceanu Valentina
 1. Cube Liudmila
 1. Diacenco Rita
 1. Filip Petru
 1. Ganea Valentin
 1. Grosu Ştefan
 1. Cotorobai Ion
 2. Croitoru Valeriu
 1. Iurco Ecaterina
 1. Lozovanu Ion
 1. Marola Constantin
 1. Mîndrescu Valeriu
 1. Popa Mihail
 1. Robu Nicolae
 1. Rusu Vasile
 1. Stamati Vsevolod 
 2. Tamaciuc  Pavel
 3. Topor Iurie
 4. Trandafilov Maria
 1. Ursu Ion
 1. Ursu Parfenie
 1. Carp Lilian
 2. Voloșciuc Petru
 3. Nicula Sergiu
 4. Porcescu Petru

 

      2. Se alocă Aparatului președintelui raionului 190,0 mii lei,  din contul mijloacelor constituite  în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2015, pentru achitarea indemnizației unice aleșilor locali raionali.

 

     3. Se pune în sarcina contabilului-şef al Aparatului preşedintelui (E. Robu) executarea prevederilor prezentei decizii şi actelor normative în vigoare.

 

     4. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii şeful Direcţiei finanţe (V. Manoli).

 

 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                                  Liudmila CUBE    

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                               Nina RUSU

 

DECIZIE nr.2/9

 din   26  mai  2015

 

Cu privire la rectificarea bugetului raional

 

     În conformitate cu prevederile art. 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală cu modificările ulterioare şi  art. 26 al Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare, avînd avizele comisiilor consultative de specialitate,   Consiliul raional DECIDE:

 

         1. Se majorează cu 155,8 mii lei Fondul pentru educaţia incluzivă pe anul 2015 din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2014, mijloace neutilizate în anul 2014.

        2. Se alocă Direcţiei finanţe 10,0 mii lei din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2014, pentru reparaţia automobilului de serviciu.

      3. Se alocă Centrul Militar Teritorial Strășeni 100,0 mii lei din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2014, pentru efectuarea lucrărilor de reparaţie ale acoperişului garajului şi depozitelor.

      4.  Se majorează cu 17,7 mii lei Componenta raională pentru anul 2015 din contul mijloacelor financiare neutilizate de către Gimnaziul Grebleşti în anul 2014 şi care au rămas în sold la situaţia din 01 ianuarie 2015.

    5. Se alocă Aparatului preşedintelui raionului 52,8 mii lei din contul mijloacelor constituite, în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2014, pentru organizarea și desfășurarea evenimentului ”Totalizarea activităţii Consiliului raional pentru anii 2011-2015”, conform devizului anexat.

     6. Se alocă 3,0 mii lei Aparatului preşedintelui raionului, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2014, pentru procurarea clorurii de var şi a echipamentului care va fi utilizat în caz de apariţie a intoxicaţiilor alimentare acute a populaţiei.

      7. Se alocă 40,0 mii lei Aparatului preşedintelui raionului, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2014, pentru achitarea serviciilor de broker garantare.

       8. Se majorează cu 200,0 mii lei planul pe taxa de înmatriculare a autovehiculelor în Republica Moldova şi se direcţionează Aparatului președintelui raionului pentru reparaţia unei porţiuni de drum în satul Micăuţi.

       9.  Se alocă 103,0 mii lei Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalului raional Străşeni din contul mijloacelor prevăzute centralizat în bugetul raional la compartimentul „Ocrotirea sănătăţii”, pentru reparaţia blocului pediatric.

      10.  Se alocă 120,0 mii lei Şcolii auxiliare pentru copii cu deficienţe mintale or. Străşeni, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2014, în scopul efectuării lucrărilor de reparaţie pentru buna funcţionare a taberei „Stejărel”.

     11.  Se alocă 80,0 mii lei Instituției  Medico-Sanitară Publică  Centrului de Sănătate  Străşeni din mijloacele prevăzute centralizat în bugetul raional la compartimentul „Ocrotirea sănătăţii” pentru îngrădirea  teritoriului instituţiei.

     12. Se majorează cu 100,0 mii lei planul pe taxa de înmatriculare a autovehiculelor în Republica Moldova  și se direcționează Primăriei Dolna pentru reparația unui sector  de drum din localitate.

     13. Se majorează cu 100,0 mii lei planul pe taxa de înmatriculare a autovehiculelor în Republica Moldova şi se direcţionează Aparatului președintelui raionului pentru reparaţia unei porţiuni de drum, strada Satul Vechi,  satul Lozova.

     14.   Se majorează cu 100,0 mii lei planul pe taxa de înmatriculare a autovehiculelor  în Republica Moldova şi se direcţionează Aparatului președintelui raionului pentru reparaţia unei porţiuni de drum în satul Rădeni.

     15. Se alocă Aparatului președintelui raionului 134,7 mii lei, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2014, inclusiv:

- 34,0 mii lei pentru echiparea cu uniforme de serviciu a  colaboratorilor de poliție;

- 36,0 mii lei pentru reparația unei porțiuni de drum, str. Caraciobanu, or. Strășeni;

- 13,7 mii lei pentru construcția punctului de trecere peste Calea ferată;

- 20,0 mii lei contribuția Consiliului raional pentru participarea la studiile de calificare a măieștrilor în sport din raion în  Koreia;

- 15,0 mii lei pentru procurarea sistemului acustic pentru Asociația pentru educație “Neumanist”;

- 10,0 mii lei pentru achitarea datoriilor la  resursele energetice a  Centrului de protecție socială a copiilor orfani din familiile defavorizate și a bătrînilor singuratici “Prometeu”;

- 3,0 mii lei pentru menționarea elevei Nichita Anastasia (or. Strășeni) pentru performanțe obținute în domeniul sportului;

- 3,0 mii lei pentru menționarea elevei  Drăguțan Mariana (or. Strășeni) pentru performanțe obținute în domeniul sportului.

      16.  Se alocă 20,0 mii lei, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2014, Primăriei Greblești pentru procurarea unui topogan pentru terenul de jocuri pentru copii.

      17. Se alocă 160,0 mii lei, din contul mijloacelor constituite, în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2014, Liceului Teoretic“ Ion Vatamanu”pentru reparația fațadei căminului școlar.

     18. Se alocă  250,0 mii lei, din contul mijloacelor constituite, în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2014,  Liceului Teoretic „ M. Eminescu” pentru finisarea lucrărilor de reparație a sălii de sporturi. 

     19.  Se alocă Aparatului președintelui raionului 36,6 mii lei, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2014, pentru menționarea cu un salariu lunar, pentru eficiența activității și spiritului de inițiativă în pregătirea și desfășurarea ședințelor consiliului raional în perioada 2011-2015, a secretarului Consiliului raional, șefului Direcției finanțe, șefului Direcției învățămînt, șefului Direcției agricultură, dezvoltare economică și a teritoriului, șefului Direcției asistență socială și protecție a familiei, șefului Secției cultură,turism, tineret și sport, șefului Serviciului relații funciare și cadastru.  

     20.  Se numesc responsabili pentru executarea prevederilor prezentei decizii vicepreşedintele  raionului (S. Nicula), şeful Direcţiei  finanţe  (V. Manoli), șeful Direcției învățămînt (Iu. Certan), contabilul-șef al Aparatului președintelui raionului (E. Robu).

      21.  Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii preşedintele raionului (P. Voloşciuc). 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                                     Liudmila CUBE    

 

Contrasemnat:

Se

DECIZIE nr. 2/11

 din   26  mai  2015

 

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului

raional  nr. 1/33 din 31 martie 2015

 

     În conformitate cu prevederile art. 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, art. 13 al Legii nr. 317-XV  din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu modificările ulterioare, art. 26 al Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare, avînd în vedere avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE:                                                                                                                                                                                                        

 

     1. Se aprobă unele modificări în Decizia Consiliului raional nr. 1/33 din 31 martie 2015 „Cu privire la rectificarea bugetului raional”, după cum urmează:

 

     - conținutul punctului 57 „Se alocă Aparatului preşedintelui raionului 54,1 mii lei, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2014, pentru procurarea materialelor de construcţie necesare pentru lichidarea consecinţelor situaţiei  excepţionale epidemice în satul Drăguşeni” se substituie cu următorul conținut ” Se alocă Primăriei Rădeni 54,1 mii lei din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2014, pentru efectuarea lucrărilor de reparaţie a fîntînilor din satul Drăguşeni, în scopul lichidării consecinţelor situaţiei excepţionale”.

 

    - conținutul punctului  60  „Se alocă Aparatului preşedintelui 200,0 mii lei, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2014, pentru finisarea lucrărilor de reparaţii a străzii Gagarin, or. Străşeni”, se substituie cu conținutul „Se alocă Aparatului preşedintelui 200,0 mii lei, din contul mijloacelor constituite în rezultatul executării bugetului raional pe anul 2014, inclusiv 100,0 mii lei pentru achitarea datoriei la lucrările de reparaţii din anul 2014 şi 100,0 mii lei pentru finisarea lucrărilor de reparaţii a străzii Gagarin, or. Străşeni”.

 

     2.  Se numeşte responsabil pentru executarea prevederilor prezentei decizii şeful Direcţiei  finanţe  (V. Manoli) .

 

    3. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii preşedintele raionului (P. Voloşciuc).

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                                             Liudmila CUBE    

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                                Nina RUSU

cretar al Consiliului raional,                                                        Nina RUSU

 

 Alte Decizii adoptate

Publicat: 13.12.2022   
Publicat: 25.11.2022   
Publicat: 06.10.2022   
Publicat: 23.09.2022   
Publicat: 16.08.2022   
Publicat: 26.05.2022   
Publicat: 22.03.2022   
Publicat: 31.12.2021   
Publicat: 22.12.2021   
Publicat: 01.12.2021   
Publicat: 29.09.2021   
Publicat: 23.06.2021   
Publicat: 13.05.2021   
Publicat: 02.04.2021   
Publicat: 15.03.2021   
Publicat: 09.02.2021   
Publicat: 21.12.2020   
Publicat: 30.11.2020   
Publicat: 30.10.2020   
Publicat: 10.09.2020   

1 - 20 din 56

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2023 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 1311575   Total ieri: 222   Total azi: 37