Prima pagină  »  Transparența decizională  »  Decizii adoptate
Decizii adoptate
Deciziile Consiliului raional adoptate în ședința ordinară din 12 septembrie 2014
Publicat: 22.09.2014   

DECIZIE  nr. 4/1

din 12 septembrie 2014

 

Cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţămînt
Pentru activitate în anul de studii 2014 - 2015

 

      În temeiul prevederilor art. 43; 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, Legii învăţămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995, cu modificările ulterioare, Hotărîrii Guvernului nr. 540 din 07 iulie 2014 ,,Cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţămînt pentru anul de studii 2014 - 2015”, în scopul asigurării condiţiilor optime de funcţionare a instituţiilor de învăţămînt în  anul şcolar 2014 - 2015, avînd avizele comisiilor consultative de specialitate,  Consiliul raional  DECIDE:

 

       1. Se ia act de informaţia prezentată de către dna I. Certan, şef al Direcţiei învăţămînt referitor la pregătirea instituţiilor de învăţămînt pentru activitate în anul de studii 2014 - 2015.

      2. Se pune în sarcina Direcţiei învăţămînt ( Iu. Certan) în comun cu directorii de instituţii şi se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi:

- să întreprindă acţiunile de rigoare  privind valorificarea resurselor financiare distribuite din bugetul de stat, bugetul raional, întru realizarea reparaţiilor capitale pînă la 30 octombrie  2014;

- să organizeze şi să coordoneze activitatea instituţiilor de învăţămînt privind completarea claselor (grupelor), conform prevederilor art.13 din Legea învăţămîntului nr.547-XIII din 21 iulie 1995, pentru a asigura utilizarea raţională şi eficientă a mijloacelor publice;

 - să întreprindă măsurile de rigoare în scopul şcolarizării tuturor copiilor în vîrstă de 7 – 16 ani; completării fondului de carte al bibliotecilor şcolare; raţionalizării numărului de clase;

 - să asigure organizarea alimentaţiei gratuite a tuturor elevilor din clasele I - IV din instituţiile de învăţămînt din subordine şi a copiilor din familiile socialmente vulnerabile;

 - să examineze modalităţi de a acorda scutiri, în conformitate cu actele normative în vigoare, la achitarea taxei de închiriere a manualelor pentru copiii  din familiile socialmente vulnerabile;

 - să asigure transportarea elevilor la şcolile de circumscripţie;

 - să creeze condiţii pentru  incluziunea elevilor cu cerinţe educaţionale speciale (instalarea pantelor de acces în instituţii şi asigurarea altor condiţii pentru această categorie de elevi) în instituţiile de învățămînt;

 - să asigure asistenţa metodică pentru desfăşurarea eficientă a procesului educaţional in noul an şcolar în conformitate cu actele legislative și normative, avînd ca bază curricula modernizată;

 - să totalizeze concursul ,,Cea mai pregătită instituţie de învăţămînt pentru noul an de studii 2014 - 2015 ” cu  pînă la 01 octombrie 2014 şi să stimuleze în conformitate cu Regulamentul de concurs, instituţiile de învăţămînt învingătoare,  pînă la 5 octombrie 2014;

 - să asigure instituţiile de învăţămînt cu cadre didactice calificate, să monitorizeze   condiţiile de muncă şi trai a tinerilor specialişti repartizaţi în  teritorii şi să  achite   indemnizaţiile şi compensaţiile stabilite de legislaţie;

 - să asigure pregătirea instituţiilor de învăţămînt pentru perioada rece a anului şi pentru funcţionalitate pe parcursul întregului an de studii;

3. Direcţia finanţe (V. Manoli ):

       - să asigure finanţarea lucrărilor de reparaţie, a achiziţionării de combustibil, a consulului de energie electrică, termică, gaze naturale şi apă, în limitele mijloacelor prevăzute în acest scop;

          - să asigure finanţarea în bază de cost standard per elev a instituţiilor de învăţămînt aflate la întreţinere din bugetul raional.

     4. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii vicepreşedintele raionului (S. Nicula).

 

Preşedinte al şedinţei,                                                            Larisa CIOBANU

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                               Nina  RUSU

 

 

 

      DECIZIE nr. 4/2
din 12 septembrie 2014

 

Cu privire la  pregătirea  economiei şi a sferei sociale din
raion pentru activitate în perioada toamnă iarnă 2014-2015

                                                                                                              

     În temeiul art. 43, 46 ale Legii 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, întru executarea prevederilor Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 685 din 20 august 2014 „Cu privire la măsurile de pregătire a economiei naţionale şi a sferei sociale pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2014-2015”, examinînd nota informativă privind  acţiunile întreprinse pentru pregătirea către perioada toamnă–iarnă 2014-2015 a sectorului economic şi a sferei sociale, avînd avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE:

 

      1. Se ia act de nota informativă privind  pregătirea  economiei şi a sferei sociale din raion pentru activitate în perioada toamnă iarnă 2014-2015.

      2.Conducătorii instituţiilor bugetare din subordinea Consiliului raional finanţate din bugetul raional:      

-    să asigure, pînă la 01 octombrie 2014, completarea unităţilor de operatori tehnici cu cadre calificate, responsabili de exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale şi să asigure instruirea şi atestarea acestora;

-     să asigure, pînă la 01 octombrie 2014, inventarierea sistemelor de încălzire şi a cazangeriilor, profilaxia acestora, aducându-le în stare de funcţionare;

-       să întreprindă, pînă la 01 octombrie 2014, acţiuni de precauţie la obiectele administrate în vederea instalării (unde lipsesc) şi verificarea metrologică, în caz de expirare a termenului, a contoarelor pentru evidenţa consumurilor de energie electrică şi termică, de gaze naturale şi apă, utilizând în acest scop alocaţiile bugetare şi mijloacele financiare de la conturile cu destinaţie specială.

    3. Direcţia generală finanţe (V. Manoli):

   -     să întreprindă acţiuni concrete pentru stingerea datoriilor existente la resursele energetice consumate şi serviciile comunale prestate;

  -    să monitorizeze virarea zilnică la contul trezorerial cu destinaţie specială a cel puţin 20% din veniturile acumulate în bugetul raional, din care va fi efectuată finanţarea cheltuielilor pentru procurarea la timp şi constituirea stocurilor de combustibil, precum şi pregătirea obiectelor gestionate către perioada toamnă-iarnă 2014-2015.

    4. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi:

-  să întreprindă, pînă la 01 octombrie 2014, acţiuni privind controlul sistemelor de încălzire, profilaxia cazangeriilor, sistemelor de apă şi canalizare pentru activitate în perioada  rece  2014-2015;

-   să organizeze, pînă la 01 octombrie 2014, completarea unităţilor de operatori tehnici cu cadre calificate, responsabili de exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale şi să asigure instruirea şi atestarea acestora;                         

-     să întreprindă acţiuni întru asigurarea instituţiilor social-culturale cu resurse     energetice necesare pentru buna funcţionare în perioada toamnă-iarnă 2014-2015;

-       să examineze la şedinţele consiliilor locale, pregătirea instituţiilor social-culturale, fondului locativ din teritoriul administrat pentru funcţionare în perioada rece.

     5.  Se pune în sarcina Direcţiei agricultură, dezvoltare economică şi a teritoriului  (N. Sîrbu), prezentarea organelor administrative centrale, o dată la două luni, pînă la data de 20 a  lunii respective, informaţii privind pregătirea către perioada rece, în conformitate cu prevederile hotărîrii Guvernului sus-numită.

     6. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina preşedintelui raionului (P. Voloşciuc).

 

Preşedinte al şedinţei,                                                                         Larisa CIOBANU                                                                             

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                           Nina RUSU


 DECIZIE nr. 4/3

din 12 septembrie 2014

 

Cu privire la executarea
bugetului raional pe I semestru anul 2014

 

    În temeiul art. 43, 46 ale Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, art. 28,29 ale Legii nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare, avînd avizele comisiilor consultative de specialitate Consiliul raional DECIDE:

 

1.    Se ia act de raportul şefului Direcţiei finanţe privind executarea bugetului raional pe primul  semestru anul 2014.

2.    Se aprobă Raportul privind executarea bugetului raional pe primul semestru anul 2014 la venituri în sumă de 62119,7 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 60560,2 mii lei (anexele 1-3).

3.    Se propune Inspectoratului Fiscal teritorial Străşeni ( I. Ţurcan) să intensifice controlul asupra realizării sarcinii de colectare a veniturilor la buget şi diminuării restanţelor contribuabililor faţă de bugetul local.

4.    Direcţia finanţe (dna V. Manoli):

-       va înainta preşedintelui raionului propuneri privind  asigurarea finanţării cheltuielilor aprobate în bugetul raional pe anul 2014 în strictă conformitate cu repartizările lunare, ţinîndu-se cont de priorităţile stabilite şi de posibilităţile bugetului în funcţie de executarea părţii de venituri;

-       va analiza mersul executării bugetului şi va lua măsuri întru achitarea datoriilor creditoare cu termenul de achitare şi prescripţie expirat, formate în limita alocaţiilor aprobate/rectificate pe anul 2014;

-       va asigura finanţarea ritmică a necesităţilor curente prioritare a bugetului.

5.    Executorii de buget vor asigura:

-       contractarea şi utilizarea mijloacelor publice în limita alocaţiilor aprobate şi conform destinaţiei în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare;

-       controlul riguros asupra utilizării eficiente a alocaţiilor publice şi  întreprinderea măsurilor de economisire a acestora;

-       întreprinderea măsurilor concrete în scopul achitării datoriilor creditoare formate la 01.07.2014 din contul mijloacelor financiare economisite din planul de finanţare pe anul 2014.

6.    Se numesc responsabili de executarea prevederilor prezentei decizii şefii direcţiilor şi secţiilor Consiliului raional.

7.    Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii preşedintele raionului (P. Voloşciuc).

 

 

Preşedinte al  şedinţei,                                                                      Larisa Ciobanu

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                          Nina RUSU

 


  

                                                                                                                                        Anexa nr. 1
                                                                                                                   la Decizia Consiliului raional Străşeni
                                                                                                                           nr. 4/3 din 12 septembrie 2014


Executarea bugetului raional

 pe primul  semestru  anul  2014

(mii lei)

Nr.

d/o

Denumirea indicilor

Bugetul raionului

inclusiv:

Bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de primul nivel

Bugetul raional

Aprobat pe an

Precizat în per. de gestiune

Executat

în per. de gestiune

% execut.

Aprobat pe an

Precizat în per. de gestiune

Executat

în per. de gestiune

% execut.

Aprobat pe an

Precizat în per. de gestiune

Executat

în per. de gestiune

% execut.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

Total general la compartimentul venituri, inclusiv:

219027,8

131481,9

114919,0

87

93526,6

70272,4

52799,3

75

125501,2

61209,5

62119,7

101

1

Transferuri

158983,8

87312,9

80841,0

93

50102,1

35111,8

27999,7

80

108881,7

52201,1

52841,3

101

1.1

Transferurile de susţinere financiară a teritoriului (311)

140855,9

70428,0

70428,0

100

35722,1

18299,2

18299,2

100

105133,8

52128,8

52128,8

100

1.2

Transferurile pentru cheltuielile capitale de la bugetele da alte nivele (320)

15380,0

7540,0

1068,1

14

14380,0

6540,0

1068,1

16

1000,0

1000,0

 -

1.3

Transferurile cu destinaţie specială de la bugetul de stat (330)

1442,2

1442,2

100

3526,1

1885,9

53

 -

-2083,9

-443,7

21

1.4

Transferuri de susţinere finan-ciară a populaţiei de la bugetul de stat şi transferuri pe proiectele finanţate (360)

2747,9

7902,7

7902,7

100

 -

6746,5

6746,5

100

2747,9

1156,2

1156,2

100

2

Venituri proprii, inclusiv:

60044,0

44169,0

34078,0

77

43424,5

35160,6

24799,6

71

16619,5

9008,4

9278,4

103

2.1

111.01; 111.05; 111.09 – Impozitul pe venitul din salariu şi alte venituri pe venit

23000,0

11708,2

11152,9

95

16491,0

8453,8

8111,7

96

6509,0

3254,4

3041,2

93

2.2

111.20 – 111.22 - Impozitul pe venitul din activitatea de întreprinzător şi reţinut la sursa de plată; dividendelor achitate

16600,0

9014,9

10995,4

122

11174,5

6247,8

8315,2

133

5425,5

2767,1

2680,2

97

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2.3

114.01 – 114.07 – Impozitul funciar

2600,0

831,8

1142,2

137

2600,0

831,8

1142,2

137

 -

2.4

114.10 – 114.14 – Impozitul pe bunurile imobiliare

1665,0

521,9

1024,3

196

1665,0

521,9

1024,3

196

 -

-

-

2.5

115.00-Impozite interne, mărfuri, servicii

3846,0

2172,4

2763,0

127

196,0

127,4

120,5

95

3650,0

2045,0

2642,5

129

2.5.1

115.44-Taxa de folosire a drumurilor

3000,0

1600,0

2117,8

132

 -

-

 -

3000,0

1600,0

2117,8

132

2.5.2

115.51-54 – Taxa pentru resurse naturale

650,0

445,0

524,7

118

 -

 -

 -

 -

650,0

445,0

524,7

118

2.6

120.00-Încasările nefiscale,

inclusiv:

6749,0

3102,5

3124,8

101

6624,0

3034,9

2995,5

99

125,0

67,6

129,3

191

2.6.1

121.32-Plata pentru arenda terenurilor cu destinaţie agricolă

285,0

91,2

85,9

94

285,0

91,2

85,9

94

 -

2.6.2

121.33-Plata pentru arenda terenurilor cu o alta destinaţie decît cea agricola

209,0

67,2

188,2

280

209,0

67,2

188,2

280

 -

 -

 -

2.6.3

121.37-Taxa p-u patenta de întreprinzător

405,0

214,2

189,8

89

405,0

214,2

189,8

89

 -

 -

2.6.4

122.28-Taxa pentru amenajarea teritoriului

961,5

481,8

447,1

93

961,5

481,8

447,1

93

 -

 -

 -

 -

2.6.5

122.30-Taxa pentru unităţile comerciale si/sau de prestări servicii

2532,0

1267,2

1290,7

102

2532,0

1267,2

1290,7

102

2.7

151.01-Încasările mijloacelor speciale

5346,0

4985,8

3500,4

70

4636,0

4412,5

2900,6

66

710,0

573,3

599,8

105

2.8

161.01-Veniturile fondurilor speciale

50,0

8,0

29,5

369

 -

50,0

8,0

29,5

369

2.9

Granturi interne, externe

188,0

11823,5

345,5

3

38,0

11530,5

189,6

2

150,0

293,0

155,9

53

                                                                                                                                                                              

    

                                                                                                                           Anexa nr. 2
                                                                                  la Decizia Consiliului raional Străşeni
                                                                                   nr. 4/3 din 12 septembrie 2014


Executarea bugetului raional

la partea de cheltuieli pe primul  semestru anul   2014   

(mii lei)

 

Nr. d/r

 

Denumirea grupei principale

 

Nr. gr. prin.

Total pe raion

Bugetul raional

Bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de primul nivel

Aprobat

Precizat

pe per.

Executat

Devieri

Aprobat

Precizat

pe per.

Executat

Devieri

Aprobat

Precizat

pe per.

Executat

Devieri

mii lei

%

mii lei

%

mii lei

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

Servicii de stat cu desti-naţie generală

1

15803,9

11147,9

8604,0

-2543,9

77,2

3255,0

2043,5

1461,1

-582,4

71,5

12548,9

9104,4

7142,9

-1961,5

78,5

2

Apărarea naţională

3

450,3

307,3

256,9

-50,4

83,6

400,0

268,6

242,7

-25,9

90,4

50,3

38,7

14,2

-24,5

36,7

3

Menţinerea ordinii publice şi securitatea naţională        

5

 

2,0

2,0

0

100,0

 

 

 

 

 

0

2,0

2,0

0

100,0

4

Învăţămîntul

6

147018,0

100539,3

75568,3

-24971,0

75,2

94838,3

66786,0

49621,4

-17164,6

74,3

52179,7

33753,3

25946,9

-7806,4

76,9

5

Cultura, arta, sport şi acţiuni pentru tineret

8

16683,5

10650,1

6542,2

-4107,9

61,4

5881,2

4147,5

2729,4

-1418,1

65,8

10802,3

6502,6

3812,8

-2689,8

58,6

6

Ocrotirea sănătăţii

9

400,0

558,5

283,5

-275,0

50,8

400,0

366,5

262,5

-104,0

71,6

0

192,0

21

-171,0

10,9

7

Asigurare si asistenţa so-cială

10

14732,7

8854,3

5739,4

-3114,9

64,8

12936,7

7747,1

4900,6

-2846,5

63,3

1796,0

1107,2

838,8

-268,4

75,8

8

Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria pis-cicolă şi gospodăria apelor

11

1000,0

739,5

430,2

-309,3

58,2

1000,0

601,5

364,1

-237,4

60,5

0

138,0

66,1

-71,9

47,9

9

Protecţia mediului şi hidrometeorologia

12

 

8303,4

6579,3

-1724,1

79,2

 

0,2

 

-0,2

0,0

0

8303,2

6579,3

-1723,9

79,2

10

Industrie şi construcţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Transporturi, gospodăria drumurilor, comunicaţii şi informatică

14

7490,0

9666,2

2520,5

-7145,7

26,1

3000,0

4227,4

0,4

-4227,0

0,0

4490,0

5438,8

2520,1

-2918,7

46,3

12

Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe

15

10651,0

20495,0

8811,8

-11683,2

43,0

1000,0

1330,0

 

-1330,0

0,0

9651,0

19165,0

8811,8

-10353,2

46,0

13

Complexul pentru com-bustibil şi energie

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Alte servicii legate de activitatea economică

19

180,0

123,6

84,7

-38,9

68,5

180,0

123,6

84,7

-38,9

68,5

 

 

 

 

 

15

Cheltuieli neatribuite la alte grupuri principale

20

8018,4

6824,6

3632,2

-3192,4

53,2

2610,0

1616,9

893,3

-723,6

55,2

5408,4

5207,7

2738,9

-2468,8

52,6

16

Creditarea netă

23

 

 

-12,6

-12,6

 

-298,0

-149,0

-365,0

-216,0

 

 

 

-12,6

-12,6

 

 

Total cheltuieli

 

222427,8

178211,7

119042,4

-59169,3

66,8

125501,2

89258,8

60560,2

-28698,6

67,8

96926,6

88952,9

58482,2

-30470,7

65,7

                                                     

 


 

Anexa nr. 3
la Decizia Consiliului raional Străşeni
nr.  4/3  din   12     septembrie   2014

 

Executarea

planului de finanţare a executorilor de buget finanţaţi

din bugetul raional pe I semestru 2014

(mii lei)

Nr. d/r

Denumirea instituţiei

Aprobat 2014

 

Precizat

pe perioadă de gestiune

Executat

Devieri

%

mii lei

1

2

3

4

5

6

7

1.                  

Aparatul preşedintelui

2162,5

1432,6

999,2

69,7

-433,4

2.                  

Direcţia finanţe

1092,5

610,9

461,9

75,6

-149,0

3.                  

Centrul militar teritorial

400,0

268,7

242,7

90,3

-26,0

4.                  

Instituţiile preşcolare

800,0

112,4

2,2

2,0

-110,2

5.                  

Şcoli primare

750,0

487,3

385,1

79,0

-102,2

6.                  

Învăţămînt primar

543,5

312,4

256,2

82,0

-56,2

7.                  

Şcoala internat pentru copii cu deficienţe mintale

3586,5

2158,6

1566,1

72,6

-592,5

8.                  

Gimnaziile

29104,0

22428,5

18006,2

80,3

-4422,3

9.                  

Gimnaziul Mihai Viteazu

5878,7

3864,4

3106,1

80,4

-758,3

10.              

Liceul Lozova

4088,1

3052,5

2332,2

76,4

-720,3

11.              

Liceul Micleuşeni

2644,0

1895,1

1314,9

69,4

-580,2

12.              

Liceul Romăneşti

1636,2

1217,2

1032,3

84,8

-184,9

13.              

Liceul Scoreni

2810,0

2243,6

2059,6

91,8

-184,0

14.              

Liceul Sireţi

4629,7

3060,2

2784,1

91,0

-276,1

15.              

Liceul Vorniceni

3595,5

2567,8

2323,7

90,5

-244,1

16.              

Liceul Zubreşti

2803,5

1704,9

1391,6

81,6

-313,3

17.              

Liceul Ion Vatamanu

4195,0

2505,4

2223,4

88,7

-282,0

18.              

Liceul Mihai Eminescu

6432,7

4227,7

3693,9

87,4

-533,8

19.              

Liceul N. Necrasov

1728,3

1480,2

1196,1

80,8

-284,1

20.              

Liceul Cojuşna

2893,4

2187,6

2045,1

93,5

-142,5

21.              

Componenta raională

8745,2

2220,1

 

0,0

-2220,1

22.              

Tabăra de odihnă „Dolna”

126,7

80,5

61,5

76,4

-19,0

23.              

Tabăra de odihnă „Codru”

1523,3

2610,6

896,1

34,3

-1714,5

24.              

Centrul de creaţie al elevilor

989,4

601,7

367,8

61,1

-233,9

25.              

Centrul tinerilor tehnicieni

479,7

252,6

168,0

66,5

-84,6

26.              

Centrul metodic

735,0

395,0

294,1

74,5

-100,9

27.              

Contabilitatea centralizată a Direcţiei învăţămînt

400,0

221,4

213,7

96,5

-7,7

28.              

Cadrul de sprijin educaţie incluzivă

1379,0

274,1

-

 

 

29.              

Serviciul raional de asistență  psihopedagogică

943,7

636,3

263,5

41,4

-372,8

30.              

Foile de odihnă la tabără

300,0

218,7

8,3

3,8

-210,4

31.              

Transportarea elevilor

-

2320,3

406,9

17,5

-1913,4

32.              

Aparatul Direcţiei învăţămînt

896,9

448,6

432,7

96,5

-15,9

33.              

Aparatul preşedintelui, investiţii capitale grădiniţe, gimnazii şi licee

 

846,2

664,0

78,5

-182,2

34.              

Direcţia învăţămînt, burse, olimpiade

80,3

94,1

70,7

75,1

-23,4

35.              

Direcţia învăţămînt, desfăşurarea examenelor de absolvire (bac)

120,0

60,0

54,8

91,3

-5,2

36.              

Şcoala sportivă pentru copii Străşeni

2058,0

1522,3

811,4

53,3

-710,9

37.              

Biblioteca publică raională „Mihail Sadoveanu”

1039,0

655,7

545,8

83,2

-109,9

38.              

Casa raională cultură

1820,0

1259,2

984,2

78,2

-275,0

39.              

Servicii de televiziune

100,0

50,2

 

0,0

-50,2

40.              

Aparatul preşedintelui investiţii capitale case de cultură, stadioane, monumente

 

1,1

 

0,0

-1,1

41.              

Consiliul raional, activităţi sportive

200,0

120,0

57,2

47,7

-62,8

42.              

Consiliul raional, activităţi pentru tineret

300,0

300,0

138,5

46,2

-161,5

43.              

Secţia cultură, aparatul administrativ

364,2

239,0

192,2

80,4

-46,8

44.              

Ocrotirea sănătăţii bugetul raional

400,0

366,5

262,5

71,6

-104,0

45.              

Casele de copii de tip familial

347,0

196,1

165,7

84,5

-30,4

46.              

Serviciul de asistenţă parentală profesionistă

267,3

231,9

25,9

11,2

-206,0

47.              

Serviciul de asistență  comunitară

2065,8

771,4

654,9

84,9

-116,5

48.              

Biroul comun pentru informare și servicii

21,4

21,4

2,9

13,6

-18,5

49.              

Serviciul de deservire socială la domiciliu pe lîngă Direcţia asistenţă socială şi protecţie a   familiei

1790,0

1067,3

831,4

77,9

-235,9

50.              

Centrul de reabilitare şi plasament Micleuşeni

877,5

600,5

387,0

64,4

-213,5

51.              

Serviciul specializat asistență socială

1286,7

707,0

242,4

34,3

-464,6

52.              

Centrul de plasament temporar al copilului

777,7

615,1

195,4

31,8

-419,7

53.              

Centrul de zi ”Bunvolentia”

446,4

284,4

141,6

49,8

-142,8

54.              

Comisia de expertiză medicală

32,6

17,8

8,1

45,5

-9,7

55.              

Direcţia asistenţă socială şi protecţie a   familiei

645,5

356,2

308,4

86,6

-47,8

56.              

Direcţia agricultură, dezvoltare economică şi a teritoriului

1000,0

601,5

364,1

60,5

-237,4

57.              

Susţinerea tinerilor specialişti

140,6

137,6

65,1

47,3

-72,5

58.              

Ajutoare materiale

 

 

 

 

0,0

59.              

Compensaţii transport urban, invalizii grupa I, II

1184,1

721,4

122,4

17,0

-599,0

60.              

Compensaţii transport aparatul locomotor

256,2

332,5

332,4

100,0

-0,1

61.              

Fondul de susţinere a populaţiei

2797,9

1223,8

954,2

78,0

-269,6

62.              

Reparaţia şi întreţinerea drumurilor

3000,0

4227,4

0,4

0,0

-4227,0

63.              

Protecţia mediului

-

0,2

 

0,0

-0,2

64.              

Amenajarea teritoriului

1000,0

1330,0

 

0,0

-1330,0

65.              

Cadastru (Alte servicii)

180,0

123,6

84,7

68,5

-38,9

66.              

Dobînda creditul Energetic II

34,0

17,0

-

 

 

67.              

Serviciul auxiliar pe lîngă Aparatul preşedintelui raionului

1538,0

919,7

706,1

76,8

-213,6

68.              

Alte cheltuieli

538,0

380,2

129,0

33,9

-251,2

69.              

Aparatul preşedintelui ajutoare materiale (Fondul de rezervă)

500,0

300,0

58,0

19,3

-242,0

70.              

Rambursarea creditelor preferenţiale Ministerul Finanţelor

 

 

 

 

 

71.              

Direcţia asistenţă socială şi protecţie a   familiei, reabilitarea represaţilor

-

462,7

462,7

100,0

0,0

72.              

Creditarea netă

-298,0

-149,0

-365,0

 

-216,0

 

TOTAL

125501,2

89258,8

60560,2

67,8

-28698,6

 

                                                           

 

  DECIZIE nr. 4/4

  din 12 septembrie 2014

 

Cu privire la derularea executării deciziilor
Consiliului raional adoptate în trimestrul II, 2014

 

      În conformitate cu prevederile Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, în scopul eficientizării executării prevederilor deciziilor Consiliului raional, examinînd nota informativă prezentată de Secţia administraţie publică, avînd avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE:

 

1.     Se ia act de informaţia privind derularea executării deciziilor Consiliului raional adoptate în trimestrul II, 2014.

 

2.     Direcţiile, secţiile Consiliului raional şi subdiviziunile subordonate acestuia în colaborare cu autorităţile administraţiei publice de nivelul întîi:

 

-         să intensifice eforturile în vederea ţinerii sub control şi executării integrale a deciziilor Consiliului raional;

 

-         să prezinte Secţiei administraţie publică informaţii desfăşurate despre executarea deciziilor pe fiecare punct în parte, iar în cazul neexecutării acestora să se indice motivele.

 

3.     Secţia administraţie publică, în baza informațiilor recepționate de la șefii direcțiilor, secțiilor Consiliului raional va elabora raportul generalizat privind executarea deciziilor.

 

4.     Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina secretarului Consiliului raional (N. Rusu).

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                        Larisa CIOBANU          

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                          Nina RUSU 

 

 

DECIZIE nr. 4/5

din  12  septembrie  2014

 

Cu privire la aprobarea Strategiei raionale de incluziune socială
a persoanelor cu dizabilităţi pentru anii 2014-2018

 

      În conformitate cu art. 43 al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, Legea nr. 317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, Legea nr. 60 din 30 martie 2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, avînd avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE:

 

       1.  Se aprobă Strategia raională de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi pentru anii 2014-2018, conform anexei.

       2.  Implementarea Strategiei menţionate va fi asigurată din contul şi în limitele alocaţiilor prevăzute anual în bugetul raional, precum şi a mijloacelor parvenite din alte surse, conform legislaţiei.

         3.  Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei să prezinte anual (în luna mai) Consiliului raional informaţie despre realizarea Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei raionale de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi pentru anii 2014-2018.

        4.  Se recomandă autorităţilor publice locale de nivelul întîi să întreprindă acţiunile de rigoare conform competențelor pentru realizarea Planului de acţiuni pentru  implementarea Strategiei raionale de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi  pentru anii 2014-2018.

           5.  Controlul privind executarea prezentei Decizii se pune în seama vicepreşedintelui raionului (S. Nicula).

 

 

Preşedinte al ședinţei                                         Larisa CIOBANU

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional                            Nina RUSU
 

                                                                                         Anexă
                                                la Decizia Consiliului raional Străşeni

                                                   nr. 4/5 din  12  septembrie   2014

 

STRATEGIA RAIONALĂ DE INCLUZIUNE SOCIALĂ

A PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI

pentru  anii  2014-2018


 

I. ÎNTRODUCERE

 

I I.  Descrierea situaţiei curente

 

2.1 Situaţia persoanelor cu dizabilităţi în raionul Străşeni

 

2.2 Analiza SWOT: Puncte tari, puncte slabe, oportunităţi şi pericole

 

III. Viziunile, obstacolele, obiectivele Strategiei raionale de incluziune

       socială a persoanelor cu dizabilităţi pentru anii 2014-2018.

 

3.1 Viziuni

 

3.2 Obstacole

 

3.3 Obiective strategice

 

IV. Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei rationale de incluziune  

     socială a persoanelor cu dizabilități pentru anii 2014-2018

 

I. INTRODUCERE

 

    Strategia  de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi în raionul Străşeni a fost elaborată în cadrul unui proces complex de planificare strategică participativă.

     Necesitatea elaborării strategiilor locale de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi survine din angajamentul   pe care şi la asumat Republica Moldova odată cu ratificarea în anul 2010 a Convenţiei ONU. Obligaţiile prevăzute în Convenţie implică elaborarea unor mecanisme de implementare (Articolul 4, p.1) pentru a promova şi asigura exercitarea deplină a drepturilor fundamentale ale omului pentru toate persoanele cu dizabilităţi.

     Strategia raională de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi (denumită în continuare Strategie) este un document strategic ce vizează problematica persoanelor cu dizabilităţi în raionul Străşeni şi include un set de acţiuni pentru perioada 2014-2018 în vederea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi.

Persoane cu dizabilităţi sunt persoanele cu deficienţe fizice, mintale, intelectuale sau senzoriale de durată, care, în interacţiune cu diverse obstacole, pot îngrădi participarea deplină şi efectivă a persoanelor în societate, în condiţii de egalitate cu ceilalţi.

Incluziunea socială presupune un set de acţiuni multidimensionale în următoarele domenii: justiţie, protecţie socială, ocupare a forţei de muncă, sănătate, educaţie, transporturi, drumuri, construcţii, cultură, informare şi comunicare, destinate persoanelor aflate în situaţie de marginalizare socială, pentru crearea şi dezvoltarea oportunităţilor de asigurare a unui indice al calităţii vieţii, echivalent comunităţii în care trăiesc.

Principiile Strategiei reies din cele prevăzute în Convenţia ONU şi Strategia de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi elaborată de către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei la nivel naţional. Astfel Strategia se conformează următoarelor principii:

 Respectul inerent al demnităţii, autonomiei individuale, inclusiv libertatea de a alege şi independenţa persoanelor;

 Nondiscriminarea;

 Participarea deplină şi eficientă la viaţa socială şi includerea în societate;

 Respectul pentru diferenţe şi acceptarea persoanelor cu dizabilităţi ca parte integrantă a diversităţii umane şi a umanităţii;

 Oportunităţi egale;

 Egalitatea bărbaţilor şi femeilor;

 Respectul faţă de capacităţile care evoluează a copiilor cu dizabilităţi şi respectul faţă de dreptul copiilor cu dizabilităţi de a-şi  păstra  identitatea;

 Protecţia împotriva neglijării şi abuzului;

  Responsabilizarea comunităţii;

 Consultarea persoanelor cu dizabilităţi la reglementarea serviciilor comunitare incluzive;

 Asistarea şi fortificarea mediilor naturale de viaţă ale persoanelor cudizabilităţi (familia şi comunitatea) şi                prevenirea plasării lor în instituţii rezidenţiale.

 

Obiectivele strategice precum şi activităţile incluse în Planul de acţiuni al strategiei garantează adaptarea şi acomodarea rezonabilă astfel încât să minimizeze diferenţele care determină statutul persoanelor cu dizabilităţi în raionul Străşeni. Deasemenea, s-a ţinut cont de valorizarea rolului social în planificarea acţiunilor orientate spre ajutorarea persoanelor cu dizabilităţi.

 

 

                                          II. DESCRIEREA SITUAŢIEI CURENTE

 

2.1.   SITUAŢIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI DIN RAIONUL STRĂŞENI                                                   

 

     Conform ultimelor date ale Direcţiei pentru statistică a raionului Străşeni populaţia totală a raionului este de 90610 locuitori, dintre care 69631 locuiesc în mediul rural. În componenţa raionului intră 39 localităţi administrate în cadrul a 27 de primării. Din numărul total al populaţiei 5,3 % (4800) sunt persoane cu dizabilităţi. În raion nu există o bază de date specifice pentru persoanele cu dizabilităţi ceea ce a reprezentat un impediment pentru etapa de analiză a situaţiei în scopul elaborării Strategiei. De aceea, datele statistice prezentate pot fi inexacte şi variabile fiind extrase din rapoartele, listele curente de evidenţă a numărului persoanelor cu dizabilităţi beneficiare de serviciile prestate în cadrul Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei din subordinea Consiliului raional Străşeni. Anual este evident că numărul persoanelor cu dizabilităţi creşte (cu 130 în perioada 2011-2013) fiind determinat de mai mulţi factori: depistarea dizabilităţii la noi născuţi; dobândirea dizabilităţii pe parcursul vieţii; precum şi identificarea sau evidenţa întîrziată a stării de dizabilitate la unele personae de către asistenţii sociali comunitari şi medicii de familie.

 

Tabel 1: Indicatori generali privind numărul persoanelor cu dizabilităţi în 

              raionul Străşeni

Categorii de persoane

cu dizabilităţi:

 

Număr

 

Dintre care

femei

 

Dintre care

cu vârsta

între 0-18

 

Dintre care

cu vârsta

între 18-65

 

Dintre care

locuiesc in

mediul rural

cu deficienţe locomotorii

420

215

35

285

309

cu deficienţe de auz

62

28

-

62

55

cu deficienţe de vedere

226

121

3

171

172

cu deficienţe mintale,

intelectuale

1155

567

265

890

858

 

Protecția socială a persoanelor cu dizabilităţi:

     Anual, în raionul Străşeni creşte numărul persoanelor cu dizabilităţi beneficiare de pensii şi prestaţii. Acest fapt este determinat şi de eforturile APL şi ale Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei de a informa şi facilita exercitarea dreptului persoanelor cu dizabilităţi la suport financiar din partea statului. Totodată, îmbătrânirea şi înrăutăţirea stării de sănătate a populaţiei din raionul Străşeni determină creşterea numărului solicitanţilor şi beneficiarilor de pensii şi prestaţii sociale.

 

Tabel 2. Asigurarea socială

 

Beneficiari de pensii şi prestaţii sociale:

2012

2013

Nr. persoanelor care beneficiază de pensii de invaliditate

5049

5051

Nr. persoanelor cu dizabilităţi care beneficiază de

prestaţii sociale

3655

5419

 

Serviciile de asistenţă socială sunt prestate de către Direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei în parteneriat cu ONG-le locale şi nu sunt suficiente pentru a răspunde la necesităţile şi solicitările membrilor comunităţii, inclusiv şi a persoanelor cu dizabilităţi.

            Activitatea direcţiei este axată pe realizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a DASPF aprobat prin Decizia Consiliului raional Străşeni Nr.4/15 din 28 septembrie 2012 şi Strategia de dezvoltare a sistemului integrat de servicii sociale pentru  anii 2014-2017, aprobată prin Decizia Consiliului raional Străşeni Nr.3/7 din 13 iunie 2014.

Activităţile prioritare ale asistenţei sociale constau în:

·      promovarea integrării sociale a persoanelor, care prin eforturi şi resurse proprii nu sunt în stare să-şi îmbunătăţească situaţia;

·         intervenţia prin diverse servicii, fie prin acordarea diferitor beneficii băneşti sau servicii sociale specifice, în funcţie de problemă şi necesităţi.

 

Tabel 3. Servicii de asistenţă socială

 

Nr.

Denumirea instituţiei

care oferă asistenţă

socială pentru

persoanele cu

dizabilităţi în raion

Serviciile

prestate

Nr. de

benefi

ciari

Surse de

finanţare

1.

Serviciul de îngrijire socială la domiciliu

îngrijire socială la domiciliu

424

Bugetul raional

2

Serviciul de protezare şi ortopedie

protezare şi ortopedie

480

Bugetul de stat

3

Serviciul social „Asistenţă personală”

Asistenţă personală

68

Bugetul raional

4

Centrul de reabilitare şi sprijin pentru copii şi tineret cu dizabilităţi mintale „Paradis

instruire, reintegrare,

kinetoterapie,

terapie

ocupaţională,

asistenţă

psihologică,

logopedie

50

Donatori de servicii

5

Centrul de zi pentru reabilitarea copiilor cu dizabilităţi „Incluziune-Mugurel” din s. Tătăreşti

Alimentaţie, informare, consiliere, mediere, psihocorecţie, terapie ocupaţională, reabilitare, îngrijire medicală, socio-culturale, transport pentru deplasarea beneficiarilor

25

Donatori

6

Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi în cadrul Gradiniţei „Mugurel”, or. Străşeni

Alimentaţie, consiliere, servicii pentru dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi comportament, suport pentru incluziune educaţională

15

Bugetul local

7

Centrul de zi pentru persoane în etate „Răsărit” din or  Străşeni

Alimentaţie, informare, socio-culturale, consiliere, mediere, distribuire de ajutoare umanitare, spălătorie, baie, îngrijire medicală

300

Donatori

8

Serviciul-pilot ”Plasament familial pentru adulţi”

Îngrijire familială substitutivă

1

Keystone Human Services Moldova Associaţion

9

Centrul de reabilitate şi plasament s. Micleuşeni

Plasament, alimentaţie, informare, asistenţă medicală, informare, consiliere, socio-culturale

25

Bugetul raional, aportul beneficiarilor

10

Cantine sociale

alimentaţie

25

Bugetul raional

 

Personalul implicat în asistenţa socială a persoanelor cu dizabilităţi este reprezentat de coordonatorii serviciilor de protecţie socială şi prestatorii de servicii sociale la nivel comunitar. Astfel la nivel de raion personalul cuprinde 10 reprezentanţi ai Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei. De asemenea, la nivel comunitar activează 33 asistenţi sociali comunitari, 44 lucrători sociali, 68 asistenţi personali, 1 asistent familial.

 

SERVICIUL DE ÎNGRIJIRE SOCIALĂ LA DOMICILIU a persoanelor cu dizabilităţi este efectuat în cadrul Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei Străşeni şi este activ în toate localităţile din raion.

În cadrul Serviciului de îngrijire socială la domiciliu activează 44 lucrători sociali, care deservesc  424 beneficiari, dintre care 325 singuratici,  43 persoane cu dizabilităţi severe,  56 persoane cu dizabilităţi accentuate. Din numărul total de beneficiari 39 sunt ţintuiţi la pat şi necesită o îngrijire complexă. Raportul între numărul beneficiarilor şi personalul care deserveşte este de 9,45(416 beneficiari: 44 lucrători sociali). În anul 2013 un lucrător social a acordat servicii de îngrijire socială la domiciliu în mediu la 2 persoane cu dizabilităţi. Solicitările individuale a persoanelor cu dizabilităţi, reieşind din problemele şi necesităţile cu care aceştia se confruntă sunt notificate şi asigurate cu promptitudine şi prioritate.

 

Tabela 4. Beneficiari ai Serviciului de îngrijire socială la domiciliu în raionul Străşeni

 

Nr.

Localitatea

Total

beneficiari

Inclusiv

cu dizabilităţi

 1.  

Străşeni

78

21

 1.  

Bucovăţ

14

5

 1.  

Capriana

10

2

 1.  

Chirianca

11

4

 1.  

Codreanca

18

3

 1.  

Cojuşna

16

4

 1.  

Dolna

 

 

 1.  

Galeşti

11

4

 1.  

Ghelăuza

12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3

 1.  

Grebleşti

 

 

 1.  

Lozova

26

6

 1.  

Micăuţi

10

3

 1.  

Micleuşeni

13

 

 1.  

Negreşti

7

 

 1.  

Oneşti

10

 

 1.  

Pănăşeşti

15

3

 1.  

Rădeni

26

8

 1.  

Recea

25

8

 1.  

Romăneşti

10

2

 1.  

Roşcani

11

1

 1.  

Scoreni

11

2

 1.  

Sireţi

15

5

 1.  

Tătăreşti

20

4

 1.  

Ţîgăneşti

10

1

 1.  

Voinova

10

2

 1.  

Vorniceni

21

5

 1.  

Zubreşti

14

3

 

Total

424

87

 

 

REABILITAREA BALNEOSANATORIALĂ

 

Conform situaţiei din 1.03.2014 au solicitat bilete de reabilitare balneo-sanatoriale  117  persoane respectiv în următoarele centre de reabilitare:

1. „Speranţa” 52   solicitanţi

2. „Victoria” – 64 solicitanţi

3. „Codru” –  1 solicitanţi

 

Valorificarea biletelor de reabilitare în anul 2013

 

1. „Victoria” – 108  persoane, inclusiv  43 vârstnici şi 65 persoane cu dizabilităţi.

2. „Speranţa” –  94 persoane, inclusiv 39   vârstnici şi 55 persoane cu dizabilităţi.

3. „Codru” –3 persoane, inclusiv 1 persoană în vârstă şi 2 persoane cu dizabilităţi.

 

În total au fost repartizate -  205 bilete de tratament, inclusiv  83 vârstnici şi 122 persoane cu dizabilităţi. Astfel, doar 35% din numărul total al solicitanţilor beneficiază de reabilitare baleneo-sanatorială.

 

ASIGURAREA CU  MIJLOACE AJUTĂTOARE TEHNICE

     Întreprinderea de Stat „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare” oferă beneficiarilor articole ortopedice şi mijloace de locomoţie nemecanizată, precum şi servicii de reabilitare a invalizilor, veteranilor de război, persoanelor cu maladii şi afecţiuni ale aparatului locomotor. În întregime pe raion, la CREPOR sunt luaţi la evidenţă 513 persoane beneficiare ale serviciilor menţionate, inclusiv 81 persoane au fost luate la evidenţă în anul 2014. Pe parcursul anului de referinţă au beneficiat de articole şi servicii protecto-ortopedice:

• încălţăminte protetică - 29 persoane, comparativ cu 23 persoane în 2013;

• încălţăminte specială- 43 persoane comparativ cu  38 în 2013;

• încălţăminte ortopedică -  378 persoane, comparativ cu 366 în anul 2013;

• corsete - 26 persoane, comparativ cu 20 persoane  în 2013;

• bandaje -  22 persoane, comparativ cu  18 persoane în 2013.

Pentru a primi cărucioare sunt luaţi la evidenţă  47 beneficiari din întreg raionul, 17 din care au fost luaţi la evidenţă în 2013. Din ei au fost asiguraţi cu cărucioare 39 persoane. La data de 01.01.2014, în întregime pe raion au rămas neasiguraţi cu cărucioare 8 beneficiari.

 

EDUCAŢIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI:

     Din totalul de 9297 elevi din raionul Străşeni încadraţi în procesul general de învăţământ, 540 sunt copii cu dizabilităţi ce constituie 5,8% din numărul total. Odată cu implementarea conceptului de educaţie incluzivă în instituţiile de învăţământ din raion, procesul de studii va fi centrat pe capacităţile individuale ale copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şi va fi optimizat prin adaptarea infrastructurii instituţiilor de învăţământ şi angajarea personalului suplimentar corespunzător (psihologi, logopezi, asistenţi personali).

 

Tabelul 6. Instruirea persoanelor cu dizabilităţi

Nr.persoanelor

cu dizabilităţi

încadrate în procesul

general de

învăţământ

Nr.

Din

mediul

rural

Femei/

fete

Cu defici

enţe de auz

Cu defici

enţe

de vedere

Cu deficienţe

locomotorii

Cu

deficienţe

mintale,

intelectuale

Primar

260

165

159

91

55

30

79

Gimnaziu

200

170

100

50

60

34

61

Liceu

80

78

58

30

46

4

-

Total:

540

413

317

171

161

68

140

Nr. persoanelor

cu dizabilităţi

care beneficiază

de instruire la

domiciliu

20

14

10

-

-

19

1

 

Tabelul  7. Instituţii de învăţământ din raion în care sunt încadrate persoane cu dizabilităţi

 

Nr.

Denumirea instituţiei

Localitatea

nr.de elevi

cu dificienţe

de auz

Cu dificienţe

de văz

Cu dificienţe

locomotorii

cu dificienţe

mintale

1.

Gimnaziul Bucovăţ

or.Bucovăţ

159

-

-

1

1

2.

Gimnaziul Chirianca

s.Chirianca

102

1

4

-

2

3.

Gimnaziul Dolna

s. Dolna

124

-

4

-

3

4.

Gimnaziul Drăguşeni

s. Drăguşeni

117

2

-

-

4

5.

Gimnaziul Grebleşti

s. Grebleşti

59

-

-

-

1

6.

Gimnaziul Lupa - Recea

s.Lupa-Recea

71

2

3

-

-

7.

Gimnaziul Oneşti

s. Oneşti

95

2

4

-

2

8.

Gimnaziul Roşcani

s. Roşcani

128

2

5

-

3

9.

Gimnaziul Stejăreni

s. Stejăreni

59

1

2

-

4

10.

Gimnaziul “M. Viteazul"

or. Străşeni

885

12

10

5

10

11.

Gimnaziul Tătăreşti

s. Tătăreşti

134

3

9

8

4

12.

Gimnaziul Ţăgăneşti

s. Ţîgăneşti

136

2

5

-

10

13.

Gimnaziul Voinova

s. Voinova

174

6

8

2

7

14.

Gimnaziul Pănăşeşti

s. Pănăşeşti

289

3

2

1

4

15.

Gimnaziul Cojuşna

s. Cojuşna

298

9

10

1

5

16.

Gimnaziul Recea

s. Recea

256

2

5

-

6

17.

Gimnaziul Micăuţi

s.Micăuţi

289

7

5

4

5

18.

Gimnaziul Găleşti

s.Găleşti

244

3

5

4

5

19.

Gimnaziul Căpriana

s.Căpriana

236

4

1

2

3

20.

Gimnaziul Codreanca

s.Codreanca

218

-

-

-

-

21.

Gimnaziul Radeni

s.Radeni

209

5

9

4

17

22.

Şcoala primară

Negreşti

s.Negreşti

-

-

-

-

-

23.

Liceul teoretic Zubreşti

s.Zubreşti

379

-

-

5

3

24.

Liceul teoretic “I. Creangă”

s.Micleuşeni

319

3

5

5

3

25.

Liceuil teoretic Romaneşti

s.Romăneşti

189

5

8

3

3

26.

Liceul teoretic “Universul”

s.Scoreni

385

-

-

-

-

27.

Liceul teoretic “N. Necrasov”

or.Străşeni

179

5

5

2

6

28.

Liceulteoretic”M. Eminescu”

or.Străşeni

953

18

20

4

20

29.

Liceul teoretic “A.Russo”

s.Cojuşna

385

5

10

3

3

30.

Liceul teoretuc”N.Vornicescu”

s.Lozova

605

-

-

-

-

31.

Liceul teoretic “I. Inculeţ"

s.Vorniceni

498

8

13

4

15

32.

Liceul teoretic Sireţi

s.Sireţi

672

5

10

2

5

33.

Liceul theoretic “I. Vatamanu”

or.Străşeni

525

-

10

-

-

 

ÎNCADRAREA ÎN CÂMPUL MUNCII  A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI

     Potrivit evidenţei Agenţiei Teritoriale pentru Ocuparea Forţei de Muncă din raionul Straşeni, actualmente sunt angajate oficial 11 persoane cu dizabilităţi, dintre care 4 sunt femei. Unul dintre angajaţi este din mediul rural şi tot unul din cei trei este angajat de către o instituţie privată, ceilalţi doi fiind angajaţi ai instituţiilor publice.

Membrii GLP însă au invocat în cadrul seminarului de planificare strategică existenţa unui număr mai mare de persoane cu dizabilităţi angajate în câmpul muncii. Dar pentru acestea sunt angajate în mare parte neoficial este dificil de estimat cifra reală.

La moment, la ATOFM Straşeni sunt înregistrate ca şomeri  6 persoane cu dizabilităţi.

 

ACCESUL PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI ÎN INSTITUŢII ŞI SPAŢII PUBLICE
 

       În vederea realizării prevederilor Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, ratificată prin Legea nr. 166 din 09.07.2010, inspectoratul de stat în construcţii nu eliberează concluzii pozitive la darea în exploatarea a obiectelor de menire social-culturală, dacă la intrarea în edificiul construit sau renovat nu este asigurat accesul liber pentru persoanele cu dizabilităţi locomotorii. Pornind de la multiplele obstacole legate de accesibilitatea în locurile publice, asistenţii sociali comunitari au fost responsabilizaţi să informeze şi să mobilizeze autorităţile locale pentru adaptarea instituţiilor şi spaţiilor publice la necesităţile persoanelor cu deficiente fizice.  În anul 2013 a fost efectuată o evaluare   a gradului de adaptare a  instituţiilor şi serviciilor publice şi corespunderea acestora cerinţelor  unice. Cu toate acestea, din cele 27 prămării, doar  parţial este asigurată accesibilitatea persoanelor cu dizabiliti locomotorii. De asemenea, în raionul Străşeni nu este înregistrat nici un mijloc de transport, care ar deservi şi persoanele cu dizabilităţi.

Taberele de odihna pentru copiii din raion de asemenea nu  pot găzdui copii cu dizabilităţi, din motiv că nu sunt asigurate accesibilitatea şi condiţiile de agrement, iar personalul angajat nu are pregătire în lucrul cu copiii cu dizabilităţi.

 

SENSIBILIZAREA OPINIEI  PUBLICE ȘI ACCESUL LA INFORMAŢIE

 

 Cetăţenii raionului Străşeni sunt informaţi prin intermediului mass-mediei regionale:

Ziarului “Străşeneanca”, în care se publică periodic articole din domeniul social.

Postului de televiziune “ART TV” unde periodic sunt reflectate şi discutate problemele, provocările din domeniul asistenţei sociale.

 

      De asemenea în oraşul Străşeni sunt instalate în locuri publice panouri informative, se desfăşoară seminare informative în primării şi instituţii de învăţământ precum şi se dezbat diferite subiecte de interes comun în cadrul grupului consultativ.

Raionul Străşeni are acces la mass-media naţională fiind difuzate toate posturile TV cu acoperire naţională. Cu toate acestea, persoanele cu deficienţă de vedere, auz, cele din familii vulnerabile nu au asigurat accesul deplin la informaţie, mijlocele existente de informare nefiind adaptate necesităţilor acestora precum şi în multe familii defavorizate lipsesc efectiv mijloacele de difuzare, recepţionare a informaţiei.

Ca efect a insuficienţei şi accesului limitat la informare, persoanele cu dizabilităţi, deşi deţin dreptul de a fi informaţi şi de a participa activ la viaţa comunităţii, deseori nu cunosc şi nu revendică acest drept. În rezultat, persoanele cu dizabilităţi din raionul Străşeni sunt marginalizate şi supuse stereotipurilor care împiedică participarea lor la procese decizionale şi la viaţa comunităţii în general.

 

 

2.2. ANALIZA SWOT: Puncte Tari, Punctelor Slabe, Oportunităţi şi Pericole

 

     Analiza SWOT reflectă caracteristicile mediului intern (Puncte Tari şi Puncte Slabe) şi ale mediului extern (Oportunităţi şi Pericole) care avantajează sau stagnează procesul de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi din raionul Străşeni.

Mediul intern reprezintă limitele geografice, administrative, instituţiile, factorii decizie şi actorii comunitari din raionul Străşenii.

Iar mediul extern reprezintă factorii de decizie şi influenţă din afara raionului Străşeni care pot fi de natură socială, economică sau politică şi care fie susţin procesul de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi sau împiedică şi implică anumite riscuri ce nu pot fi influenţate singular de factorii interni, dar care trebuie luate în consideraţie pentru a preveni impactul lor la nivel local.

 

Analiza Mediului Intern

Puncte Tari:

• Aplicarea cadrului legal în domeniul persoanelor cu dizabilităţi în raionul Străşeni;

• Strategia raională privind sistemul integrat de servicii sociale pentru perioada 2014-2017 este          în proces de implementare;

• Servicii de incluziune socială create şi funcţionale:

Serviciul de îngrijire socială la domiciliu

Serviciul de protezare şi ortopedie

Serviciul social „Asistenţă personală”

Centrul de reabilitare şi sprijin pentru copii şi tineret cu dizabilităţi  „Paradis”

Centrul de zi pentru reabilitarea copiilor cu dizabilităţi „Incluziune-Mugurel” din s. Tătăreşti

Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi în cadrul Gradiniţei „Mugurel”, or. Străşeni

Centrul de zi pentru persoane în etate „Răsărit” din or  Străşeni

Serviciul-pilot ”Plasament familial pentru adulţi”

Centrul de reabilitate şi plasament s. Micleuşeni

Cantine sociale

 

• DASPF are experienţă în domeniul dezvoltării serviciilor de incluziune socială:

• DASPF şi serviciile comunitare deţin personal calificat;

• În vederea implementării acţiunilor sociale este evidentă colaborarea intersectorială şi încurajarea noilor iniţiative de către factorii de decizie la nivel de raion;

• Sunt în proces de creare şi dezvoltare centrele de resurse pentru incluziunea socială a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale;

• Bugetul raional deţine resurse financiare dedicate acţiunilor de incluziune socială;

 

Puncte Slabe:

• Mentalitate depăşită, atitudine discriminatorie cu referire la drepturile şi statutul social al persoanelor cu dizabilităţi;

• Nu se efectuează intervenţia timpurie pentru depistarea şi evaluarea necesităţilor persoanelor cu dizabilităţi;

• Insuficienţa resurselor financiare dedicate acţiunilor de incluziune socială;

• Insuficienţa serviciilor de asistenţă socială, inclusiv a resurselor umane calificate;

• Fluctuaţia cadrelor în instituţiile de profil;

• Instituţionalizarea persoanelor cu dizabilităţi;

• Lipsesc instrumente de monitorizare privind implementarea politicilor sociale la  nivel local;     

• Modul nesănătos de viaţă al cetăţenilor care poate cauza dizabilitatea;

• Motivaţia slabă a APL de nivelul I şi II de a dezvolta servicii sociale inclusive;

• Accesul limitat al persoanelor cu dizabilităţi în instituţii şi locuri publice.

 

Analiza Mediului Extern

 •  Cadrul legal racordat la cel internaţional prin aderarea Moldovei la Convenţia ONU şi alte acte legislative, convenţii, ce fac referinţă la incluziune socială;
 •  Suport financiar obţinut prin intermediul granturilor, proiectelor  implementate la nivel de raion: FISM, Keystone Moldova;

·         Resurse umane instruite în domeniul asistenţei sociale în cadrul facultăţilor de profil;

 •  Instituirea avocatului parlamentar pentru protejarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi.

·         Conlucrare cu instituţiile guvernamentale care eliberează politici şi  facilita incluziunea persoanelor cu dizabilităţi(Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei; Ministerul  Educaţiei);

 

Pericole, riscuri:

·         Nerespectarea legislaţiei din domeniul protecţiei sociale;

·         Mentalitatea învechită şi limitată cu referire la statutul persoanelor cu dizabilităţi;

·         Abordarea sceptica a Strategiei din partea unor actori decizionali;

·         Posibile bariere în implementarea Strategiei reieşind din capacităţile de ordin administrativ şi financiar la nivel de politici naţionale;

·         Insuficienţa resurselor financiare ca efect al crizei politice şi economice din ţară;

·         Mediatizarea insuficientă şi inadecvată a situaţiei, necesităţilor şi statutului persoanelor cu dizabilităţi (prin intermediul surselor mass-media naţionale);

·         Interpretarea persoanelor cu dizabilităţi ca obiect al carităţii.

 

III. Viziunile, obstacolele şi obiectivele Strategiei raionale de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi pentru anii            2014-2018.

 

3.1 VIZIUNI:

 

1.      Infrastructură social-economică adaptată şi dezvoltată

2.      Servicii sociale dezvoltate şi extinse

3.      Drepturile şi libertăţile persoanelor cu dizabilităţi sunt asigurate şi promovate

 

·      Sunt create căi de acces pentru persoanele cu dizabilităţi în locuri publice precum şi instituţiile publice şi private

·      Este creat serviciul specializat de transport (taxi adaptat)

·      Mijloacele de transport public adaptate necesităţilor persoanelor cu dizabilităţi

·      Reparate şi adaptate trotuarele pentru mobilitatea persoanelor în scaun cu rotile

 

 

·      Servicii sociale noi create şi extinse  

·      Servicii sociale calitative, adaptate pentru persoanele cu dizabilităţi

·      Valorile familiale sunt promovate

·      În toate instituţiile sociale activează un psiholog

·      Abandonul şi instituţionalizarea copiilor sunt prevenite prin activităţi de instruire şi informare

·      Este creat serviciul „Respiro” pentru adulţi

·      Este creat serviciul   social „Casa Comunitară”

·      Este creat serviciul „Locuinţă protejată”

·      Este creat serviciul social „Echipa mobilă”pentru persoane cu dizabilităţi mintale

·      Asistenţă medicală individualizată este asigurată

·      Sunt  create şi oferite oportunităţi de odihnă şi reabilitare pentru persoanele cu dizabilităţi (foi de odihnă, tratament baleneo-sanatorial)

 

 

 

·      Este redusă discriminarea şi stigmatizarea persoanelor cu dizabilităţi

·      Sunt oferite şanse egale de afirmare pentru persoanele cu dizabilităţi

·      Persoanele cu dizabilităţi se auto-reprezintă (îşi revendică drepturile)

·       Persoanele cu dizabilităţi şi familia acestora sunt informate despre drepturi şi obligaţii

·      Persoanele cu dizabilităţi sunt implicate activ în procese decizionale

·      Sunt organizate mese rotunde, evenimente publice cu referire la incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi

·      Oportunităţile de participare la viaţa social-economică sunt mediatizate prin intermediul mass-media locală şi naţională (pagini web, ziare, posturi radio şi TV)

·      Persoanele cu Cerinţe Educaţionale Speciale sunt încadrate în instituţii de învăţământ obişnuite (şcoli, licee, şcoli profesionale, instituţii de învăţământ superior)

·       Procesul educaţional este incluziv, centrat pe capacităţile individuale şi accesibil pentru toţi

·      Istoriile de succes ale persoanelor cu dizabilităţi sunt mediatizate

 

4.      Resurse umane şi financiare asigurate

5.    Persoanele cu dizabilităţi sunt abilitate economic

6.      Este asigurată angajarea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilităţi

 

·         Resurse financiare suficiente pentru asigurarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi

·         Personalul de profil  (social, medical, educaţional) este calificat şi remunerat adecvat

·         Economia locală este dezvoltată

 

 

·      Activităţi de antreprenoriat social realizate în cadrul structurilor publice şi neguvernamentale

·      Întreprinderi locale, fabrici adaptate pentru angajarea persoanelor cu dizabilităţi

·      Agenţii economici sunt încurajaţi şi motivaţi să angajeze persoane cu dizabilităţi

 

·         Este creat serviciul de orientare profesională

·         Agenţii economici sunt motivaţi să angajeze persoane cu dizabilităţi

·         Persoanele cu dizabilităţi nu confruntă bariere de angajare în câmpul muncii

·         Instituţiile publice şi private încurajează şi oferă oportunităţi de angajare persoanelor cu dizabilităţi

·         Locul de muncă este adaptat necesităţilor persoanelor cu dizabilităţi

 

7.      Capacităţile  persoanelor cu dizabilităţi sunt valorificate

 

8.    Situaţia persoanelor cu dizabilităţi este monitorizată şi evaluată

9.      Prestaţiile sociale sunt calculate reieşind din necesităţile specifice şi capacităţile persoanelor cu dizabilităţi

 

·         Talentele persoanelor cu dizabilităţi sunt promovate prin activităţi culturale şi de afirmare

·         Persoanele cu dizabilităţi sunt implicate în activităţi sportive

 

 

·      Este creată baza de date a persoanelor cu dizabilităţi

·      Sunt elaborate şi aplicate instrumente de monitorizare şi evaluare prind implementarea strategiei de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi

 

 

·      Prestaţiile sociale sunt calculate reieşind din necesităţile specifice şi capacităţile persoanelor cu dizabilităţi

 

 

3.2 OBSTACOLE:

1. Discriminarea persoanelor cu dizabilităţi în comunitate

 

2. Acces limitat la educație și angajare în câmpul muncii

3. Mobilizarea insuficientă a comunității în incluziunea socială persoanelor cu dizabilități

 

·         Existența stereotipurilor la persoanele cu dizabilități privind statutul și drepturile lor

·         Context social-istoric determinant al mentalităţii limitate şi atitudinii discriminatorii

·         Accent pe dizabilitate şi nu pe abilitate în procesul incluziunii persoanelor cu dizabilităţi

·         Intoleranța unor membri a societății civile

·         Indiferența și concepția distorsionată a membrilor familiei

·         Persoanele cu dizabilități complexate și izolate

·         Protecția redusă a persoanelor cu dizabilități împotriva violenței şi exploatării

·         Promovarea instituţionalizării în detrimentul asigurării dreptului la casă și familie

·         Mobilitate redusă la nivel internațional

·         Femeile cu dizabilități discriminate

·         Drepturile persoanelor cu dizabilități nu sunt tratate în mod egal

·         Protecția integrității persoanelor cu dizabilități neasigurată(art.17 din Convenţia ONU, Protecția datelor cu caracter personal)

·         Persoanele cu dizabilități nu sunt implicate în acțiuni comunitare și decizionale

 

·         Instituțiile publice și private   neadaptate la capacitățile persoanelor cu dizabilități

·         Mecanisme nedezvoltate de motivare pentru angajarea persoanelor cu dizabilități

·         Orientare profesională insuficientă pentru persoanele cu dizabilităţi

·         Insuficiența programelor adaptate de instruire pentru persoanele cu dizabilități

 

 

·         Implicarea insuficientă a persoanelor cu dizabilități în protecția persoanelor cu dizabilități

·         Mediatizare inadecvată și reflectarea insuficientă a situației persoanelor cu dizabilități

·         Implicare insuficientă a APL în rezolvarea problemelor persoanelor cu dizabilități

 

4. Infrastructura social-economică slab dezvoltată

5. Insuficiența serviciilor adaptate și accesibile

6. Resurse umane insuficient motivate și cu experiență

 

·         Insuficiența serviciilor adaptate și accesibile pentru persoanele cu dizabilități

·         Insuficiența spațiilor de odihnă și reabilitare adaptate

·         Insuficiența serviciilor medicale specializate

·         Acces limitat la servicii juridice a persoanelor cu dizabilități

·         Lipsa la nivel local a comisiilor pentru drepturile

      persoanelor cu dizabilități(art.34 din Convenţia ONU)

 

·      Insuficiența mijloacelor speciale pentru persoanele cu dizabilităţi

·      Infrastructura  slab dezvoltă și neadaptată (drumuri, edificii, transport, servicii publice)

 

 

 

·      Pregătirea şi experienţa insuficientă a resurselor umane de profil şi insuficiența specialiștilor calificați

·      Fluctuaţia cadrelor din domeniul protecţiei sociale şi învăţământ

·      Cooperarea internațională insuficientă pentru schimb de experiența în domeniul incluziunii sociale

 

7.    Mecanisme de consultare și informare insuficiente

8.      Resurse financiare insuficiente

 

·         Parteneriate intersectoriale slab dezvoltate

·         Abordarea insuficientă a persoanelor cu dizabilități din perspectiva gender

·         Mecanisme insuficiente de implementare a prevederilor legale, politicilor sociale la nivel local

·         Neajustarea cadrului legal în ansamblu la necesitățile persoanelor cu dizabilități

·         Baza de date segmentată şi incompletă în domeniul social

·         Monitorizarea insuficientă a implementării prevederilor Convenției ONU

 

Resurse financiare insuficiente

 

 

 

3.3 OBIECTIVE STRATEGICE

 

Obiectiv strategic I: Asigurarea dreptului la viaţă independentă şi trai în comunitate

 

 

Obiectiv specific 1.1:

Încurajarea participării persoanelor cu dizabilităţi la viaţa comunităţii

Obiectiv specific 1.2:

Crearea oportunităţilor de angajare în câmpul muncii

 

1.1.1.      Asigurarea unui sistem  educaţional incluziv 

1.1.2.      Implicarea persoanelor cu dizabilităţi în activităţi de auto-reprezentare 

1.1.3.      Încurajarea participării persoanelor cu dizabilităţi în procese decizionale

1.1.4.      Promovarea persoanelor cu dizabilităţi în funcţii administrative şi decizionale

1.1.5.      Implicarea persoanelor cu dizabilităţi în organizarea acţiunilor comunitare (mese de lucru, grupuri active)

 

 

1.1.1        Formarea profesională a persoanelor cu dizabilităţi

1.1.2        Organizarea campaniilor de sensibilizare a instituţiilor publice şi private, agenţilor economici pentru angajarea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilităţi

1.1.3        Organizarea târgurilor locurilor de muncă şi promovarea oportunităţilor de angajare pentru persoanele cu dizabilităţi

1.1.4        Organizarea expoziţiilor cu vânzare şi iarmaroacelor cu participarea persoanelor cu dizabilităţi

 

 

 

Obiectiv specific 1.3:

Asigurarea dreptului la integritate şi familie

 

1.3.1        Prevenirea abandonului copiilor cu dizabilităţi noi născuţi

1.3.2        Organizarea activităţilor de instruire şi orientare cu familiile tinere privind modul sănătos de viaţă

1.3.3        Promovarea rolului familie în incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi

1.3.4        Integrarea, re-integrarea copiilor cu dizabilităţi în familie

1.3.5        Organizarea activităţilor de informare şi instruire în deprinderi de viaţă

 

 

 

 

 

Obiectiv strategic II: Asigurarea accesibilităţii persoanelor cu dizabilităţi

 

 

Obiectiv specific 2.1: Adaptarea infrastructurii sociale

Obiectiv specific 2.2: Extinderea şi dezvoltarea serviciilor sociale incluzive

 

2.1.1        Crearea şi dezvoltarea elementelor de infrastructură social-economică

2.1.2        Adaptarea instituţiilor publice şi private, a spatiilor publice, de odihnă şi reabilitare la necesităţile persoanelor cu dizabilităţi

2.1.3        Dotarea serviciilor existente cu utilaj şi mijloace speciale

2.1.4        Reducerea barierelor de învăţare şi participare pentru toţi elevii

2.1.5        Asigurarea persoanelor cu dizabilităţi cu mijloace ajutătoare speciale

 

 

2.2.1        Extinderea şi dezvoltarea serviciilor sociale deja create

2.2.2        Crearea serviciului „Locuinţă protejată”

2.2.3        Crearea serviciului „Echipa mobilă”

2.2.4        Crearea serviciului „Casă comunitară”

2.2.5        Crearea serviciului „Respiro”

2.2.6        Asigurarea consultanţei juridice persoanelor cu dizabilităţi în cadrul DASPF

2.2.7        Încadrarea copiilor din grupul de risc în activităţi extraşcolare

2.2.8        Asigurarea cu asistent personal a copiilor cu dizabilităţi

2.2.9        Crearea condiţiilor pentru implicare copiilor cu dizabilităţi în activităţi sportive

2.2.10    Încadrarea copiilor cu dizabilităţi în activităţi extraşcolare

2.2.11    Elaborarea Planurilor Educaţionale Individuale pentru a facilita procesul de studiu şi absolvire a instituţiilor de învăţământ de către copiii cu CES.

 

 

 

Obiectiv strategic III: Asigurare incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi prin activităţi de promovare, monitorizare şi evaluare

 

 

Obiectiv specific 3.1: Monitorizarea şi evaluarea situaţiei persoanelor cu dizabilităţi

 

Obiectiv specific 3.2: Organizarea activităţilor de mediatizare şi sensibilizare privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi

 

3.1.1        Crearea bazei de date privind persoanele cu dizabilităţi

3.1.2        Abordarea intersectorială a procesului de colectare şi analiză a datelor privind persoanele cu dizabilităţi

3.1.3        Elaborarea rapoartelor de monitorizare şi evaluare a Strategiei de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi prin prisma Convenţiei ONU

3.1.4        Evaluarea necesităţilor individuale de ordin medical şi social a persoanelor cu dizabilităţi 

 

 

3.2.1        Mediatizarea implementării Strategiei de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi

3.2.2        Crearea comisiilor locale pentru protejarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi

3.2.3        Adaptarea paginii web a Consiliului Raional pentru a fi accesibilă tuturor şi reflectarea pe pagina web a activităţilor de incluziune socială organizate în raion

3.2.4        Responsabilizarea APL-lor în implementarea Strategiei şi respectarea prevederilor Convenţiei ONU

3.2.5        Prezentarea activității DASPF direcţiilor de referinţă (Direcţia Sănătate, Direcţia de Învăţământ, Tineret şi Sport) în cadrul evenimentelor comune şi de schimb de experienţă

3.2.6        Implicarea APL în activităţi de informare şi sensibilizare la nivel comunitar (organizarea sărbătorilor tradiţionale, evenimentelor speciale pentru promovarea prevederilor Convenţiei ONU)

 

 

Obiectiv strategic IV: Consolidarea resurselor umane şi financiare pentru asigurarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi

 

Obiectiv specific 4.1: Diversificarea resurselor financiare pentru realizarea activităţilor de incluziune socială  a persoanelor cu dizabilităţi.

 

Obiectiv specific 4.2: Consolidarea capacităţilor resurselor umane de profil

 

 

4.2.1        Planificarea liniei de buget a Consiliului Raional destinate activităţilor de incluziune socială

4.2.2        Menţinerea şi consolidarea parteneriatelor cu organizaţiile donatoare

 

 

 

4.2.3        Facilitarea schimbului de experienţă în implementarea acţiunilor de incluziune socială pentru actorii implicaţi în proces

4.2.4        Majorarea salariilor angajaţilor din domeniul asistenţei sociale şi educaţiei incluzive

 

 

Obiectiv specific 4.3: Consolidarea parteneriatelor inter-sectoriale în vederea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi

 

 

4.3.1        Stabilirea acordurilor de colaborare cu instituţiile universitare de profil (Facultatea de Asistenţă Socială: ULIM,  Universitatea de Stat, Universitatea „Ion Creangă”)

4.3.2        Valorificarea corectă şi constructivă a resurselor financiare disponibile pentru activităţi sociale

4.3.3        Racordarea acţiunilor locale la politicile de incluziune de nivel naţional

 

 

 

 

IV.  PLANUL  DE  ACŢIUNI

pentru implementarea Strategiei  raionale de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi pentru anii  2014 – 2018

 

Obiectivul strategic I. Asigurarea dreptului la viaţă independentă şi trai în               .                                                            comunitate

Nr.

Obiective/

Acţiuni

Indicatori de monitorizare

Respon-sabili

Parte-

neri

Term-en de reali-

zare

                      Costuri, mii lei

Anii

Total

Buget

de stat

Surse locale

Donaţii,

Granturi

 

             1

2

3

4

5

    6

     7

      8

      9

      10

1.

Asigurarea unui sistem de învăţămînt imcluziv:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Evaluarea individuală a persoanelor cu dizabilităţi  şi integrarea în procesul de învăţămînt conform capacităţilor şi abilităţilor

27  localităţi/ nr.persoanelor evaluate

Raport de evaluare

DASPF

2014-2015

 

 

 

 

 

1.1.1

Organizarea vizitelor  de teren pentru evaluarea necesităţilor, capacităţilor şi abilităţilor de instruire a persoanelor cu dizabilităţi/copii şi tineri/

Nr.vizitelor efectuate,

Nr. persoanelor evaluate

DÎ, managerii instituţiilor de învăţămînt, asistenţii sociali

APL, ONG, Centrele de sănătate

2014-2015

 

 

 

 

 

1.1.2

Organizarea sesiunilor

individuale

de suport pentru

incluziune (asistent

social, psiholog,

logoped)

nr. beneficiarilor

şi nr.

sesiunilor

individuale

de suport

DÎ,

Centre de sănătate,

DASPF

Instituţiile

de învăţământ,

APL

şi ONG-uri

locale,

DASPF

2014-2015

 

 

 

 

 

1.2

Elaborarea planurilor

educaţionale

individuale

Nr. de PEI

APL,

DASPF

2014-2018

 

 

 

 

 

1.3

Angajarea Cadrelor

Didactice de Sprijin

(CDS) şi asistenţilor

personali pentru

copii cu dizabilităţi severe

10 unităţi- CDS angajate

10 unităţi- asistenţi

personali

angajaţi

 

DÎ,

DASPF

 

 

APL

2014-2018

 

 

400,0

 

 

 

1.4

Dotarea celor 18 Centre de resurse pentru educaţie incluzivă  şi deschiderea Centrelor noi în şcoli

10 Centre  noi în şcoli

APL

2014-2018

 

 

1104,0

 

 

 

1.5

Deschiderea  Centrelor   de resurse pentru educaţie incluzivă în  3 grădiniţe

10 Centre în grădiniţe

APL

2014-2018

 

 

 

 

 

1.6

Identificarea timpurie  a copiilor cu probleme în dezvoltare  din grădiniţe în scopul incluziunii ulterioare  ,cu success,  în procesul de învăţămînt 

Nr. de copii identificaţi

DÎ,

Centrele de sănătate

APL,

ONG

2014-2018

 

 

 

 

 

1.7

Monitorizarea şi

evaluarea periodică

Rapoarte de

monitorizare,

Şedinţe semianuale

de

evaluare

DÎ,

DASPF

 

 

APL

2014-2018

 

 

 

 

 

1.8

Orientarea şi formarea

profesională

a persoanelor cu

dizabilităţi

Nr. persoanelor

cu dizabilităţi

încadrate

în procesul

de orientare

şi formare

profesională

ATOFM,

APL

DASPF,

ONG-uri

2014-2018

 

 

 

300,0

 

 

100,0

 

 

 

 

 

200,0

1.8.1

Includerea persoanelor

cu dizabilităţi

în procesul de instruire

Nr. persoanelor

cu dizabilităţi

încadrate

în procesul

de formare

profesională

DÎ,

DASPF

ATOFM,

Centrele de sănătate

2014-2015

 

 

 

 

 

1.8.2

Susţinerea  procesului

de formare profesională

a persoanelor

cu dizabilităi din

familii social-vulnerabile

(burse de

studii, suport pentru

acomodare şi accesibilitate)

 

Persoane cu

dizabilităţi

din familii

social-vulnerabile

beneficiare

de

suport pentru

formare

profesională

DASPF,

ATOFM

 

DÎ,

Agenţi economici,

ONG

2014-2018

 

 

 

 

 

1.8.3

Motivarea agenţilor

economici (crearea

oportunităţilor de

instruire şi orientare

profesională; suport

financiar direct pentru

plata studiilor)

prin scutirea de

impozite locale

Nr. persoanelor

cu

dizabilităţi

beneficiare

de programe

gratuite de

formare profesională;

 

CR

ATOFM, Mass-media locală

2014-2018

 

 

 

 

 

1.8.4

Organizarea tîrgurilor locurilor de muncă

5 tîrguri de muncă organizate

ATOFM

 

Agenţii economici

2014-2018

 

 

 

 

 

1.8.5

Implicarea meşterilor  populari din raion în pregătirea profesională a persoanelor cu dizabilităţi

Nr. de personae implicate

ATOFM,

DASPF

 

Agenţii economici

2014-2018

 

 

 

 

 

1.9

Organizarea odihnei de vară pentru copiii cu dizabilităţi în perioada sezonului estival

120 copii beneficiari

DASPF,

 

2014-2018

/iunie-august/

 

 

135,0

 

 

 

1.9.1

Adaptarea unui bloc/ dormitor din tabăra de odihnă “Codru” pentru odihna copiilor cu dizabilităţi

2 căsuţe

CR

Agenţii economici

2014-2015

 

 

 

100,0

 

 

 

2.

Participarea persoanelor

cu dizabilităţi

la viaţa culturală,

socială şi politică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Implicarea persoanelor cu dizabilităţi în  activităţile cultural-artistice de amploare / dedicate: 26 aprilie , 9 mai, 15 mai, 1 iunie, 1 octombrie,15 octombrie, 13 noiembrie, 3 decembrie, /

Activităţi cultural-artistice organizate

Direcţia cultură, tineret şi sport a CR

ONG-uri,

DASPF

2014-2018

 

 

 

 

 

2.1.1

Organizarea expoziţiilor

(artizanat,

hand-made) cu

vânzare în cadrul

sărbătorilor celebrate

la nivel de raion

Nr. expoziţiilor

şi tematicile

Nr. persoanelor

cu

dizabilităţi

participante

la expoziţii

Direcţia cultură, tineret şi sport a CR, APL

Casas de cultură,

ONG

2014-2018

 

 

 

 

 

2.2

Asigurarea dreptului

la vot a persoanelor

cu dizabilităţi prin

adaptarea birourilor

electorale, asigurarea

accesului fizic şi/

transportului

Nr. persoanelor

cu

dizabilităţi

participante

la procese

decizionale

Nr. birourilor

electorale

adaptate

APL

CR,

Comisia

Electorală

Centrală

2014-2018

 

 

 

 

 

3.

Garantarea accesului

persoanelor cu

dizabilităţi la serviciile

medicale:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Asigurarea asistenţei

medicale primare

prin servicii programate

şi flexibile

 

Serviciile

medicale

acordate

IMSP Străşeni, Centrele de sănătate

APL

DASPF

2014-2018

 

 

 

 

 

3.2

Diagnosticarea precoce

a maladiilor ce

determină dizabilitate

Campanii de

sensibilizare

organizate

 

IMSP Străşeni, Centrele de sănătate

 

2014-2018

 

 

 

 

 

3.3

Informarea, consilierea

şi asistenta

medicală de profil

pentru tineri cu

dizabilităţi

nr. sesiunilor

de informare,

consultaţiilor

şi nr. tinerilor

cu dizabilităţi

beneficiari

IMSP Străşeni,

CNDDCM

Centrul de

Sănătate

Prietenos

Tinerilor

2014-2018

 

 

 

 

 

 

 

Obiectivul strategic II. Asigurarea accesibilităţii persoanelor cu dizabilităţi

 

Nr.

Obiective/Acţiuni

Indicatori de monitorizare

Responsabili

Parteneri

Termen de realizare

                      Costuri, mii lei

Anii

Total

Buget de stat

Surse locale

Donaţii,

Granturi

 

             1

2

3

4

5

    6

     7

      8

      9

      10

1.

Adaptarea infrastructurii

sociale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Instalarea pantelor

de acces în instituţii

publice , organizaţii conform

legislaţiei în vigoare

95  pante

APL

Agenţii economici

2014-2018

 

 

 

 

 

1.1.1

Verificarea pantelor instalate în toate localităţile în vederea corespunderii standardelor tehnice prevăzute în normativele în vigoare

17 pante

APL I,II

Agenţii economici

2014-2015

 

 

 

 

 

1.1.2

Instalarea pantelor de acces în primării, oficii poştale.

 Nr. de pante

APL I,II

Agenţii economici

2014-2015

 

 

 

 

 

1.1.3

Instalarea pantelor de acces în centrele de sănătate

 Nr. de pante

APL I,II,

directorii centrelor

Agenţii economici

2015-2016

 

 

 

 

 

1.1.4

Instalarea pantelor de acces în şcoli, grădiniţe

 Nr. de pante

APL I,II, managerii şcolari

Agenţii economici

2016-2017

 

 

 

 

 

1.1.5

Instalarea pantelor de acces în case de cultură şi biblioteci

 Nr. de pante

APL I,II

Agenţii economici

2017-2018

 

 

 

 

 

1.1.6

Instalarea pantelor şi barierelor de suport în casele de  locuit cu etaje

 Nr. de pante

APL I,II, asociaţiile de locatari

Agenţii economici

2014-2018

 

 

 

 

 

1.2

Asigurarea accesului la clădiri a persoanelor cu alte tipuri de dizabilităţi decît cele locomotorii.

Nr de instituţii, întreprinderi

APL I,II

Agenţii economici

2014-2018

 

 

 

 

 

1.2.1

Instalarea inscripţiilor de pe frontispiceiile şi indicatoarele specifice ale instituţiilor în text cu caractere de format mare, folosirea simbolurilor

Nr de instituţii, întreprinderi

APL I,II

Agenţii economici

2014-2018

 

 

 

 

 

1.3

Asigurarea la drumuri şi transport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1

Adaptarea transportului (taxi) ce deserveşte populaţia raionului la necesităţile  persoanelor cu dizabilităţi

2 unităţi la nivel de raion

Deţinătorii serviciului

Agenţii economici

2014-2018

 

 

 

 

 

1.3.2

Adaptarea trecerii de pietoni trotuar-stradă , fără ridicături, plană,  în vederea accesibilizării lor pentru persoanele în scaun rulant.

4 treceri în or.Străşeni

APL I,II

SA”Drumuri”

Străşeni

Agenţii economici

2014-2018

 

 

 

 

 

1.3.3

Rezervarea şi semnalizarea /marcarea/ a cîte 2 locuri de parcare pentru parcarea gratuită a mijloacelor de transport pentru persoanele cu dizabilităţi locomotorii în spaţiile de parcare.

6 locuri de parcare

APL I,II

Sa”Drumuri”

Străşeni

Agenţii economici

2014-2018

 

 

 

 

 

1.4

Asigurarea cu mijloace de asistenţă şi de adaptare specifice

Nr. de persoane asigurate

CREPOR

DASPF, ONG

2014-2018

 

 

 

 

 

1.4.1

Asigurarea cu mijloace de mobilitate personală: scaune rulante, dispozitive de balanţă , bastoane, mijloace prostetice/membre prostetice/

60 scaune rulante,

 36 suporturi,

24 bastoane,

8 membre prostetice

CREPOR

DASPF, ONG

 

 

2014-2018

 

 

 

 

 

1.4.2

Asigurarea cu materiale Braille

Pentru 96 persoane

CREPOR

DASPF, ONG

2014-2018

 

 

 

 

 

1.4.3

Asigurarea cu aparate auditive , tiflotehnice /dictofoane, playere,s.a./

Pentru 73 persoane

CREPOR

DASPF, ONG

2014-2018

 

 

 

 

 

1.5

Asigurarea copiilor cu

dizabilităţi cu servicii

de transport pentru

a facilita accesul la

educaţie şi servicii

comunitare

15 copii asiguraţi

cu mijloace

de transport,

mijloace de

transport

asigurate

(contracte la

nivel local cu

prestatori de servicii

   APL,

    DÎ

  DASPF

2014-2018

 

 

 

50,0

 

 

 

 

50,0

1.6

Dotarea serviciilor

sociale existente cu

utilaj, mobilier, echipament

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.1

Înlocuirea celor 2  cărucioare cu rotile cu altele noi şi procurarea unui cărucior de rezervă

pentru  Centrul

de reabilitare şi plasament din

s.Micleuşeni

4  cărucioare procurate

DASPF

CREPOR,

Societatea invalizilor din Republica Moldova

2014-2015

 

 

 

 

30,0

 

 

 

 

 

 

 

 

30,0

1.6.2

Deschiderea unei săli de kineto-terapie la Centrul de reabilitare şi plasament din s.Micleuşeni

O sală de kineto-terapie

CR

DASPF

2015-2016

 

 

 

200,0

 

 

200,0

 

 

2.

Extinderea şi dezvoltarea

serviciilor

sociale

 

CR,

DASPF

ONG

 

2014-2018

 

 

 

 

 

2.1

Crearea azilului  raional pentru

persoane în etate şi

persoanele cu dizabilităţi

 

15 persoane în etate şi 15 persoane cu dizabilităţi plasate

CR

DASPF

2014-2018

 

 

 

500,0

 

 

500,0

 

 

 

 

2.2

Crearea şi dezvoltarea Serviciului social „Echipa mobilă” pentru persoane cu dizabilităţi mintale.

nr. beneficiarilor

deserviţi

nr. îngrijirilor la

domiciliu efectuate

CR

DASPF

2014-2018

 

10 ,0

 

 

 

2.3

Instituirea serviciului

social „Casa comunitară

Casa comunitară

procurată

4 beneficiari

CR,

Keystone

Moldova

DASPF

2014-2018

 

700,0

50,0

 

650,0

2.4

Crearea şi dezvoltarea serviciului social „Respiro”

Numărul beneficiarilor

CR,

DASPF

CR,

APL

2016

 

350 ,0

350,0

 

 

2.5

Crearea serviciului

„Locuinţă protejată”

1 locuinţă protejată

creată

CR,

Keystone

Moldova

DASPF

2017

 

35 ,0

 

35,0

 

2.6

Extinderea Serviciului social „Asistenţă personală”

120 asistenţi personali angajaţi

DASPF

CR,

APL

2014-2018

 

 

1100,0

 

1100,0

 

 

2.7

Extinderea serviciului /pilot/plasament  familial pentru adulţi

Numărul de persoane

DASPF

Keystone,

CR,

APL

2014-2018

 

 

 

380,0

 

 

 

 

380,0

 

 

Obiectivul strategic III. Asigurarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi prin activităţi de promovare, monitorizare şi evaluare

 

Nr.

Obiective/Acţiuni

Indicatori de monitorizare

Responsabili

Parteneri

Termen de realizare

                      Costuri, mii lei

Anii

Total

Buget de stat

Surse locale

Donaţii,

Granturi

 

             1

2

3

4

5

  6

     7

      8

      9

      10

1.

Crearea şi actualizarea

Bazei de date

a persoanelor cu

dizabilităţi

 

 

 

2014-2018

 

 

 

 

 

1.1

Colectarea

datelor in colaborare

cu  CTAS, DASPF

Centrele de sănătate,

 ONG-uri

Nr.de informaţii colectate

DASPF

APL,

Centrele de sănătate,

CTAS

2014-2015

 

 

 

 

 

2.

Evaluarea şi monitorizarea

implementării

Strategiei de

incluziune socială

a persoanelor cu

dizabilităţi

4 şedinţe

ale GLP

4 rapoarte de

monitorizare şi

evaluare

Articole/

Reportaje în

mass-media

CR,

Grupul

de lucru

participativ

DASPF, ATOFM

2014-2018

 

 

 

 

 

3.

Evaluarea necesităţilor

persoanelor cu

dizabilităţi (Focus grupuri,

interviuri,

mese rotunde)

27 focus grupuri

realizate,

nr. interviuri

individuale,

 masă rotundă

DASPF,

Centrele de sănătate,

ATOFM

APL, asistenţii

sociali

comunitari,

ONG-uri

locale

2015,

2017

 

 

 

 

 

4

Crearea comisiilor locale pentru protejarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi

27 comisii

APL I

DASPF

2014-2015

 

 

 

 

 

5.

Mediatizarea implementării

Strategiei

de incluziune socială

a persoanelor cu

dizabilităţi

 

 

 

2014-2018

 

 

 

 

 

5.1

Promovarea  drepturilor persoanelor cu dizabilităţi prin

publicarea articolelor

în presa locală, radio, ART-TV şi difuzarea

reportajelor TV şi

radio: prezentarea

istoriilor de succes,

talentelor, poveşti de succes

nr. apariţiilor

în presa locală,

radio, TV

 

Direcţia cultură, turism, tineret şi sport

a CR,

DASPF

 

ONG-uri

locale,

Reprezentanţii

mass-media

APL, CR

2014-2018

 

 

 

 

 

15,0

 

 

 

 

 

15,0

 

6.

Adaptarea paginii

web a CR pentru reflectarea

activităţilor

sociale-culturale

din raion şi ajustarea

parametrilor la

un format accesibil pentru toţi

Pagina web

adaptată

CR

Direcţia cultură, turism, tineret şi sport

a CR

2014-2018

 

 

 

 

 

 

 

Obiectivul strategic IV. Consolidarea resurselor umane şi financiare pentru asigurarea incluziunii sociale a persoanelor   cu dizabilităţi

 

Nr.

Obiective/Acţiuni

Indicatori de monitorizare

Responsabili

Parteneri

Termen de realizare

                      Costuri, mii lei

Anii

Total

Buget de stat

Surse locale

Donaţii,

Granturi

 

             1

2

3

4

5

   6

     7

     8

      9

      10

1.

Dezvoltare resurselor

umane de profil

 

 

 

2014-2018

 

 

 

 

 

1.1

Angajarea de noi

specialişti în cadrul DASPF

1 jurist

CR,

DASPF

 

2014

 

 

 

 

 

1.2

Dezvoltarea parteneriatelor

cu instituţii

superioare de

profil (Universitatea

de Stat din Moldova,

Universitatea „Ion

Creangă”, ULIM)

pentru facilitarea

practicii studenţilor

în cadrul serviciilor

sociale din raion

Nr. acordurilor

de colaborare

cu instituţii

universitare,

Nr. studenţilor

practicanţi

CR,

DASPF

 

2014-2018

 

 

 

 

 

2.

Formarea continuă

a specialiştilor ce

lucrează cu persoanelor

cu dizabilităţi

Nr.de specialişti instruiţi

CR,

DASPF

 

MMPSF,

ONG-uri

2014-2018

 

 

 

 

 

2.1

Instruirea personalului

DASPF cu

privire la incluziunea

socială a persoanelor

cu dizabilităţi

44 lucrători

sociali,

33 asistenţi

sociali, 68

asistenţi

personali

Formatorii

din

cadrul

DASPF

MMPSF,

Centrul de

Sănătate

Prietenos

Tinerilor,

ONG-uri

2014-2018

 

 

 

 

 

2.2

Instruirea specialiştilor

din domeniile

sănătate şi pedagogie

Nr. de persoane instruite

DASPF,

DÎ,

Centre de sănătate

MMPSF

2014-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Schimb de experienţă

cu raionul Călăraş

pentru personalul

din serviciile

sociale şi învăţământ

7 persoane participante

CR,

DASPF

APL,

DÎ,

ONG-uri

locale

2014-2018

 

 

 

 

 

3.1

Schimb de experienţă

cu ONG-uri ce

prestează servicii

pentru persoane cu

dizabilităţi

vizite de

studiu (ex:

la Asociaţia

„Motivaţie” şi

altele)

 

APL ,

DASPF

MMPSF, ONG

2014-2018

 

 

 

 

 

4.

Diversificarea surselor

de finanţare a

activităţilor de incluziune

socială

Volumul fondurilor

colectate

 CR,

DÎ,

DASPF

ONG-uri,

Agenţi economici

2014-2018

 

 

 

 

 

4.1

Încheierea acordurilor

cu agenţi economici

privind contribuţia

în acţiuni de

incluziune socială

Nr. de acorduri,

decizia CR

privind scutirea

agenţilor

economici de

taxe locale

CR

DASPF,

ONG-uri

locale, ATOFM

2014-2018

 

 

 

 

 

4.2

Consolidarea parteneriatelor

cu organizaţiile

donatoare

Nr. reprezentanţilor

organizaţiilor

donatoare

participanţi la

evenimente

publice în cadrul

raionului

DASPF,

DÎ,

ONG-uri

CR,

ONG-uri

locale

Centrul de

Sănătate

Prietenos

Tinerilor,

ATOFM

 

2014-2018

 

 

 

 

 

4.3

Scrierea şi implementarea

proiectelor

în domeniul

incluziunii sociale

 Nr. de  proiecte

scrise, implementate

CR,

DASPF

ONG-uri

2014-2018

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                         DECIZIE nr. 4/6
                                                                                  din 12 septembrie 2014

 

Cu privire la încorporarea în serviciul militar în 
termen şi serviciul civil în toamna anului 2014

        

       Întru executarea prevederilor art. 28, 29 al Legii nr. 1245–XV din 18 iulie 2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei, în temeiul prevederilor Legilor nr. 436–XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, nr. 156-XVI din 06 iulie 2007 cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă), Hotărîrilor  Guvernului Republicii Moldova nr. 77 din 31 ianuarie 2001 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea administrativ-militară şi efectivul-limită al organelor administrativ-militare, nr. 864 din 17 august 2005 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen şi  cel cu termen redus, avînd avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE:

 

1.  Se aprobă componenţa nominală a Comisiei de recrutare-încorporare şi Comisiei medico-militare, conform anexei nr. 1.

                                                                    

2.  Comisiile nominalizate îşi vor desfăşura activitatea în perioada 15 septembrie 2014– 31 ianuarie 2015.

 

3.  Se aprobă sarcina de încorporare în rîndurile Forţelor Armate în toamna anului 2014 – iarna anului 2015 pentru primăriile din raion, conform anexei nr. 2.

 

4.  Se pune în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi din raion:

-     să asigure prezentarea, în termenul stabilit, la Comisia de recrutare-încorporare, a tinerilor chemaţi la recrutare conform prevederilor Regulamentului cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen şi cel cu termen redus, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 864 din 17 august 2005;

-     în comun cu specialiştii Centrului militar teritorial Străşeni să studieze starea familială a recruţilor, pentru a înregistra persoanele care au dreptul la amînare de la serviciul militar în termen, conform art. 31 al Legii nr. 1245 – XV din 18 iulie 2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei;

-     în comun cu Inspectoratul raional de poliţie Strășeni şi Centrul militar teritorial Străşeni să depisteze cetăţenii cu obligaţiuni militare, care nu s-au prezentat la recrutare, încorporare, concentrare sau mobilizare, să întocmească materialele necesare şi să le prezinte în organele de drept pentru tragerea lor la răspundere.

 

5.  Se pune în sarcina medicului şef al Instituţiei Medico-Sanitară Publică „Spitalul raional Străşeni” (Tuchila Al.):

-     să contribuie la organizarea lucrului Comisiei medicale în Spitalul raional de la 15 septembrie 2014 pînă la 31 ianuarie  2015 şi să asigure utilajul medical necesar pentru activitatea Comisiei nominalizate;

-     să asigure examinarea medicală a recruţilor conform prevederilor Regulamentului cu privire la expertiza medico-militară în Forţele Armate ale Republicii Moldova aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 897 din 23 iulie 2003;

-     să rezerveze 20 de loc-paturi în Instituţia Medico-Sanitară Publică „Spitalul raional Străşeni” în scopul examinării suplimentare şi tratării recruţilor în condiţii de staţionar;

-     să desemneze 4 surori medicale care vor asista membrii Comisiei medico-militare.

 

6.  Șeful Inspectoratului  de Poliţie Strășeni (V. Saca):

-     să acorde ajutor Secţiei recrutare-încorporare a Centrului militar teritorial Străşeni la prezentarea recruţilor la Comisia medicală şi la încorporarea lor în serviciul militar în termen conform graficului stabilit;

-     să menţină ordinea publică în zilele de expediere a recruţilor în unităţile militare.

 

7.  Comandantul Centrului Militar Teritorial Străşeni (I. Arnăut):

-     să informeze săptămînal Preşedintele raionului despre rezultatele examinării medicale şi încorporării tinerilor în serviciul militar în termen şi serviciul civil în octombrie 2014 – ianuarie 2015, despre activitatea primăriilor în problemele vizate;

-     în comun cu autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi să elaboreze graficul deplasării în localităţile raionului în scopul examinării stării familiale a recruţilor.

 

8.  Se stabileşte că în caz de eliberare a membrilor comisiilor nominalizate din funcţiile deţinute, atribuţiile lor vor fi executate de persoanele nou-desemnate în aceste funcţii, fără adoptarea unei decizii noi a Consiliului raional.

 

9.  Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina vicepreşedintelui raionului ( S. Nicula ), comandantului Centrului militar teritorial Străşeni (I. Arnăut).

 

 

Preşedinte al şedinţei                                                            Larisa CIOBANU

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional                                               Nina RUSU

 

 

                                                                                                                                                                                                             Anexa nr. 1

la Decizia Consiliului raional Străşeni

                                                                                                                                                              nr.  4/6   din   12    septembrie   2014

 

COMPONENŢA NOMINALĂ

A COMISIEI DE RECRUTARE-ÎNCORPORARE

 

Preşedintele Comisiei

NICULA Sergiu, vicepreşedinte al raionului Străşeni;

Vicepreşedinţi

 

 

 

Secretar

ARNĂUT Igor, comandant al Centrului Militar Teritorial Străşeni;

PALADI Liliana, specialist principal în Aparatul președintelui raionului, reprezentantul serviciului civil;

 

ŞEVCIUC Elena, specialist principal, Centrul Militar Teritorial Străşeni;                                                                                                                                      

 

Membrii comisiei:

BOSTAN Vitalie, șef securitate publică al Inspectoratului  de Poliţie Strășeni;

Reprezentantul Departamentului Trupelor de Carabinieri;

ADAMCIUC Tatiana,  psiholog.

 

 

Comisia de rezervă:

 

Preşedinte

PORCESCU Petru, vicepreşedinte al raionului Străşeni;

Vicepreşedinte

CHIȘCĂ Sergiu , specialist al Secţiei recrutare-încorporare;

 

Membrii comisiei:

MALIC Viorel,  şef al Sectorului de poliție nr. 1 Strășeni.

 

COMPONENŢA NOMINALĂ A COMISIEI MEDICALE

 

 

 

Comisia de bază                                                                           

Comisia de rezervă

Preşedintele Comisiei

 

Membrii comisiei:

Sandu Mihail

Sandu Mihail

Chirurg       

Roșca Tudor

 Zaharciuc Pavel

Terapeut     

Postica Dorina

 Schimbător Liliana

Neuropatolog

Jardan  Constantin

 Sîrbu  Vera

Oftalmolog

Perelomova  Elena

 Topor  Ina                                         

Psihiatru     

Lazari Valentina

 Ghiţu Elena

Otorinolaringolog

Topor  Iurie

 Topor  Iurie

Dermatolog

Cardiolog

Mura Doina

Ceaglei Olga

 Gîțu Galina

 Ceaglei Olga

 

 

                                                                                                                                                                                                             Anexa nr. 2

la Decizia Consiliului raional Străşeni

                                                                                                                                              nr.   4/6    din  12   septembrie  2014

 

 

Sarcina

de încorporare în rîndurile Forţelor Armate a recruţilor în octombrie 2014 –
ianuarie 2015 pentru primăriile din raion

 

Nr.

d/o

Primăria

Trebuie să prezinte la comisia medicală (persoane)

Sarcina de

încorporare (persoane)

1.      

Străşeni

768

12

2.      

Bucovăţ

62

2

3.      

Căpriana

87

2

4.      

Chirianca

38

1

5.      

Codreanca

94

3

6.      

Cojuşna

279

7

7.      

Dolna

34

1

8.      

Găleşti

131

3

9.      

Ghelăuza

52

1

10.            

Grebleşti

35

1

11.            

Lozova

263

6

12.            

Micăuţi

150

4

13.            

Micleuşeni

98

3

14.            

Negreşti

40

1

15.            

Oneşti

29

1

16.            

Pănăşeşti

103

3

17.            

Recea

102

3

18.            

Rădeni

133

3

19.            

Romăneşti

54

1

20.            

Roşcani

48

1

21.            

Scoreni

103

3

22.            

Sireţi

206

5

23.            

Tătăreşti

69

2

24.            

Ţigăneşti

41

1

25.            

Voinova

79

2

26.            

Vorniceni

154

4

27.            

Zubreşti

112

3

 

TOTAL

3364

79

 

 

                                                                             DECIZIE  nr. 4/8                                                                                                                                                                                             din 12 septembrie 2014                                                                                                                                                                                                       

Cu privire la desemnarea reprezentantului
Consiliului raional în instanţa de judecată 

 

         În conformitate cu prevederile art. 43 (1) lit. m) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, art. 75, 81 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova, cu completările ulterioare, avînd avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE:

 

1. Se desemnează reprezentanţi ai Consiliului raional în instanţele de judecată, dl Voloşciuc Petru, preşedinte al raionului şi dna Zabunov Iulia, şef al Serviciului juridic din cadrul Aparatului preşedintelui raionului, în litigiile privind legalitatea deciziilor adoptate şi în cele ce rezultă din raporturile cu alte autorităţi publice.

 

2. Se împuternicesc reprezentanţii desemnaţi să reprezinte interesele Consiliului raional în instanţele de judecată de orice nivel din Republica Moldova, să exercite în numele Consiliului raional toate actele procedurale inclusiv dreptul de a semna cererea şi de a o depune în judecată,  de a strămuta pricina la o judecată arbitrală, de a renunţa total sau parţial la pretenţiile din acţiune, de a majora sau reduce cuantumul acestor pretenţii, de a modifica temeiul sau obiectul acţiunii, de a o recunoaşte, de a încheia tranzacţii, de a intenta acţiune reconvenţională, de a transmite împuterniciri unei alte persoane, de a ataca hotărîrea judecătorească, de a-i schimba modul de executare, de a amîna sau eşalona executarea ei, de a prezenta un titlu executoriu spre urmărire, de a primi bunuri sau bani în temeiul hotărîrii judecătoreşti.

 

Preşedinte al şedinţei,                                                    Larisa  CIOBANU                                                                                                                                            

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional                                             Nina  RUSU

 

 

                                                                                DECIZIE   nr. 4/9                                                                                                                                                                                             din 12 septembrie 2014                                                                                                                                                                  

Cu privire la aprobarea
Regulamentului Comisiei speciale

 

      În conformitate cu prevederile art. 43, 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, Legii nr.1225-XII din 8 decembrie 1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice, Hotărîrii Guvernului nr.627 din 5 iunie 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea valorii bunurilor prin achitarea de compensaţii persoanelor supuse represiunilor politice, precum şi achitarea compensaţiei în cazul decesului ca urmare a represiunilor politice, ţinînd cont de recomandările Curţii de Conturi formulate în actul de audit, avînd avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE:

 

1. Se aprobă Regulamentul Comisiei speciale de examinare a cererilor de restituire a bunurilor sau de recuperare a valorii acestora victimelor reabilitate ale represiunilor politice, conform anexei.

 2. Se pune în sarcina Comisiei speciale organizarea activităţii în baza Regulamentului aprobat și actelor legislative și normative în vigoare.

 3. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina preşedintelui raionului (P. Voloşciuc).

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                             Larisa  CIOBANU                                                                                                           

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional                                                Nina  RUSU

 

 

                                                                                     DECIZIE nr. 4/10
                                                                             din 12 septembrie 2014

 

Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului
raional Străşeni pentru trimestrul  IV al anului 2014

 

         În temeiul art. 43, 46 ale  Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, avînd avizele comisiilor consultative de specialitate,  Consiliul raional DECIDE:

 

1.    Se aprobă Programul de activitate a Consiliului raional Străşeni pentru trimestrul IV al anului 2014 (se anexează).

2.    Preşedintele raionului, vicepreşedinţii raionului, şefii direcţiilor, secţiilor subordonate Consiliului raional să întreprindă acţiunile necesare pentru executarea integrală şi în termene a Programului nominalizat.

3. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina secretarului Consiliului raional (N. Rusu).

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                     Larisa  CIOBANU                                                                                       

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional                                        Nina  RUSU


 

                                                                                           Anexă

                                                                                               la Decizia Consiliului raional Străşeni

                                                                                                 nr  4/10  din  12   septembrie 2014                                                                                                

 

Programul

de activitate a Consiliului raional Străşeni

pentru trimestrul IV al anului 2014

 

Activităţi preconizate

Data desfăşurării activităţilor

Responsabil de elaborarea şi prezentarea proiectului și materialelor anexate

Data prezentării

proiectului

Raportor

 

 

 

I.   Şedinţa ordinară a  Consiliului raional

 

 

 

 

 PROIECTE DE DECIZII

 

1. Cu privire la executarea bugetului raional pe 9 luni anul  2014

 

2. Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2015

 

3.Cu privire la starea și acțiunile de ameliorare a situației sanitaro-epidemiologice în raion

 

 

 

 

4.Cu privire la calitatea prestării serviciilor medicale populației raionului

 

 

 

5. Cu privire la  asigurarea şcolarizării  și alimentației  copiilor în instituțiile de învățămînt din raion

 

6. Cu privire la derularea executării deciziilor Consiliului raional adoptate în trimestrul III, 2014 

 

 

 

II. Activitatea comisiilor consultative de specialitate

 

 

1. Examinarea tuturor proiectelor de decizii incluse în ordinea de zi ce ţin de domeniul comisiei respective şi avizarea acestora.

 

 

 

2. Participarea la elaborarea proiectelor de decizii.

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Participarea consilierilor  la acţiunile cultural-educative şi festivităţi

 

1. Ziua Mondială a oamenilor în etate

 

 

2. Ziua lucrătorului din învăţămînt

 

 

 

3. Ziua lucrătorului din agricultură şi industria

prelucrătoare

 

 

 

 

 

 

 

 

trimestrul IV

 

noiembrie 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cel tîrziu cu 2 zile înainte de şedinţa  ordinară a Consiliului raional

 

Cel tîrziu cu 12 zile înainte de şedinţa  ordinară a Consiliului raional

 

 

 

 

 

 

 

1 octombrie

 

 

 

5 octombrie

 

 

 

 

A patra duminică a lunii noiembrie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia  finanţe

 

 

 

Direcţia  finanţe

 

 

 

Direcția agricultură, dezvoltare economică și a teritoriului

Centrul de Sănătate Publică Strășeni

Inspecția Ecologică Strășeni

 

IMSP:

Spitalul raional Strășeni

Centrele de sănătate

autonome

 

Direcția învățămînt

 

 

 

 

Secţia administraţie publică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membrii comisiilor consultative de specialitate

 

 

 

 

 

Consilierii raionali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 noiembrie

 

 

01 noiembrie

 

 

10 noiembrie

 

 

 

 

 

 

10

noiembrie

 

 

 

 

10

noiembrie

 

 

 

10

noiembrie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vera MANOLI, șef al Direcţiei  finanţe

 

Vera MANOLI, șef al Direcţiei  finanţe

 

Petru PORCESCU, vicepreședinte al raionului

 

 

 

 

Sergiu NICULA, vicepreședinte al raionului

 

 

Iulia CERTAN,

şef al Direcţiei

învăţămînt

 

 

Petru VOLOȘCIUC,

președinte al raionului

 

 

 

 

 

 

 

Preşedinţii comisiilor de specialitate

Secretarii comisiilor consultative de specialitate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECIZIE nr. 4/11
din 12 septembrie 2014

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Cu privire la  rezultatele auditului conformităţii cu elemente
de performanţă “Există probleme majore în implementarea
mecanismului de restituire a bunurilor şi achitare a compensaţiilor
persoanelor supuse represiunilor politice, care necesită soluţionare stringentă”


 

        În conformitate cu prevederile art. 43, 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, Legii nr.1225-XII din 8 decembrie 1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice, Hotărîrii Guvernului nr.627 din 5 iunie 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea valorii bunurilor prin achitarea de compensaţii persoanelor supuse represiunilor politice, precum şi achitarea compensaţiei în cazul decesului ca urmare a represiunilor politice, Hotărîrea Curţii de Conturi  cu privire la Raportul auditului conformităţii cu elemente de performanţă “Există probleme majore în implementarea mecanismului de restituire a bunurilor şi achitare a compensaţiilor persoanelor supuse represiunilor politice, care necesită soluţionare stringentă” nr.23 din 16 mai 2014, avînd avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE:

 

1. Se  ia act de rezultatele auditului conformităţii cu elemente de performanţă “Există probleme majore în implementarea mecanismului de restituire a bunurilor şi achitare a compensaţiilor persoanelor supuse represiunilor politice, care necesită soluţionare stringentă”.

 

2. Se pune în sarcina Comisiei speciale de examinare a cererilor de restituire a bunurilor sau de recuperare a valorii acestora victimelor reabilitate ale represiunilor politice, întreprinderea măsurilor necesare în vederea lichidării deficienţelor constatate, precum şi pentru implementarea recomandărilor auditului.

  

3. Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina preşedintelui raionului (P. Voloşciuc).


 

Preşedinte al şedinţei,                                                               Larisa  CIOBANU                                                                                                     

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional                                                 Nina RUSU

 

 

DECIZIE nr.4/12

 din  12  septembrie   2014

 

Cu privire la transmiterea unor bunurilor materiale

 

      În temeiul art.77 al  Legii 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, cu modificările ulterioare, art. 8 al Legii nr. 523-XV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare, art.14 al Legii nr. 121-XVI din 04 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, Decizia Consiliului orășenesc Strășeni nr. 3/23 din 21 mai 2014 ”Cu privire la acordul transmiterii bunurilor materiale din gestiunea Direcției învățămînt Strășeni în gestiunea Primăriei or. Strășeni”), avînd avizele comisiilor  consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE:

 

         1. Se transmite cu titlu gratuit din proprietatea publică a raionului (Direcţia învăţămînt) în proprietatea publică a orașului  Străşeni (cu transmiterea ulterioară la Grădiniţa nr.2), cu acordul Consiliului orășenesc Strășeni, următoarele bunuri materiale:

   

Nr.

d/o

Denumirea bunurilor

materiale

Anul fabricării

 

Unitatea

de măsură

Cantitatea

Preţul

Suma,lei

1

Thermal Fax Panasonic KX

FT984UA-B

 

2014

buc

1

2900,00

2900,00

2

Coolpix SO1 10.1 Mpix(cameră)

2014

buc

1

2950,00

2950,00

3

Acer Aspire E 1-532 Black-Gray

(notebook)

2014

buc.

1

6800,00

6800,00

 

Total:

 

 

 

 12650,00

 

         2. Se instituie comisia de primire-predare a bunurilor materiale în următoarea componenţă :

CERTAN Iulia, șef al Direcţiei Învăţămînt,  preşedintele Comisiei;

        Membrii comisiei:

STURZA Zinaida, șef al Serviciului economico-financiar, Direcţia învăţămînt;

OPREA Zinaida, contabil-şef, contabilitatea centralizată pe lîngă Direcţia învăţmînt.

NICULA Irina, director, grădiniţa nr.2 or. Strășeni;

CECAN Larisa, contabil - sef, Primăria Strășeni

         3. Se pune în sarcina Comisiei nominalizate predarea-primirea bunurilor materiale conform Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de stat, organizaţiilor, instituţiilor, a subdiviziunilor, clădirilor, construcţiilor, mijloacelor fixe şi altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.688 din 09 octombrie 1995, cu modificările şi completările ulterioare.

           4. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii şefa Direcţiei  învăţămînt (I. Certan).

 

Preşedinte al  şedinţei,                                                                                 Larisa  CIOBANU

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                                    Nina RUSU

  

 

DECIZIE nr.4/13

 din  12  septembrie   2014

 

Cu privire la alocarea mijloacelor
financiare din componenta raională

 

      În conformitate cu prevederile art. 46 al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu  modificările ulterioare, art. 4, alin. (2), lit. g'  a Legii nr. 435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă, cu modificările ulterioare, art. 8, alin (4), p. 3) al Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare,  Hotărîrii Guvernului nr. 728 din 02 octombrie 2012 „Cu privire la finanţarea  în bază de cost standard per elev cu utilizarea coeficienţilor de ajustare în modul stabilit de Guvern pentru instituţiile de învăţămînt primar şi secundar general, finanţate din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale”, avînd avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE:

 

     1.  Se alocă 298,7 mii lei din contul componentei raionale pentru achitarea indemnizaţiei personalului disponibilizat, inclusiv:

- 77,3 mii lei Gimnaziului Grebleşti;

- 221,4 mii lei Gimnaziului Lupa-Recea.

      2. Se alocă Gimnaziului Stejăreni 123,6  mii lei din contul componentei raionale pentru acoperirea deficitului bugetar.

     3.  Se alocă Gimnaziului Recea 12,0  mii lei din contul componentei raionale pentru procurarea pompei la fîntîna arteziană a instituţiei.

     4.  Se numesc responsabili pentru executarea prevederilor prezentei decizii vicepreşedintele raionului (S. Nicula), şeful Direcţiei învăţămînt (I. Certan) şi  şeful Direcţiei finanţe (V. Manoli).

     5.  Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii preşedintele raionului (P. Voloşciuc).

 

 

Preşedinte al  şedinţei,                                                     Larisa  CIOBANU                                                  

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                            Nina  RUSU

 

 

 

DECIZIE nr. 4/14

 din 12  septembrie 2014

 

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului
raional nr. 1/33 din 24 februarie 2012

 

        În conformitate cu prevederile art. 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, art. 13 al Legii nr. 317-XV  din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu modificările ulterioare, avînd avizele comisiilor consultative de specialitate,Consiliul raional DECIDE:                                                                                                                                                                                                       

 

1.  Se aprobă unele modificări în  Decizia Consiliului raional nr. 1/33 din 24 februarie 2012 „Cu privire la reglementarea utilizării autoturismelor de serviciu a Aparatului preşedintelui, altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional”, cu modificările ulterioare,  după cum urmează:

În anexa deciziei, la compartimentul „Direcţia  învăţămînt”:

după poziția 6 se completează cu poziția 7 cu următorul conținut „Serviciul

raional de asistență psihopedagogică: 1 autoturism : 24,0 mii km”;

din poziția 10 cuvintele ”Serviciul de deservire a clădirilor și subdiviziunilor

Consiliului raional se substituie cu cuvintele ”Serviciul auxiliar”

Pozițiile 7-11vor deveni pozițiile 8-12

2. Se numesc responsabili pentru executarea prevederilor prezentei decizii şeful Direcţiei   învăţămînt  (I. Certan) și șeful Serviciului raional de  asistență psihopedagogică  (T. Bictaghirov)

3. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii vicepreşedintele raionului (S. Nicula).

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                       Larisa  CIOBANU                                                                                                                                 

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                         Nina  RUSU

 

 

DECIZIE nr.4/16

 din  12  septembrie   2014

 

Cu privire la corelarea bugetului raional pe anul 2014

 

       În conformitate cu prevederile art. 43, 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare,  art. 24 al Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare, avînd avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE:

1.   Se aprobă unele modificări  în  Decizia Consiliului raional nr. 5/15 din 29 noiembrie 2013 “Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2014”, cu modificările ulterioare,  după cum urmează:

           În punctul 4 al deciziei  cifra „140855,9” se substituie cu cifra „149019,3”.

           În punctul 5 al deciziei  cifra „35722,1” se substituie cu cifra „37849,4”.

           În punctul 12 al deciziei  cifra „8954,2” se substituie cu cifra „9955,6”.

În Anexa nr. 1 la prezenta decizie:

la poziţia “Transferuri”, cifra “158983,8” se substituie cu cifra “167147,2”;

la poziţia “Transferuri de susţinere financiară a teritoriului de la bugetul de stat”, cifra “140855,9” se substituie cu cifra “149019,3”;

la poziţia “Total general la venituri”, cifra “219027,8” se substituie cu cifra “227191,2”;

la poziţia “Învăţămîntul”, cifra “147018,0” se substituie cu cifra “154894,0”;

la poziţia “Cultura, arta, sportul şi acţiunile pentru tineret”, cifra “16683,5” se substituie cu cifra “16917,7”.

La poziţia “Asigurarea şi asistenţa socială”, cifra “14732,7” se substituie cu cifra “14785,9”.

  În Anexa nr. 2 la prezenta decizie:

la  poziţia “Transferuri”, cifra “144603,8” se substituie cu cifra “150639,9”;

la poziţia “Transferuri de susţinere financiară a teritoriului de la bugetul de stat ”, cifra “140855,9” se substituie cu cifra “146892,0”.

la poziţia “Total general venituri”, cifra “161223,3” se substituie cu cifra “167259,4”;

la poziţia “Învăţămîntul”, cifra “94838,3” se substituie cu cifra “100700,1”;

la poziţia “Cultura, arta, sportul şi acţiunile pentru tineret”, cifra “5881,2” se substituie cu cifra “6012,3”;

la poziţia “Asigurarea şi asistenţa socială”, cifra “12936,7” se substituie cu cifra “12979,9”.

 Anexa nr. 4 se substituie cu anexa nr. 4 cu un nou conţinut.

 Anexa nr. 5 se substituie cu anexa nr. 5 cu un nou conţinut.

 Anexa nr. 9 se substituie cu anexa nr. 9 cu un nou conţinut.

 

2.   Se numeşte responsabil pentru executarea prevederilor prezentei decizii şeful Direcţiei finanţe (V. Manoli).

3.   Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii preşedintele raionului (P. Voloşciuc).

 

Preşedinte al  şedinţei,                                                                   Larisa CIOBANU

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                       Nina  RUSU

 

 

                                                                                                     Modificată 

                                                                                                    prin Decizia Consiliului raional Strășeni                                                               

                                                                                  nr.   4/16    din   12  septembrie     2014

 

 

 Anexa nr. 4

la Decizia Consiliului raional Străşeni

nr. 5/15 din 29 noiembrie 2013

 

 

Transferuri din fondul de susţinere financiară

                (mii lei)

Nr.

d/o

Unitatea

administrativ-teritorială

Cuantumul transferurilor

1.

Căpriana

646,1

2.

Codreanca

1566,8

3.

Cojuşna

3110,1

4.

Găleşti

1574,3

5.

Lozova

1443,9

6.

Micăuţi

334,6

7.

Micleuşeni

360,8

8.

Negreşti

171,6

9.

Oneşti

985,3

10.

Pănăşeşti

2694,3

11.

Rădeni

2295,4

12.

Recea

1779,0

13.

Scoreni

1639,2

14.

Sireţi

2479,3

15.

Voinova

1289,8

16.

Vorniceni

2295,5

17.

Zubreşti

1623,8

18.

Chirianca

1014,9

19.

Dolna

1265,1

20.

Ghelăuza

1287,9

21.

Grebleşti

815,7

22.

Romăneşti

524,1

23.

Roşcani

1652,3

24.

Tătăreşti

1825,0

25.

Ţigăneşti

1147,8

26.

Bucovăţ

629,6

27.

Străşeni

1397,2

 

Total

37849,4

 

 

                                                                                                     Modificată 

                                                                                                prin Decizia Consiliului raional Strășeni                                                               

                                                                                  nr.   4/16    din   12  septembrie     2014

 

                   Anexa nr. 5

                                                                                                             la Decizia Consiliului raional Străşeni

                                                                                                              nr. 5/15      din  29  noiembrie   2013

 

Efectivul limită

al statelor de personal şi de cheltuieli din  instituţiile publice

finanţate de la bugetul raional
                                                                                                      (mii lei)

Nr. d/o

INSTITUŢIILE

Personalul angajat

 

Total cheltuieli de bază

1

2

3

4

I
Serviciile de stat cu destinaţie generală, total
34
3205,0
1

Aparatul preşedintelui
 
19
2112,5
2

Direcţia  finanţe
 
15
1092,5
II
Apărarea naţională, total
6,5
400,0

 

Centrul militar

6,5

400,0

III

Învăţămînt, total

1422,7

100250,1

1

Direcţia învăţămînt

13,0

896,9

2

Centrul de creaţie al elevilor

18,5

1059,0

3

Centrul tinerilor tehnicieni

9,5

515,3

4

Centrul metodic

6,0

748,6

5

Contabilitatea centralizată

8,0

400,0

6

Tabăra de odihnă „Codru”

5,5

1523,3

7

Tabăra de odihnă „Dolna”

5,0

126,7

8

Burse şi tineri specialişti

-

100,0

9

Desfăşurarea examenelor de absolvire

-

140,3

10

Alte cheltuieli

2,0

-

11

Fondul centralizat (şcoli mici)

-

1000,0

12

Instituţii preşcolare

-

1814,8

13

Licee şi gimnazii total

1260,6

87231,6

14

Serviciul de asistenţă psiho-pedagogică

10,0

943,7

15

Şcoala internat pentru copii arieraţi mintal

84,6

3749,9

IV

Cultura, arta, sportul şi acţiunile pentru tineret, total

107,0

5902,3

1

Casa raională Cultură Străşeni

43

1730,5

2

Biblioteca Publică Raională „Mihail Sadoveanu”

27,5

1052,2

3

Secţia cultură, turism, tineret și sport

5,0

364,2

4

Servicii de televiziune locală

-

100,0

5

Şcoala sportivă

31,5

2155,4

6

Măsuri în domeniul sportului

-

200,0

7

Activităţi pentru tineret

-

300,0

V

Ocrotirea sănătăţii

-

400,0

VI

Asigurare şi susţinere socială

163,0

9305,0

1

Direcţia asistenţă socială și protecție a familiei

9,0

645,5

2

Casele de copii

4,0

355,1

3

Serviciul de deservire socială la domiciliu

45,0

1790,0

4

Serviciul de protezare şi ortopedie

1,0

32,6

5

Centrul de reabilitare şi plasament Micleuşeni

15,0

784,7

6

Compensaţie pentru călătorie în transport

-

1159,1

7

Alte acţiuni de asistenţă socială

-

25,0

8

Centrul de plasament temporar al copilului „Bunvolentia”

7,0

120,0

9

Serviciul de asistenţă socială comunitară

31,0

1438,8

10

Compensarea cheltuielilor de transport a persoanelor cu disabilităţi ale aparatului locomotor

-

256,2

11

Serviciul de asistenţă parentală Codreanca

1,0

76,4

12

Serviciul de asistenţă parentală (proiect)

-

190,9

13

Centrul de plasament

15,0

805,6

14

Centrul de zi (proiect)

-

176,4

15

Biroul comun de informare

-

21,4

16

Serviciul de asistenţă personală

35,0

1286,7

17

Cheltuieli pentru întreţinerea tinerilor specialişti din învăţămînt

-

140,6

VII

Agricultura, gospodărie silvică, total

13,0

1000,0

 

Direcţia agricultură, dezvoltare economică și a teritoriului

13,0

1000,0

VIII

Gospodăria drumurilor
-
3000,0
IX
Alte servicii legate de activitatea economică
2,0
180,0
 

Serviciul relaţii funciare şi cadastru
 
2,0
180,0
X
Alte cheltuieli, total
15,0
2610,0
1

Serviciul auxiliar

15,0

1538,0

2

Fondul de rezervă al CR

-

500,0

3

Proiectul Energetic II

-

332,0

4

Euroregiunea Siret-Prut-Nistru

-

60,0

5

Susţinerea echipei sanitare

-

10,0

6

Alte cheltuieli

-

170,0

 

TOTAL GENERAL

1763,2
120216,3
    

 

                                                                                                     Modificată 

                                                                                   prin Decizia Consiliului raional Strășeni                                                               

                                                                                  nr.   4/16    din   12  septembrie     2014

 

        Anexa nr. 9

la Decizia Consiliului raional Străşeni

nr. 5/15 din 29 noiembrie 2013

 

 

Lista

instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general

cu suma mijloacelor financiare prevăzute în buget

pentru anul 2014 pe bază de formulă

                                                                                                                   (mii lei)

Nr. d/o

Denumirea instituţiei
Volumul
1.

Liceul Teoretic ”Alecu Russo”, s. Cojuşna
 
3086,9
2.

Liceul Teoretic  „Nistor Vornicescu”, s. Lozova
 
4356,8
3.
Liceul Teoretic „Ion Creangă”, s. Micleuşeni

2807,9

4.

Liceul Teoretic „Universul”, s. Scoreni

2994,0

5.

Liceul Teoretic Sireţi

4884,7

6.

Liceul Teoretic ”I. Inculeţ”, s. Vorniceni

3831,5

7.

Liceul Teoretic Zubreşti

2989,3

8.

Liceul Teoretic Romăneşti

1745,1

9.

Liceul Teoretic „M. Eminescu”, or. Străşeni

6854,3

10.

Liceul Teoretic „N. Necrasov”, or. Străşeni

1845,4

11.

Liceul Teoretic „Ion Vatamanu”, or. Străşeni

4478,3

12.

Gimnaziul „M. Viteazu”, or. Străşeni

6141,7

13.

Gimnaziul Căpriana

2118,1

14.

Gimnaziul Codreanca

1801,5

15.

Gimnaziul Lupa-Recea

672,2

16.

Gimnaziul Cojuşna

2284,0

17.

Gimnaziul Găleşti

2012,2

18.

Gimnaziul Stejăreni

678,4

19.

Gimnaziul Micăuţi

2316,2

20.

Gimnaziul Oneşti

1001,3

21.

Gimnaziul Pănăşeşti

2305,5

22.

Gimnaziul Rădeni

1738,7

23.

Gimnaziul Drăguşeni

1089,8

24.

Gimnaziul Recea

2115,2

25.

Gimnaziul Voinova

1575,0

26.

Gimnaziul Chirianca

1084,8

27.

Gimnaziul Dolna

1207,8

28.

Gimnaziul Grebleşti
 
538,6
29.

Gimnaziul Roşcani
 
1264,2
30.

Gimnaziul Tătăreşti
 
1253,9
31.

Gimnaziul Ţigăneşti
 
1298,7
32.

Gimnaziul Bucovăţ
 
1446,3
33.
Şcoala-grădiniţă Negreşti

577,7

 
TOTAL

76396,0

 

 

DECIZIE nr.4/18

 din 12 septembrie 2014

 

Cu privire la rectificarea bugetului raional

 

       În conformitate cu prevederile art. 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare şi  art. 27 al Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, avînd avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE:

 

     1. Se alocă 30,0 mii lei Bibliotecii raionale M. Sadoveanu din contul supraîndeplinirii planului la partea de venituri la dobînzile aferente soldurilor mijloacelor bugetare la conturile bancare pentru reparaţia sălii de calculatoare cîştigate prin Proiectul Naţional Novoteca.

     2.  Se alocă 54,0 mii lei IMSP Centrul de Sănătate Zubrești din contul mijloacelor planificate centralizat la compartimentul „Ocrotirea sănătăţii” contribuție  la implementarea  Proiectului de reparație curentă a instituției.

     3. Se alocă 170,0 mii lei Primăriei Lozova din contul mijloacelor financiare planificate centralizat în bugetul raional la compartimentul „Învăţămînt” pentru deschiderea grupelor suplimentare, pentru deschiderea a 2 grupe în grădiniţa Lozova.

     4. Se majorează cu 70,0 mii lei planul de finanţare la partea de venituri pe mijloace speciale a Direcţiei învăţămînt, mijloacele încasate în rezultatul realizării biletelor de odihnă a copiilor la tabăra Stejărel şi se direcţionează la procurarea produselor alimentare.

     5. Se alocă 27,3 mii lei Direcţiei învăţămînt din contul mijloacelor financiare planificate centralizat în bugetul raional la compartimentul „Învăţămînt” pentru amenajarea terenului gazonat care este amplasat pe teritoriul Gimnaziului internat Străşeni.

     6. Se majorează cu 2000,0 mii lei planul la partea de venituri pe anul 2014, mijloace încasate din amenzile aplicate de subdiviziunile Inspectoratului General de poliţie pentru  încălcarea regulilor traficului rutier constatate cu ajutorul mijloacelor audio-foto-video şi se direcţionează  pentru achitarea retribuţiei egale cu 50% din valoarea încasărilor parvenite din achitarea amenzilor care au fost aplicate cu ajutorul sistemelor automatizate ale prestatorului.

     7. Se majorează cu 293,3 mii lei Componenta raională pe anul 2014 din contul mijloacelor financiare neutilizate de către instituțiile de învățămînt în anul 2013. 

     8.  Se alocă 150,0 mii lei Primăriei Micăuţi din contul supraîndeplinirii planului pe taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova, pentru achitarea datoriilor la proiectul implementat  din contul Bugetului de stat „Reconstrucţia trotuarelor în jurul s. Micăuţi”, mijloace ulterior retrase la rectificarea bugetului.

     9.  Se alocă 35,4 mii lei Direcţiei învăţămînt din contul supraîndeplinirii planului pe dobînzile aferente soldurilor mijloacelor bugetare la conturile bancare, pentru achitarea taxei de arendă a terenurilor din fondul forestier în scop de recreere către Agenţia „Moldsilva”, teren  pe care este amplasată tabăra Codru.

     10.  Se redistribuie 367,4 mii lei Aparatului preşedintelui raionului din contul mijloacelor prevăzute în bugetul Direcţiei asistenţă socială pentru deschiderea unui Centru de zi pentru copii (176,4  mii lei) şi a unui Serviciu de asistenţă parentală  (190,9 mii lei), pentru reparaţia drumului de acces spre Gimnaziul Stejăreni.

     11.  Se alocă 100,0 mii lei Direcţiei învăţămînt din contul mijloacelor prevăzute pentru reparaţia sediului Şcolii sportive din or. Străşeni, pentru reconstrucţia terenului de mini-fotbal de pe lîngă Şcoala sportivă.

     12. Se alocă 30,0 mii lei  Primăriei Dolna  pentru construcția depozitului la grădinița de copii din localitate.

     13. Se alocă 55,0 mii lei Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Pănășești  contribuție la implementarea proiectului ”Dotarea IMSP Centrul de Sănătate Pănășești cu echipament medical” finanțat de Compania Națională de Asigurări în Medicină.

     14. Se alocă 45,0 mii lei Primăriei Tătărești pentru achitarea serviciilor de  proiectare  la obiectivul ”Alimentarea s. Tătărești , r-nul Strășeni  cu apă și canalizare”.

     15.  Se alocă Primăriei Lozova 10,0 mii lei pentru procurarea formei sportive pentru Clubul de fotbal ”Codru”.  

     16. Se alocă 150,0 mii lei Primăriei Chirianca pentru implementarea proiectului ”Alimentarea cu gaze naturale a casei de cultură din s. Chirianca, r-nul Strășeni” pentru încălzirea bibliotecii, casei de cultură, localul primăriei.

     17.  Se alocă 35,0 mii lei Primăriei Strășeni pentru procurarea costumelor naționale pentru formația corală ”Flacăra din lacrimă”.

     18. Se alocă 50,0 mii lei Primăriei Dolna pentru proiectarea rețelelor de apă și canalizare și a stației de epurare.

     19. Se alocă 150,0 mii lei IMSP Centrului de Sănătate Zubrești pentru reparația acoperișului edificiului Oficiul medicului de familie din s. Chirianca.

      20.  Se alocă 20,0 mii lei Aparatului președintelui pentru restituirea sumei  transferate  pe contul Consiliului raional în anul 2011 pentru achitarea taxelor vamale de înmatriculare a autospecialei de pompieri de către dl Victor Miron, domiciliat în or. Strășeni, str. M. Eminescu, 105.

     21.   Se alocă 100,0 mii lei Aparatului președintelui raionului pentru reparația străzii Gagarin or. Strășeni.

     22. Se alocă 30,0 mii leii Primăriei Onești pentru expertizarea proiectului ”Rețele de aprovizionare cu apă și canalizare și stației de epurare din S. Onești, re-nul Strășeni”.

      23. Se alocă 50,0 mii lei Primăriei Rădeni pentru reparația drumului de acces spre cimitirul s. Zamciogi.    

     24.. Se numesc responsabili pentru executarea prevederilor prezentei decizii vicepreşedintele  raionului (S. Nicula), şeful Direcţiei  finanţe  (V. Manoli).

     25. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii preşedintele raionului (P. Voloşciuc). 


 

Preşedinte al  şedinţei,                                                                  Ciobanu  LARISA                 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                                      Nina  RUSU

 

                                                                          

DECIZIE nr. 4/19

din 12 septembrie 2014

 

Cu privire la racordarea la gazoductul
de presiune înaltă  a  SRL „AGRO MORĂRIŢA”

 

           În conformitate cu  Decizia Consiliului raional nr.15/18 din 26 noiembrie 2004 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind racordarea agenţilor economici la reţelele de gaze naturale” cu modificările ulterioare, în baza datelor prezentate de Filiala „Străşeni Gaz” a SRL „Ialoveni Gaz” şi examinînd demersul agentului economic „AGRO MORĂRIȚA” privind solicitarea de a se  racorda la gazoductul de presiune înaltă cu diametrul 110 mm PE Grebleşti-Oneşti-Codreanca, avînd avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE:

                                           

     1.  Se stabileşte mărimea plăţii pentru racordarea la gazoductul de presiune înaltă cu diametrul 110 mm PE Grebleşti-Oneşti-Codreanca a SRL „AGRO MORĂRIȚA” în sumă de 14 831 lei.

 

     2.  Se desemnează responsabil de controlul încasării sumelor date la bugetul raional şeful Direcţiei finanţe (V. Manoli).

 

     3.  Controlul asupra executării  prevederilor prezentei decizii se pune în seama preşedintelui raionului (P. Voloşciuc).

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                           Larisa  CIOBANU 

Contrasemnat:                                                              

Secretar al Consiliului raional                                               Nina  RUSU

                                                            
 

DECIZIE nr. 4/20

din 12 septembrie  2014

                                                                                                                                

Cu privire la darea în locaţiune,
prin licitaţie, a patrimoniului public

 

          În conformitate cu prevederile Legii 121 - XV din 04 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, art. 43 alin.1 lit. (d), art. 77 al Legii nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare,  Legii nr. 523 – XV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ – teritoriale, Legii nr. 435 – XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă, Hotărîrii Guvernului nr. 136 din 10 februarie 2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere, în baza demersului directorului Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul raional Străşeni, avînd avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE:

 

1. Se acceptă expunerea la licitaţie a dreptului de locaţiune a bunului proprietate publică a raionului, încăperea din incinta Secţiei consultative a Instituţiei Medico-Sanitare Publice Spitalul raional Străşeni, fondator Consiliului raional Străşeni, amplasată în or. Străşeni, str. Ştefan cel Mare nr. 24,  cu suprafaţa de 23 m.p. (subsol). Utilizarea încăperii va fi în scopul prestării serviciilor medicale către populaţie. Cuantumul minim anual al chiriei nu va fi mai mic decît cel calculat conform legii bugetului de stat pe anul respectiv. 

 

 2. Se pune în sarcina directorului IMSP Spitalul raional Străşeni (A. Tuchila) organizarea procedurii de licitaţie în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cu publicarea comunicatului informativ în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi, după caz, în presa locală.

 

 3. Se împuterniceşte preşedintele raionului Străşeni, dl Petru Voloşciuc, să   coordoneze contractul de locaţiune în vederea transmiterii în folosinţă a bunului în cauză.

 

 4. Se desemnează responsabil de controlul executării prevederilor prezentei decizii  preşedintele raionului (P. Voloşciuc). 

 

Preşedinte al  şedinţei,                                                      Larisa  CIOBANU

 

Contrasemnat,

Secretar al Consiliului raional,                                         Nina  RUSU

                         

 

  DECIZIE nr. 4/21

  din 12 septembrie   2014

 

 

Cu privire la instituirea Zilei rîului Bîc

 

      În conformitate cu prevederile Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, întru susținerea inițiativei Centrului Național de Mediu de desfășurare a campaniei de salubrizare a bazinului rîului Bîc sub genericul ”Iubește-ți rîul”, avînd avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE:

 

1.     Se  instituie   Ziua  rîului Bîc în raionul Strășeni, care se va consemna anual, în ultima duminică a lunii septembrie.

 

2.     Secția cultură, turism, tineret și sport (V. Schirliu) în colaborare cu Inspecția Ecologică Strășeni  va elabora un Plan privind organizarea și desfășurarea activităților consacrate Zilei rîului Bîc.

 

3.     Se recomandă autorităților publice locale de nivelul I să stabilească relații de parteneriat cu asociațiile obștești în vederea organizării și desfășurării evenimentelor dedicate Zilei rîului Bîc, în teritoriul administrat.

 

4.     Controlul executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina președintelui raionului (P. Voloșciuc).

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                        Larisa  CIOBANU          

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                          Nina  RUSU 


 

DECIZIE nr. 4/22

 

Cu privire la  propunerea candidaturilor membrilor
Consiliului electoral de circumscripţie de nivelul doi

 

        În temeiul art. 43, 46, ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, art. 27 alin. (4), art. 33 din Codul electoral al Republicii Moldova, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul organizării şi desfăşurării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014, avînd avizele comisiilor consultative de specialitate,  Consiliul raional DECIDE:

 

     1.  Se propun candidaturile a doi membri în componenţa Consiliului electoral de circumscripţie de nivelul doi după cum urmează:

 

  MICLEUȘANU Eugeniu – jurist, şef al Serviciului asistență personală, Direcția asistență socială și protecție a familiei din subordinea Consiliului  raional

  JEREGHI  Rodica – licențiat în administrație publică, şef al Secţiei administraţie publică, Aparatul preşedintelui raionului.

 

     2.  Se propun candidaturile a doi membri de rezervă în componenţa Consiliului electoral de circumscripţie de nivelul doi după cum urmează:

 

ISPAS Tatiana – licenţiat în drept, specialist principal în Serviciului juridic,  Aparatul preşedintelui raionului;

STATI Natalia, licenţiat în drept, specialist, Aparatul președintelui raionului.

 

     3.  Secretarul Consiliului raional va remite decizia în cauză Comisiei Electorale Centrale în termenele stabilite.

 

      4. Prezenta decizie întră în vigoare la 15 septembrie 2014. 

           

 

Preşedinte al şedinţei,                                                         Larisa CIOBANU                                                                                                                                                                                                       

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                           Nina  RUSU

 

 

DECIZIE nr. 4/23

 din12 septembrie 2014

 

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului
raional nr. 2/2 din 11 aprilie  2014

 

 

     În conformitate cu prevederile art. 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, art. 13 al Legii nr. 317-XV  din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu modificările ulterioare, avînd avizele comisiilor consultative de specialitate, Consiliul raional DECIDE:                                                                                                                                                                                                       

 

1. Se aprobă unele modificări în  Decizia Consiliului raional nr. 2/2 din 11 aprilie 2014 „Cu privire la contractarea unui credit fără dobîndă”,  după cum urmează:

În punctul  1 sintagma „300,0 mii euro” se substituie cu sintagma „320,0 mii euro”.

În punctul 2 sintagma „semestrial” se substituie cu sintagma „trimestrial”.

2. Se numeşte responsabil pentru executarea prevederilor prezentei decizii şeful Direcţiei  finanţe  (V. Manoli).

3. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii preşedintele raionului (P. Voloşciuc).

 

Preşedinte al şedinţei,                                                        Larisa Ciobanu                                                                                                                    

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                          Nina RUSU

 Alte Decizii adoptate

Publicat: 13.12.2022   
Publicat: 25.11.2022   
Publicat: 06.10.2022   
Publicat: 23.09.2022   
Publicat: 16.08.2022   
Publicat: 26.05.2022   
Publicat: 22.03.2022   
Publicat: 31.12.2021   
Publicat: 22.12.2021   
Publicat: 01.12.2021   
Publicat: 29.09.2021   
Publicat: 23.06.2021   
Publicat: 13.05.2021   
Publicat: 02.04.2021   
Publicat: 15.03.2021   
Publicat: 09.02.2021   
Publicat: 21.12.2020   
Publicat: 30.11.2020   
Publicat: 30.10.2020   
Publicat: 10.09.2020   

1 - 20 din 56

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2023 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 1311575   Total ieri: 222   Total azi: 37